Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31. 12. 2012 гДата21.01.2018
Размер289.61 Kb.
ТипОтчет

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАкъм обобщения отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31.12.2012 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Министерския съвет е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 12/21.12.2012 г. от дирекция “Държавно съкровище” на Министерство на финансите и съдържа отчетите на Администрацията на Министерския съвет /АМС/ и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:
 • Областни администрации - 28 бр.;

 • Университетска болница „Лозенец”;

 • Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Институт по публична администрация;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • ПБ на МС "Орлица" Пампорово;

 • ПБ на МС "Слънчев бряг";

 • ПБ на МС „Св.Св.Константин и Елена”

 • Комплекс "Бояна";

 • Стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”- Варна;

 • Спортно - оздравителен комплекс „Лозенец”

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. приходи на Министерския съвет са в размер на 15 660 000 лв., а на разходите – 67 466 000 лв. Към 31.12.2012 г. по бюджета на МС са извършени 122 броя корекции, както следва:
 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с отчитането на средства получени от СЗОК през месец януари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември 2012 г. по бюджета на болница Лозенец – 12 бр.;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с подписан споразумителен протокол № 90-04-122 от 08.02.2012 г. между ОА София и МРРБ за финансиране на "Изготвяне на техническа експертиза за оценка на техническото състояние на стадион "Локомотив", гр. София;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §69 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. за осигуряване на средства за трансфери към общините за възнаграждения на членовете на ОИК за заседания и дежурства съгласно чл.32, ал.2 от Изборния кодекс и за произвеждане на нови избори съгласно чл. 281 от Изборния кодекс – 4 бр.;

 • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §69 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., ПМС № 261 от 04 ноември 2010 г. за приемане на устройствения правилник на Авиоотряд 28, във връзка с предоставени трансфери от МС по бюджета на Авиоотряд 28 за възстановяване на разходи за извършени полети през месец декември 2011 г., януари, февруари, март, април, май, юни, юли, септември 2012 г. – 10 бр.;

 • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 67 и § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2012 г., във връзка с постъпили средства от дарения през настоящата година по бюджета на ОА Хасково за подпомагане на пострадалите от бедствието в община Харманли;

 • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., в изпълнение на чл.36, ал.1 от ПМС № 367/29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., чл.1, ал.2 от Правилника за организация и дейността на МКВПМС, Решение № 1, Решение № 2, Решение № 3, Решение № 4 на МКВПМС, Решение № 5, Решение № 6, Решение № 7, Решение № 8, Решение № 9, Решение № 12– 10 бр.;

 • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 67 и § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с постъпили средства от дарения през настоящата година по бюджета на ОА Стара Загора за организиране на празничен концерт по повод Националния празник на Република България, 3-ти март;

 • На основание чл.34, ал. 1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет, §69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с неотложен ремонт на обект "Шабла" към стопанство "Евксиноград" - предоставен на администрацията на Министерски съвет за ползване и управление, предназначен за представителни и социални нужди на централни държавни органи;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с финансово осигуряване на дейностите по подготовката и провеждането на 66-тия Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй-Околчица 27 май-02 юни 2012 г. по бюджета на ОА Враца;

 • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и в изпълнение на чл.14 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2012 г. за изпълнение на Концесионната дейност;

 • На основание чл. 34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за капиталови разходи на създадените като юридически лица по чл.60 от Закона за администрацията почивни бази - Постановление № 17 от 3 февруари 2012 г. за създаване на Почивна база "Слънчев бряг" и Постановление № 22 от 10 февруари 2012 г. за създаване на Почивна база "Орлица" – Пампорово;

 • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с чл.69, ал.1 от ПМС№ 367/2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. относно осигуряване на средства по бюджета на ОА за изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ – 4 бр.;

 • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., в изпълнение на ПМС № 36 от 2001 г. за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война (КАС), чл.15, ал.2 на ПМС № 367 от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г., Решение № 16/28.02.2012 г. на Междуведомствения съвет по КАС за разпределение на утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2012 г.;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет и §69, ал.1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и в изпълнение на Решение № 867 от 1 декември 2011 г. за одобряване на Национална програма за участие на Република България в междуправителствените дейности на Съвета на Европа през 2011 г., където са предвидени 24 700 лв. за дейностите на НКБТХ – 2 бр.;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона на държавния бюджет за 2012 г. и Протокол от 02.05.2012 г. и Протокол от 05.06.2012 г. за прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета на Министерския съвет към бюджета на Национална служба за охрана за 2012 г. във връзка с необходимостта от неотложни СМР на обекти в Стопанство "Евксиноград" към МС с цел стартирани процедури за възлагане на специални обществени поръчки с прилагане на специални мерки за сигурност – 2 бр.;

 • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с Постановление № 85 от 25 април 2012 г. 2012 г. на МС за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МС за 2012 г. във връзка с окончателно разплащане на изпълнението по договора м/у областния управител на Бургас и ДЗЗД Урбагеоплан, сключен в изпълнение на решението по т.29 от Протокол № 16, както и за ремонтни и довършителни дейности на храм Света София;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с изпълнението на Договор МС № 44 от 09.06.2010 г. и Договор № МС-76 от 28.07.2011 г. на база Рамково споразумение № МДААР 139/2007 г. за доставка на софтуерни продукти на Майкрософт за нуждите на държавната администрация на Република България и осигуряване на поддръжка на предоставените софтуерни продукти (софтуерна осигуровка);

 • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с чл.117, ал.1 и 2 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. по бюджета на болница Лозенец – 3 бр.;

 • На основание чл.34 и чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 67 и 69 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с получени суми в лева и валута по валутните сметки на областните администрации и от НКБТХ, както и неусвоени към 31.12.2011 г.;

 • На основание чл.34, ал.3 от Закона на устройството на държавни бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за капиталови разходи на ИПА за 2012 г.;

 • На основание чл.34 и чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 67 и § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с получени средства по валутна сметка през 2011 г., неизразходвани към 31.12.2011 г. от ОА Хасково по проект "Доброволно кръводаряване в Родопите" по оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество "България-Гърция 2007-2013";

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с т.18 и 19 на Раздел VІІ "Ред и условия за извършване на корекции по Закона за устройството на държавния бюджет" от ДР № 1/17.01.2012 г. на МФ "Указания относно изпълнението на държавния бюджет за 2012 г.", с размера на получените трансфери от МТСП за първо, второ, трето и четвърто тримесечие на 2012 г. по програми и мерки за временна заетост - 4 бр.;

 • На основание чл.35л ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 67 и § 69 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с постъпили средства от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми през настоящата година по бюджета на ОА Благоевград, Варна, Враца, Пазарджик, Смолян, Русе, Софийска, Хасково, ИПА, НКБТХ, ДА Архиви и болница Лозенец – 3 бр.;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка със сключено двустранно споразумение от 29.05.2012 г. между МРРБ и ОА Варна за финансиране (от страна на МРРБ) проектирането и изграждането на обект "Аварийно ремонтни работи на брегоукрепителни съоръжения в района на стопанство "Евксиноград", гр. Варна;

 • На основание чл.34, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §§ 66, ал.7, т.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., в изпълнение на чл.79 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. – съфинансиране от МРРБ за ОА Плевен, ОА Русе, ОА Ямбол и Варна във връзка с изпълнение на договорни ангажименти по международни проекти – 3 бр.;

 • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет и § 69 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с необходимостта от осигуряване на финансово обезпечаване по бюджета на ДА "Архиви" по едни показатели за сметка на целесъобразни икономии по други.;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. в изпълнение на чл.15, ал.1 от ПМС№367/29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с решение от заседанието на МС от 23 май 2012 г. (Протокол №20), решение от заседанието на МС от 5 септември 2012 г. (протокол № 33) и решение от заседанието на МС от 14 ноември 2012 г. (протокол № 43) за приемане на Работната програма за 2012 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз – 3 бр.;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с получени трансфери през месец февруари 2012 г. от МЗ за финансиране на дейностите по хемодиализа, извършвани от болница Лозенец;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с необходимостта от осигуряване на финансови средства по бюджета на МС за дейността на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност за 2012 г. – 2 бр.;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §§ 66, ал.7 т.1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България да 2012 г., в изпълнение на чл.79 от ПМС № 367/29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. – за изпълнение на проекти и програми – за ОА Пазарджик, ОА Враца, ОА Плевен, ОА Смолян, Софийска областна администрация и за ОА Силистра – 5 бр.;

 • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 67 и § 69 от ПЗР от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с получено от ОА Габрово по сключен договор във връзка с осигуряване на средства за провеждането на мероприятията по повод Националното честване, посветено на 135 г. от Шипченската епопея;

 • На основание чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 67 и § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и във връзка с постъпили средства от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми през настоящата година по бюджета на ОА Враца, Кюстендил, Пазарджик и Смолян;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., в изпълнение на Постановление № 140 от 3 юли 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за честването на 100 години от Балканските войни (1912-1913 г.) през 2012 г.;

 • На основание, чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет и § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с осигуряването на финансови средства за субсидия на църковното настоятелство на храм "Св. София" за довършване на разкриването и експонирането на археологическите обекти в подземната част на базиликата – 2 бр.;

 • На основание чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и във връзка с постъпили средства от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми през настоящата година, във връзка с получени на 30.08.2012 г. по валутната сметка 131 156,41 евро по проект „Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево-Русе една успешна стратегия” финансиран по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.”, с водещ партньор по проекта Окръжен съвет Гюргево;

 • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с финансово осигуряване изпълнението на ангажиментите по поддръжка на инфраструктурата на граничните контролно-пропускателни пунктове, ангажиментите на областните управители съгласно чл.7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове до размера на извършените разходи към 31.08.2012 г.

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с финансово осигуряване изпълнението на ангажиментите по поддръжка на инфраструктурата на граничните-пропускателни пунктове и по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с необходимостта от средства за провеждане на обучения за служебно развитие на държавните служители по бюджета на ИПА;

 • На основание чл.34, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, чл.104 от Постановление № 367/29.12.2011 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за 2012 г., т.2.1 на Раздел ІІІ на ДР № 3/01.02.2012 г. на Министерство на финансите е извършена корекция по бюджета на ДАБЧ, Софийска областна администрация и ОА Кърджали – 3 бр.;

 • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 67 и 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с изпълнение на проект SY CULTour и проект INNO FOOD, одобрени от последната покана за набиране на проектни предложения по програма за териториално сътрудничеството Югоизточна Европа.;

 • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 67 и 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с необходимостта от вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на бюджетната класификация относно изпълнението на проект "Здраве без граници", по програма "ТГС България-Румъния 2007-2013 г. изпълняван от ОА Силистра;

 • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с необходимостта от изграждане на по-бърза и надеждна електронно съобщителна мрежа при необходимост и включването и в Интегрирана комуникационно-информационна система на страна е извършена корекция вътрешнокомпенсирана корекция по бюджета на ОА Смолян;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България 2012 г., във връзка с получен трансфер от ПУДООС - ОА Варна и Плевен;

 • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за разплащане на възнаграждения на специализанти е извършена корекция по бюджета на болница Лозенец;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с подписан протокол МФ-ПР-41/14.11.2012 г. за промяна по бюджетите на НС, МС и МФ относно изплащане на дължими осигурителни вноски в изпълнение на решение на Софийски градски съд, ІІ "Д" въззивно отделение от 20.01.2011 г. по гр.д. 6806 по описа за 2009 г.;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., в изпълнение на Постановление № 280 от 8 ноември 2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от Централния бюджет за 2012 г.;

 • На основание чл. 34, ал. 1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. в изпълнение на чл. 36, ал.1 от Постановление №367/29.12.2011 г. на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с неусвоени средства по решения на МВКВПМС от предоставените средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл.1, ал.2 т.4.2. на ЗДБРБ за 2012 г., за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия – 4 бр.;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с получен трансфер за месец ноември 2012 г. от СУ "Св. Климент Охридски" по бюджета на болница Лозенец – 2 бр.;

 • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с изпълнение на ПМС № 310/05.12.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на МС и община Любимец;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с изпълнение на Договор № МС-115/11.10.2012 г. между АМС и Обединение "ПРОКОН" за предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация на Република България – 2 бр.;

 • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., е извършена вътрешнокомпенсирана корекция по бюджета на Министерския съвет за 2012 г.

 • Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., в изпълнение на Постановление № 260 от 19 октомври 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерския съвет за 2012 г. за подготовка на терен за изграждане на Временен приемателен център в гр. Харманли по бюджета на ОА Хасково;

 • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и в изпълнение на чл.14 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, във връзка с уточнени разходи свързани с организиране на концесионната дейност на Министерския съвет;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., и ПМС № 373/29.11.2011 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство;

 • На основание чл.34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., в съответствие с дадените указания с писмо №04-04-1120/30.05.2011 г. във връзка с извършени преки разходи за пилотиране с полицейски автомобил от структурите на МВР;

 • На основание чл.34, ал.2, чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държания бюджет, §69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с получени валутни преводи по проекти от ОА изпълнявани проекти по оперативни програми;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.във връзка с получен трансфер от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" към МОМН по бюджета на ОА Перник и ОА Стара Загора – 2 бр.;

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. във връзка с финансово осигуряване на дейностите за реализация по одобрени проекти на ОА Благоевград, Монтана, София и Ямбол по проект "Красива България";

 • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. и чл.5, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самооуправление във връзка с чл.1 и чл.3 от Постановление № 333 от 20.12.2012 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?";

 • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 69 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., във връзка с получен трансфер от Агенцията за хора с увреждания по бюджета на ОА Перник и Търговище;В резултат на извършените корекции към 31.12.2012 г. уточнения план на приходите е 17 617 347 лв., а на разходите – 151 244 155 лв.

ПРИХОДИ

Към 31.12.2012 г. са отчетени приходи в размер на 14 420 677 лв. при утвърдени 17 617 347 лв. разпределени по парaграфи и подпараграфи, както следва:

§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост”9 453 441 лв.

§§ 24-04“Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” – 5 571 773 лв.

Най-голям дял в изпълнението по подпараграфа се дължи на Болница „Лозенец” където са отчетени приходи в размер на 1 242 477 лв. от изпълнение на договори за медицинско обслужване на фирми, от извършени медицински услуги на Доброволен здравно-осигурителен фонд, по договори за медицинско обслужване на Европейската здравноосигурителна каса, платени от придружители такси храноден, медицинско обслужване по ценоразпис, приходи от потребителска такса по ЗЗО, от дейността на Лечебно-профилактична база Приморско, приходи от услуги за обучение на специализанти от Медицински факултет и др. От стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” - приходи от Винарска изба, хотелски услуги, спортни и туристически услуги, приходи от дейността на обект Шабла в общ размер 1 146 161 лв. Друг значителен дял от приходите по подпараграфа се дължи на ПБ „Слънчев бряг”– приходи от продажба на продукция и стоки, от услуги включени в ценоразписа и от спортни и медицински услуги – 1 078 690 лв. Средства в размер на 866 553 лв. са приходите от продажби на услуги, реализирани по бюджета на СОК Лозенец, представляващи приходи от спортно-оздравителни услуги, продажба на спортни и козметични стоки. По бюджета на Комплекс „Бояна” са отчетени приходи в размер на 420 171 лв. – от нощувки, химическо чистене, спортни и туристически услуги, транспортни и хотелски услуги и др. Института по публична администрация отчита приходи от обучение за повишаване квалификацията на държавната администрация в размер на 431 373 лв. Към отчетния период ПБ „Пампорово” е отчела средства в размер на 220 009 лв., представляващи приходи от нощувки, приходи от спортни и туристически услуги, от продажба на стоки и кухненска продукция, други услуги включени в ценоразпис и от продажба на жетони за електронни детски игри. ДА „Архиви” е изпълнила приходи от дейности по издания, справки, фотокопия и филми, ксерокопия, сканиране на документи, издаване на читателски карти и удостоверения, заснемане на архивни материали, издаване на експертни оценки, научно-техническа обработка на документи и др. в размер на 139 965 лв. Областните администрации са отчели приходи в общ размер на 12 695 лв., представляващи приход от ползване на заседателна зала, от продадени карти за почивка и др. ДАБЧ е отчела приход в размер на 173 лв. от продажба на учебник „Говорите ли български”. В АМС са отчетени 13 560 лв. приходи от бръснарски, фризьорски и други услуги, както и приход от продажба на юбилейни монети.За видовете услуги, предоставяни в системата на Министерския съвет и събраните приходи от тях е приложена подробна разшифровка.

§§ 24-05 “Приходи от наеми на имущество” – 3 053 707 лв., реализирани основно от Областните администрации – 2 560 198 лв., АМС – 394 238 лв., Държавна агенция „Архиви” – 48 915 лв., Болница Лозенец – 8 393 лв., Комплекс „Бояна” – 11 990 лв., ПБ "Слънчев бряг" – 27 295 лв., стопанство „Евксиноград” – 1 956 лв. и от ДАБЧ – 722 лв. Приходите се реализират на основание сключени договори за предоставяне на имущество под наем.

§§ 24-06 ”Приходи от наем на земя” – 818 313 лв. всичките приходи по подпараграфа са отчетени от Областните администрации.

§§ 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки” – 19 803 лв. - отчетени са приходи по текущи банкови сметки от ОА –17 533 лв., стопанство „Евксиноград” – 2 лв., ПБ "Слънчев бряг" – 2 лв., НКБТХ – 7 лв. и от Болница „Лозенец” – 2 259 лв.

§§ 24-09 „Приходи от лихви по срочни депозити” – 3 977 лв. - отчетени от АМС приходи от лихви по открит депозит във връзка със Закона за акциза за Винарска изба Евксиноград.

§ 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 588 905 лв. Съществената част по параграфа в размер на 407 910 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 148 275 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и средства в размер на 32 720 лв. са отчетени от АМС.

§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” – 107 536 лв. Приходи в размер на 74 752 лв. са отчетени от областните администрации, като част от тях представляват присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела. В АМС са реализирани 24 394 лв. от получени неустойки по договори за наем на имоти на комплекс Бояна. ДА Архиви към периода е отчела приход в размер на 8 314 лв., а ПБ „Слънчев бряг” – 40 лв. и Болница „Лозенец” – 36 лв.

§ 36-00 “Други неданъчни приходи” – 665 110 лв.

Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 633 414 лв.- приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от трансформирани в полза на държавата депозити и гаранции за изпълнение в следствие на изтекъл давностен срок за възстановяването им, приходи от трансформиран в полза на държавата депозит за несключен договор от спечелилия търга участник съгласно чл.50, ал.2 от ППЗДС, приходи от административни такси за услуги по Закона за достъп до обществена информация и др.За отчетените приходи по подпараграфа прилагаме подробна разшифровка.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (- 3 300 695 лв.) - отчетени в §§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (- 2 821 697 лв.), в §§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (- 465 119 лв.) и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (- 13 879 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ Пампорово (- 2 529 лв.) и ПБ „Слънчев бряг” – ( - 10 705 лв.), както и внесен данък от Болница Лозенец – (- 645 лв.) върху предоставени услуги от ЛПБ Приморско.

§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 4 928 147 лв.

§§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” – 823 320 лв. отчетените средства са от Областните администрации.

§§ 40-23 „Постъпления от продажби на друго оборудване, машини и съоръжения” – 15 600 лв. отчетени от ОА Сливен съгласно сключен договор от 16.10.2012г. на основание §4, ал.1 и ал. 7 от Закон за енергетиката и решение от заседанието на Управителния съвет на ЕВН от 13.08.2012 г. за изкупуване на трафопост ”Калинин”. Съгласно издадена заповед на Областния управител е направена оценка от независим оценител и е извършена продажба на оборудването в трафопоста.

§§ 40-25 „Постъпления от продажба на стопански инвентар” - 2 760 лв. прихода е реализиран от болница Лозенец и представлява приход от продажба на фреза от механична работилница на търг.

§§ 40-29 „Постъпление от продажба на други ДМА” – 38 449 лв., като средствата са отчетени от ОА Враца - 9 915 лв. от продажба на складово хале с метална конструкция в с.Курново, област Враца съгласно заповед № 80/05.03.2012 г. на областния управител; средства в размер на 8 354 лв. са реализирани от продадена сграда (лека конструкция павилион) в местността Балкана, землище Враца съгласно заповед № 246/06.07.2012 г. и средства в размер на 16 980 лв. са получени от продажба на сграда (гараж), представляваща тристранно ограден навес със стоманобетонови панели в местността Краище, землището на с.Бели извор, община Враца. От ОА Ловеч са отчетени 3 200 лв. представляващи приход от продажба на медна ламарина чрез търг, съгласно Заповед № РД -08-125/17.12.2012 г.

§§ 40-30 „Постъпления от продажба на НДА” – отчетените средства в размер на 106 327 лв. са реализирани от Областните администрации.

§§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” – 3 941 691 лв. постъпленията по този параграф се дължат на реализирани еднократни продажби от Областните администрации.

§ 45-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната” – 111 310 лв. отчетени от Болница Лозенец – 15 412 лв. във връзка с получени средства от дарители за капиталови разходи и дарения във връзка с подпомагане дейността на болницата; Държавна агенция „Архиви” отчита 31 170 лв. от получени дарения от страната; ОА Стара Загора 2 350 лв. са получени средства за организиране на празничен концерт по повод Националния празник на Република България, 3-ти март и 20 000 лв. за честване на 100 години от Балканската война; от Софийска област са отчетени 300 лв., ОА Пловдив 2 220 лв. – получено дарение от „Асоциация за културен туризъм“-съпартньор по проект BG0041- „Античен стадион“. ОА Хасково посочва средства в размер на 11 358 лв., представляващи постъпили дарения за подпомагане на пострадалите от бедствието в община Харманли. ОА Габрово е отчела получени средства в размер на 10 000 лв. за провеждането на мероприятията по повод Националното честване, посветено на 135 г. от Шипченската епопея. ОА Сливен отчита средства в размер на 1 000 лв. за провеждане на превантивна кампания „В близост до хората от третата възраст”, във връзка със зачестилите телефонни измами на територията на областта. 17 500 лв. са отчетени от ОА Кърджали и представляват постъпили дарения по сключени договори за обезпечаване мероприятия свързани с честванията на 100 – годишнината от Балканската война и Освобождението на Кърджали.

§ 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” – 1 852 791 лв.

§§ 46-10 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз” –1 851 314лв., в т.ч. отчетени средства от:

ОА Благоевград7 276 лв. по проект трансгранично сътрудничество България – Гърция 2007-2013 г.

ОА Враца – 56 803 лв. – сумата се състои от получени средства по проект CLEAR (27 499 лв.), по проект „Европрог” (16 751 лв.). и средства в размер на 12 553 лв. по ОП ТГС Румъния-България 2007-2013 г.
ОА Варна – 111 230 лв., разпределени по проекти, както следва:

 • 56 223 лв. по проект Roma SOURCE – Споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа” финансиран от Европейската комисия по програма „Основи права и гражданство” като част от рамкова програма „Основи права и правосъдие 2007-2013”, с водещ партньор Градски съвет Лийдс, район Йоркшир и Хъмбър, Англия;

 • 52 807 лв. по проект ЕCO SATELIT - Разработване на съвместна междурегионална мониторингова система за опазване на околната среда и на черноморският басейн по съвместна оперативна програма „Черно море 2007 – 2013“;

 • 2 200 лв.по проект C.L.E.A.R -  Културни ценности и свободен достъп в обкръжаващата среда за всички”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. – водещ партньор Италия.


ОА Кюстендил – по проект MOBAIL GROW - "Прилагане на иновативни мобилни приложения, стимулиране на развитието на иновационни услуги в сектора на туризма"– 38 857 лв.
ОА Кърджали – 51 401 лв. по проект „Доброволно кръводаряване в Родопите” по ТГС България – Гърция – 11 718 лв. и по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET – 39 683 лв.
ОА Пазарджик – 124 097 лв. финансиране по проект RURALAND по програма на ЕС INTERREG IVC –74 262 лв., по проект SY_CULTour – 39 760 лв. и по проект INOFOOD – 10 075 лв.
ОА Плевен – 8 167 лв. по Програма „Трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г.”
ОА Русе – 449 212 лв. – по проект „Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево – Русе – стратегия за успех”, финансиран по ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.”
ОА Смолян – 779 380 лв., разпределени по проекти, както следва:

 • 92 214 лв. по проект Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живот в подграничните райони (CONNENTION) по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”

 • 535 927 лв. по проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина (REPORT) по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”

 • 77 416 лв. по проект ”Устойчив модел на развитие за Зелените планински зони” (GREEN MOUNTAIN).

 • 2 934 лв. по проект „Епидемиологична карта на региона на Мрежата”, финансиран по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”.

 • 70 889 лв. по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET.


ОА Хасково – 77 628 лв. разпределени по проекти, както следва:

 • 38 805 лв. по проект „Доброволно кръводаряване в Родопите”.

 • 37 298 лв. по проект „Съвместна туристическа инициатива / JTI-TARGET.

 • 1 525 лв. по проект „Епидемиологична карта на региона на Мрежата”, финансиран по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”.

От Института по публична администрация е отчетена сума в размер на 88 653 лв., като средства в размер на 6 532 лв. са по проект Леонардо да Винчи и средства в размер на 82 121 лв. са получени по проект „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013”, „GEO PROMOTION-B.1-3.1” – финансиран по Европейски фонд за регионално развитие


От НКБТХ – 38 529 лв. – финансиране по проект „Двустранно сътрудничество между България и Франция срещу борбата с трафика на хора”.
От ДА „Архиви” – 25 087 лв. – по проект APEx (Archival Portal Europe).

§§ 46-30 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други държави – 1 477 лв. от които 547 лв. по проект трансгранично сътрудничество България-Македония - ОА Кюстендил и ДА „Архиви” получено дарение от Университета в Манчестър за провеждане на „Съвещание за бъдещо планиране” в размер на 930 лв.
РАЗХОДИ
При утвърдени разходи за годината в размер на 151 244 155 лв. към 31.12.2012 г. са отчетени 149 076 340 лв., което представлява 98,57 % изпълнение, разпределени по параграфи, както следва:

§ 01-00 - “Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения” са отчетени 33 365 441 лв. Разходите са извършени в съответствие с нормативната уредба за заплатите в бюджетните организации и дейности.

§ 02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 6 311 781 лв. Тук са отчетени разходите за плащания на нещатния персонал, нает по трудови правоотношения – 3 649 301 лв., за персонала по извънтрудови правоотношения – 1 219 462 лв., както и изплатените суми за СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение – 629 090 лв., обезщетенията за персонала, с характер на възнаграждение – 572 865 лв. и други плащания и възнаграждения – 241 063 лв. За цитираните разходи по параграфа е приложена подробна разшифровка.

Отчетените разходи в размер на 8 197 933 лв. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са свързани с разходите по § 01-00 и § 02-00 по нормативи, определени със ЗБДОО и КЗОО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО за сметка на работодателя.§ 10-00 “Издръжка” – за обезпечаване на разнородната и специфична дейност на АМС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, са изразходвани средства в размер на 69 060 205 лв. Най-голям относителен дял в параграфа заемат разходите за външни услуги, вода, горива и енергия, материали, мита и такси, медикаменти.

Разпределението по подпараграфи, е както следва:

§§ 10-11храна” – 612 380 лв. – отчетени от АМС – 9 810 лв. и от областните администрации – 35 443 лв., като от тях средства в размер на 4 208 лв. са реализирани във връзка с Наредба № 11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея, за персонала, ангажиран за изпълнение на дейности по отбранително мобилизационна подготовка, и средства в размер на 29 750 лв. са за осигуряване на храна на участниците в 66 – тия Национален поход „Козлодуй – Околчица 2012”, и средства в размер на 403 лв. са отчетени за закупени закуски за участниците в похода по повод Националното честване на 135 г. от Шипченската епопея. Средства в размер на 567 127 лв. са отчетени от болница Лозенец.

§§ 10-12медикаменти” – 5 727 032 лв.

§§ 10-13постелен инвентар и облекло” – 134 149 лв.

§§ 10-14учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките” – 24 352 лв., изразходени за обучение и квалификация на персонала, съгласно плановете за обучение на служителите в държавната администрация, както и за закупуването на счетоводна, икономическа и правна литература в системата на МС.

§§ 10-15 “Материали” – 2 726 678 лв. – изразходени за закупуване на канцеларски, хигиенни материали, за консумативи за офис техниката, оборудване под прага на същественост за дълготраен материален актив.

§§ 10-16 “Вода, горива и енергия” – 6 051 633 лв. – средствата са разходвани за осигуряване нормалната дейност на структурите в системата на МС.

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги” – 46 393 981 лв. – отчетени от АМС средства в размер на 34 305 332 лв. разходи за абонамент на телефонни и пощенски услуги; за транспортни разходи; за поддръжка на софтуер и хардуер; интернет и други. Областните администрации са отчели разходи към 31.12.2012 г. по подпараграфа средства в размер на 5 943 390 лв. Болница „Лозенец” през отчетната година е разходила средства в размер на 1 885 111 лв.

§§ 10-30 “Текущ ремонт” – 2 443 631 лв. – средствата са разходвани за текущ ремонт на движимо и недвижимо имущество и офис техника.

§§ 10-40 “Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)” – 2 654 568 лв. По-значими средства в размер на 204 070 лв. са отчетени от Болница Лозенец, Държавна агенция „Архиви” е отчела по подпараграфа средства в размер на 146 638 лв., в АМС са реализирани – 216 530 лв., от областните администрации са отчетени 1 853 949 лв., като разходите представляват платени данъци и такси.

§§10-51 “Командировки в страната” – 483 140 лв. Разходите са извършени за осъществяване на разнородните функции на АМС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

§§ 10-52 “Краткосрочни командировки в чужбина” – 829 736 лв. – по този параграф са отчетени разходите на АМС и ведомствата към него по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

§§ 10-53 “дългосрочни командировки в чужбина” – 7 158 лв. отчетени от АМС във връзка с командирован по Наредбата за командировъчните пари при задграничен мандат за дългосрочно командирован служител в постоянното представителство на Република България в Брюксел.

§§ 10-62 “Разходи за застраховки” – 361 535 лв. По параграфа са отчетени платените застраховки на моторните превозни средства, движимото и недвижимото имуществото в системата на МС, както и застраховки на служителите при изпълнение на задачи по време на командировките им в чужбина.

§§ 10-69 “Други финансови услуги” – 6 143 лв. Сумите са предимно за обслужване на банкови валутни преводи към чужбина, комисионни при обслужване на разплащателните сметки за възнагражденията на персонала и др.
§§ 10-91 ”Други разходи за СБКО” – 103 813 лв., част от тези разходи са в Областните администрации в размер на 11 456 лв., Болница „Лозенец” – 62 274 лв., от обектите с представителни и социални дейности са отчетени средства в размер на 30 083 лв.
§§ 10-92 “Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения” – 317 629 лв. Средствата представляват основно разходи за съдебни обезщетения.

Разходите по §§ 10-98 “Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” в размер на 182 647 лв. Тук са отчетени разходи от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и от Администрацията на Министерски съвет. За видовете разходи прилагаме подробна разшифровка.§ 29-00 „Други разходи за лихви” – 9 лв. средствата са отчетени от ОА Перник (6 лв.) и ОА Софийска (3 лв.) за придобиване на актив на лизинг.
§ 42-00 “Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” – 2 024 697 лв. Средствата са отчетени от Областните администрации за изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
§ 45-00 „Субсидия на организации с нестопанска цел” – 3 960 433 лв. средствата са отчетени от АМС и представляват субсидия за вероизповеданията в изпълнение на чл.6, ал. 7 от ЗДБРБ за 2012 г.
§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” – 134 404 лв.

Средства в размер на 4 894 лв. са отчетени от ОА Видин към EARLALL-Европейска асоциация на регионалните и местни власти за учене през целия живот. ОА Варна е заплатила средства в размер на 8 335 лв. за членство в конференция на Периферните Морски Региони на Европа. АМС отчита средства в размер на 107 571 лв. за заплащане на годишната вноска на Република България за 2012 г. в Европейския институт за публична администрация съгласно Решение № 519/2008 г. на МС.; ОА Русе – 2 391 лв. – към Асоциация евро-регион „Данубиус – 391 лв. и към Регионална енергийна агенция – 2 000 лв.; ДА „Архиви” е отчела 2 572 лв. – към Международен архивен съвет при ЮНЕСКО. ОА Бургас 8 641 лв. е заплатила за членство в конференция на Периферните Морски Региони на Европа.


§ 49-00 „Предоставени помощи за чужбина” – 36 448 лв., като от тях (- 6 743 лв.) - отчетени средства от ОА Кюстендил и представляват получени суми по изпълнение на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество България - Македония, съгласно ДДС № 07/29.09.2011 г., и средства в размер на 43 191 лв. преведени от ОА Ямбол по проект „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в регионите Ямбол-Странджа-Одрин” по програма ТГС България – Турция.

За отчетените капиталови разходи по § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, § 52-00 “Придобиване на дълготрайни материални активи” и § 53-00 “Придобиване на нематериални дълготрайни активи” в общ размер 25 984 989 лв. са приложени подробни разшифровки.


ТРАНСФЕРИ
По параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)” е в размер на 6 751 015 лв., разпределени, както следва:

по §§ 61-01 ”Получени трансфери (+)” – 8 104 362 лв., като следва:

 • от Министерство на здравеопазването – 77 238 лв.;

 • от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 728 952 лв.;

 • от Министерство на външните работи – 24 700 лв.;

 • от ДВУ – Софийски университет „Климент Охридски” – 303 985 лв.;

 • от Министерство на труда и социалната политика – 12 582 лв.;

 • от Министерство на финансите – 75 423 лв.;

 • от Национална здравноосигурителна каса – 6 852 335 лв.

 • от Министерство на образованието, младежта и науката – 19 147 лв.

 • от Столична община – 10 000 лв.


по §§ 61-02 „Предоставени трансфери (-)” – (-2 684 841 лв.), като следва:

 • на Министерство на образованието, младежта и науката - (- 64 049 лв.)

 • на Авиоотряд 28 – (- 719 241 лв.);

 • на Министерство на труда и социалната политика – (-456 041 лв.);

 • на Министерство на вътрешните работи – (- 9 199 лв.);

 • на Българска национална телевизия – (- 80 000 лв.);

 • на Българско национално радио – (-10 000 лв.);

 • на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – (- 15 228 лв.);

 • на Народно събрание – ( - 5 927 лв.);

 • на общини за проведени заседания и дежурства на ОИК и за подготовката и произвеждане на избори през 2012 г. – (- 795 156 лв.).

 • на Министерство на външните работи – ( - 530 000 лв.)


по §§ 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)” получен трансфер от Министерството на труда и социалната политика – 1 331 494 лв.
По параграф 62-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)” – 897 339 лв. и представляват трансфери от/за:

 • Министерство на образованието, младежта и науката – 767 073 лв.

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 130 621 лв.

 • Министерство на финансите – 34 688 лв.

 • Национален фонд – (-35 043 лв.).

По § 64-00 „ Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма” – 21 152 лв. получени трансфери от ПУДООС, за ОА Варна – 9 900 лв. и за ОА Плевен – 11 252 лв.За получените и предоставени трансфери е приложена разшифровка.
По параграф 69-00 “Трансфери за поети осигурителни вноски” са отчетени разходи съгласно въведената система за централизирано разплащане на осигурителните вноски в бюджетните предприятия, които към 31.12.2012 г. са отчетени по §§ 69-09 „Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски /-/ в размер на – (-11 496 099лв.) в съответствие с т. 16 от ДДС № 12/21.12.2012 г.

Отчетени са и временно съхраняваните чужди средства, както и паричните наличности по банковите сметки на Министерския съвет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него, които са заверени във форма НАЛ – 3 от обслужващите банки и БНБ. Средствата по валутни сметки са приведени в левова равностойност по курсове на БНБ на чуждестранни валути към българския лев към 31.12.2012 г.

Изготвил, държавен експерт, Валерия Апостолова:

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ”:

(Илиана Шопова)
Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница