Отчет за научно-изследователската и приложна дейност през 2013 година съдържание стр. Резюместраница1/5
Дата25.06.2017
Размер0.72 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5


ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ
Стр.

РЕЗЮМЕ...........................................................................................................................4
І. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.........................................................9
1.ПРОЕКТ Р-104: ”Оптимизиране сортовата структура на ориенталски и едролистни тютюне чрез създаване, внедряване и поддържане на сортове, отговарящи на динамично променящите се пазарни условия”..........................................................................................11
2.ПРОЕКТ ПОЗМ-138: ”Биологични и патологични проучвания върху вредителите по тютюна и възможностите за алтернативно използване на културата” ............................19
3.ПРОЕКТ ПОЗМ-143: ”Оптимизиране на технологиите за производство на качествени, екологично чисти тютюни”.................................................................................28
4.ПРОЕКТ АИХТ-104: ”Изследвания и разработване на мерки за контрол на тютюн и тютюневи изделия, съгласно националната политика и европейските изисквания”.........35
5.ПРОЕКТ АИХТ-103: ”Химични методи за оценка на тютюна и тютюневите изделия и изследване на възможностите за регулиране състава на тютюневия дим”..........40
6. ДРУГИ ПРОЕКТИ....................................................................................................45
ІІ. АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИТЕ......................................................49
ІІІ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.................................................................51

Стр.


ІV. НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ, ОПИТНИ СТАНЦИИ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ БАЗИ...................................................................52
V. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.......................................................58
VІІ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ................................................................................60
VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕЗЮМЕ
ПРОЕКТ Р-104: ”ОПТИМИЗИРАНЕ СОРТОВАТА СТРУКТУРА НА

ОРИЕНТАЛСКИ И ЕДРОЛИСТНИ ТЮТЮНИ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ,

ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОРТОВЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА

ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ”

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ: проф. д-р Д. Диманов

ЦЕЛ на ПРОЕКТА е селекциониране на линии /сортове/ удовлетворяващи пазарните изисквания и високо конкурентни на чуждата инвазия. Създаване и поддържане на сортове тютюн, толерантни на абиотичен и биотичен стрес, формиращи стабилни добиви и рентабилно производство, позволяващи оптимизиране на сортовата структура на ориенталските и едролистни тютюни. • Селекционирани са седем линии с подобрени характеристики на екотип Крумовград. Новите линии притежават висока продуктивност и качество; имат повишена устойчивост към преждевременно изцъфтяване и прегаряне.

 • През три годишния отчетен период е извършен отбор и изолиране на желани форми в над 50 хибридни комбинации в F2 – F4 в посока създаване на линии от екотипи «Крумовград» и «Източен Балкан» с по-високо никотиново съдържание, увеличаване средния брои на листата, увеличаване на добива.

 • Извършени са 66 нови хибридни комбинации за двата екотипа-Устина и Средногорска яка и са изпитани 8 хибридни комбинации за толерантност на високотемпературен стрес

 • За държавно сортоизпитване пред ИАСАС могат да бъдат представени четири новоселекционирани линии от екотипове Устина и Средногорска яка и шест линии от екотип Джебел басма.

 • В селекционен питомник са проучени над 100 хибридни комбинации в F12 и F13, които са изходен материал за селекциониране на сортове, основно за екотип Джебел басма , а също така за екотипове Крумовград и Устина.

 • Завършен е 3 годишния изпитателен процес в ИАСАС, София на кандидат-сортовете Басма 79, Дупница 160 и Дупница 733. Предстои решение за признаване пред Експертната комисия на ИАСАС.

 • Чрез методите in vitro са получени голям брой регенеранти, от които са взети семена и са включени в полското изпитване. Експериментирани са нови хранителни среди /неспецифични за метода андрогенез/. Данните сочат, че броят на получените на тези среди хаплоидни и дихаплоидни регенеранти е по-висок ,сравнено с контролите /средите на Нитч.

 • Направената комплексна оценка на сортовете от екотип „Крумовград показва,че те могат да се отглеждат не само в района за който са селекционирани, но и в р-н Неврокоп.

 • Интродуцираните сортове-Катерини 53 и Катерини М, отстъпват на българските по основните стопански показатели и са силно чувствителни на болести(Чернилка,Черно кореново гниене,Мана и др.)

 • Създадени са форми с повече листа на растение, чийто размери в долните и средните беритбенни пояси са по-малки, което е положителна тенденция в селекцията на сортове от сортова група Кабакулак.

Създадени са 47 нови консолидирани линии от сортова група Бърлей, които превъзхождат стандартния сорт Плиска 2002 и контролния сорт Б 1317, както по добив, така и по качество.

 • Дължината на вегетационния период при проучените линии от сортова група Бърлей за р-н Северна България е от 5 до 29 дни по-къс в сравнение със стандартния сорт. Получената суровина е с по-добро качество и по-висок добив на сух тютюн спрямо стандарта Плиска 2002.

 • Създадени са 2 нови линии тютюн Бърлей – Линия 1354, Линия 1400. Те показват много добри и стабилни показатели, позволяващи да се предложат в ИАСАС за признаване.

 • Практически интерес представляват две новосъздадени линии от сортова група Виржиния- Линия 543, устойчива на ТМV и линия 842, устойчива на PVY, които могат да бъдат предложени за изпитване в ИАСАС

 • Поддържа се колекция от българска и интродуцирана ген-плазма от 210 генотипа.ПРОЕКТ ПОЗМ-138: ”БИОЛОГИЧНИ И ПАТОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

ВЪРХУ ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТЮТЮНА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА

АЛТЕРНАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУЛТУРАТА

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ: доцент д-р Христо Бозуков

ЦЕЛ на ПРОЕКТА е актуализиране и адаптиране растителнозащитните практики при тютюна към прилаганите в света културални системи - Добра земеделска практика /GAP/ и Интегрирана борба с вредителите /IPM/, за осигуряване на ефективен фитосанитарен контрол при опазване екологичната чистота на българските тютюни. Разработване на система за алтернативно използване на остатъците от производството и обработката на тютюна като източник на допълнителни средства за населението в необлагодетелстваните тютюнопроизводни райони на България.

Проучвано е действието на хербицида глифозат срещу филизообразуването по тютюна, за постигане на по-висока техническа и икономическа ефективност срещу филизообразуването и влиянието върху качествените и количествени показатели на получената продукция. Проследена е появата, развитието и патогенитета на маната по тютюна в Европейско-Средиземноморския регион. Извършени са изследвания върху резистентността на патогена към фунгицида металаксил. Заложен е международен експеримент за проучване расообразуването при маната по набор от 10 сорта тютюн от различни страни в света. Проучено е действието на дълбоководни органоминерални утайки /ДОМУ/ върху развитието на тютюнев разсад отглеждан във флоат система. Проведен е мониторинг на икономически важни вирусни болести TMV, PVY и TSWV върху едролистните сортови групи тютюн Виржиния и Бърлей. Направени са проучвания за установяване на нови за тютюна в България вирусни болести с причинители TVMV и TEV. Извършена е оценка на изходен селекционен материал от сортова група Виржиния комплексно устойчив на TMV и PVY. Проучено е развитието на важни за тютюнопроизводството вирусни болести TMV и PVY при сортове и линии от сортова група тютюн Бърлей и фитопатологична оценка на сортове линии и кандидат - сортове тютюн за реакция към вирусни болести. Проучвани са биоекологичните особености на картофения молец Phthorimaea operculella Zeller, мониторинг върху появата и плътността в тютюнева агроценоза. Извършен е мониторинг върху появата и плътността на памуковата нощенка в семепроизводните тютюневи площи. Проучена е възможността за приложение на хербицида Селект Супер 120 ЕК при ориенталски тютюн. Проучвано е биологично разнообразие на почвени микроорганизми и трофична пластичност при паразита «синя китка» - Phelipanchе sp.(Orobanchе)Проучвана е възможността за разработване биопрепарат на база никотинов извлек от тютюн. Проучвана е възможността за използване остатъците от тютюнопроизводството и индустрията като алтернативни енергийни източници.
ПРОЕКТ ПОЗМ-143: ”ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА

ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЧЕСТВЕНИ, ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ

ТЮТЮНИ”

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р П. Запрянова

ЦЕЛ на ПРОЕКТА е да се извърши агрохимична и агроекологична характеристика на почви от основни тютюнопроизводителни райони на страната. Оценка на почвеното плодородие и пригодността на площите за отглеждане на тютюн и получаване на качествена, екологично чиста суровина. Формиране на база-данни за характеризиране на тютюневите почви и динамиката на промените в свойствата им. Да се установяви влиянието на агроекологичните условия върху продуктивността и качеството на български и интродуцирани сортове ориенталски тютюн. Да се проучат биологичните, технологичните и стопанските качества на новосъздадени сортове ориенталски тютюн в зависимост от прилаганата агротехника. Разкриване на стопански и потребителски свойства на нови сортове тютюн Бърлей, отглеждани на почви с ниско до средно почвено плодородие при различни агротехнически практики. Разработване на примерни технологии за производство на Бърлей от неутрален и вкусов тип. Да се изготви комплексна оценка за състоянието на почвеното плодородие и реакцията на ориенталски тютюн при условия на продължително минерално торене и непрекъснато монокултурно отглеждане.

Извършена е агрохимична и агроекологична характеристика на почви от основни тютюнопроизводителни райони на страната. Направена е оценка на почвеното плодородие и пригодността на площите за отглеждане на тютюн и получаване на качествена, екологично чиста суровина. Получените резултати могат да послужат за формиране на база данни за характеризиране на тютюневите почви в страната и са основа за изработване на конкретни технологии за отглеждане на ориенталски тютюн и системи за торене. Установено е влиянието на агроекологичните условия върху продуктивността и качеството на български и интродуцирани сортове ориенталски тютюн. Проучено е влиянието на девет варианта на агрофона върху развитието, морфологичните и стопанските показатели на нови сортове ориенталски тютюн. Изведен е модел на торене, посредством който могат да бъдат направлявани в желана посока някои от елементите на добива при изследваните сортове тютюн. Определени са оптималните варианти за разстояния на разсаждане и норми на минерално торене на новите сортове, които ще ползват земеделските стопани. Изведен е полски опит за разкриване на стопанските и потребителските свойства на новоселекционирани сортове тютюн Бърлей при различни агротехнически практики. Определено е оптималното съчетание на изпитваните агротехническите фактори, които са приложими за агротехнологични решения при отглеждането на тютюн от тази сортова група. Изготвена е комплексна оценка за състоянието на почвеното плодородие и реакцията на ориенталски тютюн при условия на продължително минерално торене и непрекъснато монокултурно отглеждане. Установена е популационната плътност при две физиологични групи почвени микроорганизми – автохтонни и олиготрофни, стойностите на олиготрофния индекс, както и износа на хранителни вещества с надземната биомаса на плевелната растителност.
ПРОЕКТ АИХТ-104: ”ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ ЗА

КОНТРОЛ НА ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, СЪГЛАСНО

НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ”

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р инж. Стефка Киркова

ЦЕЛ на ПРОЕКТА е изпълнение на законодателните и международни ангажименти на ИТТИ по изпълнение на Директива 2001/37/ЕО на ЕП и на Съвета, РККТ на СЗО и българското законодателство.

Обемът извършена работа по задачи е над планирания. Изпълнението е на високо ниво на качество.

През отчетния период по проекта са разработени становища залегнали в националната позиция на България по РККТ на СЗО, Директива 2001/37/ЕО. Приети са предложения за промяна в ЗТТИ, Правилника за неговото приложение и Наредба № 3. Успешно финализираха европейските програми EMTOC и PITOC. Участието в дейността на GoToLab и TobLabNet е призната и оценена от международните партньори. Извършени са експертни оценки на 199 проби тютюни. Дегустационно са оценени 211 бр. проби и 54 бр. по искане на ИАСАС. Извършена е оценка за годност за ползване в производството на 112 бр. нетютюневи материали.Извън планово са разработени два статистически анализа за точност на лабораторна апаратура и достоверност на дегустационната оценка. Извън планово са разработени 431 броя експертизи /1425 броя проби/ за нерегламентирано разпространени тютюн и тютюневи изделия. Разработен е метод за контрол на тютюн за ръчно свиване на цигари. Разкрита е същността на т.н. ”други” тютюневи изделия, различни от фабрично произведените /тютюн за наргиле, емфие, бездимни, тютюн за лула/. Извършен е сравнителен анализ на дизайна и химичния състав на вредните вещества в дима на фабрично произведени цигари в различни региони-у нас, в ЕО и извън ЕО. Изследвани са физико-химичните характеристики на три марки пурети в по две разновидности. Проучен е механизма и същността на е-цигарите.


ПРОЕКТ АИХТ-103: ”ХИМИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЮТЮН И

ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА

РЕГУЛИРАНЕ СЪСТАВА НА ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ”

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ: доц. д-р Анна Благоева Стоилова

ЦЕЛ на ПРОЕКТА е да се разшири химичната характеристика на тютюна относно извличане, изолиране и анализ на биологично активни вещества от групата на полифенолите; Да се разшири обхвата на контролираните вредни компоненти в тютюневия дим с изследвания за съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди (РАН) в цигари и съдържанието на карбонилни съединения в главната димна струя на тютюневи изделия; Да се развиват и прилагат химичните методи за обективна оценка и класификация на тютюните при селекцията на нови сортове и за оценка на влиянието на различни технологични фактори върху качествените характеристики на тютюна и тютюневия дим.

Изследвана е групата на полифенолите в тютюна, известни със своята биологична активност. Получени са два вида екстракти - обогатени на фенолни киселини и обогатени на флавоноиди от ориенталски и виржински тютюни. Съдържанието на фенолни киселини в първия вид е 95-96% от общото полифенолно съдържание в екстракта. Вторият вид екстракти, съдържат 87-88% флавоноиди. Екстрактите, обогатени на флавоноиди притежават висока радикал-улавяща активност, която се доближава до тази на силните антиоксиданти рутин и кверцетин.

Изследвано е съдържанието на вещества от групите на полицикличните ароматни въглеводороди и карбонилните съединения в тютюнев дим. Съдържанието на бензпирен в кондензата на тютюнев дим на марки цигари варира от 5,381,23 до 17,243,73 ng/cig., а на дибензантрацен - от 4,951,18 до 10,132,43 ng/cig. Наблюдава се пряка зависимост между количеството на катран и количеството на бензпирен и дибензантрацен.

Проучено е съдържанието на формалдехид, ацеталдехид и ацетон в газовата фаза на главната димна струя на моноцигари от различни сортове тютюни и промишлени марки цигари. Изследвано е влиянието на някои параметри на цигарите върху съдържанието на карбонилни съединения в главната димна струя. Най-високо общо съдържание на карбонилни съединения в дима е отчетено в ориенталски тютюн Басма 1 и в тютюн Виржиния. Най-съществено влияние върху редуцирането на карбонилните компоненти на тютюневия дим има вентилацията на филтъра.

За трета поредна година е направена е разширена химична характеристика на контролен сорт и подбрани селекционни линии ориенталски тютюни от екотип „Джебел басма”. На база обективните резултати е установено, че контролният сорт има най-добри химични показатели, характерни за екотипа. Две от линиите са близки до контролата, а една се различава по химичен състав от контролата и отстъпва от типичността на тютюн от екотип „Джебел басма”.

Разработена е Методика за вътрешно лабораторно калибриране на автоматичен анализатор в поток - Автоанализатор. Направена е подготовка за провеждане на процедурата по калибриране на апарата; Извършено е верифициране на стандартен метод за определяне на общ азот в тютюн, чрез автоматичен анализ в поток, удостоверяващо точността на измерванията на показателя; Извършени са 2265 анализи на 554 проби тютюни и цигари в аспект аналитично обезпечаване на научните проекти на института и оценка на проби от външни възложители в обхвата на акредитирания Лабораторен комплекс за изпитване.


І. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Научно изследователската дейност по тютюна в България започва през 1902 г.

Предметът на дейност на Институт по тютюна и тютюневите изделия /ИТТИ/ е научни изследвания с фундаментален и приложен характер, обезпечаващи цял един сектор от българската икономика.ИТТИ е единствената научна организация в Европа, която извършва комплексни научни изследвания на земеделската култура тютюн от семето и алтернативното му използване до тютюневите изделия и тютюневия дим.

ИТТИ е законово оторизирана за изследвания в аспект защита здравето на нацията и е утвърдена за държавен регулатор относно съставките в тютюневите изделия.

Институтът осъществява дейността си в рамките на ССА към МЗХ и обезпечава изпълнението на държавната политика в съответствие с европейските политики в сектор ”Тютюн”.Съобразно изследователската насоченост на работата, ИТТИ е структуиран в две направления:

Направление “Технологии в тютюнопроизводството“

Обхваща селекция на нови сортове тютюн; сортоподдържане; семепроизводство /обезпечава над 90 % от тютюнопроизводството в България/; поддържане на генофонд; растително защитни технологии; агротехнологии при производството на тютюн; алтернативно използване на земеделската култура тютюн.

Дейността е организирана в научните звена:

1.Отдел “Селекция и семепроизводство”

2.Отдел “Агротехника и растителна защита” 

3.Отдел “Опитна станция по тютюна“, гр. Рила 

4.Отдел “Опитна станция по тютюна“, гр. Гоце Делчев

5. Опитни полета в: с.Марково; с.Козарско; гр.Бяла Слатина
Направление “Технология на тютюна и тютюневите изделия“

Обезпечава изпълнението на законодателните ангажименти на ИТТИ по Европейската политика за контрол на тютюна и тютюневите изделия /ЗТТИ/, съгласно Директива 2001/37/ЕО и РККТ на СЗО; обслужва националните интереси, относно борбата с нерегламентираната търговия с тютюн и тютюневи изделия; експертен и дегустационен контрол на тютюневи изделия, спомагателни материали и тютюни от внос и местно производство; изследвания и разработване на методи за контрол на т.н. “други тютюневи изделия“ различни от фабрично произвежданите цигари; дизайн на цигарите и прогнозиране състава на дима; сушене и ферментация на тютюна; химични изследвания и методи за оценка на тютюна и тютюневия дим.Дейността се осъществява чрез научните звена:

1.Отдел “Технология на обработка и преработка на тютюн”.

2.Отдел “Химия на тютюна и тютюневия дим”. 
В ИТТИ са структурирани:

- Бюро за научно обслужване

- Единствената в България лаборатория, акредитирана по ISO 17025:2006 – “ЛКИ-ИТТИ“ /лабораторен комплекс за изпитвания на тютюн, тютюневи изделия, споматагелни материали и почви/;

- Образователен център, акредитиран за обучение на фермери.Институт по тютюна и тютюневите изделия участва в изследователската програма на Селскостопанска академия с пет проекта.

ПРОЕКТ Р-104: ”ОПТИМИЗИРАНЕ СОРТОВАТА СТРУКТУРА НА

ОРИЕНТАЛСКИ И ЕДРОЛИСТНИ ТЮТЮНИ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ,

ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СОРТОВЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА

ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ”РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ: проф. д-р Д. Диманов

НАУЧЕН КОЛЕКТИВ:

1. Доцент д-р В. Машева

2. Гл. асистент д-р М. Мутафчиева

3. Гл. асистент д-р Йовко Дюлгерски

4. Гл.асистент М. Къшева

5. Гл. асистент Марина Друмева

6. Асистент Д. Витанова

7. Асистент Св. Малинова


ЦЕЛ на ПРОЕКТА

Селекциониране на линии /сортове/ удовлетворяващи пазарните изисквания и високо конкурентни на чуждата инвазия.

Създаване и поддържане на сортове тютюн, толерантни на абиотичен и биотичен стрес, формиращи стабилни добиви и рентабилно производство, позволяващи оптимизиране на сортовата структура на ориенталските и едролистни тютюни.

Проектът се изпълнява с работата по 11 задачи.ЗАДАЧА-1: Селекция на нови сортове ориенталски тютюн от екотип Крумовград и екотип Източен балкан чрез класически и биотехнологични методи.

Ръководител: проф.д-р Д.Диманов

ЦЕЛ

Създаване на нови висококачествени сортове ориенталски тютюн за получаване на типизирана за екотип Крумовград, конкурентноспособна суровина, отговаряща на изискванията на международния пазар и задоволяваща икономическите интереси на производителите.РЕЗУЛТАТИ

След направения химичен анализ на данните от 2012г. при четири от хибридните комбинации се наблюдава добър и балансиран химичен състав, с висок никотин - над 2,30%.

Характерно за тази реколтна година /2013/ е силно изразената II-ра класа за всички изпитвани сортове

С най-добри показатели по отношение качеството и добива на сух тютюн за екотип „Крумовград”се открои образец №8 /сорт Крумовград 944/.


ЗАДАЧА-2: ”Създаване и поддържане на сортове ориенталски тютюн, за район Пловдив и Средногорска яка, чрез включването им в селекционни програми за толерантност на стресови фактори

Ръководител: доц.д-р В.Машева

ЦЕЛ

Създаване и поддържане на сортове тютюн, формиращи стабилни добиви и рентабилно производство, позволяващи оптимизиране на сортовата структура на ориенталски тютюн и толерантни на абиотичен и биотичен стрес.РЕЗУЛТАТИ

1.Проучени са 32 чуждестранни и български сорта ориенталски тютюн

2.Направени са 20 нови хибридни комбинации за двата екотипа.

3.Въз основа на снети биометрични данни и полски наблюдения е направен отбор в 70 новоселекционерани линии

4.В КСО и КП са изпитани 24 варианта със завършен селекционен процес

5.За толерантност на високотемпературен стрес са изпитани 8 хибридни комбинации.

6.Направен е отбор на елитни растения в съответните звена на селекционния процес и са прибрани необходимите количества семена за бъдеща работа и поддържане на генофонда от ориенталски тютюн.

7.За държавно сортоизпитване пред ИАСАС могат да бъдат представени четири новоселекционирани линии


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница