Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31. 12. 2011 гДата19.01.2018
Размер278.5 Kb.
ТипОтчет

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКАкъм обобщения отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3) на Министерския съвет към 31.12.2011 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Министерския съвет е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 11/29.12.2011 г. от дирекция “Държавно съкровище” на Министерство на финансите и съдържа отчетите на Администрацията на Министерския съвет /АМС/ и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:
 • Областни администрации - 28 бр.;

 • Университетска болница „Лозенец”;

 • Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 • Национална комисия за борба с трафика на хора;

 • Институт по публична администрация;

 • Държавна агенция за българите в чужбина;

 • Държавна агенция „Архиви”;

 • ПБ на МС "Орлица" Пампорово;

 • ПБ на МС "Слънчев бряг";

 • ПБ на МС „Св.Св.Константин и Елена”

 • Комплекс "Бояна";

 • Стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”- Варна;

 • Спортно - оздравителен комплекс „Лозенец”

 • Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. приходи на Министерския съвет са в размер на 30 000 000 лв., а на разходите – 77 750 000 лв. Към 31.12.2011 г. по бюджета на МС са извършени 128 броя корекции, както следва:
  • На основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на одобрените с ПМС № 259/2010 г. изменение и допълнение в Устройствения правилник на Министерство на финансите, приет с ПМС № 229/2009 г. подписан протокол за прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета на Министерски съвет по бюджета на МФ за 2011 г., чл.114, ал. 1 от ПМС № 334/2010 г. за преминаване на НКЖФ като разпоредител с бюджетни кредити към МФ;

  • На основание чл. 34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. е извършена вътрешнокомпенсирана корекция по бюджета на ДАБЧ;

  • На основание чл. 35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на република България за 2011 г. и във връзка с получени средства от дарители за капиталови разходи за отделение по "Физиотерапия и рехабилитация" и е извършена корекция по бюджета на болница Лозенец;

  • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на република България за 2011 г. във връзка с отчитането на средствата получени от НЗОК през януари, март, април, май, юни, юли, август, септември, ноември и декември 2011 г. по бюджета на болница Лозенец – 11 бр.;

  • На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с ПМС № 320/27.12.2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнение на неотложни мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство. Извършена е и корекция във връзка с възстановени средства по приключени дейности и направени разчети по финансиране изпълнението на задълженията по подготовка на ГКПП „Олтоманци” и ГКПП „Връшка чука” – 7 бр.;

  • На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на република България за 2011 г., в изпълнение на ПМС № 34 от 14.02.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства за довършване на ремонтни дейности, реставрация и довършителни строителни дейности на обекти, включени в маршрутите на културно-религиозния туризъм и в изпълнение на ПМС № 208 на Министерския съвет от 15 юли 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства за довършителни строителни дейности на обекти, включени в маршрутите на религиозния туризъм, и за религиозни нужди на населението на селища без храмовe – 2 бр.;

  • На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г., е извършена корекция по бюджета на Министерски съвет за 2011 г. с размера на предвидените средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т.4.2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по Решение № 1 от 25 януари 2011 г., Решение № 2 от 31 март 2011 г., Решение № 3 от 19 април 2011 г., Решение № 4 от 16 юни 2011 г., Решение № 5 от 13 юли 2011 г., Решение № 6 от 19 септември 2011 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Извършена е и корекция във връзка с възстановяване на неусвоените средства по Решения на МКВПМС – 7 бр.;

  • На основание чл. 34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г. и във връзка с осигуряване на средства чрез трансфер към общинските избирателни комисии за заседания и дежурства;

  • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Корекцията е свързана с осигуряване на финансов ресурс за дейността на Почивна база „Св.Св. Константин и Елена”, град Варна;

  • На основание чл. 35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г. във връзка с получен валутен превод от CONSORCI DE PROMOCIO COMERCIAL DE Barcelona, за изпълнение на проект по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC – 2 бр.

  • На основание чл.34, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с Постановление № 259 на МС от 2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, са извършени промени по бюджета на Министерство на образованието, младежта и науката и Министерския съвет за 2011 г. във връзка с преминаването на ИПА като разпоредител с бюджетни кредити към МС;

  • На основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с чл. 69, ал. 1 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. за изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ – 4 бр.;

  • На основание чл. 34 ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на чл. 14, ал. 1 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за покриване на разходите за концесионна дейност. Извършена е и корекция в намаление на разходите по концесионна дейност – 3 бр.

  • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. за осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на ОА Шумен, ОА Пазарджик, ОА Монтана, ОА Плевен, ОА Хасково – 4 бр.;

  • На основание чл. 34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г. във връзка с осигуряване на средства за провеждане на 65-тия национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица 27 май-02 юни 2011 г.;

  • На основание чл. 34 и чл.35, ал. 5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45 от Преходните и заключителните разпоредби на Република България за 2011 г. за извършване на разходи по неусвоени от минали години дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства на ОА Стара Загора;

  • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с чл.112, ал.1 и 2 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г.- болница Лозенец – 3 бр.;

  • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет и § 45 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г, във връзка с т.21 и 22 от Раздел VІІ "Ред и условия за извършване на корекции по Закона за устройството на държавния бюджет" от ДР № 1/07.07.2011 г. на МФ "Указания за изпълнението на държавния бюджет за 2011 г." с размера на получените трансфери за първото, второ, трето и четвърто тримесечие на 2011 г. от Министерство на труда и социалната политика по програми и мерки за временна заетост. Извършена е и корекция връзка с изпълнение на договори м/у АХУ и ОА в увеличение на разходите с размера на получените трансфери през месец октомври 2011 г. от ОА Ямбол, ОА Враца и Монтана 4 бр.;

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с получено дарение за подпомагане дейността на Софийска областна администрация, както и получено дарение съгласно договор между „Космо България Мобайл” ЕАД и ОА Стара Загора – 4 бр.;

  • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет и § 45 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г, в изпълнение на Допълнително споразумение № МС 25/26.02.2010 г. към Договор № МДААР 140/28.12.2007 г. и Договор № МС 44/09.06.2010 г., както и по Договор № МС-76/28.07.2011 г. на база рамково споразумение 139/2007 г. за доставка на софтуерни продукти на Майкрософт за нуждите на държавната администрация на Република България – 2 бр.;

  • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г., в изпълнение на чл.17 от Постановление № 334 от 29.12.2010 г. във връзка с предоставяне на трансфери от бюджета на МС по бюджета на Авиоотряд 28 за м. май, юни, юли, август, септември, октомври 2011 г. – 10 бр.;

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закана за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с постъпила сума по валутната бюджетна сметка на ОА Смолян от Регионален център за обучение и превенция по гражданска защита - Венеция за изпълнение на дейности по Европейска програма "Финансов инструмент за гражданска защита", проект "Планински патрули - Интегрирана система за безопасност при бедствия и аварии (SKIPASS);

  • На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на ПМС № 102 от 15 април за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МС за 2011 г. за провеждане на кандидатстудентска борса за българите в чужбина;

  • На основание чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., по бюджета на НКБТХ за осигуряване на допълнителни средства за дейността на комисията;

  • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на чл.15, ал.1 от ПМС № 334/2010 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2011 г. и във връзка с решение от заседанието на Министерски съвет от 4 май 2011 г. (Протокол № 17) за приемане на Работната програма за 2011 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и във връзка с решение от заседанието на МС от 24 август 2011 г. (Протокол № 31) относно изменение и допълнение на Работната програма, както и във връзка с решение от заседанието на МС от 23 ноември 2011 г. (Протокол№ 45) – 4 бр.;

  • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г., в изпълнение на Постановление № 36 на Министерския съвет от 2001 г. за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война (КАС), Решение № 15 от 21.04.2011 г. на Междуведомствения съвет по КАС;

  • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с получен трансфер през месец юни 2011 г. от ПУДООС в ОА Стара Загора по договор за безвъзмездна помощ за преопаковане, транспортиране, временно съхраняване, износ и изгаряне на 15 тона ацетонцианхидрин, както и получени трансфери от ОА Плевен и ОА Враца – 2 бр.;

  • На основание чл.34, ал.3 ат Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. във връзка с финансово осигуряване изпълнението на ангажиментите на областните управители по поддръжка на инфраструктурата на граничните контролно-пропускателни пунктове съгласно чл.7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове;

  • На основание чл.34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на ПМС № 224 от 28.07.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г. за финансово осигуряване на на договор №МДААР 45/27.04.2009 г., сключен между закритото МДААР и „Прайсуотърхаускупърс България” ЕООД, както и за заплащане на годишната вноска на Република България за 2010 г. в Европейския институт за публична администрация съгласно Решение № 519/2008 г. на МС;

  • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45 ал.1 от Преходните е заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка осигуряване на средства по бюджета на ОА Силистра за изплащане на влязъл в сила изпълнителен лист;

  • На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България, във връзка с Протокол за прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета на МТСП по бюджета на МС за 2011 г., в изпълнение на ПМС № 92 на МС от 7.04.2011 г. за изменение на нормативни актове, с което дейността по етническите въпроси преминава от МТСП към Администрацията на Министерския съвет;

  • На основание чл.34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. е извършена вътрешнокомпернисрана корекция по бюджета на Областна администрация София, ДА Архиви, ДАБЧ за обезпечаване на някои параграфи за сметка на целесъобразни икономии по други параграфи – 3 бр.;

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и във връзка с получена сума от ОА Видин, представляваща окончателно плащане по договор с Европейската асоциация на регионалните и местните власти за учене през целия живот по проект СМОС и получени дарения от ОА Габрово на основание сключени договори за осигуряване на средства за провеждане на мероприятията, свързани с честването на 134 г. от Шипченската епопея – 2 бр.;

  • На основание чл. 35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г., във връзка с неусвоени средства към 31.12.2010 г. по валутните сметки на Областните администрации;

  • На основание чл.34, ал.1 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с изпълнение на ПМС № 239/04.08.2011 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. – 4 бр.

  • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет, §45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. във връзка с разплащане на задължения по бюджета на МС за 2011 г. и привеждане на архивохранилищни площи в съответствие с европейските стандарти;

  • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството на държавния бюджет и § 45 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и във връзка с действително направени разходи по програми на АХУ за оборудване на работни места;

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с договори за дарения сключени между фирми и ДА "Архиви" – 2 бр.

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с изпълнението на сключени договори по Програма"Трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г." изпълнявана от ОА Плевен и ОА Силистра, и ОА Русе – - 2 бр.

  • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г., във връзка с финансово осигуряване на областните администрации за изпълнение на ангажиментите по поддръжка на инфраструктурата на ГКПП и дейностите по изготвяне на кадастралните планове съгласно § 4 от ЗСПЗЗ;

  • На основание чл. 34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет и § 45 от преходните е заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с решение от заседанието на МС от 20 април 2011 г. (Протокол № 16) относно необходимостта да бъде изградена гранична мрежа между Република България и Република Турция с дължина 181 км., както и да бъде отремонтирана съществуващата мрежа с дължина 28,5 км. с оглед ограничаване разпространението на шап и други заразни болести – 2 бр.

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет на Република България за 2011 г. във връзка с получени авансови преводи и преводи по междинни отчети към 30.09.2011 г. от Министерство на образованието, младежта и науката по валутната бюджетна сметка на МС и възстановени разходи от МС на главна дирекция СФМОП към МОМН. Преводите са по проект BG 008 Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство. Извършена корекция във връзка с във връзка с възстановени разходи от МС но НФ към Министерство на финансите по проект BG 008 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – 2 бр.

  • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в изпълнение на Протокол от 02.11.2011 г. за прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета на МС по бюджета на НСО за 2011 г.;

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, §45, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет, във връзка с постъпили средства от СБАЛ по Онкология ЕАД за заплащане на хонорари на лекари от болница Лозенец, участвали в проект "Изследване на рак на простатната жлеза-PNF-01/0135";

  • На основание чл.34, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и ПМС № 230 от 29 юли 2011 г. за предоставяне на финансови средство от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите и на Администрацията на Министерски съвет за финансиране на обект "Граничен преход Маказа" и инженерно-укрепителни работи по довеждащ път - ОА Кърджали;

  • На основание чл.34, ал.1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с ПМС № 169/17.06.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МС за 2011 г., респективно на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност създаден с ПМС № 158/2010 г. – 2 бр.

  • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §45, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011, във връзка с получена сума от ДА Архиви представляваща финансова подкрепа по договор с Министерство на културата, във връзка с издаването на книга "Македонския въпрос в българо-югославските отношение 1968-1990 г., спечелила конкурс "Помощ на книгата";

  • На основание чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., относно осигуряване на средства по бюджета на областна администрация Пловдив за изпълнението на проект BG-00-41 „Античен стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване”, финансиран по приоритет „Опазване на Европейското културно наследство” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Извършена е и корекция във връзка с предоставен трансфер от МОМН на ОА Пловдив към 31.10.2011 г. за изпълнение на проект "Античен стадион на Филипопол-опазване, рихабилитация и градско обновяване" -3 бр.

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет и във връзка с предоставен трансфер от Центъра за развитие на човешките ресурси към МОМН по програма Леонардо да Винчи;

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, §45, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и във връзка с получени дарения за периода октомври-ноември 2011 г. по бюджета на болница Лозенец;

  • На основание чл.34 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., във връзка с необходимостта от предоставяне на допълнителни финансови средства по бюджета на АМС и бюджетите на областните администрации във връзка със своевременното и коректно разплащане на дейности по изпълнението на многобройни проекти, свързано със заемообразно ползване на бюджетни средства, както и средства необходими за текуща издръжка на резиденция Бояна и стопанство Евксиноград;

  • На основание чл.34 , ал.2 Закона за устройството на държавния бюджет, §45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. във връзка с предоставени трансфери от бюджета на МЗ по бюджета на МС по сключен договор с болница Лозенец за извършване на дейности по хемодиализа за периода януари-декември включително 2011 г. – 2 бр.

  • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 ат ПЗР на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2011 г., във връзка с получен към месец декември трансфер от СУ "Св. Климент Охридски" по бюджета на болница Лозенец;

  • На основание чл.341 ал.1 и 2 от Закона зо устройството на държавния бюджет, § 45 от ПЗР и в изпълнение на ПМС № 355 от 22.12.2011 г. на МС за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от ЦБ за 2011 г.;

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, §45, ал.1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на република България за 2011 г. във връзка с получени дарения по валутна бюджетна сметка на НКБТХ за изпълнение на проект "Интегриран подход за превенция на трудовата експлоатация в страните на произход и крайна дестинация, както и рамково споразумение м/у България и Франция за двустранно и регионално сътрудничество;

  • На основание чл.35, ал.5 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45, ал.1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2011 г.,и във връзка с получени средства от ОА - Варна, Кърджали, Пазарджик, Смолян и Хасково през настоящата година във връзка с изпълнение на проекти;

  • На основание чл.34, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет, §45, ал.1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., чл.23 от Закона за насърчаване на научните изследвания и във връзка със сключени споразумения за финансиране на децентрализирани дейности между Центъра за развитие на човешките ресурси и Главна Дирекция "Образование и култура" на Европейската комисия и с оглед осигуряване дейностите по утвърдената програма на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" за изпълнението на поети ангажименти;

  • На основание чл. 34, ал.2 и 3 от Закона за устройството на държавния бюджет, § 45 от Преходните е заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. във връзка с отнасянето на параграфи на действително извършените разходи, в т.ч. и от получените и възстановени трансфери от министерствата, ведомствата и общините за съфинансиране на строително-ремонтните работи при изпълнението на проект „Красива България” – 2 бр.

  • На основание чл.34, ал.3 от Закона за устройството за държавния бюджет, §45, ал.1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. е извършена вътрешнокомпенсирана корекция по бюджета на МС за 2011 г.


В резултат на извършените корекции към 31.12.2011 г. уточнения план на приходите е 31 378 677 лв., а на разходите – 141 965 641 лв.

ПРИХОДИ

Към 31.12.2011 г. са отчетени приходи в размер на 13 321 687 лв. при утвърдени 31 378 677 разпределени по парaграфи и подпараграфи, както следва:

§ 24-00 “Приходи и доходи от собственост”9 770 249 лв.

§§ 24-04“Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” – 5 561 262 лв.

Най-голям дял в изпълнението по подпараграфа се дължи на Болница „Лозенец” – 1 370 506 лв. от изпълнение на договори за медицинско обслужване на фирми, от извършени медицински услуги на Доброволен здравно-осигурителен фонд, платени от придружители такси храноден, медицинско обслужване по ценоразпис, приходи от потребителска такса по ЗЗО и др.

Друг съществен дял в изпълнението е отчетено от Стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” - приходи от Винарска изба, хотелски услуги, спортни и туристически услуги, приходи от дейността на обект Шабла, в общ размер на 1 149 567 лв.

ПБ Слънчев бряг реализира приходи в размер на 956 912 лв., свързани с активната дейност на базата в летния сезон – приходи от продажба на продукция и стоки, услуги по ценоразпис, спортни и медицински услуги. Средства в размер на 848 220 лв. е изпълнението на приходите от продажби на услуги реализирани по бюджета на СОК Лозенец, представляващи приходи от спортно-оздравителни услуги, спортни и козметични стоки. Комплекс „Бояна” отчита приходи в размер на 531 869 лв. – от нощувки, химическо чистене, спортни и туристически услуги, транспортни и хотелски услуги и др. Към отчетния период ПБ „Пампорово” е отчела средства в размер на 148 020 лв., представляващи приходи от нощувки, приходи от спортни и туристически услуги, от продажба на стоки и кухненска продукция, други услуги включени в ценоразпис, от продажба на жетони за електронни детски игри и др. В АМС са отчетени 13 395 лв. приходи от бръснарски, фризьорски и други услуги. Значителен дял в размер на 394 610 лв. отчита и Института по публична администрация, представляващи приходи от обучение за повишаване квалификацията на държавната администрация. Областните администрации са реализирали приходи в размер на 31 980 лв., като част от тях са приход от Античния театър в гр. Пловдив. ДА „Архиви” е изпълнила приходи от дейности по научно-техническа обработка, издания, справки, сканиране и заснемане на архивни материали, оценки и експертизи, систематизация на документи, полистна експертиза и пр. в размер на 115 665 лв.За видовете услуги, предоставяни в системата на Министерския съвет и събраните приходи от тях е приложена подробна разшифровка.

§§ 24-05 “Приходи от наеми на имущество” – 3 399 592 лв., реализирани основно от Областните администрации – 2 908 748 лв., АМС – 379 896 лв., Държавна агенция „Архиви” – 68 168 лв., Болница Лозенец – 13 562 лв., Комплекс „Бояна” – 14 570 лв., ПБ на МС "Слънчев бряг" – 11 700 лв., Стопанство Евксиноград – 2 347 лв. и от ДАБЧ – 601 лв. Приходите се реализират на основание сключени договори за предоставяне на имущество под наем.

§§ 24-06 ”Приходи от наем на земя” – 799 229 лв. всичките приходи по подпараграфа са отчетени от Областните администрации.

§§ 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки” – 6 424 лв. - отчетени са приходи по текущи банкови сметки от ОА – 5 276 лв., от Болница „Лозенец” – 1 124 лв. и др.

§§ 24-09 „Приходи от лихви по срочни депозити” – 3 742 лв. отчетени от АМС.

§ 25-00 “Държавни такси” – отчетени са приходи от такси в размер на 441 500 лв. Съществената част по параграфа в размер на 345 968 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, част от които по Тарифа № 14 утвърдена с ПМС № 175/1998 г. и друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 95 532 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи.

§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” – 25 659 лв. – Приходите са отчетени от ОА – 21 751 лв., от АМС – 2 300 лв., от Болница „Лозенец” – 154 лв. и ПБ Слънчев бряг – 180 лв. и от ДА „Архиви” – 1 274 лв.

§ 36-00 “Други неданъчни приходи” – 468 673 лв.

Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 453 233 лв.- приходи от продадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени дела, приходи от трансформирани в полза на държавата депозити и гаранции за изпълнение в следствие на изтекъл давностен срок за възстановяването им, приходи от административни такси за услуги по Закона за достъп до обществена информация и др.За отчетените приходи по подпараграфа прилагаме подробна разшифровка.

§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (- 3 360 107 лв.) - отчетени в §§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (- 2 837 514 лв.), в §§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (- 521 672 лв.) и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (- 921 лв.). – внесен туристически данък от ПБ Пампорово – (- 8) лв., ОА – (-373) лв. и Болница „Лозенец” – (-540) лв.

§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 5 250 642 лв.

§§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради” – 874 295 лв. отчетените средства са от Областните администрации.

§§ 40-24 „Постъпления от продажба на транспортни средства” – 23 404 лв. са реализирани от Областните администрации.

§§ 40-30 „Постъпления от продажба на НДА” – отчетените средства в размер на 60 717 лв. са реализирани от Областните администрации.

§§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя” – 4 292 226 лв. постъпленията по този параграф се дължат на реализирани еднократни продажби от Областните администрации, като приход в размер на 2 070 856 лв. е реализиран от ОА София.

Неизпълнението на плана на приходите се дължи основно на настъпилата промяна в Закона за държавната собственост, съгласно която се определя органът, извършващ продажбите на имоти частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв. (чл.44 от ЗДС) да бъде Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

§ 45-00 ”Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната” – 108 151 лв. отчетени от Болница Лозенец – 38 508 лв. във връзка с получени средства от дарители за капиталови разходи за отделение по „Физиотерапия и рехабилитация” и дарения във връзка с подпомагане дейността на болницата; Държавна агенция „Архиви” отчита 21 700 лв. от получени дарения от страната, от Софийска област са отчетени 19 500 лв. и ОА Стара Загора 1 500 лв., ОА Габрово – 15 000 лв. във връзка с провеждане на 134 г. от Шипченската епопея, АМС – 11 943 лв.

§ 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” – 616 920 лв.

§§ 46-10 Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз” – 616 920 лв., в т.ч. отчетени средства от:

Враца – 17 862 лв. - получен валутен превод от CONSORCI DE PROMOCIO COMERCIAL DE Barcelona, съгласно Оперативна програма за междурегионално сътрудничество Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC.

ОА Видин7 684 лв. - представляваща финално плащане по договор между Областна администрация Видин и Европейската асоциация на регионалните и местни власти за учене през целия живот EARLALL по проект „SMOC”,

Плевен - - 13 958 лв. получени средства по валутна бюджетна сметна на ОА Плевен от водещ партньор в Румъния, съгласно договор BG 2-3.1-8/4/ по Програма „Трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г.”
Русе – 19 667 лв. получени средства по валутната бюджетна сметки на ОА Русе от водещ партньор Окръжен съвет Гюргево във връзка с изпълнението на дейности по проект "Управление на пътищата в трансграничния регион Гюргево-Русе-една успешна стратегия" по програма "Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г."
Варна – 52 773 лв. проект Roma SOURCE – Споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа” финансиран от Европейската комисия по програма „Основи права и гражданство” като част от рамкова програма „Основи права и правосъдие 2007-2013”, с водещ партньор Градски съвет Лийдс, район Йоркшир и Хъмбър, Англия.
Пазарджик – 33 748 лв. финансиране по два проекта: Проект RURALAND по програма на ЕС INTERREG IVC – 19 417 лв. и по проект RAF по програма на ЕС INTERREG IVC – 14 331 лв.
Кърджали – 72 799 лв. получено финансиране от водеща организация – Региона на Източна Македония и Тракия – Гърция по програма „Европейско териториална сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. по проект „Доброволно кръводаряване в Родопите RHO-DONATE
Хасково – 72 799 лв. получено финансиране от водеща организация – Региона на Източна Македония и Тракия – Гърция по програма „Европейско териториална сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. по проект „Доброволно кръводаряване в Родопите RHO-DONATE
Пловдив – 28 772 лв. получено финансиране от администрацията на провинция Винченца Италия по проект Челиндж по програма на ЕС за заетост и социално солидарност Прогрес (2007-2013)
Смолян – 247 733 лв.


 • 72 786 лв. получени средства по валутната бюджетна сметка на ОА Смолян от Регионален център за обучение и превенция по гражданска защита - Венеция за изпълнение на дейности по Европейска програма "Финансов инструмент за гражданска защита", проект "Планински патрули - Интегрирана система за безопасност при бедствия и аварии (SKIPASS)

 • 130 240 лв. по проект Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живот в подграничните райони (CONNENTION) по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”

 • 44 707 лв. по проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина (REPORT) по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”


НКБТХ 42 916 лв. получени средства по валутна бюджетна сметка на НКБТХ за изпълнение на проект "Интегриран подход за превенция на трудовата експлоатация в страните на произход и крайна дестинация, както и рамково споразумение м/у България и Франция за двустранно и регионално сътрудничество
§§ 46-30 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други държави – 1 094 лв. отчетени средства от ОА Бургас по проект „2010 - ново начало за промоциране на трансграничното природно, културно и историческо богатство” по ОП „ТГС България – Турция”, както и отчетени средства от ОА Кюстендил в размер на 1 054 лв. по проект ТГС България – Македония, получени суми от водещ бенефициент.
§§ 46-80 „Други капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина – 4 061 лв. Отчетени средства от ДА Архиви, получено дарение от Йейлския университет за финансиране закупуването на оборудване на сканиране на архивни документи за дигитално съхранение.

РАЗХОДИ
При утвърдени разходи за годината в размер на 141 965 641 лв. към 31.12.2011 година са отчетени 139 885 230 лв., което представлява 98,53 % изпълнение, разпределени по параграфи, както следва:

§ 01-00 - “Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения” са отчетени 30 876 487 лв. Разходите са извършени в съответствие с нормативната уредба за заплатите в бюджетните организации и дейности.

§ 02-00 - “Други възнаграждения и плащания за персонала” – 5 904 298 лв. Тук са отчетени разходите за плащания на нещатния персонал, нает по трудови правоотношения – 2 788 644 лв., за персонала по извънтрудови правоотношения – 1 452 971 лв., както и изплатените суми за СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение – 605 719 лв., обезщетенията за персонала, с характер на възнаграждение – 845 430 лв. и други плащания и възнаграждения – 211 534 лв. За цитираните разходи по параграфа е приложена подробна разшифровка.

Отчетените разходи в размер на 7 608 139 лв. по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са свързани с разходите по § 01-00 и § 02-00 по нормативи, определени със ЗБДОО за 2011 г. и КЗОО за осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО за сметка на работодателя.§ 10-00 “Издръжка” – за обезпечаване на разнородната и специфична дейност на АМС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, са изразходвани средства в размер на 46 986 556 лв. Най-голям относителен дял в параграфа заемат разходите за външни услуги, вода, горива и енергия, материали, мита и такси, медикаменти.

Разпределението по подпараграфи, е както следва:

§§ 10-11храна” – 776 125 лв.

§§ 10-12медикаменти” – 9 097 333 лв.

§§ 10-13постелен инвентар и облекло” – 115 754 лв.

§§ 10-14учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките” – 61 080 лв., изразходени за обучение и квалификация на персонала, съгласно плановете за обучение на служителите в държавната администрация, както и за закупуването на счетоводна, икономическа и правна литература в системата на МС.

§§ 10-15 “Материали” – 5 649 883 лв. – изразходени за закупуване на канцеларски, хигиенни материали, за консумативи за офис техниката, оборудване под прага на същественост за дълготраен материален актив.

§§ 10-16 “Вода, горива и енергия” – 5 612 411 лв. – средствата са разходвани за осигуряване нормалната дейност на структурите в системата на МС.

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги” – 19 906 719 лв. – отчетени от АМС средства в размер на 7 336 841 лв. разходи за абонамент на телефонни и пощенски услуги; за транспортни разходи; за поддръжка на софтуер и хардуер; интернет и други, като средства в размер на 3 746 426 лв. са заплатени към ЦАПК Прогрес ООД по договор № 76/2011 г., представляващи първа вноска 30%. Областните администрации са отчели разходи към 31.12.2011 г. по подпараграфа в размер на 8 043 936 лв. Болница „Лозенец” през отчетната година е разходила средства в размер на 2 760 552 лв.

§§ 10-30 “Текущ ремонт” – 1 379 573 лв. – средствата са разходвани за текущ ремонт на сградния фонд и офис техниката.

§§ 10-40 “Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)” – 2 375 293 лв. По-значими средства в размер на 194 376 лв. са отчетени от Болница Лозенец, от Областните администрации – 1 559 509 лв. и Държавна агенция „Архиви” е отчела по подпараграфа средства в размер на 221 255 лв., Почивните бази са отчели разходи по параграфа в общ размер на 129 079 лв., а ДРС – 44 585 лв. и в АМС са реализирани– 216 797 лв., като разходите представляват платени данъци и такси.

§§10-51 “Командировки в страната” – 373 855 лв. Разходите са извършени за осъществяване на разнородните функции на АМС и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

§§ 10-52 “Краткосрочни командировки в чужбина” – 663 974 лв. – по този параграф са отчетени разходите на АМС и ведомствата към него по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

§§ 10-53 “дългосрочни командировки в чужбина” – 5 860 лв. отчетени от АМС във връзка с командирован по Наредбата за командировъчните пари при задграничен мандат за дългосрочно командирован служител в постоянното представителство на Република България в Брюксел.

§§ 10-62 “Разходи за застраховки” – 345 099 лв. По параграфа са отчетени платените застраховки на моторните превозни средства, движимото и недвижимото имуществото в системата на МС, както и застраховки на служителите при изпълнение на задачи по време на командировките им в чужбина.

§§ 10-69 “Други финансови услуги” – 7 900 лв. Сумите са предимно за обслужване на банкови валутни преводи към чужбина, комисионни при обслужване на разплащателните сметки за възнагражденията на персонала и др.
§§ 10-91 ”Други разходи за СБКО” – 94 871 лв., част от тези разходи са в Областните администрации в размер на 16 785 лв., Стопанство „Евксиноград” в размер на 3 564 лв., Комплекс „Бояна” – 530 лв., СОК Лозенец – 8 508 лв., Болница „Лозенец” – 49 846 лв. и от ПБ Пампорово – 4 091 лв. и ПБ Слънчев бряг – 11 547 лв.
§§ 10-92 “Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения” – 364 409 лв., по значим дял е отчетен в АМС – 89 441 лв. и ОА – 171 636 лв., болница „Лозенец” 99 827 лв. Средствата представляват разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения.

Разходите по §§ 10-98 “Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” в размер на 156 417 лв. Тук са отчетени разходи от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и от Администрацията на Министерски съвет. За видовете разходи прилагаме подробна разшифровка.§ 29-00 „Други разходи за лихви” – 2 980 лв., част от средствата са отчетени от АМС – 2 960 лв. и представляват лихви по лизингови вноски на автомобили.
§ 42-00 “Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата” – 3 384 553 лв. Средствата са отчетени от Областните администрации за изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

§ 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия” – 50 000 лв. – предоставена субсидия на ДЛС Искър на основание чл.9 е от Закона за лова и опазване на дивеча във връзка с договор № 65/2011 г.
§ 45-00 „Субсидия на организации с нестопанска цел” – 3 669 864 лв. – средства в размер на 3 680 641 лв. са отчетени от АМС и представляват субсидия за вероизповеданията в изпълнение на чл.6, ал. 7 от ЗДБРБ за 2011 г., средства в размер на ( - 10 777 лв.) са отчетени от областните администрации и представляват получени суми по изпълнение на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество.
§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности” – 258 831 лв. Голяма част от средствата са отчетени за заплащане на членски внос от Областните администрации - ОА Варна в размер на 8 337 лв. за членство в конференция на Периферните Морски Региони на Европа, от ОА Видин 4 894 лв. към EARLALL-Европейска асоциация на регионалните и местни власти за учене през целия живот, от ОА Русе в размер на 3 370 лв., от тях 2 000 лв. към Регионална енергийна агенция и 979 лв. към Асамблея на европейските региони и 391 лв. към Еврорегион Данубиус и ОА Бургас – 25 094 лв. към Конференция на Европейските приморски региони, Брюксел. От ДА Архиви са отчетени 1 995 лв. за членство в Международен архивен съвет в Париж. АМС отчита средства в размер на 215 141 лв. за заплащане на годишната вноска на Република България за 2010 г. и 2011 г. в Европейския институт за публична администрация съгласно Решение № 519/2008 г. на МС.
§ 49-00 „Предоставени помощи за чужбина” – (- 11 573 лв.) - отчетени средства от областните администрации и представляват получени суми по изпълнение на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество.

За отчетените капиталови разходи по § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, § 52-00 “Придобиване на дълготрайни материални активи” и § 53-00 “Придобиване на нематериални дълготрайни активи” в общ размер 41 155 095 лв. са приложени подробни разшифровки.ТРАНСФЕРИ
По параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)” е в размер на (- 15 997 494 ) лв., разпределени, както следва:

по §§ 61-01 ”Получени трансфери (+)” – 7 651 731 лв., като следва:

 • от Министерство на финансите – 55 376 лв.

 • от Министерство на здравеопазването – 126 353 лв.;

 • от Министерство на образованието, младежта и науката – 61 507 лв.;

 • от Софийски университет „Климент Охридски”, София – 150 345 лв.

 • от Министерство на културата – 4 000 лв.

 • от Национална здравноосигурителна каса – 7 254 150 лв.;


по §§ 61-02 „Предоставени трансфери (-)” – (-24 544 594 лв.), като следва:

 • на Министерство на финансите – (-8 214 лв.)

 • на Министерство на външните работи – 540 000 лв.

 • на Министерство на труда и социалната политика – (- 659 065 лв.)

 • на Министерство на образованието, младежта и науката - (- 67 240 лв.)

 • на Министерство на културата – (- 170 000 лв.)

 • на Авиоотряд 28 – (- 639 426 лв.);

 • на общини за проведени заседания и дежурства на ОИК и за подготовката и произвеждане на избори 2011 г. – (- 22 460 649 лв.);


по §§ 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)” получен трансфер от Министерството на труда и социалната политика – 895 369 лв.
По параграф 62-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)” – 960 471 лв. и представляват получен трансфер от:

 • Министерство на образованието, младежта и науката - 922 135 лв.

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 38 336 лв.

По параграф 64-00 „Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)” – 231 212 лв. – предоставен трансфер от ПУДООС на ОА Стара Загора, ОА Плевен и ОА Враца.


За получените и предоставени трансфери е приложена разшифровка.
По параграф 69-00 “Трансфери за поети осигурителни вноски” са отчетени разходи съгласно въведената система за централизирано разплащане на осигурителните вноски в бюджетните предприятия, които към 31.12.2011 г. са отразени по §§ 69-09 „Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски /-/ в размер на ( - 10 599 019 лв.) в съответствие с т. 20 от ДДС № 11/29.12.2011 г.
Отчетени са и временно съхраняваните чужди средства, както и паричните наличности по банковите сметки на Министерския съвет и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към него, които са заверени във форма НАЛ – 3 от обслужващите банки и БНБ. Средствата по валутни сметки са приведени в левова равностойност по курсове на БНБ на чуждестранни валути към българския лев към 31.12.2011 г.


Изготвил, държавен експерт, Валерия Апостолова:

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ”:

(Илиана Шопова)
Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница