Отчет за касовото изпълнение на бюджета За периода 01. 01. 2010 г. 31. 12. 2010 гДата23.07.2016
Размер35.75 Kb.
#1821
ТипОтчет

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Към отчет за касовото изпълнение на бюджета

За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

І.Предмет на дейност
Научно-изследователската дейност на Институт по физиология на растенията и генетика е съобразена с основните тенденции в развитието на съвременната физиология,биохимия и генетика на растенията и в съответствие с приетите от ОС на БАН приоритети в областта на биологичните науки

Институтът по физиология на растенията и генетика е фундаментална биологична наука с мултиплициран характер, която в световен мащаб придобива все по-голямо приоритетно стратегическо значение.


ІІ. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ОСТАТЪЦИТЕ
А. Дейност „Научно-изследователско дело”
1. Приходи 314702 лв.

1.1 Приходи от услуги – общо по & 24-04 - 47710 лв., • Договори с фирма „АГРОГИД” ЕООД – 4200 лв.

 • Договор с фирма “Сортоизпитване Елена” ООД – 1500 лв.

 • Облъчване на биологични проби с гама лъчи и други услуги. - 1208 лв.

 • Абонамент на списание „Генетика и селекция” – 665 лв.

 • Продажба на продукция от научносравнителни опити - 39171 лв.

 • Приходи от продажба на сборник с трудове на Акад. Дончо Костов - 966 лв.

1.2 Приходи от наеми на имущество по & 24 - 05 – 197364 лв.

1.3 Приходи от наеми на земя & 24-06 – 91818 лв.

1.4 Други неданъчни приходи & 36-19 – 16405 лв.

в това число : • СНС по Генетика към ВАК – 14522лв.

 • Продажба на бракувани материали – 1433 лв.

1.5 Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите- -43755 лв.

 • Внесен ДДС - -35739 лв.

 • Данък ЗКПО - -8016 лв.

1.6 Обезщетение / възстановени откраднати ДМА/ и др.- 4209 лв.

1.7 Приходи от дарение – 945 лв.

1.8 Приходи от лихви &24-08 – 6 лв.

2. Разходи – общо 2554559 лв.

в това число:

&01-01 Изплатен ФРЗ за периода - 1480392 лв.

&02-02 Изплатени хонорари по договори с МОН, процедури СНС и др. – 101595 лв.

&02-08 Изплатени обезщетения - 143840 лв. в т.ч. • Чл.222 от КТ – обещетения за 2 месеца - 4946 лв.

 • Чл.222 от КТ - обещетения за 6 месеца - 86470 лв.

 • Чл.224 от КТ – обезщетения - 37623 лв.

 • Чл.220 от КТ – обезщетения - 14801 лв.

&02-09 Изплатени болнични от работодател – 4066 лв.

&05-00 Осигурителни вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО по заплати и хонорари- 279131 лв.

&10-11 Храна – 54 лв.

&10-14 Учебни и научно-изследователски разходи – 51322 лв.

&10-15 Материали и консумативи - 28698 лв.

&10-16 Разходи за вода, горива и енергия – 204456 лв.

&10-20 Външни услуги- охрана, пощенски разходи, разходи за подръжка на софтуер и хардуер и др.външни услуги – 132241 лв. в т.ч .

& 10-30 Текущ ремонт – 361 лв.

& 10-40 Платени данъци и такси – 15614лв.

&10-51 Командировки в страната – 9752 лв.

&10-52 Командировки в чужбина – 18005 лв.

&10-62 Разходи за застраховки – 1635 лв.

&10-69 Други финансови услуги – 234лв.

&10-98 Други разходи – 1604 лв./посрещане на гости/

&10-91 Други разходи за СБКО – 400 лв.

&40-00 Стипендии - 7834 лв.

&52-01 Компютри и хардуерно оборудване съгласно справка – 8731 лв.

&52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения – 63392 лв.

&52-05 Придобиване на стопански инвентар – 842 лв.

&5301 Придобиване на програмни продукти – 360 лв

&88-03Средства на разпореждане предоставени от ЕСФ ОП „Развитие на човешките ресурси”- - 38843 лв.

&93-39 Друго финансиране – -8610 лв. в т.ч • Гаранции от фирми наематели – -7394 лв.

 • Връщане на бюджетни средства от разчет – 1174 лв.

 • Надвзета заплата –- 528 лв.

4.Остатък в левови текущи сметки на Институт по физиология на растенията и генетика от предходен период - 530259 лв. в т.ч.

Институт по физиология на растенията – 220427 лв.

Институт по генетика – 309832 лв.

Б. Дейност „Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина”.

1. Приходи - 243441 лв.

1.1. & 24-04 Приходи от услуги - 243441 лв. в т.ч.

- Договор ERA 226/01 с р-л Р.Родева. - 225818 лв.

- Договор с МААЕ №15481 с р-л В Манова - 17603 лв.

- Лихва - 20 лв.

1.2 & 95-02 Остатък от преходен период – 75150 лв. в т.ч.

ИФР-26208 лв.

ИГ - 48942 лв.

2. Разходи - общо : 107166 лв.

в т.ч.

&10-14 Научно изследователски разходи – 82278 лв.&10-15 Материали - 591 лв.

&10-16 Вода, горива и енергия - 5105 лв.

&10-20 Разходи за външни услуги - 6462 лв.

& 10-30 Текущ ремонт - 6603 лв.

& 10-51 Командировки в страната – 1164 лв.

& 10-52 Командировки в чужбина - 4559 лв.

&10-69 Други финансови услуги - 17 лв.

& 52 -01 Придобиване на компютри и хардуер - 387 лв.

& 61-02 Предоставени трансфери - - 65716 лв .в т.ч

3. Остатък в края на периода в левова равностойност - -147842 лв. в т.ч преоценка 2133лв.

В. Дейност ЕСФ –ОП „Човешки ресурси”

Обучение на докторанти, пост докторанти и млади учени

1. Приходи – 1824 лв.

2. Разходи – 40667 лв.

& 02-02 За персонала по извън трудови правоотношения – 24413 лв.

& 05-00 Осигурителни вноски работодател – 2 166 лв.

&10-14 Учебни и научноизследователски разходи – 7815 лв.

&10-16 Гориво – 53 лв. /транспортни разходи/

&10-52 Разходи за командировка – 6220 лв.


3. Остатък

&88-03 Средства на разпореждане – 38843 лв.

Забележка: Съгласно Указание на БАН-ЦУ с писмо №80-00-2/06.01.2011 г., касовия отчет на Института по физиология на растенията и генетика от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., включва обобщени данни за касовия отчет на Института по физиология на растенията и генетика от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г. и натрупани данни от Института по генетика от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г. и от Института по физиология на растенията от 01.01.2010 г. до 30.06.2010 г.

Гл.счетоводител: Директор:

/Ст.Витанова/ /доц.д-р.Сн.Дончева/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница