Отчет за изпълнението на задълженията и информация за състоянието и размера на обезпечението по облигационна емисия с isin код bg 2100038079Дата28.02.2018
Размер33.24 Kb.
#59932
ТипОтчет
Отчет за изпълнението на задълженията и информация за състоянието и размера на обезпечението по облигационна емисия с ISIN код BG 2100038079
Във връзка с изпълнението на чл. 100е, ал.1, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и във връзка с изпълнението на чл. 2, ал. 2 и ал. 5 от сключения между ХипоКредит АД и Общинска банка АД договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” от 14 декември 2007г., предоставяме информация за състоянието и размера на обезпечението по облигационна емисия с ISIN код BG 2100038079 за трето тримесечие на 2017 г.

  • Спазване на определени финансови показатели от емитента, а именно:

1. Ливъридж до 90% (деветдесет на сто) – (Краткотрайни пасиви + Задължения към свързани предприятия + Дългосрочни кредити + Други дългосрочни задължения + Задължения по финансов лизинг + Приходи за бъдещи периоди) / (Дълготрайни активи + Краткотрайни активи).

В края на трето тримесечие на 2017 г. сборът от сумата на (Краткотрайни пасиви + Задължения към свързани предприятия + Дългосрочни кредити + Други дългосрочни задължения + Задължения по финансов лизинг + Приходи за бъдещи периоди) възлиза на BGN 20484 хил. лв. Сумата на (Дълготрайни активи + Краткотрайни активи) е в размер на BGN 26469 хил. лв. Така изчислен, ливъридж коефициентът е 77.39%, което е в съответствие с условието на ОСО, проведено на 18 Януари 2013 г.


2. Приходите от лихви да покриват разходите за лихви минимум 110% (сто и десет на сто – (Приходи от лихви / Разходи за лихви).

В края на трето тримесечие на 2017 г. съотношението на приходи от лихви към разходи за лихви е в размер на 127 %.
  • Изразходване на средствата, набрани с облигационна емисия с ISIN код BG2100038079.

Таблица No. 1 представя исканата по договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” от 14 декември 2007г. информация относно изразходването на средствата, набрани с емисия с ISIN код BG 2100038079. Данните са в евро към 30 септември 2017 г. с натрупване от 17 декември 2007г.

Таблица 1 (EUR)Сума, получена от емисията

6 000 000
Изплатен кредит към КТБ АД през м. 12.2007г.
3 301 400

Плащания, свързани с основната дейност на дружеството за м. 04.2008г.
4 060 430

Частично предплащане на главница с натрупване до Юни 2016
  • 1 878 000

Закупени 51 бр. облигации от ХипоКредит АД на 03.02.2017, подадено заявление в ЦД за обезсилването им
  • 35 037

Неплатен размер на главницата на емисията към 30.09.2017

4 086 963
  • Състояние на обезпечението, заложено по облигационна емисия с ISIN код BG2100038079.

На 10 септември 2015 г. се проведе извънредно Oбщо събрание на облигационерите на емисия обезпечени корпоративни облигации ISIN BG 2100038079, на което се взеха решения за допълване на обезпечението, промяна на методиката за изчисление на обезпеченията и промяна на някои други условия на облигационния заем. Подробна информация за гласуваните допълнения и промени е публикувана на Интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

През февруари 2016 г. се учредиха залози върху настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит АД от продажби на имоти, цесии на вземания и върху парични средства по банковата сметка при банката – довереник. Беше учреден и залог на финансово обезпечение по ЗДФО.

През Юни 2016 се вписа залог върху настоящи и бъдещи вземания на Кредитекс ООД от продажби на имоти и цесии на вземания по ипотечни заеми.
На 03.02.2017 г. ХипоКредит АД закупи 51 броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100038079 с Емитент ХипоКредит АД. Към 30.09.2017 все още в ЦД не е отразена промяната в броя на емитираните облигации от 6000 броя с текущ общ номинал 4 122 000 евро на 5949 броя облигации с текущ общ номинал 4 086 963 евро.
Общият размер на обезпечението в полза на Общинска банка АД съгласно допълненията и измененията с решенията на ОСО от 10 септември 2015 г. е EUR 3 787 886 (три милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и шест) евро, в т.ч. вземания в размер на 3 787 681 евро и парични средства по банкова сметка в Общинска банка в размер на 205 евро. Съотношението на общия размер на обезпечението и непогасения размер на главницата на емисията е 92.68%, при изискване, съгласно цитираните ОСО, да е най-малко 110%.

12.10.2017г.


Емилия Аспарухова Мария Цукровска

Изпълнителен директор Изпълнителен директор
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница