Отчет за извършената изследователска дейност по проектаДата25.06.2017
Размер67.77 Kb.
#24311
ТипОтчет


КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И БИЗНЕС В УНСС В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕГРИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
ДОГОВОР № НИД 21.03-7/2005
Ръководител: проф. д.ик.н. Бистра Боева

Декември 2006ОТЧЕТ
За извършената изследователска дейност по проекта
Проектът е логическо продължение на приключилата и приетата през 2005 година тема по въпросите на взаимодействието „университет - бизнес”.
Относно проблема

Изборът на темата на проекта бе продиктуван от очакваните промени в областта на висшето образование в условията на България в част от Единния вътрешен пазар, осигуряващ безпрепятственото движение на стоки, хора, услуги и капитали. Премахването на бариерите за обучение зад граница и гарантирането на равни възможности и права на българските студенти с тези на студентите (бакалаври и магистри) от другите страни членки и търсенето на образователни услуги, предлагащи по добра реализация, поставят нови изисквания към висшето образование, осъществявано в българските висши училища. Следващите години ще покажат доколко е реална заплахата за пренасочване на интереса на български граждани към университети на ЕС и доколко са подготвени българските ВУЗ да се справят с новите условия.


Относно методите на изследването

Разработването на проекта бе базирано на: • Дефинирани от авторите разбирания за конкурентоспособност на образователните услуги в областта на висшето образование.

 • проучване на съществуващи методики, с чиято помощ се определя конкурентоспособността на образователните услуги във висшето образование: методиките на Wall street Journal и на Financial Times.

 • Литературен обзор на публикации по въпросите на конкурентоспособността на образователни услуги. За съжаление обзорът не даде успешни резултати – отговорът е ясен: сравнително слабо се осветлява проблемът.

 • Изследване и систематизиране на основните положения, свързани с утвърждаването на европейското пространство на висшето образование - реалната среда, в която ще работят и функционират българските университети. За целта бяха проучени документи на ЕС.

 • SWOT анализ на обучението по специалност МИО на равнище „бакалавър” и „магистър”. Бяха съпоставяни програмите по международни икономически отношения на УНСС с тези на други университети на равнище „бакалавър” и „магистър”.

 • Интервюта с представителите на деловите кръгове и на академичната общност, както и със студенти.

 • Експертна оценка - вижданията на изследователския екип, базирани на дългогодишния им преподавателски, консултантски и практически опит, както и участие в редица форуми по проблемите на образованието, вкл. и по международните икономически отношения. Взети бяха под внимание и виждания, формирани от специализации и лекторски ангажименти в чуждестранни магистърски програми, както и консултации с чуждестранни експерти.

 • В окончателния вариант на разработката са взети под внимание и изследвания и постановки от междинния отчет.


Относно структурата на изследването

Изследването е обособено в четири самостоятелни части: • Част първа. Теоретико-методологически начала относно конкурентоспособността на обучението на равнище „магистър” и „бакалавър”. Системи за оценка.

 • Част втора. Конкурентна среда и конкурентоспособност на обучението по международна икономика и бизнес в условията на интегриране на българските висши учебни заведения в европейското пространство на висшето образование. Особености на европейското пространство на висшето образование.

 • Част трета. Сравнителен и SWOT анализ на висшето образование: магистър и бакалавър по международни икономически отношения и бизнес.

 • Част четвърта. Изводи и препоръки


Относно резултатите

Съществено за изследването е, че чрез него се постави важен въпрос за конкурентоспособност на образователните услуги в областта на висшето образование. Би следвало да се отбележи, че разработката още от самото начало не целеше предоставянето на окончателен отговор на въпроса кое е по-съществено:конкурентоспособност и система за оценка на конурентоспособността на образователната услуга - висше образование - степен „бакалавър” и „магистър” или системата за качество и акредитация на университетското образование на равнище университет, направление специалност.

Това е въпрос, който следва да се постави на разискване и на една по-широка основа сред академичните среди. Смяната на парадигмите налагат това.

Същевременно изследователският екип предлага различни възгледи и становища по тези проблеми с оглед установяване на адекватна на текущата ситуация и перспективата пред висшето образование – бакалавър и магистър вкл. по МИО и бизнес система за оценка. Важен елемент в разработката са приведените методики за оценка на конкурентоспособността на магистърски програми, както и обстойно представената връзка „конкурентоспособност на равнище страна и състоянието на висшето образование”.

Както проучването, така и други виждания сочат, че: • Интернационализацията, регионализацията и глобализацията на стопанските процеси формират нови условия за създаване, предлагане и потребление на образователните услуги – висше образование - бакалавър и магистър.

 • Свободното движение на изделия, капитали, услуги и хора налага смяна на парадигмата. Домораслите критерии и самоуспокояване не могат да бъдат ориентири за висшето образование особено в специалности, тясно свързани с промените в световното стопанство. Без да претендира за огледалност, обучението по МИО и бизнес следва да отразява адекватно тези процеси както в съдържателната им страна, така и в материално-комуникационния им формат.

 • Международната конкурентоспособност на отделната страна функционира в определени зависимости - пряко и непряко чрез качеството на персонала, работата на компаниите, връзките „бизнес – университет”, с университетското образование на равнище „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.

 • Успешните университети са тези, които не се страхуват от оценката на пазара. В този смисъл е редно и на равнище университет и специалност да се премине към използване не само на родни системи за оценка, а да се положат усилия за включване в интернационални системи за оценки с всички произтичащи последици.

 • Перспективното развитие на университетското образование, вкл. на равнище „бакалавър”, „магистър”, „доктор”, следва да заложи на съобразяване с посочените критерии. Нещо повече, новите приоритети в условията на ЕС следва да намерят своето място и в промени на съдържателната страна на образователната услуга – „бакалавър”, „магистър”, вкл. и по МИО и бизнес.

На тази основа изследването приключва с препоръки, измежду които по важни са : • На фона на добрите постижения е целесъобразно да се търсят подобрения в съдържателната страна на предоставяната образователна услуга - бакалавър и магистър по МИО и бизнес;

 • Важно е да се премине към интензификация на обучението. Тази препоръка засяга преди всичко обучението на равнище „магистър”. Става дума за преориентация към активните форми на обучение. Налага се университетското ръководство да преосмисли своята политика на количествен акцент на образователните програми и да премине към прием на по малко на брой магистри. Това ще даде възможност да се приведе подготовката към изискванията за съвременно и конкурентоспособно обучение. Системите за оценки, изследвани в разработката, залагат не върху съдържателната част (това е даденост и тя се приема като sine qua non), а върху формирането на кадри, адекватни на потребностите на бизнеса. В тази насока се препоръчва да се търсят възможности за подобряване. Както бе посочено, новите условия и свободното движение на хора и услуги изисква да се залага на конкурентното предимство диференциация.

 • Заложената политика на партньорство с частния бизнес следва да продължи в посока на консултации, разработки и др.

 • Активизиране на контактите за установяване на стратегически партньорства с учебни заведения в страната и чужбина.

Според нас е наложително да се подобри и информационната политика с оглед предоставяне на информация на държавата и бизнеса за възможностите на университета, вкл. на специалност МИО и бизнес
Крайните изводи от изследването могат да се представят синтезирано като:

 • Заложени са условия за ефективно обучение, които следва да се оползотворят и определено да се усъвършенстват.

 • Следва да се акцентира върху пазарната насоченост на образованието, като се запазва неговото интелектуално и духовно начало.

 • Обучението в областта на международните икономически отношения и бизнес следва да е акцентирано върху ясно дефинирани конкурентни предимства. В тази насока е съществено да се прецени доколко са подходящи да се ползват като ориентир предлаганите от М. Портър диференциация и лидерство в разходите.

 • Да се разработи и да се следва определена стратегия за конкурентоспособно образование.


Относно бъдещите насоки на изследване

Проведените проучвания и постигнатите резултати дават основания да се очертаят и насоки за последващи изследователски теми: • Определяне на конкурентните предимства и конкурентоспособността на образователната услуга „бакалавър” и „магистър”, вкл. и по МИО и бизнес.

 • Разработване на методика за определяне равнището на конкурентоспособност на образователна услуга „магистър”, „бакалавър” и „доктор”.

 • Разработване на стратегия за развитие на образованието по МИО и бизнес в условията на европейското пространство на висшето образование.

В качеството на практически и наложителни за решаване в обозримото бъдеще задачи могат да се посочат:
 • диверсификация на предлаганите магистърски програми в областта на международните икономически отношения;

 • преосмисляне на политиката акцентираща върху количеството;

 • увеличаване дела на дисциплини, акцентиращи върху обучение, насочено към решаване на проблеми, екипност, комуникативност;

 • привличане на представители на бизнеса, осигуряващи обучение по практикум;

 • засилване на езиковото обучение и предлагане на магистърски и бакалавърски програми на английски език.


Каталог: alternativi -> br16
alternativi -> Балансираните карти за оценка доц д-р Огнян Симеонов
br16 -> Хазартната дейност: разочарования и прозрения георги В. Георгиев
br16 -> Гъвкавата заетост на работната сила на възраст от 50 до 64 години възможности за развитие Мариана Йорданова унсс, катедра „Труд и социална защита”
br16 -> Интегрираните системи за управление в помощ на финансовия контрол в предприятията
br16 -> Организация на пресконференция: в търсене на надеждни решения доц д-р Любомир Стойков унсс, катедра „Управление на социално-културната дейност”
br16 -> Структурни промени в стопанисваната земя в резултат от аграрната реформа
br16 -> Д изайн на Общността доц д-р Мария Маркова
br16 -> Методи и инструменти за защита на интелектуалните продукти в международните икономически отношения гл ас д-р Даниел Данов унсс, катедра „Международни икономически отношения и бизнес”
br16 -> Длъжността „специалист по военно рекрутиране” възможност за усъвършенстване на системата по рекрутиране на професионални войници в ба


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница