Отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на "програма за управление на отпадъците"Дата27.10.2018
Размер78.37 Kb.
#102318
ТипОтчет
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В ОПЕРАТИВНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”

ЗА 2007 ГОД.

«Програма за управление на отпадъците» е приета с Решение №162/26.07.2006год., взето с Протокол № 9 от Общински съвет и разработена в съответствие с разпоредбите на ЗУО.

За 2007год са наложении санкции на фирмите по почистване в размер на 812, 25 лв.

През 2007 година стартира въвеждането на разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъците от опаковки образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на територията на град Пазарджик и селата Главиница, Мокрище и Ивайло, взето с Решение №5/26.01.2007год. прието с Протокол №1, Общински съвет.

Сключени са пет годишини тристранни договори:


  • №237/30.03.2007г. с който «Екобулпак»АД, съвместно с «Брокс»ООД-клон Главиница се задължават да организират прилагането на системата за разделно събиране на територията на града-част Главиница и селата Мокрище и Главиница.

  • И Договор №238/30.03.2007год., с който «Екопак България»АД, съвместно с «Брокс»ООД-клон Ивайло се задължават да организират прилагането на системата за разделно събиране на територията на града-част Ивайло и село Ивайло.

Като организациите по оползотворяване «Екобулпак»ООД и «Екопак България»АД, притежават съответните разрешителни за извършване на дейността, взети със решения на МОСВ съответно с №№: 00п-02-02/16.11.2006г. и №00п-01-00/19.07.2004г.

  • Определении са 290 точки, на които са разположени съответният брой контейнери за отпадъци от опаковки в Пазарджик, Главиница, Мокрище и Ивайло. Като за р-н Иваило са поставени 84 комплекта/син, зелен и жълт/ на 84 места, а за район Главиница 206 жълти и 80 бр. зелени контейнера, разположени на 206 точки..

Извозването се извършва съгласно изготвени и утвърдени графици съответно:

  • Район Главиница- за хартия, пластмаса и метал-3 пъти седмично, за стъкло-веднъж на всеки 20 дни

  • Район Ивайло – 2 пъти седмично за отпадъците от хартия, картон, пластмасса и метал и 1 път седмично за стъкло

Като при необходимост съдовете се извозват допълнително извън графика.

Предстои поставянето на малки кошчета за разделно събиране на отпадъците от опаковки в пешеходна зона, детските и учебните заведения, болниците и държавните учреждения на територията на града и селата Главиница, Мокрище и Ивайло.

Представени са програми за управление на отпадъците от опаковки от двете организации.

Дейностите по сортиране, сепариране, балиране, съхранение и транспортиране на отпадъците от опаковки-за район Главиница се извършва на собствена база на «Екобулпак» в с. Главиница УПИ VІ-складова база, кв.58, за която притежава съответният Регистрационен документ №07-РД-060-00 от 22.12.2006год.

Сортираните отпадъци се предават на следните преработващи предприятия:


  1. «Дуропак-Тракия Папир»АД-Пазарджик

  2. «Екопласт-2002»АД-Костинброд

  3. «Дружба стъкларски заводи»АД-София

Дейностите по сортиране на отпадъците от опаковки за район Ивайло се извършват на площадка находяща се на ул.»Мильо Войвода»18, кв. Индустриален гр. Пазарджик. Стопанисвана от «Екоинвест»ООД притежаваща съответното разрешение №07-ДО-04/02.07.2007г

Размерът на инвестициите направени от „Екобулпак” до 12.12.2007год. се равняват на 919 774 лв. съгласно писмо с вх.№18-00-2783/12.12.2007г., а на „Екопак”-309 979,95 лв.. Общо инвестициите за разделно събиране на отпадъците от опаковки се равнява на 1 229 753, 90лв.

Съгласно годишният отчет, приложен като Таблица 1, от общо постъпилите за обработване отпадъци, 30% са разделно сабрани, а останалине 70% са битов отпадък.

С цел повишаване екологичното съзнание на населението и подрастващите на 25.09.2007г се проведе информационна кампания от „Екопак”АД. Изнесен бе концерт на „Трите кофи”, проведе се викторина и конкурс за рисунка на тема „Трите цвята на чистотата” и модно ревю с участието на деца с костюми изработени от отпадъчни материали. Раздадени бяха много дискове със занимателни песни, образователни книжки, шапки, тениски, балони и брошури с логото на „Екопак” и разлепени плакати на територията на града. Издадени бяха голям брой рекламни картички на „Екопак” с лого- рисунката на детето спечелило кокнурса „Трите цвята на чистотата”.

„Екобулпак”АД също се включи в рекламната кампания като раздаде на всички ученици от училищата в града нови тетрадки за стари. Разпространена бе и образователната книжка „Жълтурана сладурана” – за по-малките деца, брошури и рекламни афиши.

През разглеждания период на територията на града и селата Иваило, Мокрище и Главиница са направени следните инвестиции от „Брокс”ООД, съгласно писмо с Вх.№18-00.1223/31.03.2008год.


  • доставени допълнително съдове за смет и резервни части: кофи, тип “Кука”-100броя, контейнер фип „Бобър” – 274броя за граждани и новооткрити фирми

- на територията на града са изградени стационарни площадки за разполагане на контейнерите, с цел игнориране на проблемите със своеволното им преместване от гражданите. Процесът по изграждането им не е приключил. За разглежданият период са изградени : площадка/джоб/ за един «Бобър» -91 броя, за два «Бобъра» - 39 броя и за три «Бобъра» - 4 броя.

- доставени и монтирани нови, малки кошчета за отпадъци – 80 бр.

Подменени бяха съдовете за ТБО в неизправност.

Актуализирани са графиците за сметоизвозване и сметопочистване на фирмите обслужващи района на града и 31 села.

През 2007год. бе приключи изграждането ограда на съществуващото депо за ТБО в землището на с. Алеко Константиново. Извършва се входящ контрол - водят се отчетни книги за постъпилото количество и вид отпадък на депото . Същите са прошноровани и подпечатани от Общината и РИОСВ- Пазарджик. Извършва се запръстяване, оросяване и мониторинг на подземните води.

През 2007год. са издадени официалните решения на РИОСВ за закриването на 12 от нерегламентираните сметища на територията на общината – Драгор, Росен Тополи дол, Говедаре, Паталеница, Црънча, Юнаците, Априлци, Дебращица, Крали Марко, Ляхово и Добровница.

Изготвена е план-сметка за необходимите разходи за ТБО по видове дейности, приета с Решение №24/13.03.2008год, взето с Протокол №5 на Общински съвет.

Извършени бяха проверки на всички фирми занимаващи се с изкупуване и временно съхраняване на ИУМПС на територията на Общината. Всички те имат необходимите документи за извършване на тази дейност.

Здравните заведения на територията на града имат сключени Договори с ЕТ “Жоси – Жеко Стойков”, “МЛ-България” и ПУДОС , притежаващи съответните разрешителни по чл.37 от ЗУО за събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци.

Кампании –

1. Ден на земята 18-22.06.07г

18.04.07г. – Кампанията бе открита с учредяване на еко клуб «Млад природозащитник» в СОУ»Димитър Гачев»

19.04.07г. – в «Центъра за международно сътрудничество» се проведе: Обучителен семинар на тема «Закон за лечебните растения» с лектор от РИОСВ и Презентации на тема «Промени в климата и глобалното затопляне», представени от децата от «Младежкия парламент»

20.04.07г – децата от кръжока към читалище «Пробуда» кв. Изток рисуваха на тема «Да спрем сълзите на природата». Екокръжока реализира и изложба от свои творби в «Центъра за Международно сътрудничество».

22.04.07г. – денят на земята бе отбелязан с радиопредаване на тема «Какво инвестирахме в бъдещето на децата си»2. Зелена седмица 5, 12-15 юни 2007год. –

05.06.07г. – кампанията бе открита с информация по радио «Пазарджик», конференция посветена на световният ден на околната среда и семинар с НПО «Екообщност». 5-ти юни – световният ден на околната среда бе обявен с конференция с гореща тема «Топящите се ледове»

12.06.07г – в СОУ»Димитър Гачев» се състоя конкурс за рисунка на тема «Как да опазим природата». В който участваха младите екозащитници на клуб «Млад природозащитник». Свички участници получиха шапки, тениски и дипляни за активното си участие, а клубът бе удостоен с грамота за активното си участие в кампанията.

13.06.07г. - се състоя конференция в ПГХТ на тема «Глобалното затопляне», в която презентации изнесоха възпитаниците на гимназията от специалност «Технология на екологията». Участниците получиха грамоти, книги, дипляни , химикали, папки и телевизор за клуба. Участието им продължи и с включване в радиопредаване свързано с тематиката на екологичната седмица.

14.06.07г - се състоя конференция в СОУ»Г.Бенковски» на тема «Уроците на миналото – бъдещи предизвикателства». Презинтации изнесоха възпитаниците на гимназията – млади природозащитници. Те представиха и разработен проект за изменението на климата. Всички участници получиха лични грамоти, дипляни, папки, а клубът им телевизор .

За периода 4-13.06.07г - бе обявен конкурс за есе на тема «Уроците от миналото-бъдещи предизвикателства», «Трите цвята на чистотата»

15.06.07г. в Центъра на международно сътрудничество се състоя «Ден на отворени врати» със служителите от сектор «Екология» и граждани. Наградени бяха и най-добрите есета от обявеният конкурс

3. Европейската седмица на мобилността- 16-22 септемри и Ден без автомобили 22 септемри преминаха под мотото «Промени в климата и тяхната връзка с транспортният сектор.

16.09.07г - Чрез радиоучастие се популяризираха целите и инициативите на кампанията, представени бяха предстоящите мероприятия и отчет за извършените дейности по подобряване на транспортната схема и инфраструктурата на града и общината.

17.09.07г - Освежена бе хоризонталната маркировка тип «Зебра» пред училищата в града.

18.09.07г - Учреден бе обществен съвет по безопасност на движението на децата в града.

19.09.07г. - Открит бе обучителен мини полигон - кръстовище за деца с увреждания в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост «Вяра , Надежда и Любов» Където бе изнесена беседа за безопасност на движението по улицата и влиянието на автомобилите върху климата. Проведе се състезание «Аз съм добър пешеходец». Организирана бе почерпка и раздадени награди.

20.09.07г. - Открит бе обучителен миниполигон-кръстовище за деца от НУ»Отец Паисий». Там се проведе и конкурс за рисунка на асфалт под мотото «Екологично чист транспорт». Раздадени бяха награди на победителите.

21.09.07г. - Прожектира бе филмът «Ози и озона»- разработен по проект на фондация Таим по проект»Развитие на европейската мрежа за екологично образование». В него бе включена интерактивна игра «Какво знаем за озона».

22.09.07г. – е обявен за «Европейски национален ден без автомобили». Спряно бе движението по бул. «България» и централната зона на града. Направен бе мониторинг на качеството на атмосферният въздух.4. «Залесителни кампании»

25-27.04.07г. – засаени бяха 150 бр. Тополи на територията на парк «Стадиона»

10.10.07г – засадени в централна градска част 8 бр. контейнерни едроразмерни физанки - акации

11.07г. – засадени 150 бр. сребролистна липа в зелените площи на парк «Писковец» - мост «Атлантик», 8 бр. на ул.”Граф Игнатиев” и раздадени 100 бр. на гражданите.5. „Почистване на града”

На 13 април 2007 година се проведе кампания по почистване на града под наслов За чист и приветлив град” . Бяха почистени: парк “Остров – Свобода” - източна част, парк „Писковец”-мост Атлантик, парк “Плажа”, “Зоната на здравето - бе направена пълна оборка на мястата, окосяване, почистване от листната и растителна маса, ул.”Стефан Стамболов” –– почистени бяха зелените площи.

Възстановена бе тротоарната маркировка на ул. “Георги Бенковски, ул. “Хан Крум”, ул.”Екзарх Йосив”, бул.„България”, варосани дървесните видове на ул. “Г.Бенковски.

В конкурса протекъл под мотото “Чистотата е здраве” за приобщаване на населението към проблемите свързани с опазване на околната среда заявка за участие подадоха шест групи граждани. След извършената проверката комисията предложи всички участвали групи да получат поощрителни награди. Обект ул.”Петър Бонев”112 – дървесни видове за залесяване, ул.”Г.С.Раковски”, 2-я блок до “Била” – окосяване на междублоково пространство, ЦДГ”Дъга” – нови пейки , ул. “Булаир” - окосяване. Но Голямата награда – ново детско оборудване, получиха гражданите почистили междублоковото пространство в кв. Марица - ул. “Рила”№44.През 2007год. служителите от сектор «Екология» взеха участие в обучителни семинарии, организирани от МОСВ, Асоциацията на еколозите за подобряване на професионалната квалификация.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница