Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31. 12. 2013 гДата21.01.2018
Размер329.95 Kb.
ТипОтчет

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАкъм обобщения отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31.12.2013 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Министерския съвет е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 10/18.12.2013 г. от дирекция “Държавно съкровище” на Министерство на финансите и съдържа отчетите на Администрацията на Министерския съвет /АМС/, обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи – комплекс „Бояна“, стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“, ПБ „Св.св. Константин и Елена“ и следните второстепенни разпоредители с бюджет:
 • Областни администрации - 28 бр.;

 • Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Университетска болница „Лозенец”;

 • Институт по публична администрация;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • ПБ на МС "Орлица" Пампорово;

 • ПБ на МС "Слънчев бряг";

 • Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“. Считано от 27.08.2013 г., на основание § 28 от Заключителните разпоредби на ПМС № 171/15.08.2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация СОК „Лозенец“ се закрива, като дейността му преминава към Болница „Лозенец“

Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. приходи на Министерския съвет са в размер на 16 000 000 лв., а на разходите – 72 600 000 лв. Към 31.12.2013 г. по бюджета на МС са извършени 100 броя корекции, както следва:
 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., във връзка с получени трансфери от СЗОК през м.01.2013 г., м.02.2013 г., м.03.2013 г., м.04.2013 г., м.05.2013 г., м.06.2013 г., м.07.2013 г., м.08.2013 г., м.09.2013 г., м.10.2013 г., м.11.2013 г., м.12.2013 г. – 12 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. в изпълнение на чл. 15, ал. 1 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и във връзка с решение от заседанието на Министерски съвет от 30 януари 2013 г. (Протокол № 4) за приемане на Работната програма за 2013 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, за извършване на корекция по бюджета на Министерския съвет и бюджетите на Българско национално радио, Министерство на труда и социалната политика, Администрация на президента, Министерство на културата, Министерство на външните работи, в т.ч. Държавен културен институт, СУ „Св. Климент Охридски”, Министерство на финансите и Българска национална телевизия за 2013г.; както и по бюджета на Министерския съвет за 2013 г. за Областните администрации и ДА „Архиви“ –5 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и 2 и чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и във връзка с ПМС №261 от 04 ноември 2010 г. за приемане на УП на Авиоотряд 28 за възстановяване на разходи за извършени полети през м.октомври, ноември, декември 2012 г., м.февруари, март, април, м.май, юни и септември, октомври 2013 г., -6 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., във връзка с финансовото осигуряване на дейностите по подготовката и провеждането на 67-мия Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй-Околчица 27 май-02 юни 2013 г.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. във връзка с изпълнение на ангажиментите от областните управители, съгласно чл.7а от НГКПП и § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 3 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и във връзка с чл.64, ал.1 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. за осигуряване на средства по бюджетите на областните администрации за изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ – 3 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., във връзка с Решение № 2 от 26 февруари 2013 г., Решение № 1 от 11 февруари 2013 г., Решение № 3 от 19 април 2013 г., Решение № 4 от 8 май 2013 г., Решение № 5 от 8 август 2013 г., Решение № 7 от 3 декември 2013 г. на МКВПМС и в изпълнение на чл.34, ал.1 от ПМС №1/09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл.1, ал.2, т.4.2 от ЗДБРБ за 2013 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, във връзка с необходимостта от осигуряване на финансов ресурс на областните управители на област Бургас, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Пловдив, Разград, Сливен, Стара Загора, Софийска, Враца, Ловеч, Перник, Плевен, Русе, Хасково, Ямбол и на ДА "Архиви", както и възстановени неусвоени средства във връзка с чл.1, ал.2 от Правилника за организация и дейността на МКВПМС – 7 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., в изпълнение на Решение № 181 на Министерския съвет от 08.03.2013 г. за възлагане на областния управител на Област Пазарджик да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, съгласно двустранно подписан Споразумителен протокол между Народното събрание на Република България и Министерския съвет;

 • На основание чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 52 и 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и във връзка с постъпили през настоящата година средства от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми по бюджета на ОА, ДАА, НКБТХ и ИПА, както следва: 1. ОА Пазарджик - по проект RURALAND по програма EC INTERREG IVC и по проект SY_CULTour по програма на ЕС за Югоизточна Европа; 2. ОА Хасково - във връзка с постъпили суми от страната за възстановяване на църквата в с.Бисер, област Хасково, и ОА Кърджали - дарение за извършване на строително-ремонтни дейности, проектиране и строителен надзор на проект "Красива България" 2013 г. с предмет "Неделно училище и жилище в Манастирски комплекс "Свети Йоан Предтеча" – 3 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 1. и ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и в изпълнение на чл.2 от ПМС № 75 от 29 март 2013 г. за преструктуриране на нелихвените разходи по републиканския бюджет за 2013 г., в т.ч. намаление по бюджета на МС с цел обезпечаване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МТСП за 2013 г. за изплащане на обезщетения и помощи за домакинства;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., във връзка с изпълнение на ПМС № 333/20.12.2012 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на национален референдум на 27.01.2013 г. с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и във връзка с провеждане на обучения за служебно развитие на държавни служители, свързани с дейността на Института по публична администрация;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и във връзка с извършване на ремонтни дейности за възстановяване на българската църква "Преображение Господне" в гр. Болград, Украйна;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и в изпълнение на ПМС № 102 от 7 май 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г. във връзка с финансово осигуряване изпълнението на Договор № МС-125/21.12.2007 г. на АМС, сключен във връзка със създаване на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. във връзка с проект "SIVA" по сключен договор от ОА Кюстендил за национално съфинансиране по ОПТНС "Югоизточна Европа" 2007-2013 г.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., във връзка с т.20 от Раздел VІІ "Ред и условия за извършване на корекции по Закона за устройство на държавния бюджет на Република България за 2013 г." от ДР 1/16.01.2013 г. на МФ "Указания относно изпълнението на държавния бюджет за 2013 г." с размера на получените трансфери за първо, второ и трето тримесечие на 2013 г., трансфери за м.октомври и м.ноември 2013 г. и м.декември 2013 г. от МТСП по програмите и мерките за заетост от Националния план за действие по заетостта за 2013 г.- 5 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и в изпълнение на РМС № 1040/20.12.2012 г. за одобряване на Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2012-2013 г. и във връзка с предоставяне на средства за участието на НКБТХ в програмата;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 52, ал.6, т.1 и § 55, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., в изпълнение на чл.74 от ПМС № 1/ 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., и във връзка с договор № РД-02-29-420/22.01.2013 г. на ОА Монтана за предоставяне на национално съфинансиране от МРРБ в размер на 20 436 лв. като партньор по проект "Управление на миграцията и нейните ефекти в страните от Югоизточна Европа - Международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии основани на доказателства" SEEMIG-SEE/C/0006/4.1/X по ОП за Трансгранично сътрудничество "Югоизточна Европа 2007-2013", както и във връзка с искане за авансово плащане по проект № SEE/D/0060/3.1/X - "TRANSDANUBE - устойчив транспорт и туризъм по поречието на река Дунав" по сключен договор от ОА Видин за национално съфинансиране в размер на 32 982 лв. по ОПТГС "Югоизточна Европа" 2007;

 • На основание чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 52 и § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., и във връзка с постъпили през настоящата година средства по валутна сметка на ОА Кюстендил, свързани с изпълнението на договор № 2007СВ16IРО006-2009-1-31 по проект "Югоизточна европейска мрежа на Балканите - Трансграничен регион България - Сърбия";

 • На основание чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 52 и § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., и във връзка с постъпили през настоящата година средства от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина от ОА Враца, ОА Видин, ОА Хасково, ОА Кърджали, ОА Кюстендил, ОА Плевен – 4 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., във връзка с изпълнение на ПМС № 67/08.03.2013 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители през 2013 г., както и във връзка с необходимостта от преструктуриране на разходите и предоставените трансфери в съответствие с икономическия им характер и предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за обезпечаване на разходи за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители по бюджета на Министерския съвет, отчетени след 30.06.2013 г. – 2 бр.

 • На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 52, ал.6 и § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., във връзка с получени трансфери от МЗ за Болница "Лозенец" през м.05.2013 г.за извършени 2 бр. бъбречни трансплантации, през м.07.2013 г. м.08.2013 г. за извършена чернодробна трансплантация, 1 бр. експлантация на бъбрек и 5 бр. бъбречни трансплантации и през м.11.2013 г. за извършени 2 бр. бъбречни трансплантации – 3 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. във връзка с предоставени средства към 30.06.2013 г. от ПУДООС по бюджетите на ОА Благоевград и ОА Стара Загора и по бюджета на ОА Стара Загора през м.10.2013 г. -2 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. във връзка с проект "SECOVIA" по сключен договор от ОА Кюстендил за национално съфинансиране по ОПТГС "Югоизточна Европа" 2007-2013 г.;

 • На основание чл. 34, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. във връзка с необходимостта от вътрешнокомпенсирани промени между бюджетните сметки на ОА Враца и ОА Габрово за финансиране дейностите по организация на Национално честване на Шипченските боеве през м.08.2013 г.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. във връзка с постъпил трансфер от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" към МОН съгласно договор № 1100139/01.08.2012 г. по проект № BG12/A5.1/222/R2 на ОА Перник;

 • На основание чл. 34, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. във връзка с Договор № НСЗИ 008/27.03.2012 г. между ОА Габрово и Националния доверителен екофонд за финансиране по Националната схема за зелени инвестиции на проект "Зелени инвестиции за енергийна ефективност на административна сграда на ул. "Брянска" 30, гр. Габрово – 2 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. във връзка с изпълнение на ПМС № 34/15.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МС за 2013 г. и Решение № 92/14.02.2013 г. за приемане на Национален план на събития и инициативи за честване на 70-годишнината от спасяването на българските евреи в национален и външнополитически план;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и във връзка с предоставяне на средства за трансфер към общините за възнаграждения на членовете на общинските избирателни комисии за заседания и дежурства за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори за общински съветници и кметове, съгласно чл.32, ал.2 от Изборния кодекс, както и за произвеждане на частични избори за кмет на кметство съгласно решения на ЦИК;

 • На основание чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.и във връзка с осигуряване на средства за изпълнението на план 2013 г. за съхранение на "Националния архивен фонд" – 2 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., в изпълнение на Постановление № 217/26.09.2013 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2013 г. за финансово осигуряване дейността на АМС и ВРБ за разплащане на задължения към доставчици, както и във връзка с възстановяване на остатък по разплащане на договор от 2012 г. за предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на Майкрософт за нуждите на държавната администрация – 2 бр.

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §52, ал.6, т.1 и § 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., в изпълнение на чл.74 от ПМС №1/2013 г. във връзка с Договор № РД-02-29-275/17.10.2012 г. за предоставяне на национално съфинансиране от МРРБ на ОА Варна като партньор по проект "ECOSATELLITE - Разработване на съвместна междурегионална мониторингова система за опазване на околната среда и на черноморския басейн" по съвместна ОП "Черно море 2007-2013";

 • На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., в изпълнение на Постановление № 143 на МС от 11.07.2013 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации и на Постановление № 171 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с оптимизиране на щатната численост на 28 ОА и ИПА – ВРБ, както и на числеността в структурни звена в Администрацията на министерския съвет;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., в изпълнение на Постановление № 165 от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерство на отбраната и на Министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от Балканските войни;

 • На основание чл. 34 и 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 52, 53 и 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., чл.101, ал.1 от ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнениието на държавния бюджет на Република България за 2013 г., за средствата от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми в лева и валута през 2012 г. и неусвоени към 31.12.2012 г. по бюджетите на ОА, Болница Лозенец, НКБТХ и ИПА;

 • На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., в изпълнение на ПМС № 227/02.10.2013 г. за изменение на Устройствения правилник на областните администрации, във връзка с промяна на щатната численост на областна администрация Пловдив;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 52, ал.6, т.1 и § 55, ал.1 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., в изпълнение на чл.74 от ПМС № 1/2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, във връзка с договор № РД-02-29-283 от 23.07.2013 г. на ОА Враца за предоставяне на национално съфинансиране от МРР по Програмата за трансгранично сътрудничество "Румъния - България" 2007-2013 г., MIS code 666;

 • На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., в изпълнение на Постановление № 171 от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка със закриване на Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец” като юридическо лице по чл.60 от Закона за администрацията към Министерския съвет ( § 28 и § 30 от ЗР на ПМС № 171/2013 г. ) и преминаването му към болница „Лозенец”;

 • На основание чл. 34, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, т.10 от Раздел VІІ „Ред и условия за извършване на корекции по ЗУДБ и ЗДБРБ за 2013 г. на ДР № 1/16.01.2013 г., и във връзка с направено предложение от ИПА за възникнала необходимост по целесъобразност от вътрешнокоменсирана промяна на кредитите между елементите на бюджетната класификация по бюджета на ИПА за 2013 г., свързана с осигуряването на финансов ресурс за закупуване на лек автомобил за обслужване дейността на института, предвид увеличения обем провеждани обучения в страната, и отпаднала необходимост от реализиране на основен ремонт през текущата година;

 • На основание чл. 34, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, т.10 от Раздел VІІ „Ред и условия за извършване на корекции по ЗУДБ и ЗДБРБ за 2013 г. на ДР № 1/16.01.2013 г., и във връзка с възникнала необходимост по целесъобразност от вътрешнокоменсирана промяна на кредитите между елементите на бюджетната класификация по бюджета на ПБ „Орлица” Пампорово за 2013 г. свързана с осигуряването на финансов ресурс за закупуване на компютърна техника за нормалното и адекватно функциониране на програмните продукти, предвид моралното и техническо остаряване на съществуващата;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. във връзка с осигуряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МС за 2013 г. за извършване на спешен ремонт на сградата на Св.Синод на Българската православна църква, както и възстановяване на неусвоени целеви средства за извършване на спешен ремонт на сградата на Св.Синод на БПЦ поради лоши метеорологични условия – 2 бр.;

 • На основание чл. 34, ал.2 и ал. 3 от ЗУДБ, § 55 и § 52, ал.6, т.5 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., във връзка с осигуряване на финансов ресурс за финансиране на дейностите за реализация по одобрени проекти на областните администрации (ОА Благоевград, ОА Бургас, ОА Кърджали) по проект "Красива България";

 • На основание чл. 34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., във връзка с отчитане на средства предоставени от общини по бюджета на ОА Монтана за нейното участие в проект BG051PO001-1.1-11 "Подкрепа за заетост", схема "Подкрепа за заетост" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и в Регионална програма за заетост на ОА Монтана "Повишена заетост и подобрена сигурност в рискови общини от област Монтана";

 • На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, § 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., и ПМС № 2 от 10 януари 2013 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, във връзка с извършени дейности от областните управители на Област Русе и Област Хасково за изпълнението на задълженията по неотложни мерки за 2013 г. по подготовка на граничните контролно-пропускателни пунктове ГКПП „Дунав мост” и ГКПП „Капитан Андреево” в съответствие с изискванията за присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство;

 • На основание чл. 34 и чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 52, §53 и § 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., чл.101, ал.1 от ПМС № 1/2013 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2013 г., във връзка с постъпили през настоящата и миналата година средства от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми за ОА Кюстендил по проект SECOVIA и за ОА Плевен по проект MIS ETC 171;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., във връзка с постъпили през настоящата година средства от МРР в изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между Р.България и Р. Турция - за ОА Бургас по проект "Погледни в бъдещето, запази наследството" и за ОА Ямбол в изпълнение на договор РД-02-29-335/13.12.2012 г.;

 • На основание чл. 35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 52, ал.6, т.3 и 4 и § 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., във връзка с предоставени трансфери по валутна сметка на ОА Бургас през насноящата година, свързани с изпълнението на проект "Smarter eu public administration" по Програма за учене през целия живот "Леонардо да Винчи" и във връзка с постъпили през настоящата година средства по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Югоизточна Европа 2007-2013" за ОА Смолян по проект "Устойчив модел за развитие на зелените планински зони" GREEN MOUNTAIN; постъпили суми за ОА Габрово от водещия патрньор по проект TRACE "Транснационално сътрудничество за подобряване на енергийната ефективност на сгради", финансиран по ОП "Югоизточна Европа 2007-2013" – 3 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., в изпълнение на ПМС № 287/14.12.2013 г. за озобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МС за 2013 г.;

 • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.във връзка с необходимостта от вътрешни компенсирани промени на кредити мeжду елементите на бюджетната класификация по бюджета на Министерски съвет за 2013 г. с цел нормално приключване на бюджетната 2013 г. и обезпечаване на някои показатели за сметка на целесъобразни икономии по други;

 • На основание чл. 34 и 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., във връзка с финансово осигуряване изпълнението на дейностите по Проект BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество” финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, Българо-Швейцарска програма за сътрудничество по Фонд Техническа помощ, Проект „BG 01 Техническа помощ и Фонд за двустранни отношения на национално ниво” и Проект „BG 0008 Техническа помощ по ФМ на ЕИП 2004-2009”;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от ЗУДБ, § 55 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013 г., във връзка с чл.14, ал.1 от ПМС № 1/2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. във връзка с организиране на концесионната дейност на МС въз основа на одобрена от министъра на финансите план сметка за приходите и разходите на концесионната дейност за 2013 г.;

В резултат на извършените корекции към 31.12.2013 г. уточненият план на приходите е 18 155 390 лв., а на разходите – 139 057 067 лв.
ПРИХОДИ

Към 31.12.2013 г. са отчетени приходи в размер на 14 919 537 лв. при утвърдени 18 155 390 лв. разпределени по парaграфи и подпараграфи, както следва:§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост” 9 834 584 лв.

§§ 24-04“Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” –6 311 902 лв.

Най-голям дял в изпълнението по подпараграфа се дължи на Болница „Лозенец”, където са отчетени приходи в общ размер на 1 512 107 лв. от изпълнение на договори за медицинско обслужване на фирми, от извършени медицински услуги на Доброволен здравно-осигурителен фонд, по договори за медицинско обслужване на Европейската здравноосигурителна каса, платени от придружители такси храноден, медицинско обслужване по ценоразпис, приходи от потребителска такса по ЗЗО, приходи от услуги за обучение на специализанти от Медицински факултет, от „Здравноосигурителен институт” АД по договор за медицинско обслужване, приходи от такси за храна и нощувки, събрани от Лечебно-профилактична база Приморско, приходи от специализиран медицински транспорт и др. Във връзка с преминаване дейността на закрития СОК „Лозенец“ към Болница „Лозенец“, считано от 27.08.2013 г. на основание § 28 от Заключителните разпоредби на ПМС № 171/15.08.2013 г., Болницата отчита по параграфа и приходи от продажба на спортно-оздравителни услуги по ценоразпис, продажба на спортни стоки и козметика, както и хранителни стоки. До момента на преминаване СОК ”Лозенец” набира приходи от услуги и стоки в размер на 556 405 лв.


Друг голям дял от приходите по подпараграфа е реализиран от ПБ „Слънчев бряг“, където са отчетени приходи в размер на 1 262 009 лв., представляващи приходи от нощувки, от продажба на продукция и стоки, от услуги включени в ценоразписа и приходи от спортни и медицински услуги.
От стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” са отчетени приходи в размер на 1 227 429 лв. от Винарска изба, хотелски услуги, спортни и туристически услуги и приходи от дейността на обект Шабла.
Института по публична администрация отчита постъпления от обучение за повишаване квалификацията на държавната администрация в размер на 1 056 681 лв.
По бюджета на Комплекс „Бояна” са отчетени приходи в размер на 341 465 лв. – от нощувки, химическо чистене, спортни и туристически услуги, храна, напитки, хотелски услуги и др.
За отчетния период ПБ „Пампорово” е реализирала приход в размер на 216 338 лв., представляващи приходи от нощувки, от спортни и туристически услуги, от продажба на стоки и кухненска продукция, други услуги включени в ценоразпис.

ДА „Архиви” отчита приходи от издания, справки, фотокопия и филми, ксерокопия, сканиране на документи, издаване на читателски карти и удостоверения, заснемане на архивни материали и др. в размер на 113 671 лв.

Областните администрации са отчели приходи в общ размер на 12 211 лв. от ползване на заседателна зала и приходи от продажба на карти за почивна база. От АМС са отчетени 13 586 лв. приходи от бръснарски, фризьорски и други услуги и от продажба на юбилейни монети.
За видовете услуги, предоставяни в системата на Министерския съвет и събраните приходи от тях е приложена подробна разшифровка.
§§ 24-05 “Приходи от наеми на имущество” –2 826 189 лв., реализирани основно от Областните администрации –2 452 310 лв., АМС – 205 073 лв., Държавна агенция „Архиви” – 75 239 лв., ПБ "Слънчев бряг" – 69 252 лв., Болница Лозенец – 19 808 лв., Комплекс „Бояна” – 3 784 лв. и от ДАБЧ – 723 лв. Приходите се реализират на основание сключени договори за предоставяне на имущество под наем.

§§ 24-06 ”Приходи от наем на земя” – 677 249 лв. всичките приходи по подпараграфа са отчетени от Областните администрации.

§§ 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки” – 15 040 лв. - отчетени са приходи по текущи банкови сметки от ОА –13 097 лв., от Болница „Лозенец” – 1 935 лв., НКБТХ – 6 лв. и от ПБ Слънчев бряг и Стопанство Евксиноград по 1 лв.

§§ 24-09 „Приходи от лихви по срочни депозити” – 4 204 лв., отчетени от АМС.
§ 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 682 450 лв. Съществената част по параграфа в размер на 393 913 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 184 207 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и средства в размер на 104 330 лв. са отчетени от АМС.
§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” –193 869 лв. от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, от неустойки по договори, неизплатена наемна вноска и удръжки от гаранции за добро изпълнение по повод сключени договори по реда на Закона за обществените поръчки. Приходи в размер на 185 356 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 4 318 лв., ДА Архиви е отчела приход в размер на 1 240 лв., Болница „Лозенец” – 2 685 лв. и ПБ „Слънчев бряг“ – 270 лв.
§ 36-00 “Други неданъчни приходи” 358 257 лв.

Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 340 186 лв.- приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от административни такси за услуги по Закона за достъп до обществена информация и др.

Друга част от приходите представлява получени застрахователни обезщетения в размер на 18 273 лв. от областните администрации – 7 467 лв., от АМС – 9 752 лв., от ПБ „Слънчев бряг” – 1 018 лв. и от Болница „Лозенец” – 36 лв.

ОА Ловеч отчита (-200 лв.) – отразена операцията по 74.2 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 12/2009 г. и т.49 от ДДС № 09/2010 г. - събрани суми от НАП по вземания от публични взискатели.За отчетените приходи по подпараграф 36-19 прилагаме подробна разшифровка.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-2 681 383 лв.) - отчетени в §§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-2 522 672 лв.), в §§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-142 594 лв.) и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-16 117 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Слънчев бряг“ в размер на (-11 427лв.), ПБ „Пампорово“ в размер на (-3 029 лв.), (- 1 661 лв.) от Болница „Лозенец“.
§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 4 234 378 лв.

§§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” – 996 398 лв. отчетените средства са от Областните администрации.

§§ 40-26 „ постъпления от продажба на инфраструктурни обекти” – 16 584 лв. – отчетени от ОА Враца постъпления във връзка с продажба на трафопост, находящ се в местност Турканица, на ЧЕЗ Електро България;

§§ 40-29 „Постъпление от продажба на други ДМА” – (-7 538 лв.) - средствата са отчетени от ОА Враца размер на (- 8 353 лв.) представляват възстановена сума по продажба на недвижим имот – местността „Балкана”, зап.№ 246/06.07.2012 г. вследствие на анулиран договор по взаимно съгласие и приход от продажба, отчетен от ОА Стара Загора - 815 лв.

§§ 40-30 „Постъпления от продажба на НДА” – отчетените средства в размер на 678 837 лв. са реализирани от Областните администрации.

§§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” – 2 550 097 лв. постъпленията по този параграф се дължат на реализирани еднократни продажби от Областните администрации.
§ 45-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната” – 257 676 лв., отчетени както следва:

от ОА Кърджали - средства в размер на 204 200 лв., от тях 201 700 лв. по сключен договор за дарение за строително-ремонтни дейности, проектиране и строителен надзор по проект „Красива България” с предмет „Неделно училище и жилище в Манастирски комплекс Свети Йоан Предтеча” и получени дарения от страната в размер на 2 500 лв. за обезпечаване разходи по провеждане на тържествена заря - проверка по повод 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България;


от ОА Хасково – 10 763 лв., като от тях 4 631 лв. са за възстановяване на църквата в с.Бисер и 6 132 лв. са дарение за облагородяване пространството около Военен паметник на 10-ти Пехотен Родопски полк;
ОА Габрово – 400 лв. получени дарения от страната във връзка с осъществяване дейността на Областната администрация.
от АМС – 10 056 лв. – получени средства от БЕХ ЕАД по повод участие в правителствена делегация по проект Южен Поток, Руска федерация.
Болница Лозенец е отчела дарение в размер на 12 757 лв. във връзка с получени средства от дарители за капиталови разходи и дарения във връзка с подпомагане дейността на болницата;
от ДА „Архиви” 19 500 лв. – получени средства от ДКЦ „Хигия“ ООД по договор за спонсорство във връзка с опазване и поддържане на справочния апарат към архивния фонд и дарение от Фонд „13 века България“ във връзка с организиране и провеждане на изложба „Сватбите в България“.
§ 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” – 2 039 706 лв.

§§ 46-10 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз” – 1 965 774 лв., в т.ч. отчетени средства от:
ОА Благоевград – 21 920 лв. по проект „ Междурегионален мениджмънт на човешките ресурси“ с договор за финансиране от 31,03,2011 г. по програма „ Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.“;

ОА Бургас29 307 лв. по проект „Платформа за културен обмен в Черноморския басейн“;

ОА Варна –190 845 лв., от които 7 827 лв. по проект „Roma SOURCE – споделяне за разбирането за права и гражданство в Европа”, финансиран от Европейската комисия по програма „Основи права и гражданство” като част от рамкова програма „Основни права и правосъдие 2007-2013”, с водещ партньор Градски съвет Лийдс, район Йоркшир и Хъмбър, Англия; по проект „C.L.E.A.R - Културни ценности и свободен достъп в обкръжаващата среда за всички", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Югоизточна Европа“ 2007-2013 г. – 37 651 лв.; по проект „Roma MATRIX – общи действия, насочени срещу расизма, нетолерантността и ксенофобията“, финансиран директно от Европейската комисия по програма „Основни права и гражданство“ – 55 315 лв.; по проект „ECO SATELLITE” „Разработване на съвместна междурегионална мониторингова система за опазване на околната среда и на черноморският басейн“ по съвместна оперативна програма „Черно море 2007 – 2013“ – 88012 лв.; ЕFFECT - Оперативна програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие – 2 040 лв.
ОА Видин – 48 993 лв. – получена сума по проект "ТРАНСДАНЮБ- устойчив транспорт и туризъм поп оречието на река Дунав" в изпълнение на договор по Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа;
ОА Враца – средства в размер на 93 405 лв., от които 55 679 лв. представляващи получен валутен превод от PROVINCIA OI RIMINI IT CORSO D AUGUSTO 231 по Оперативна програма CLEAR; 37 726 лв. – проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона“ MIS ETC Code 692 по ОП ТГС България - Румъния“.

ОА Габрово – 2 975 лв. – получени средства проект "TRACE" - "Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради", финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа" 2007-2013 г.
ОА Кюстендил -4 802 лв. - получени суми от водещ партньор по проект „Сековия“  в размер на 2675 лв., както и получени суми от водещ партньор по проект „Сива“  в размер на 4865 лв. и възстановени суми на водещ партньор по проект „Гроу Мобайл“  в размер на 2738 лв.
ОА Кърджали – 61 072 лв., в т.ч. по проект „Доброволно кръводаряване в Родопите /PHO-DONATE/“ – 50 675 лв. и по проект „Съвместна туристическа инициатива /JTI-TARGEТ/“ - 10 397 лв.

ОА Монтана – 16 045 лв. по проект SEEMIG-SEE по ОП ТГС "Югоизточна Европа 2007 - 2013";
ОА Пазарджик – 248 385 лв., от които 100 595 лв. по проект RURALAND, получени средства в размер на 107 905 лв. по проект SY_CULTour и 39 885 лв. – верифицирана сума за втори отчетен период по проект INNO FOOD;
ОА Плевен – 51 210 лв.по програма Интеррег – 36 058 лв. и по програма ТГС България - Румъния - MIS-ETC code 171 „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния – България” – 15 152 лв.
ОА Смолян – 678 950 лв., от които получени средства по Проект „SKIPASS” – 41 710 лв., по Проект „GREEN MOUNTAIN” – 84 726 лв., по  Проект „CONNECTION” – 233 703 лв., по Проект „REPORT” – 377 386 лв. и по   Проект „JTI-TARGET” – 9 763 лв., като към гръцки партньори за принос по проекти, съгласно клаузи в договорите са направени преводи в размер на 68 338 лв. (по Проект „CONNECTION” –46 184 лв. и по Проект „REPORT” – 22 154 лв.)
ОА Софийска - 17 168 лв. по проект „LABOUR PLUS” по програма INTERREG ІVC;

ОА Хасково - 374 720 лв. по проектДоброволно кръводаряване в Родопите /PHO-DONATE/“ по ОП за Европейско териториално сътрудничество „България-Гърция 2007 -2013 г.“;
От НКБТХ104 887 лв. от които:

Международния проект „Интегриран подход за превенция на трудовата експлоатация в страните на произход и крайна дестинация” (JLS/2009/ISEC/AG/207), финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” и изпълняван от румънската Национална агенция за борба с трафика на хора съгласно договор № JLS/2009/ISEC/AG/207, АВАС № 30-CE-0329866/00-14, на стойност 17 239 лв.;;

Рамково споразумение между България и Франция № 524/INSTIT/АМВ/2011 за двустранно и регионално сътрудничество свързано с борбата с трафика на хора, по което сме получи средства от: Посолство на Франция в България – 11 719 лв.; Постоянно представителство на Франция към службите на ООН и други международни организации във Виена на стойност – 23 470 лв.; Постоянно представителство на Франция в Румъния – 6 845 лв.;

Международния проект “ Създаване на Пан – Европейски мониторинг на трафика на хора”, финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция „ Вътрешни работи” и изпълняван от португалското Министерство на вътрешните работи, Обсерватория за трафика на хора, съгласно договор № Home/2011/ISEC/AG/THB/400002251, ABAC № 30-CE-0498567/00-35. Срок 01.01.2012-31.12.2013 г., на стойност 39 584 лв.;

Проект „Виктор” – Жертви на трафика на деца – нашата отговорност финансиран от НПО „Усмивката на детето” – Гърция на стойност 6 030 лв.
От ИПА20 375 лв. по проект "Гео промотиране-съвместна мрежа за предоставяне на стандартизирани услуги, свързани с /електронно/ обучение за специалисти /геотехници/, посветено на природните рискове, гражданска защита и насърчаване на достъпа до пазара на труда" - Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.
От ДА „Архиви”715 лв. – по проект APEx (Archival Portal Europe).
§§ 46-20капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз– 31 455 лв., получени от ОА Силистра по проект „Зеленото злато на Дунав“ по ОП ТГС „Румъния-България“.
§§ 46-30 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други държави” – 42,477 лв., в т.ч. средства в размер на 3 394 лв., получени от ОА Бургас по проект „2010 г. - Ново начало за популяризиране на трансграничното богатство“ по програма за трансгранично сътрудничество България – Турция; 35 918 лв., получени от ОА Видин по проект „Стара планина- Нова Мрежа" по Програма за трансгранично сътрудничество „България - Сърбия“ и средства в размер на 3 165 лв. получени от ОА Кюстендил по проект „Усъвършенстване на капацитета за съвместно икономическо сътрудничество между Регион Кюстендил, България и Североизточен планов район, Македония“ по програма ТГС България – Македония.

РАЗХОДИ
При утвърдени разходи за годината в размер на 139 057 067 лв. към 31.12.2013 г. са отчетени 136 151 322 лв., което представлява 97,91 % изпълнение, разпределени по параграфи, както следва:
§ 01-00 - “Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения” са отчетени 35 633 086 лв. Разходите са извършени в съответствие с нормативната уредба за заплатите в бюджетните организации и дейности.

§ 02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 7 140 100 лв. Тук са отчетени разходите за плащания на нещатния персонал, нает по трудови правоотношения – 3 785 002 лв., за персонала по извънтрудови правоотношения – 1 516 184 лв., изплатените суми за СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение – 542 921 лв., обезщетенията за персонала, с характер на възнаграждение – 1 051 278 лв. и други плащания и възнаграждения – 244 715 лв. За отчетените разходи по параграфа е приложена подробна разшифровка.

Отчетените разходи в размер на 8 902 567 лв. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са свързани с разходите по § 01-00 и § 02-00 по нормативи, определени със ЗБДОО и КЗОО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО за сметка на работодателя.§ 10-00 “Издръжка” – за обезпечаване на разнородната и специфична дейност на АМС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, са изразходвани средства в размер на 53 574 534 лв. Най-голям относителен дял в параграфа заемат разходите за външни услуги, вода, горива и енергия, материали, мита и такси, медикаменти.

Разпределението по подпараграфи, е както следва:

§§ 10-11храна” – 541 822 лв. – отчетени от АМС – 12 328 лв. и от областните администрации – 44 936 лв., реализирани във връзка с Наредба № 11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея за персонала, ангажиран за изпълнение на дейности по отбранително мобилизационна подготовка; за осигуряване на храна на участниците в 67-мия Национален турстически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй-Околчица 27 май-02 юни 2013 г. и във връзка с дейността на РИК при произвеждане на Национален референдум и Избори за народни представители през 2013 г. От болница Лозенец са отчетени 484 558 лв.

§§ 10-12медикаменти” – 6 210 690 лв.

§§ 10-13постелен инвентар и облекло” – 50 808 лв.

§§ 10-14учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките” – 20 504 лв., изразходени за обучение и квалификация на персонала, съгласно плановете за обучение на служителите в държавната администрация, както и за закупуването на счетоводна, икономическа и правна литература в системата на МС.

§§ 10-15 “Материали” – 5 591 407 лв. – изразходени за закупуване на канцеларски, хигиенни материали, за консумативи за офис техниката, оборудване под прага на същественост за дълготраен материален актив. Тук са отчетени и разходи в размер на 3 074 931 лв. във връзка с подготовката и произвеждането на Национален референдум и Избори за народни представители през 2013 г.

§§ 10-16 “Вода, горива и енергия” – 6 332 453 лв. – средствата са разходвани за осигуряване нормалната дейност на структурите в системата на МС.

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги” – 29 568 762 лв., отчетени от АМС и разпоредителите с бюджет към Министерския съвет средства за разходи за абонамент на телефонни и пощенски услуги, за транспортни разходи, за поддръжка на софтуер и хардуер, интернет и други. Част от разходите са отчетените от АМС и ОА средства в размер на 1 150 750 лв. във връзка с подготовката и произвеждането на Национален референдум и Избори за народни представители през 2013 г., а друга част в размер на 17 249 919 лв. са заплатени по договор № 115/12 г. за софтуерна осигуровка ПП Майкрософт.

§§ 10-30 “Текущ ремонт” – 1 149 772 лв. – средствата са разходвани за текущ ремонт на движимо и недвижимо имущество и офис техника.

§§ 10-40 “Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)” – 2 486 917 лв. – като от тях най-голям дял в размер на 1 710 567 лв. е отчетен от областните администрации за заплатените дължими такси смет и данък сгради върху имоти –публична държавна и частна собственост, предоставени под управление на областните управители. Друга част в размер на 249 672 лв. е отчетена от АМС, от Болница Лозенец – 180 668 лв., Държавна агенция „Архиви” отчита по подпараграфа средства в размер на 149 965 лв., ЦППКОП – 17 946 лв., ДАБЧ -1 174 лв., ИПА – 7 346 лв., ЦКБППМН – 671 лв., НКБТХ – 606 лв., а от ПБ „Пампорово“, ПБ „Слънчев бряг“ и обектите с представителни и социални дейности са отчетени средства в общ размер на размер на 168 302 лв.

§§10-51 “Командировки в страната” – 359 085 лв. Разходите са извършени за осъществяване на разнородните функции на АМС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

§§ 10-52 “Краткосрочни командировки в чужбина” – 566 251 лв. – по този параграф са отчетени разходите на АМС и ведомствата към него по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

§§ 10-53 “дългосрочни командировки в чужбина” – 41 404лв. отчетени от АМС във връзка с Наредбата за командировъчните пари при задграничен мандат за дългосрочно командировани служители в постоянното представителство на Република България в Брюксел.

§§ 10-62 “Разходи за застраховки” – 304 254 лв. По параграфа са отчетени платените застраховки на моторните превозни средства, движимото и недвижимото имуществото в системата на МС, както и застраховки на служителите при изпълнение на задачи по време на командировките им в чужбина.

§§ 10-69 “Други финансови услуги” – 7 880 лв. Сумите са предимно за обслужване на банкови валутни преводи към чужбина.

§§ 10-91 ”Други разходи за СБКО” – 111 253 лв., част от тези разходи са в Областните администрации в размер на 16 119 лв., Болница „Лозенец” – 66 241 лв., от ПБ „Пампорово“, ПБ „Слънчев бряг“ и обектите с представителни и социални дейности са отчетени средства в общ размер на размер на 28 893 лв.

§§ 10-92 “Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения” – 161 889 лв. Средствата представляват основно разходи за съдебни обезщетения.

Разходите по §§ 10-98 “Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” в размер на 69 383 лв. Тук са отчетени разходи от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и от Администрацията на Министерски съвет. За видовете разходи прилагаме подробна разшифровка.


§ 42-00 “Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” – 813 407 лв., от тях средства в размер на 805 842 лв. са отчетени от Областните администрации за изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и 7 565 лв. са дарение за възстановяване на църквата в с.Бисер, обл. Хасково и за помощи на домакинства.
§ 45-00 „Субсидия на организации с нестопанска цел” – 2 867 614 лв. – част от средствата в размер на 2 886 880 лв. са отчетени от АМС и представляват субсидии за вероизповеданията в изпълнение на чл.6, ал. 7 от ЗДБРБ за 2013 г., а друга част в размер на (- 19 266 лв.) са отчетени от ОА Кюстендил във връзка получени суми по проект ТГС България – Сърбия.
§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” –136 488 лв. АМС отчита средства в размер на 107 571 лв. за заплащане на годишната вноска на Република България за 2013 г. в Европейския институт за публична администрация съгласно Решение № 519/2008 г. на МС.; ОА Варна – 8 578 лв.; ОА Видин – 4894 лв.; ОА Русе – 4 349 лв. – членски внос към Асамблея на Европейските региони; ДА „Архиви“ – 2 347 лв., ОА Бургас 8 749 лв. – членски внос за Конференция на Приморските региони
§ 49-00 „Предоставени помощи за чужбина” – (-25 861 лв.), както следва:


 • отчетени от ОА Бургас (- 13 260 лв.), представляващи получени суми в размер на ( - 41 854 лв.) по проект „2010 г. - Ново начало за популяризиране на трансграничното богатство“ по Програмите за трансгранично сътрудничество България - Турция, съгласно ДДС № 07/29.09.2011 г. и предоставени средства от ОА Бургас в качеството на водещ партньор в размер на 28 594 лв. на турския партньор по ТГС „Погледни в бъдещето, запази наследството”;

 • получени средства в размер на (-6 338 лв.) от ОА Видин във връзка с изпълнение на проект „Стара планина- Нова Мрежа" по Програма за трансгранично сътрудничество „България - Сърбия“;

 • отчетени от ОА Кюстендил средства в размер на (-39 040) за изпълнение на проект „Усъвършенстване на капацитета за съвместно икономическо сътрудничество между Регион Кюстендил, България и Североизточен планов район, Македония“ по програма ТГС България – Македония;

 • преведени на турския партньор от ОА Ямбол в качеството на водещ партньор средства в размер на 32 777 лв. по проект „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в регионите Ямбол-Странджа-Одрин” по програма ТГС България – Турция и проект „Красотата на Ямбол и Одрин през погледа на фотографията” по програма ТГС България – Турция.

За отчетените капиталови разходи по § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, § 52-00 “Придобиване на дълготрайни материални активи” и § 53-00 “Придобиване на нематериални дълготрайни активи” и § 54-00 „Придобиване на земя” в общ размер 27 109 386 лв. са приложени подробни разшифровки.
ТРАНСФЕРИ
По параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)” е в размер на (–-5 124 510 лв.) лв., разпределени, както следва:

по §§ 61-01 ”Получени трансфери (+)” - 9 229 864 лв., като следва:

 • от Народно събрание - 118 565 лв.;

 • от Министрество на финансите - 19 776 лв.

 • от Министерство на външните работи – 4 800 лв.;

 • от Министерство на здравеопазването – 196 915 лв.;

 • от Министерство на образованието, младежта и науката – 32 170 лв.;

 • от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 169 672 лв.;

 • от Национална здравноосигурителна каса – 8 648 116 лв.;

 • от Столична община – 5 160 лв. и общини от област с административен център гр. Монтана – 34 690 лв.


по §§ 61-02 „Предоставени трансфери (-)” – ( - 15 692 853 лв.), като следва:

 • на Министерство на финансите – ( - 60 795 лв.);

 • на Министерство на външните работи – ( - 505 000 лв.);

 • на Министерство на труда и социалната политика – (-527 741 лв.);

 • на Софийски университет „Св.Климент Охридски” – (- 30 000 лв.);

 • на Министерство на културата – (- 30 000 лв.);

 • на Авиоотряд 28 – (-573 973 лв.);

 • на Българска национална телевизия – (- 30 000 лв.);

 • на Българско национално радио – (-12 000 лв.);

 • на общини – (-13 923 344 лв.) – във връзка с подготовката и произвеждането на 27.01.2013 г. на Национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала” и подготовката и произвеждането на Избори за народни представители на 12 май 2013 г., както и за възнаграждения на общински избирателни комисии за заседания и дежурства, проведени в периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори за общински съветници и кметове.


по §§ 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)” получен трансфер от Министерството на труда и социалната политика – 1 338 479 лв.
По параграф 62-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)” – са отчетени средства в размер на 822 325 лв. и представляват:
получени трансфери в размер на 1 207 766 лв., в т.ч:

 • от Министерство на финансите – 849 813 лв.

 • от Национален фонд – 357 953 лв.

предоставени трансфери в размер на (-385 441 лв.) към Национален фонд.


По § 64-00 „Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма” са отчетени получени трансфери в размер на 94 349 лв. от ПУДООС.
По § 65-00 „Трансфери на отчислени постъпления” – 14 560 лв. – от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Средствата са получени в изпълнение разпоредбите на ДДС № 01/11.01.2012 г. на министерство на финансите и представляват преведени режийни разноски от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на ОА Бургас – 5 000 лв. и ОА Плевен - 8 700 лв. и ОА Габрово 860 лв. при продажбата на поземлени имоти – частна държавна собственост.

За получените и предоставени трансфери е приложена разшифровка.
По параграф 69-00 “Трансфери за поети осигурителни вноски” са отчетени разходи съгласно въведената система за централизирано разплащане на осигурителните вноски в бюджетните предприятия, които към 31.12.2013 г. са отчетени по §§ 69-09 „Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)” в размер на – (-18 124 820 лв.) в съответствие с т. 13 от ДДС № 10/18.12.2013 г.
Отчетени са и временно съхраняваните чужди средства, както и паричните наличности по банковите сметки на Министерския съвет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него, които са заверени във форма НАЛ – 3 от обслужващите банки и БНБ. Средствата по валутни сметки са приведени в левова равностойност по курсове на БНБ на чуждестранни валути към българския лев към последния работен ден до 31.12.2013 г.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ”:

(Илиана Шопова)

Изготвил: Валерия Апостолова, държавен експерт……….……………..
Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница