Отчет за наличните количества ваксина Енжерикс в родилните отделения и за раздадени дози противобясна ваксина на лз, изразходвани дози от лз и наличните количества ваксина в лз и рзиДата20.08.2018
Размер127 Kb.
#80865
ТипОтчет
О Т Ч Е Т И А Н А Л И З
ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ДИРЕКЦИЯ НЗБ ПРИ РЗИ – гр. ЛОВЕЧ ЗА 2017 г. ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАЛЕНДАР
А. Осигуряване на имунизационната програма в региона с биопродукти.
Осигуряването на необходимите биопродукти за задължителните имунизации в областта се осъществява чрез разпределението им от МЗ на база плана за областта.

В приложение 12 са представени данните за планираните, получени и изразходвани биопродукти през 2017 година, включително остатъчните количества към 31.12.2017 г. за регион Ловеч.

Стриктно се спазва чл. 13, ал. 3 от Наредба № 15, като освен на тримесечие, сведение за налични биопродукти в практиката се изисква от ОПЛ всеки месец при получаване на необходимите количества за обхващане на подлежащите лица. Всяка седмица се изпраща в МЗ отчет за раздадените и налични биопродукти в дози, ежеседмичен отчет за наличните количества ваксина Енжерикс в родилните отделения и за раздадени дози противобясна ваксина на ЛЗ, изразходвани дози от ЛЗ и наличните количества ваксина в ЛЗ и РЗИ.

През 2017 г. в изпълнение на писма на МЗ № 16-00-29/18. 05. 2017 г. и № 16-00-29/28.11.2017 г. с писма по ел. поща са информирани личните лекари за промените в Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, влезли в сила от 12.05. 2017г., за вида и наименованието на ваксините, които ще се прилагат през 2017 г. и за възстановяване на схемата на първичната имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит Б на деца, родени след 31.12.2017 г. с ваксини Пентаксим и Енжерикс Б

На основание Писмо № 32-00-60/01.08.2003г. на МЗ, с цел подобряване организацията и контрола по предоставяне на ваксини и биопродукти, от 01.08.2003 г работим със система за счетоводно отчитане на ваксините. Въведено е ежемесечно раздаване и отчитане на биопродуктите, като от 01.01.2005 г. е внедрена и компютърна обработка на получените в РЗИ и раздадени биопродукти.

Б. Осигуряване на хладилна верига
При извършените проверки на лечебните заведения в региона – стационари и амбулатории, се установява, че всички разполагат с хладилни чанти за транспорт на биопродуктите и хладилници за тяхното съхранение. Всички хладилници са оборудвани с термометри за следене на оптималната температура за съхранение на биопродукти. Нарушения не са констатирани.

Биопродуктите се получават от склада на РЗИ само с хладилна чанта.

Въпреки закупуването през последните две години на два хладилника, наличната хладилна техника в РЗИ към момента не е напълно достатъчна за съхранение на биопродуктите, които се предвиждат за получаване по разпределния по тримесечия. Раздаването на биопродукти от склада на РЗИ се извършва ежемесечно, като се отпускат количества само за един месец.
В. Мониторинг на имунизациите
I.Имунизация против Туберкулоза

1.Имунизация на новородените

Новородените се имунизират през първите 24 часа след раждането от обучена акушерка под контрола на неонатолог или педиатър. Имунизационният обхват е 96,49% - обхванати през годината са 798 бебета, 27 са отложени временно поради ниско тегло при раждане или вродени малформации.2.Проверка за белег на децата от 7-10 месечна възраст.

519 деца (96,11%) са проверени за белег след ваксинация с БЦЖ. Без белег са отчетени 90 бебета, от които 78,89% са проверени с проба Манту; 19 бебета са отложени по по причини други. С отрицателен резултат са били 23, които в 100% са бецежирани.3.Проверка с Манту и реимунизация на подлежащите

На 7 год. – от подлежащите на проба Манту 1107 ученика са обхванати 1013 (91,5%) при 92,27% през 2016 и 92,85% през 2015. Повечето отложени са по причини други – 89 деца и 5 по временни медицински противопоказания . С отрицателен резултат са 25,37% (31,72% през 2016 и 31,74% през 2015 г.). Реимунизация с БЦЖ е проведена на 97,64 % - 6 деца са отложени по причини други.

На 11 год. – подлежащи на проверка с тест Манту са били 1119 ученика, от които са обхванати 1025 – 91,59% при 92,8%, през 2016 г. и 95,2%, за 2015 г. Отложените са предимно по причини други 93,6%. С негативен резултат са 194 ученика (18, 35%) при 18, 35% за 2016 г. На 98,36% от тях е приложена БЦЖ ваксина. Отложени са 3 деца по причини други

На 17 год. – Съгласно публикуваната в брой 38 на Държавен вестник от 12.05.2017 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България отпадна реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17 годишна възраст, респ. и извършването на проба Манту. Към 12.05.2017 г. с проверка за туберкулинова алергия са обхванати 320 деца, навършили 17 г. Негативен резултат е установен при 49 ученика (15,31%), като 95,92 % са реимунизирани с БЦЖ ваксина.

За цялата 2016 г. с анергия са отчетени 12, 62% от подлежащите, на 98,52% от тях е приложена БЦЖ ваксина.

От пневмо-фтизиатричния диспансер към СБАЛББ – Троян са предоставени данни за изпратени от ОПЛ лица 0 – 18 г. с хиперергична реакция Манту за консулт. Отчетени са 2 лица от 0 до 18 години с хиперергична реакция Манту и профилактирани с Изониазид.

II. Имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, ХИБ с шесткомпонентна ваксина

Завършена имунизация от три приема на шесткомпонентна ваксина са обхванати 815 бебета от подлежащите 872 (93,46%). Отложени са 5 по временни медицински противопоказания и 52 по причини други. За 2016 г. обхват 93,49%.


ІІІ. Имунизация и реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит с четирикомпонентна ваксина

  1. Имунизация с ДТКаПи

  2. Няма отчетени имунизирани деца с четирикомпонентна ваксина през 2017 г.
  1. Реимунизация с ДТКаПи 6 г.

Обхванати са 932 деца на 6 г. от подлежащите 1029. Отложени са 9 по временни медицински противопоказания, 87 по причини други и 1 дете не е реимунизирано поради отказ на родителите. Обхват 90,57%, при 90,9% през 2016 г. и 60,6% през 2015 г.
IV. Имунизация с петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, ХИБ

  1. Имунизация с ДТКаПиХИБ

Завършена имунизация от три приема от подлежащите 73 бебета, имат 71, което е 97,26% обхват. За 2016 г. обхват 93,9%.

  1. Реимунизация

От подлежащите 882 деца са обхванати 846 – 95,92%. По причини други са отложени 34 и по временни медицински противопоказания - 2. За 2016 г. обхват 89,26%. За 2015 г. обхват 79,97%.
V. Реимунизирани с Тд

1.Реимунизация с ТД на 12 години

Обхванати са 88,28% от подлежащите 1220 лица, навършили 12 години. Отложени са 135 по причини други и 8 по временни медицински противопоказания. За 2016 г. обхват 85,44%4.Реимунизация с ТД на 17 годишни

Реимунизирани са 88,48% от подлежащите 1267 седемнадесетгодишни.146 са отложените, от които 5 по медицински противопоказания.През 2016 г. са обхванати 83,89 %5. Реимунизация с ТД на 25, 35, 45, 55, 65 и 75 годишна възраст

Обхватът на 25 годишните е 53,9% , а на 35 годишните – 52,04%. Необхванати са предимно по причини други.

Реимунизация на 45 годишни – 57,63%

Обхватът при 55 годишните е 58,42 %.

Във възрастта 65 години са обхванати 61,02% от подлежащите.

При 75 годишните обхватът е 68,14 %.

На 85 години и над 85 г. – обхват 67,49%.

Болшинството от необхванатите са по причини други – отказ от имунизация; недостатъчна активно издирване от ОПЛ; отсъствие на лицата, особено в по-млада възраст от страната, но фигуриращи в пациентските листи на ОПЛ; нарастващия брой неосигурени лица в пациентските листи. Общо от всички възрасти са реимунизирани 7371 лица – обхват 65,88%; за 2016 г обхват 64,56%.


VI. Имунизация на новородените против хепатит В

От подлежащите 799 новородени с първи прием в АГО или неонатологично отделение с една доза ваксина срещу хепатит Б са обхванати 775 бебета - 97%. Отложените по медицински противопоказания са 23 и едно бебе не е имунизирано поради отказ на родителите.

Със завършена имунизация против хепатит В – три приема на моноваксина са 28 деца – 87,5% от подлежащите 32 бебета. Необхванати са 4 деца по причини други. За 2016 г. обхват 94,81% .
VII. Имунизация против Морбили, Паротит, Рубеола

1.Имунизация с асоциирана ваксина на 13 месеца

С асоциирана ваксина Морбили, Паротит, Рубеола са имунизирани 890 бебета - 95, 6% от подлежащите 931 деца. През 2016 г. обхват– 88,93%. По временни медицински противопоказания са отложени 8 бебета, 27 по причини други. Шест новородени не са имунизирани поради отказ на родителите.2.Реимунизация с МПР на 12 год. възраст

Обхватът на децата, навършили 12 години е 95,45% - подлежащи 1144, обхванати 1092; отложени 46 по причини други и 4 по временни медицински противопоказания. Две деца не са реимунизирани поради отказ на родителите. Обхватът за 2016 г. е бил 91,03%.3. Реимунизирани други възрасти

С ваксина МПР са обхванати 103 деца в други възрасти, които са констатирани с липсващи приеми при активното им издирване от страна на ОПЛ и РЗИ.

Издирването и обхващането е предприето в изпълнение на писма на МЗ с изх. №16-00-18/14.03. 2017 г. и последващи от 31.03.2017 г. и 27. 04. 2017 г. Разпоредена беше проверка на имунизационния статус на децата във възрастите 13 месеца-18 години на всички ОПЛ от област Ловеч и беше връчена Заповедта на министъра на здравеопазването № РД-01-101/31.03.2017 г. за пристъпване към имунизация и реимунизация на лица без данни за проведени такива според възрастта. В кампанията бяха ангажирани освен инспекторите от Дирекция „Надзор на заразните болести“, кметовете на населени места за уточняване на адресите на децата, неоткрити от ОПЛ, дирекция „Социално подпомагане“- отделите „Закрила на детето“, РЗОК и БЛС. За всички медии от обаст Ловеч бе подготвен материал за заболяването, препоръки и съвети към родителите на децата с нередовни приеми. Информацията беше публикувана и на интернет страницата на инспекцията. На МБАЛ Ловеч са предоставени указания и насоки за подробна анамнеза и ранна диагностика, вкл. консулт с инфекционист при съмнения, както и Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране на клинични материали до НРЛ „Морбили, паротит и рубеола“ в НЦЗПБ.

През 2016 г. няма реимунизирани други възрасти с асоциирана ваксина МПР.


VIII.Имунизация срещу пневмококова инфекция с конюгирана ваксина.
С три приема на пневмококова конюгирана ваксина са имунизирани 813 бебета – обхват 93,88 %. Реимунизирани са 92,72 % от подлежащите 742 бебета.

Отлагани са предимно по причини други – неявяване на децата за имунизация.

Обхватът през 2016 г. 92,72 % три приема, реимунизирани са 92%.
IХ. Пасивна имунопрофилактика с имуноглобулини и серуми

1.Пасивна имунизация с нормален човешки имуноглобулин

През 2017 г. нормален човешки имуноглобулин е приложен на 30 лица, контактни на болни от Хепатит тип А2.Пасивна имунизация със специфични серуми

През 2017 г. не са прилагани специфични серуми.Х. Целеви имунизации и реимунизации
1.Имунизация против Бяс

Общо през годината по повод ухапване или друг контакт със съмнителни за бяс животни са имунизирани 27 лица, при 36 лица през 2016 г.

На всички е започната и проведена лечебна имунизация против бяс. 21 от имунизираните са жители на градовете и 6 са жители на селата от региона. По пол разпределението е 66, 66 % мъже и 33, 33 % жени.

Засегнати са съответно възрастовите групи:
0-3

4-6

7-14

15–19

20–59

над 60

1
3
6

17

Вид на експозицията е ухапване. Засегнати са само горни и долни крайници.

Нараняванията са предимно единични леки 17. Средно – тежки наранявания са претърпели 12 лица. Причинени са предимно от домашни кучета – 14 и скитащи кучета – 12.

Всички домашни от кучетата са неимунизирани и са оставени под наблюдение след инцидента.

Използваната ваксина е френската противобясна ваксина Верораб. При 13 от пострадалите имунизацията е започната на първия ден след експозицията, при 9 на втория ден, на 5 е започната на третия ден. Две лица са имунизирани с 4 дози ваксина, 20 лица с 3 дози, 3 лица с 2 дози и 2 лица с 1 доза. Общо за областта изразходваното количество ваксина е 76 дози Verorab, при 110 дози през 2016 г.

Не са съобщени лица с нежелани реакции след имунизация.ХІ. Препоръчителни имунизации и реимунизации

1. Имунизация срещу Хепатит А

През 2017 г. с ваксина срещу Хепатит А са имунизирани 137 деца.


2 .Имунизация срещу Грип

Отчетени са 118 имунизирани лица през 2017 г. при 188 лица през 2016 година.


3. Имунизация срещу човешки папиломен вирус на 12-годишна възраст

С първи прием са обхванати 101 девойки; с втори прием – 76 момичета на 12 години-обхват 11,7%.


4. Имунизация срещу човешки папиломен вирус на 13-годишна възраст

С първи прием са обхванати 17 девойки; с втори прием – 22 момичета на 13 години-3,5% от подлежащите, с което обхвата на девойките, родени през 2004 година достига 15,9%.

Няма отчетени имунизирани в други възрасти.
5.Имунизация срещу ротавирусни инфекции с двудозова схема

Имунизирани 317 бебета с първи и 247 с втори прием.


6. Имунизация срещу ротавирусни инфекции с тридозова схема

Първи прием са получили 4 бебета, 5 са получили втора доза и 2 са отчетени с трета доза.7.Реимунизация против Тетанус при нараняване

През 2017 г. няма имунизирани. Отчетени са 1944 лица, реимунизирани при нараняване.


Г. Нежелани реакции след ваксинация
Съгласно чл. 14 от Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Р България, действащ до 12.05.2017 г. през 2017 година в Дирекция НЗБ не са съобщавани нежелани реакции след имунизация.

Д. Дейност на Регионалната комисия за освобождаване от имунизации


Регионалната комисия за освобождаване от имунизации през 2017 г. е провела едно заседание, на което беше представено 1 дете с алергия към белтъка на кравето мляко и атопичен дерматит. Решено да се имунизира по НИК срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б и пневмококова ваксина след проведена антихистаминова профилактика по предоставена от алерголог схема.
Е. Сероепидемиологичен надзор над ваксинопредодвратимите заразни болести

През 2017 г. са изпратени серумни проби на 10 деца от Ловешка област, не боледували от морбили, с данни за имунизация/реимунизация срещу морбили, проведена преди не по-малко от 30 дни с цел изследване за наличие на протективен имунитет срещу морбили.

През отчетния период е продължил и активния надзор над ОВП в посочените отделения по болници

Болница

Вид на отделението

брой легла

МБАЛ - Ловеч

Неврологично отделение

23
Детско отделение

20
Инфекциозно отделение

10

МБАЛ - Троян

Неврологично отделение

15

МБАЛ - Тетевен

Детско отделение

15
Неврологично отделение

15

МБАЛ - Луковит

Детско отделение

20
Неврологично отделение

20

Седмично се подават данни за съобщени случаи на ОВП/нула случаи в уеб-базираната информационна система за надзор на остра вяла парализа. Всеки месец се отразяват в системата броя проверни отделения и резултатите от проверките за предходния месец, като се прикачват и сканираните документи.

За област Ловеч са регистрирани 4 случая на неврит на лицевия нерв и 1 сл. на парализа на крайници (спинална). По пол разпределението е 4-ма мъже и една жена. Всички са с пълен имунен статус по отношение на полиомиелит. Три от децата са имунизирани със жива полиомиелитна ваксина и две с убита ваксина. Три от случаите с лицева парализа и случая със спиналната парализа са диагностицирани и лекувани в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ЕАД, гр. Плевен. Два случая на неврит на лицевия нерв са диагностицирани и лекувани в МБАЛ „А. Пешев“ – гр. Тетевен.

Ж. Дейност на Имунизационния кабинет


От 01. 01. 2017 г. е преустановено поддържането на автоматизираната система за управление на профилактичните имунизации /АСУПИ/.

Имунизационният кабинет в гр. Ловеч работи на функционален принцип и се обслужва от лекар епидемиолог и инспектори от щата на Д НЗБ.

Препоръчителни имунизации по желание на гражданите не са правени, тъй като децата без личен лекар са все по-малко и родителите обикновено търсят услугите на специалисти педиатри или изобщо не се ангажират с предоставяне на децата си за имунизации или за друга лекарска помощ /мигриращи семейства, които трудно се откриват на известен ни адрес/. От друга страна често специалистите от отдела са търсени като консултанти относно препоръчителните имунизации от граждани и от колеги.

През годината са реимунизирани с ваксина ТД 6 лица, предимно временно пребиваващи в област Ловеч.

През 2017 г. активно са издирвани и обхващани неимунизираните деца на 16 мес. и 6 г. възраст с Пентаксим и Тетраксим, подлежали през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. в изпълнение на залегналага в годишния план тематична проверка и на писмо на МЗ с изх. № 16-00-29/10.10.2017 г.

В следствие на извършените насочени проверки на ОПЛ и издадените предписания за издирване и обхващане на децата с непълен имунен статус по отношение на Пентаксим и Тетраксим са постигнати следните резултати:

1. При извършените проверки към 30.11.2017 г. се констатира, че няма деца с незавършена имунизация с три приема на ваксина Пентаксим.

2. Необхванатите деца на 16 месеца, подлежали за реимунизация с Пентаксим през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. към същата дата са били 65, от които 44 са отложени по временни медицински противопоказания. Към 31.12.2017 г. са реимунизирани от ОПЛ. Остават като необхванати 21 деца, тъй като не са открити на адресите си – отсъстват от страната.3. От реимунизация на 6 годишна възраст с Тетраксим са били отложени над 950 деца, които до края на 2016 г. са реимунизирани.
За поредна година по-големият брой отлаган контингент е по причини други – най – често тези причини са неяваване в кабинета на личния лекар за имунизации и реимунизации, въпреки многократното напомняне от страна на ОПЛ. От една страна това са родители с ниска здравна култура, но в последните години се засилва тенденцията да се декларира отказ от имунизации при родители, ползващи интернет и проявяващи по-голямо доверие на граждански форуми, отколкото на личните лекари. За това допринася все по-активната кампания в медиите срещу задължителните имунизации и опитите да бъдат дискредитирани качествата на някои ваксини. Увеличава се броят на необхванатите поради факта, че отсъстват от страната, но фигурират в пациентските листи на ОПЛ, както и на неосигурените лица, във възрастите между 18 и 65 години, за които ОПЛ не получава заплащане при реимунизирането им по НИК, което е основен стимул за извършване на тази дейност от ОПЛ.

През 2017 г. на основание Закон за здравето са съставени 14 АУАН, от които 11 на родители, които системно не предоставят детето си за имунизации по НИК и 3 на ОПЛ, които не са изпълнили задълженията си по Наредба №15 за имунизациите в Република България. Издадени са 13 НП по актовете. През 2016 г. такива мерки са приложени спрямо 4-ма родители.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница