Отчет за период, завършващ на 31. 03. 2010 г. Учредяване и регистрацияДата26.10.2018
Размер209.64 Kb.
#100001
ТипОтчет
ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за период, завършващ на 31.03.2010 г.

1.Учредяване и регистрация
“ТОРГОТЕРМ” АД, гр.Кюстендил е дружество специализирано за производство на кухненско оборудване за обществено хранене. Създадено е като ЕАД през 1994 год.

Във връзка с настъпилите промени продиктувани от проведените тръжни сесии за приватизация чрез инвестиционни бонове СД на “Торготерм” ЕАД свиква общо събрание на акционерите на 10.07.1997г. /обявата е публикувана в ДВ бр.45 / 97г. /. На събранието фирмата от ЕАД се преобразува в АД с 67 % частен капитал и 33 % държавно участие и е избран СД от 3 члена – инж. Михаил Христов Абаджиев; Елена Антонова Атанасова и инж. Георги Крумов Вучков като представител на държавата съгласно заповед № РД – 18 – 625 /09.07.1997г. на МП . На първото заседание на СД за изпълнителен директор е избран инж. Михаил Абаджиев, а за председател на СД - Елена Атанасова. Тази промяна е отразена в Търговския регистър при КОС с решение по ф.д. I –1676 / 97 г.

На проведеното на 19.05.1998 г. Общо събрание на дружеството е приет нов Устав на Дружеството, както и промени в персоналния състав на СД. СД се състои от 3 члена – инж.Михаил Христов Абаджиев – Изпълнителен директор; Елена Антонова Атанасова – председател на СД и Иван Петров Стоянов за член на СД.

Тези промени са отразени в Търговския регистър при КОС с решение по ф.д. I-1676 / 98г.

С писмо от 05.07.1999 г. на ИД на “Албена Ивест- Холдинг” АД е освободен от СД Иван Петров Стоянов, като на негово място за член е приет “Албена Инвест – Холдинг” АД Курортен комплекс “Албена”. Промяната е отразена в Търговския регистър при КОС с решение по ф.д. I- 1676 / 1999г.

Във връзка с деноминацията на лева през 1999г. е извършено деноминиране на капитала на дружеството от 108 403 000 стари лв. на 108 403 нови деноминирани лв. Промяната е отразена в Търговския регистър при КОС с решение по ф.д. I-1676/2000 г.

На проведеното на 29.05.2000г. Общо събрание на акционерите на дружеството е изменен и допълнен Устава на дружеството и увеличен броя на членовете на СД на 5 члена. В СД са избрани Христо Борисов Проданов член на СД и Антон Неделчев Чернев - Председател на СД. Промяната е отразена в Търговския регистър при КОС с решение по ф.д. I-1676/2000г.

На проведеното на 08.05.2001г. Общо събрание на акционерите на дружеството са приети промени в Устава на дружеството и изменения в капитала на дружексвото. Капитала на дружеството е намален от 108 403 лв. на 105 239 лв. чрез обезсилване на 3164 броя безналични поименни акции с номинална стойност по 1 лв. всяка – собственост на българската държава и едновременно с това увеличаване капитала на дружеството от 105 239 лв. на 195 000 лв. чрез издаване на нови 89 761 броя нови безналични поименни акции по 1 лв. всяка като увеличението е при условие новите акции да се закупят от “Албена Инвест Холдинг” АД. Промяната е отразена в Търговския регистър при КОС с решение по ф.д. I-1676/2001г. След направените промени основният капитал на дружеството е в размер на 195 хил.лв, както следва: 1. акции придобити от юридически лица (156950 бр.) в размер на 156950 лв;

 2. акции притежание на индивидуални участници (893 бр) в размер на 30374 лв;

 3. акции собственост на Министерството на икономиката (7676 бр.) в размер на 7676 лв.

С Решение на КОС от 01.10.2003 год. е освободен от длъжност като изпълнителен директор и като член на Съвета на директорите Михаил Христов Абаджиев и е избран като такъв Пламен Драганов Алексиев.

“Торготерм” АД гр.Кюстендил няма регистрирани свои клонове и поделения поради спецификата на стопанската си дейност в страната и чужбина.

С Решение на КОС от 14.07.2004 год. е вписан нов устав на “Торготерм”АД.

С Решение на КОС от 10.11.2004 год. е вписан нов Председател на СД Марин Стоянов Ангелов на мястото на Ангел Иванов Желев.

С Решение на КОС от 30.11.2005 год. е избрано „Алфа Консулт 2000”АД със седалище и адрес на управление гр.София,ул.”Св.Иван Рилски”№33-35,с представляващ Бойко Недялков Недялков за изпълнителен директор на „Торготерм”АД.

С Решение на КОС от 27.02.2006 год. се променя Съвета на директорите в състав Бойко Недялков Недялков,ЕГН 5010116260,”Алфа Консулт 2000” ЕООД и „Бета Консулт 2000” ЕООД.

С Решение на КОС от 22.11.2006 год. се вписва нов състав в Съвета на директорите:”Металкомплектинженеринг”АД,Цветана Иванова Чуклева-Недялкова,ЕГН5401214530 и Матей Веселинов Матев,ЕГН 6612263069.

Избран е „Металкомплектинженеринг”АД,представлявано от Бойко Недялков Недялков за Изпълнителен директор на „Торготерм”АД,гр.Кюстендил.

„Торготерм”АД е дъщерно дружество на „Металкомплектинженеринг”АД.

С Решение на КОС от 14.06.2007 год. е увеличен капитала на дружеството от 195 000 лв. на 750 000 лв.,чрез издаване на нова емисия от обикновени поименни акции.

С Решение на КОС от 11.10.2007 г. е вписано в регистъра на търговските дружества при КОС увеличение на капитала на дружеството от 750 000 лв. на 3 000 000 лв. чрез издаване на нови обикновени поименни акции.

2. Описание на значителните счетоводни политики


  1. База за изготвяне на годишния финансов отчет

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти ,приети от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти включват: Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards (IAS), Международните стандарти за финансово отчитане (International Financial Reporting Standards (IFRS) и тълкуванията за тяхното прилагане (SIC - IFRIC interpretations). Международните счетоводни стандарти включват и последващите изменения и допълнения на тези стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, бъдещите стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, изготвени или одобрени от Съвета по международни счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board (IASB).2.1.1.Сравнителна информация
Всички данни оповестени към м.03.2009 г. и към м.03.2010 г. (представени са данни за предходния отчетен период) са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева (хил.лв.)


  1. Счетоводни принципи

Финансовият отчет на дружеството е изготвен при спазване на следните основни счетоводни принципи, 1. Текущо начисляване – приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към датата на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на парични средства, или техните еквиваленти и се включват във финансовия отчет за периода. Разходите се признават на база на директната връзка с приходите, по конкретни носители на приходи.

 2. Действащо предприятие – предприятието не предвижда и няма намерение да се ликвидира или да ограничи съществено мащабите на своята дейност.

Счетоводството на дружеството се осъществява на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти, при спазване на следните принципи:

 • предпазливост;

 • съпоставимост между приходи и разходи;

 • предимство на съдържанието пред формата;

 • запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период.

Възприета е финансовата концепция за капитала.
2.3. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения
Приложението на МСФО изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Реалните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

3.Счетоводни политики и допълнителна информация за елементите в баланса
3.1. Дълготрайни материални активи
Като дълготрайни материални активи се отчитат установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:

 • имат натурално-веществена форма

 • се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели

 • се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период

 • надвишават определения от дружеството стойностен праг на същественост от 300 лв.

Дълготрайните материални активи първоначално са оценени по цена на придобиване, включваща покупната им цена и всички разходи до въвеждането им в експлоатация. Всички дълготрайни материални активи, които трайно са прикрепени към специализираните транспортни средства се отчитат като част от цената на съответния актив.
При финансов лизинг наетият дълготраен актив се признава в счетоводния баланс с размер, който в началото на лизинговия договор е равен на справедливата стойност на наетия актив или, ако е по – нисък – по настоящата стойност на минималните лизингови плащания /МЛП/. При изчисляването на МЛП сконтовият фактор е лихвеният процент, заложен в лизинговия договор. Когато не може да бъде определен, се ползва диференцираният лихвен процент за задължението. Начисляват се амортизации в съответствие с възприетата амортизационна политика за подобни амортизируеми собствени активи.

Предприятието е възприело дълготрайните материални активи да се представят съгласно МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване по допустимият алтернативен подход – преоценена стойност минус натрупаната амортизация и минус евентуалната обезценка на активите.Последващи разходи по дълготрайните активи
Последващо извършвани разходи, възникващи във връзка със замяна на някой компонент от дълготрайните материални активи, който се е отчитал отделно, се капитализират след отписване на съответния самостоятелен компонент. Други последващо извършвани разходи могат да се капитализират само в случай, че водят до увеличаване на икономическата изгода от използването на съответния актив, за когото са извършени. Всички останали последващи разходи се отчитат като текущи в отчета за приходите и разходите.


Амортизация на дълготрайните активи
Дружеството начислява амортизация на дълготрайните активи, съобразно полезния живот на отделните активи, определени от ръководството на дружеството за всеки клас активи. Дружеството е утвърдило амортизационен план за всеки материален и нематериален далготраен актив, въз основа на определени за него амортизационни норми, съобразно действащото българско законодателство. Прилаганите амортизационни норми по своя размер не съвпадат с данъчно признатите амортизационни норми.

Амортизациите се начисляват от месеца, следващ месеца на придобиването на дълготрайния актив или въвеждането му в употреба.

Амортизация не се начислява на земите и на активите, които са в процес на изграждане или доставка, както и напълно амортизираните дълготрайни активи.
Използваният метод на амортизация отразява модела на консумиране от дружеството на икономическите ползи от актива. Възприетите методи за амортизация по класове сходни активи са както следва:


 1. Сгради и конструкции – линеен метод

 2. Машини и оборудване – линеен метод

 3. Съоръжения – линеен метод

 4. Транспортни средства – линеен метод

 5. Компютърно оборудване – линеен метод

 6. Офис оборудване – линеен метод

 7. Други ДМА – линеен метод

През 2009 г. и 2010 г. са приложени следните амортизационни норми: • Административни и търговски сгради 4%

 • Машини и оборудване 10-50%

 • Автомобили 10-25%

 • Софтуер 20-50%

 • Нематериални дълготрайни активи 50%

Методите на амортизация се прилагат последователно през отделните периоди, освен ако има промяна в очаквания модел на икономическите ползи от актива. В този случай методът се преразглежда като се определя друг подходящ метод на амортизация. Амортизациите за текущия и бъдещите периоди се коригират. Полезният срок на годност се преразглежда и коригира, ако очакванията се различават значително от предишните оценки. Изготвя се обосновка за промяната.

Не се начислява амортизация на консервираните активи.

За 2009 г. и 2010 г. няма консервирани активи.

Общата сума на показаните в баланса дълготрайни материални активи се разпределя в съществени групи по следния начин:

Групи в х.лв.към 03. 2010 г. в х.лв. към 03. 2009 г.

1. Земи 330 330

2. Сгради 1 446 1 520

3. Машини,оборудване и съоръжения 1 226 1 553

4. Транспортни средства,инвентар и др. 218 282

5. Разходи за придобиване 11 9

Общо 3 231 3 694

Обезценка на ДА
В края на отчетния период ДА се проверяват за обезценка.

Балансовата /преносната/ стойност на актива се намалява до възстановимата му стойност. Това намаление се отразява като загуба от обезценка. След извършване на обезценката, амортизационната сума на актива се коригира за бъдещи периоди, така че да може да се разпредели новата преносна стойност на актива, съгласно определената база за остатъка от полезния му икономически живот, след приспадане на остатъчната стойност /ако такава съществува/.

Приема се за възстановима стойност по – високата от нетната продажна цена и стойността в употреба.
Нетната продажна цена се определя на база на:


 1. При наличие на пряка сделка – продажна цена, намалена с допълнителните разходи, произтичащи пряко от нея.
 1. При липса на пряка сделка и ако:

 • съществува активен пазар – текуща конкурентна продажна цена, намалена с разходите за продажба;

 • не съществува активен пазар – взема се предвид изхода от последните сделки с подобни активи в същата сфера на дейност.

При оценка на стойността в употреба се установява стойностният размер на: 1. Очакваните бъдещи входящи и изходящи парични потоци, които могат да се получат от употребата и от окончателното освобождаване от актива. Дружеството възприема прогноза за период най – малко 5 години при съпоставими икономически условия. Бъдещите парични потоци се оценяват за актива в текущото му състояние.

 2. Норма за дисконтиране, която се прилага към бъдещите парични потоци – отразява текущата пазарна оценка на времевата стойност на паричните средства и специфичните за актива рискове. Тази норма е възвръщаемостта, която инвеститорите биха изисквали, ако трябваше да изберат инвестиция, която би генерирала парични потоци в размер, резпределение във времето, профил на риска, равностойност на онези, които дружеството очаква да извлече от актива. Вземат се предвид последователно:
 • среднопретеглена цена на капитала на дружеството;

 • лихвени проценти по кредити на дружеството;

 • пазарния лихвен процент

Определянето на възстановимата стойност се извършва за всеки актив поотделно.

Когато при използването на актива не се пораждат разграничими парични входящи парични потоци, възстановимата стойност се определя за генериращия парични постъпления обект, т.е. за най – малката разграничима група активи, която генерира парични постъпления, които са значително независими от постъпленията от други активи или групи от активи. Загубата от обезценка се разпределя между отделните активи в обекта, на база относителен дял в балансовата стойност на всеки актив, в общата балансова стойност на обекта.

Ако в следващ отчетен период, възстановимата стойност на актива превиши балансовата му стойност, се възстановява загуба от обезценка /текущ приход от дейността/, до размера на предходната обезценка, отразена като текущ разход за дейността. Новата преносна стойност на актива не може да превишава преносната стойност, която би била определена, ако в предходни години не е била признавана загуба от обезценка.

Към м.03.2008 г. и м.03.2009 г. не е извършвана обезценка на ДМА и ДНА.

Заложени активи

Към 31.03.2010 год. е учреден и вписан особен залог върху предприятието на „Торготерм”АД като съвкупност от права,задължения и фактически отношения.


3.2. Дълготрайни нематериални активи
Като дълготрайни нематериални активи се отчитат установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:

 • нямат физическа субстанция

 • са със съществено значение при употребата им

 • от използването им се очаква икономическа изгода

 • надвишават определения от дрежеството стойностен праг на същественост от 300 лв.

Дълготрайните нематериални активи са оценени по преоценена стойност, която е справедливата им стойност към датата на баланса и са намалени с начислената им амортизация и последваща загуба от обезценка (ако има такива).

Разшифровката на тези активи от баланса е следната:


Групи в х.лв.към 03.2010 г. в.х.лв.към 03.2009 г.

1.Програмни продукти 38 46


Използван метод на амортизация - линеен метод.
3.3. Материални запаси
При първоначално придобиване стоково – материалните запаси /СМЗ/ се оценяват по цена на придобиване,а към датата на съставяне на ГФО по по-ниската от доставната и нетната реализируема стойност. При отчитане на доставна стойност се включват всички разходи по закупуването и преработката и други разходи, пряко свързани с доставката – невъзстановими данъци, вносни мита и такси, разходи за превози, товаро – разтоварни операции и др.
Себестойността на продукцията се определя от стойността на употребените материали, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на продукцията.

Преките разходи-преки материали, се отнасят директно към себестойността на продукцията.

Себестойността на предоставените услуги се определя от разходите за труд и осигуровки на персонала, зает в предоставянето на услугата и съответната част от общопроизводствените разходи.

Възприетата база за разпределяне на непреките постоянни общопроизводствени разходи за всеки произвеждан продукт е материали.

При взаимосвързана /копулирана/ продукция, общопроизводствените разходи се разпределят между основните продукти на база на относителния дял на справедливата /продажна/ стойност на всеки продукт, в общата справедлива стойност на продукцията.

Страничните продукти се оценяват по нетна реализируема стойност, която се отчислява от себестойността на основния продукт.


Оценката на потреблението на СМЗ е в съответствие с препоръчителния поход в приложимия МСС, а именно:

 1. За материали – метод на средно претеглена стойност;

 2. За продукция – метод на средно претеглена стойност;

 3. За стоки –– метод на средно претеглена стойност;

 4. За незавършено производство – средно претеглена стойност

В края на отчетния период се извършва оценка на нетната реализируема стойност на наличните СМЗ, на база на най – сигурните съществуващи данни, като се отчитат колебанията в цените и себестойността. Балансовата стойност се намалява до нетната реализируема стойност /НРС/, по отделни продукти. Намалението на балансовата стойност /обезценката/ на СМЗ се отнася в текущите разходи. Обстоятелствата, които могат да доведат до корекция в стойността са следните:

 • спад в продажните цени;

 • повредени СМЗ

Нетната реализируема стойност на СМЗ, които се държат във връзка с договори за продажби, се базира на договорната цена. Материали или стоки, държани с оглед да бъдат използвани в производството на СМЗ, не се намаляват под себестойността им, ако завършените продукти, в които те ще бъдат включени, се очаква да бъдат продадени по тяхната себестойност или над нея. При спад в цените, ако разходите за завършване на продуктите надвишават нетната реализируема стойност, цената на материалите се снижава до тяхната НРС. База за определяне на НРС на СМЗ е цената, на която могат да се набавят нови материали.

За всеки следващ отчетен период се прави нова оценка на НРС на наличните в склад СМЗ. Когато условията, довели до снижаване стойността на СМЗ, вече не са налице, се извършва увеличение, което не може да превишава стойността на СМЗ, която са имали преди намалението. Възстановяването е до новата нетна реализируема стойност и се отнася като други текущи приходи.

Материалните запаси,представени в баланса, са:

Групи в х.лв.към м.03.2010 г. в х.лв.към м.03.2009 г.

1. Материали 1 032 1 710

2. Продукция 475 472

3. Стоки 912 392

3. Незавършено производство 582 68

4. Други

Общо 3 001 2 642

Към м.03.2010 г. и към м.03.2009 г. ръководството на дружеството счита, че не са налице обстоятелства, водещи до обезценка на СМЗ и съответно не е извършвана такава.

3.4. Вземания
Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ, намалени със загубата от обезценка за трудно събираеми и несъбираеми вземания. Преглед за обезценка се извършва от ръководството на дружеството в края на всяка година и ако има индикации за подобна обезценка, загубите се начисляват в отчета за приходите и разходите.

В баланса като обща сума са показани следните групи вземания:

Групи в х.лв. към м.03.2010 г. в х.лв.към м.03.2009 г.

1. Вземания от свързани предприятия 371 140

2. Вземания от клиенти/в т.ч. аванси/ 2 229 1 753

3. Съдебни и присъдени вземания 10 11

4. Данъци за възстановяване 200 172

5. Други вземания 3 40

Общо 2 813 2 116


3.5. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към края на периода.За нуждите на изготвянето на отчета за паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички налични парични средства в каси и банки.

Показаните в баланса суми се разшифроват по следният начин:

Групи в х.лв. към м.03.2010 г. в х.лв.към м.03.2009 г.

1. Пари в брой 4 6

2. Пари по разплащателни сметки 15 48

3. Депозити

Общо 19 54


3.6.Основен капитал

Капиталът на дружеството е в размер на 3 000 хил. лв. Брой акции –3 000 000 (три милиона)Номинална стойност на акциите – 1.00 лв. (един лев) всяка.

Вид и клас акции - Всички акции на дружеството са от един клас – обикновени, поименни, безналични, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.
3.7. Резерви

Представените в баланса резерви са следните групи:

в х.лв. към м.03.2010 г. в х.лв.към м.03.2009 г.

1. Резерв от последващи оценки 1 351 1 377

2. Общи резерви 300 300

3. Други резерви

Общо 1 651 1 677

Като преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършваните през предходни години, включително до 2001, преоценки по действащото до края на 2001 счетоводно законодателство на част от притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи, както и извършената към 31.12.2003г. преоценка на съществените за дейността ДМА до справедливата им стойност. Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба след изваждането от употреба на съответния актив.3.8. Финансов резултат

Финансовият резултат в баланса обхваща следните групи:

в х.лв. към м.03.2010г. в х.лв. към м.03.2009г.


 1. Неразпределена печалба от минали 671 644

години

2.Непокрита загуба от мин.години -441

2. Текуща печалба /загуба/

за отчетния период -65 -61

Общо 165 583
Към м.03.2010 г. и към м.03.2009 г. Съветът на директорите не е оповестявал намерение за разпределение на част от печалбата за дивиденти.

3.9. Дългосрочни задължения и пасиви по отсрочени данъци
Показаната в баланса сума се състои от:

в х.лв.към м.03.2010 г. в х.лв.към м.03.2009 г.

1. Пасиви по отсрочени данъци 29 32

2. Задължения по банкови заеми 684 884

3.Други дългосрочни задължения 325 486 Общо 1 038 1 402
3.10. Текущи задължения
Текущите задължения в лева се оценявят по стойността на тяхното възникване. За задълженията в чуждестранна валута се прилага централният курс на БНБ за деня.

В годишният финансов отчет задълженията са представени по номинална стойност на националната валута и по левова равностойност при прилагане на заключителен курс на националната банка по отношение на задълженията в чуждестранна валута по реда на МСС 21 Ефекти от промените във валутните курсове.Сумата на краткосрочните задължения в баланса са следните:

Групи в х.лв. към м.03.2010 г. в х.лв.към м.03.2009 г.

1. Задължения към финансови предприятия 489

2.Задължения по търговски заеми 117

2. Към доставчици и клиенти 2 321 1 549

3. Към персонала 216 214

4. Към осигурителни предприятия 42 56

5. Към държавния бюджет 7 24

6. Други 40 47

Общо 3 232 1 890
4.1. Разходи за обичайната дейност
Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите. Разходите в чуждестранна валута се оценяват по левова равностойност, като се използва централният курс на БНБ за деня на изготвения документ /фактура, авансов отчет, договор/.

4.2. Финансови разходи
Финансовите разходи се признават в съответствие с принципа на текущото начисляване. Разходите по валутните курсове произтичат от сделки за продажби и покупки извън страната и от месечни преоценки.
В годишния отчет за приходите и разходите са показани следните групи разходи:
Групи в х.лв. към м.03.2010 г. в х.лв. към м.03.2009 г.

1. Разходи за лихви по кредит 26 25

2. От операции с фин.активи

3. Разходи по валутни курсове 2 2

4. Разходи за банкови такси 5 6

4.3. Разходи за данъци
4.3.1.Към 31.03.2010 год.

Разходи за данъци не са начислени на основание действащото законодателство.


4.3.2. Към 31.03.2009 год.
Разходи за данъци не са начислени на основание действащото законодателство.

4.4. Нетни приходи от продажби
Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите за текущо начисляване и съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се имат предвид изискванията на националното законодателдтво.

Приходите в чуждестранна валута се оценяват при прилагане на централният курс на БНБ за деня на съставяне на фактурата.


4.5. Финансови приходи
Финансовите приходи се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване. Приходите по валутни курсове произтичат от сделки за продажби и покупки извън страната и от месечни преоценки.


4.5.1.Сделки в чуждестранна валута
Сделките, извършени през периода, деноминирани в чуждестранна валута са превърнати в български лева по курса на съответната валута на датата на сделката. Активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута са преизчислени по заключителния курс на Българска народна банка (БНБ), която е централната банка на Република България, към балансовата дата. Получените от това печалби и загуби са представени в отчета за приходите и разходите.
4.6. Суми с корективен характер
Представените в отчета за приходите и разходите суми с корективен характер произтичат от промени в запасите на незавършено производство или продукция на склад,разходи за бъдещи периоди и разходи за придобиване на ДМА по стопански начин.
5. Дивиденти
Дължимите дивиденти се признават като текущо задължение в периода, в който те се дължат на акционерите. Към датата на изготвяне на отчетите Съветът на директорите не е предложил или декларирал разпределение на дивиденти.
6. Провизии за потенциални задължения
Провизии за потенциални и конструктивни задължения се начисляват и признават, когато дружеството има правно или конструктивно задължение, възникнало в резултат на минали събития, от което се очаква да изтече икономическа изгода за погасяването му. Ръководството на дружеството определя стойността на провизиите на основата на най-добрата преценка за стойността, необходима за уреждането им към датата на финансовия отчет.

Дружеството предоставя гаранции на продаваните от него изделия ,но не начислява провизии поради това,че не може да се извърши надежна приблизителна оценка.

Към м.03.2010 г.и м.03.2009 г. дружеството не е начислявало провизии за потенциални и конструктивни задължения.
7. Доходи на персонала и пенсионно осигуряване
Когато персоналът е положил труд в дружеството, в рамките на отчетния период, то признава недисконтираната сума на краткосрочните доходи на заетите, която се очаква да бъде платена в замяна на положения труд като разход и като текущо задължение /след приспадане на всички, платени вече суми и начислени удръжки/. Полагащите се суми за компенсируеми отпуски на персонала се отчитат като задължение и като разход, свързан с краткосрочни доходи на персонала, съгласно МСС 19 – Доходи на наети лица.

Дружеството признава доходи, начислени при напускане на персонала като задължение и разход, когато се е ангажирало: • да прекрати трудовото правоотношение на лица от персонала преди нормалната дата за пенсиониране – след оповестяване на план за прекратяване;

 • да осигури доходи при напускане като резултат от направено предложение за поощряване на доброволно напускане.

8. Оповестяване на свързани лица

Към 31.03.2010 г.
Предприятие,контролиращо дружеството е “Металкомплектинженеринг” АД


Вид и обем на сделката:по договор за управление в размер на 147 х.лв.

Отклонения от характерната справедлива стойност на сделките в групата няма.


* Брой на поименните акции с право на глас, притежавани от членовете на Съвета на директорите

Физическите лица –няма.
Юридическите лица - “Металкомплектинженеринг” АД притежава 97.512 % от капитала на дружеството
* Акционери - физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание.

Няма физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание.


* Акционери - юридически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в общото събрание.

“Металкомплектинженеринг” АД притежава 97.512 % от капитала на дружеството.11. Дата към която се изготвя и дата на изготвяне
Настоящият финансов отчет е изготвен към 31.03.2010 г.

Настоящият финансов отчет е изготвен на 15.04.2010 г.


Съставител:

/Евелина Миленска/

Ръководител:/Бойко Недялков/
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница