Отчет за касово изпълнение на бюджетаДата24.10.2018
Размер121.33 Kb.
ТипЗакон

ОДИТЕН ДОКЛАД

0100048613


за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2013 г.

София, 2014 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа 4

І. ВЪВЕДЕНИЕ 4

ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет 5

ІІІ. Отговорност на одитора 5

Част втора 6

І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО 6

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО 7

ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита 7
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

Б-3

Отчет за касово изпълнение на бюджета

ГФО

Годишен финансов отчет

ДДС

Дирекция „Държавно съкровище“

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЗСч

Закон за счетоводството

ИБСФ-3-КСФ

Извънбюджетни сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд

МФ

Министерство на финансите

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ШУ

Шуменския университет


Част първа

І. ВЪВЕДЕНИЕ
1.Правно основание за извършване на одита


Одитът е извършен на основание чл. 53 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2014 г. и в изпълнение на Заповеди № ОД-1-486 от 25.11.2013 г. и № ОД-1-98 от 20.02.2014 г. на заместник-председателя на Сметната палата.

2.Предмет на одита


Предмет на одита е Годишният финансов отчет (ГФО) на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2013 г.


 1. Елементи на одитирания годишен финансов отчет:

Финансовият одит се извърши на годишния финансов отчет, който включва:

  1. Баланс към 31.12.2013 г.

  2. Годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г., в т.ч.:

 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3);

 • Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове (ИБСФ -3);

 • Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (ИБСФ -3 - КСФ);

  1. Приложение към ГФО за 2013 г., което съдържа обяснителна записка за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, прилаганата счетоводна политика, информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, както и справки и разшифровки, съгласно указанията на МФ. 1. Обхват


Основните области, които са обхванати при изпълнение на одитната задача са:

  1. Проверка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове относно:

 • съответствие на формата, съдържанието и представянето на отчета с приложимите изисквания;

 • вярно и честно представяне на информацията в отчета, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;

 • взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфи от ЕБК за одитираната година.
  1. Проверка на баланса към 31 декември относно:

 • съответствие на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции с приложимата рамка за финансово отчитане;

 • вярно и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на одитираната организация;

 • последователност при прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

 • съответствие на извършената годишна инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея в съответствие с действащото счетоводно законодателство и вътрешни актове на одитираната организация;

 • съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с нормативните изисквания.
  1. Проверка на приложенията към Годишния финансов отчет

Приложенията към ГФО (обяснителна записка, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи) са проверени относно съответствието на включената в тях информация със съдържанието на баланса, оборотната ведомост и други източници на информация, както и с приложимата рамка за финансово отчитане.


  1. Системата за вътрешен контрол в одитираната организация

Системата за вътрешен контрол е оценена от гледна точка на способността й да осигури изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

3.Основни финансови параметри на одитирания годишен финансов отчет.Показател

Сума

1.

Актив/Пасив на баланса

12 364 939

2.

Задбалансови активи

4 183 692

3.

Задбалансови пасиви

263 425

4.

Отчет за касово изпълнение на бюджета (общо разходи)

14 638 601

5.

Отчетени разходи по проекти финансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС (ИБСФ – 3- КСФ)

1 483 366

6.

Ниво на същественост за финансовият отчет като цяло

330 973ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет


Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на информацията в този финансов отчет, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, както и за функционирането на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

ІІІ. Отговорност на одитора


Отговорността на Сметна палата се свежда до изразяване на независимо одитно становище по този финансов отчет, основаващо се на резултатите от извършения одит. Одитът бе проведен в съответствие със Закона за Сметната палата и основните одитни приципи на Международните стандарти на Върховните одитни институции. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че одиторите да се убедят в разумна степен на увереност, доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включи изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури са въпрос на независима одитна преценка, включително оценка на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска се взе под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансов отчет, за да се разработят одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на цялостната система за вътрешен контрол на организацията. Одитът също така включи оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.Част втора


КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище

І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО


 1. Активи на обща стойност 3 166 лв., с индивидуални отчетни стойности над минималния праг на същественост за признаване като дълготрайни материални активи (ДМА), са осчетоводени неправилно по счетоводни сметки 6019 „Разходи за други материали“ и 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход“, вместо по счетоводна сметка 2049 „Други машини, съоръжения, оборудване“. Разхода е отчетен по подпараграф 10-15 „Материали“, вместо по подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. Не са спазени изискванията на т. 16.16.4. от ДДС № 20 от 2004 г. и на ЕБК за 2013 г. В резултат на допуснатото отклонение е увеличен шифър 0350 „Задбалансови активи“ и е намален шифър 0012 „Компютри, транспортни средства, оборудване“ и шифър 0403 „Прираст/намаление на нетни активи за периода“.1

 2. В резултат на извършена обезценка са намалени отчетните стойности на активи осчетоводени по счетоводна сметка 2049 „Други машини, съоръжения, оборудване“ под минималния праг на същественост за признаването им като ДМА. Не е извършена прекласификация на обезценените балансови активи на обща стойност 2 600 лв. по задбалансова счетоводна сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход“. Не е спазено изискването на т. 16.16.3. от ДДС № 20 от 2004 г. Допуснатото отклонение оказва влияние на баланса в увеличение на шифър 0012 „Компютри, транспортни средства, оборудване“ и шифър 0403 „Прираст/намаление на нетни активи за периода“ и в намаление на шифър 0350 „Задбалансови активи“.2

 3. Активи придобити през предходни периоди с отчетни стойности над минималния праг на същественост на стойност 7 328 лв., са осчетоводени неправилно по счетоводна сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход“, вместо по счетоводна сметка 2049 „Други машини, съоръжения, оборудване“. Не са спазени изискванията на т. 16.16.4. от ДДС № 20 от 2004 г. В резултат на допуснатото отклонение е увеличен шифър 0350 „Задбалансови активи“ и намален шифър 0012 „Компютри,транспортни средства, оборудване.3

 4. Начислено е възнаграждение по счетоводна сметка 6044 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения“ за м. януари 2013 г. в размер на 1 058 лв. за изпълнена услуга през м. декември 2012 г. Не са спазени изискванията на т. 49.1. от ДДС № 20 от 2004 г. Допуснатото отклонение влияе на баланса в намаление на шифър 0403 „Прираст/намаление на нетни активи за периода“ и в увеличение на шифър 0402 „Прираст/намаление на нетни активи от минали години“.4

 5. Разходи за стипендии за 2012 г. на обща стойност 1 180 лв. са осчетоводени по счетоводна сметка 6411 „Разходи за стипендии на местни лица“ през 2013 г. Не са спазени изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството за текущо начисляване на приходите и разходите. В резултат на допуснатото отклонение е намален шифър 0403 „Прираст/намаление на нетни активи за периода“ и е увеличен шифър 0402 „Прираст/намаление на нетни активи от минали години“.5

 6. Получени приходи от такси за обучение на студенти за 2012 г. на обща стойност 5 190 лв. са осчетоводени по счетоводна сметка 7110 „Приходи от продажба на услуги“ през 2013 г. Не са спазени изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството за текущо начисляване на приходите и разходите. В резултат на допуснатото отклонение е увеличен шифър 0403 „Прираст/намаление на нетни активи за периода“ и е намален шифър 0402 „Прираст/намаление на нетни активи от минали години“.6

 7. Поет ангажимент по договор на обща стойност 12 204 лв., осчетоводен по счетоводна сметка 9200 „Поети задължения по договори“, е закрит с цялата стойност на договора, вместо с извършеното авансово плащане в размер на 8 543 лв. Не са спазени изискванията на т. 1.4 от ДДС № 4 от 2010 г. В резултат на допуснатото отклонение е намален шифър 0650 „Задбалансови паси“ със стойност 3 661 лв.7

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО


 1. Поети ангажименти на стойност 2 308 лв. са осчетоводени по счетоводна сметка 9200 „Поети задължения по договори“ неправилно с кореспондираща задбалансова счетоводна сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи“, вместо със счетоводна сметка 9989 „Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви“. Допуснатото отклонение не оказва влияние на баланса.8

ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита


По време на одита не са извършени корекции на допуснатите отклонения.

Настоящият одитен доклад е изготвен в 3 еднообразни екземпляра, по един за Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Министерството на образованието и науката и Сметната палата и е неразделна част от одитното становище.


В подкрепа на констатациите са събрани 7 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. Шумен, ул. Съединение № 71, стая 1.

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
Одитни доказателства

Брой страници

1

Процедури по същество за обороти и салдо по счетоводна сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход“

2

2

Констативен протокол за проверка на третостепенни разпоредители

2

3

Процедури по същество за салда и обороти по счетоводна сметка 6044 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения“ и параграф 02-02, 05-00 и 69-00 в отчетна област „Бюджет“

3

4

Процедури по същество за обороти по счетоводна сметка 6411 „Разходи за стипендии на местни лица“ и отчетените средства по параграф 40-00 „Стипендии“

5

5

Процедури по същество на обороти по счетоводна сметка 7110 “Приходи от продажба на услуги“ и отчетени приходи по подпараграф 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги стоки и продукция“

2

6

Процедури по същество за обороти и салдо по счетоводна сметка 9200 „Поети задължения по договори“

3

7

Тестване на салда и обороти по задбалансови счетоводни сметки от отчетна област „Бюджет“

1
ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ
на Годишния финансов отчет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2013 г.

София, 2014 г.


Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2013 г.

Резултатите от извършения от Сметна палата финансов одит, представени в Одитен доклад № 0100048613, предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище.

Независимо одитно становище

Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ към 31 декември 2013 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.Финансовият отчет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за 2013 г. се заверява без резерви.1 Одитно доказателство № 1

2 Одитно доказателство № 2

3 Одитни доказателства № 1 и 2

4 Одитно доказателство № 3

5 Одитно доказателство № 4

6 Одитно доказателство № 5

7 Одитно доказателство № 6

8 Одитно доказателство № 7


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница