Отчет за периода: 01. 03. 2006 15. 10. 2006 Проект, изпълняван от Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес БългарияДата10.02.2018
Размер224.12 Kb.
ТипОтчет
Еко-център Влахи – активен модел за развитие на екотуризма в региона на югозападна България
Междинен отчет за периода: 01.03.2006 - 15.10.2006
Проект, изпълняван от Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България

Целта на проекта е да се подпомогне развитието на екотуризма в региона на югозападна България, чрез създаването на функциониращ екологичен-демонстрационен център (Еко-център) в с. Влахи, община Кресна.

Еко-центърът ще служи като: • Център за екологично образование за деца в предучилищна възраст, ученици, студенти, организирани и индивидуални туристи, като една от формите на екотуризма;

 • Информационен и демонстрационен център за устойчиво ползване на природните ресурси за местната общност и туристи;

 • Център за обучения, дебати и семинари по теми свързани с екотуризма, природната среда, биоразнообразието, устойчивото развитие, енергиийни алтернативи за НПО и ОО.Конкретни цели на проекта и индикатори за измерване на постигането им:
1. Стартиране функционирането на Еко-център Влахи в община Кресна.


 • Наличие на напълно оборудван Еко-център – този резултат се очаква да бъде постигнат в края на проекта;

 • Брой информационно-образователни програми, изготвени за работа с целевите групи – този резултат се очаква да бъде постигнат в края на проекта;

 • Брой посетители – този индикатор може да започне да се отчита през втората половина на проекта.


2. Демонстриране на модели за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници, като пример за устойчиви практики, приложими от местната общност.


 • Брой функциониращи системи – инсталирана и функционираща система за производство на електричество от фотоволтаични панели;

 • Количество спестена електроенергия от мрежата – от средата на м. юли започва отчитането на този индикатор;

 • Количество спестена топлинна енергия от други източници – отчитането на този индикатор ще започне след приключването на довършителните работи по инсталирането на системата за топла вода от слънчеви колектори;

 • Брой домакинства от региона, приложили тези технологии в домашни условияОчакваният им брой е от 5 до 10 домакинства, като този резултат се очаква да бъде измерен в края на проекта.


3. Демонстриране на биологически методи за пречистване на отпадни води, компостни методи за третиране на органични и битови отпадъци и традиционни техники за градинарство, като практики за устойчиво развитие.


 • Наличие на функционираща влажна зона за пречистване на битови отпадъчни води – този резултат се очаква да бъде измерен в края на проекта;

 • Брой домакинства от с. Влахи, използващи пречиствателната влажна зона – от 3 до 5 домакинства – този резултат се очаква да бъде измерен в края на проекта;

 • Брой домакинства от с. Влахи, включени в компостирането – от 5 до 7 домакинства –този резултат се очаква да бъде измерен в края на проекта.Дейностите, извършени в първите седем месеца на проекта са следните:
Дейност 1. Провеждане на проучване и изработване на бизнес-план за осигуряване на икономическата стабилност на Еко-център Влахи, с помощта на експерти – доброволци от холандската организация “ПУМ старши експерти от Холандия”.
През м. април 2006 холандският експерт Крис Маас Геестеранус посети Еко-център Влахи за 10 дни. Основните въпроси, които се дискутираха от екипа на проекта и консултанта бяха свързани с разработването на концепция за провеждане на маркетингово проучване и концепция за сформиране на работните групи за програмно развитие.

По време на престоя на експерта бяха проведени следните срещи:

– с Пирински Туристически Форум (един от партньорите по проекта) – изясни се участието на ПТФ в разработването на маркетинговото проучв ане и в Консултативния съвет към Еко-център Влахи;

– с Директора на НП Пирин – потвърди се интереса и участието на парка в работна група за разработване на образователните програми, както и участието на представител на НП Пирин в Консултативния съвет;

– с представител на Холандското посолство – проявен беше значителен интерес към проекта и тяхната програма МАТРА-КНИП бе препоръчана като подходяща за кандидатстване за осигуряване на необходимата допълнителна финансова помощ;

– с универститетски преподаватели: доц. Илиана Мирчева от Софийския Университет, Дора Иванова от Югозападния Университет, доц. Здравка Костова от Институт за Усъвършенстване на Учители - гр. София – преподавателите бяха запознати с проекта и поканени да участват или лично или чрез тяхни заинтересовани студенти или докторанти в работните групи, заети с разработването на образователните програми.


Г-н Маас Геестеранус подготви подробен доклад (на английски език) относно работата му за периода 18-29.04.2006 и основните препоръки, които отправя към по-нататъшното развитие на проекта, предоставен на Си Ви Ес – България, ПУМ и Холандското посолство.
През март беше подадена заявка за втори ПУМ експерт към българския представител на ПУМ, тъй като г-н Маас Геестеранус е специалист по стратегическо развитие, а изискванията към втория ПУМ експерт бяха свързани с опит в маркетинг и управление, както и конкретно в разработването на бизнес-планове. Поради технически проблеми в местния офис заявката ни е препратена към главния офис на ПУМ в Хага едва през май, което доведе до забавяне на цялостната процедура по намиране на подходящ експерт, забавяне на провеждането на маркетинговото проучване и съответно стартирането на подготовката на бизнес-плана на Еко-център Влахи.

Междувременно първата концепция за провеждане на маркетингово проучване по отношение на екотуризма се изработи съвместно със Симана Марковска от Пирински Туристически Форум, като се дефинираха целите на проучването и първите стъпки, които трябва да бъдат предприети. Задачата да се направи оценка на потенциала на Еко-център Влахи като туристически обект (от гледна точка на екотуризъм, образователен туризъм, приключенски туризъм) в контекста на община Кресна и съседните общини Струмяни и Симитли се изпълнява от Симана Марковска. По-конкретно ще се оценят туристическите ресурси/услуги, човешкия потенциал за развитие на туризъм, както и потенциалните пазари.


През септември от ПУМ ни информираха, че са намерили подходящ експерт за изработване на проучването на икономическата стабилност и бизнес-план – г-н Яп ван Дайк, който е основател и дългогодишен мениджър на екологичния център „Екодром” в гр. Цволе, Холандия. Г-н ван Дайк консултира проекта за периода 01-14.10.2006. По време на престоя на този експерт бяха проведени серия от работни срещи с различни партньори и други заинтересовани страни, както и посещения на интересни обекти в района на Еко-център Влахи и подобни центрове ( Природозащитен център Източни Родопи в гр. Маджарово), с цел събиране на необходимата и адекватна информация за изготвяне на проучването на икономическата стабилност. Заедно с Невена Маркова (икономист) и Симана Марковска, г-н ван Дайк определи рамката на проучването, като всеки един от тях е поел отговорност за изпълнението на съответните му части. Проучването и бизнес-плана ще са готови в края на м. декември. Преди отпечатването на бизнес-плана той ще бъде представен и съгласуван с професионалисти и експерти за коментари. Бизнес-планът ще бъде отпечатан до началото на февруари 2007 и представен пред партньори, представители на местната общност и бизнес, туроператори активни в региона и членовете на Консултативния съвет, с цел запознаването им с дългосрочното развитие на Еко-центъра, в средата на същия месец.
Приложение 1 – снимков материал (вж. CD)
Дейност 2. Формиране на Консултативен съвет към Еко-център Влахи с участието на партньори, заинтересовани страни, представители на местната общност и експерти за дългосрочното съвместно управление и развитие на Еко-центъра.
Със започването на този проект ролята и основните задачи на Консултативния съвет (КС) към Еко-център Влахи се изясниха и съгласуваха с Управителния съвет на Си Ви Ес – България. КС е специален съвещателен орган към Еко-център Влахи, който изказва становища по актуални въпроси и дава препоръки на Управителния съвет на сдружение Си Ви Ес – България относно:

– общото развитие на с. Влахи и района на община Кресна в екологичен, икономически, социален и културен аспект, свързано с развитието на екотуризма;

– инфраструктурното развитие на района – път, вода, туристическа инфраструктура и др.
Определени бяха лицата, които да бъдат поканени да се включат в Консултативния съвет към Еко-център Влахи, като се целеше добра комбинация от различни заинтересовани страни. По-долу е списък на официално приелите поканата за участие в КС:

1. Симана Марковска – Пирински Туристически Форум

2. Сидер Седефчев – Сдружение Семпервива

3. Петранка Мицова – Общинска администрация, гр. Кресна

4. Борис Иванов – Общински съветник

5. Атанас Янушев – Общински съветник

6. Тодор Георгиев – с. Влахи

7. Иван Митов – н-к парков район Синаница, НП Пирин

8. Живка Илиева – Директор на училището в гр. Кресна

9. Емилия Бегунова – Приключенска мрежа


10. Фасилитатор – Полина Кирева

11. Координатор на проект Еко-център Влахи – Юлия Йорданова

12. Технически координатор на Еко-център Влахи – Камен Кръстанов
Така членовете на КС представляват различни професионални области и имат различен поглед към развитието на Еко-центъра – проекто-партньори, общински съвет и администрация, дирекция на НП Пирин, алтернативен туризъм, местен бизнес, заинтересовани НПО и лица, както и представители на сдружение Си Ви Ес – България. По този начин се постига широко участие и въвличане на заинтерсован кръг от хора, които със своя опит, идеи и знание да подпомогнат развитието на Еко-център Влахи, както и развитието на екотуризма в региона като цяло.
Първата среща на Консултативния Съвет се проведе на 20.09.2006 в гр. Кресна. Общината предостави зала за провеждане на срещата. По време на срещата участниците се представиха един на друг и обмениха своите виждания и очаквания за ролята им в КС, както и ролята на този съвет за развитието на региона. Почти веднага дискусията премина към съществуващите проблеми, които биха попречили на развитието на екотуризма и в частност функционирането на Еко-центъра, а именно пътя от гр. Кресна до с. Влахи и водоснабдяването на селото. Петранка Мицова от Общинската администрация сподели, че общината е подготвила и предала проект по програма ФАР–Трансгранично Сътрудничество, където се предвижда поправянето на една част от пътя Кресна – Влахи, който е с обща дължина 9 км, от която само 3 км са асфалтирани. Засегна се и въпроса със строителството на малките ВЕЦ по Влахинска река, които разрушават не само ландшафта и естествените местообитания, но са и причина за намаляване на водния поток, което от своя страна затруднява поминъка на местните хора. Взе се решение да се поиска официална информация от община Кресна и от Басейнова дирекция - гр. Благоевград за това колко са изградените вече и тези, които са още в строеж малки ВЕЦ на р. Влахинска, както и колко са новопостъпилите инвестиционни намерения. Ще се потърси юридическа помощ по въпросите за контрола над строителството на подобни ВЕЦ и впоследствие на функционирането им. Обикновено такива ВЕЦ, изградени на по-малките реки, каквото е р. Влахинска, имат режим на работа в определен период от годината, а ВЕЦ-овете по р. Влахинска не спазват този режим и така пречат на земеделската продукция на местните хора, като ограничават възможността им да напояват своите земеделски земи. По решение на КС ще се подаде сигнал в Басейнова дирекция - гр. Благоевград и ще се поиска проверка на дейността на съответните малки ВЕЦ.
Дейностите, които предстои да се извършат в Еко-център Влахи до края на 2006 и през 2007 г. се предсравиха пред КС. Уточни се схемата на работата му и интензивността на срещите.

Следващата среща на КС е определена за края на месец октомври.Приложение 2 - Списък с присъстващите на срещата на Консултативния съвет на 20.09.2006; снимков материал (вж. CD)
Дейност 3. Формиране на работни групи за Програмно развитие и разработване на информационно-образователни пакети за работа с посетителите на Центъра.
Проведени са няколко разговора с потенциални членове на работните групи – учители от региона, университетски преподаватели от Софийски университет и Югозападен Универститет, студенти в магистърската програма Екологично образование на Биологическия факултет на Софийския университет.

Разработено е задание за работните групи (виж Приложение 3.), което очертава основните насоки на работа и очаквания резултат от дейността на работните групи за програмно развитие. Образователните пакет-програми ще бъдат обвързани с официалната образователна програма на децата и учениците в училище, като включват активното участие на съответните преподаватели на всяка една ученическа група, която иска да посети Еко-центъра. Те ще са моделирани така, че да се използва максимално наличната заобикаляща среда за да се интерпретират различните природни компоненти и връзките между тях, които са обект на конкретната пакет-програма. Основната цел на подхода „Учене за природата в природата” е учебните занимания да се провеждат навън, т.е. да се разчупи класическия модел на преподаване с учебник в класна стая, като това ще се постига чрез използването на разнообразни интерактивни елементи и игрови форми. Посланието, което ще се отправя към целевите групи е свързано със значението на природата, нейното място в нашия живот и нашето място – в нейния, като се цели изграждането на природозащитна култура.


Всяка работна група се състои от 5 човека от следните категории:

 • Преподаватели от академичната общност;

 • Практикуващи учители;

 • Студенти и преподаватели от специалност Екологично образование на Биологическия факултет на Софийския университет;

 • Докторанти по педагогика – работещи в сферата на екологичното образование;

 • Практикуващи обучители – напр. обучители от НПО и др.;

 • Регионални представители на НПО, партньори, експерти от НП Пирин.

Всяка среща на работна група ще бъде ръководена от фасилитатор и ще има протоколчик, който ще се избира всеки път на ротационен принцип.


Списък на членовете, потвърдили участието си в работните групи по целеви групи:
Предучилищна възраст

Лиляна Иванова – Директор на детската градина в гр. Кресна


1-4 клас

Доц. Илиана Мирчева – Начална и училищна педагогика, Софийиски Университет

Шенгюл Алиманова – фондация ТАЙМ-Екопроекти
5-8 клас

Деница Петрова – НПО обучител

Даниела Гусева – учител по биология – гр. София

Камелия Йотовска – Биологически факултет – катедра педагогика

Благойка Павлова – учител по биолигия – гр. Сандански

Доц. Здравка Костова – Институт за Усъвършенстване на Учители гр. София


Организирани и индивидуални туристи:

Симана Марковска - ПТФ

Райка Иванова – Исторически музей в гр. Благоевград, Отдел “Природа”

Лиляна Декова – Дирекция НП Пирин


Голямото значение, което придаваме на качеството на бъдещите образователни програми е естествено свързано с членовете на съответните работни групи. Намирането на подходящи и мотивирани хора, които да разполагат с необходимото време се оказа интересен и дълъг процес. Благодарение на срещите, проведени с местни учители, колеги от НПО, работещи в сфетата на екологичното образование, както и с представители на Министерство на образованието и Министерство на околната среда и водите, успяхме да усъществим ползотворни контакти, провокираме искрен интерес сред широк кръг професионалисти в тази сфера и съберем членове за всяка от работните групи. В момента се доуточнява окончателния състав на всяка група, като първата работна среща за всяка от тях е планирана за първата половина на м. ноември.

Дейност 6. Проектиране и инсталиране на слънчеви системи за електричество, топла вода и отопление.
Във връзка с изпълнението на тази дейност се събраха три оферти: от Централната Лаборатория за Слънчева Енергия и Нови Енергийни Източници към БАН (ЦЛСЕНЕИ) и две фирми, занимаващи се със слънчеви системи – Синтегра ЕООД и Апекс Солар ЕООД.
Офертата на ЦЛСЕНЕИ е оптимална, дава възможност Еко-център Влахи да постигне относителна независимост от Националната електрическа мрежа, като се осигури осветлението на Еко-центъра и се инсталират контакти за по-слаби ел. консуматори – преносими компютри, зарядни устройства за мобилни телефони, батерии, и др.
Системата за топлата вода е планирана така, че да осигурява възможността за използване на топла вода през цялата година, същевременно отопляването на сградата през зимата да става чрез използването на котел за горене на биомаса. Така освен двата плоски селективни панела, като демонстрационен ще се ползва и вакумно-тръбен колектор, който затопля вода.
През април се подготви и сключи договор за изработка на слънчеви системи с ЦЛСЕНЕИ. Беше направено и първото подготвително посещение на Еко-център Влахи с цел опознаване на обекта, както и вземане на необходимите размери и установяване на оптималното място за позициониране на слънчевите системи за електричество и съответно за топла вода.
Слънчевите системи се изработват от два екипа – за системата за електричество и за системата за топла вода и отопление. Към екипа за електрическата система работи и дипломант от Технически Университет – София, катедра “Електрически машини и апарати” – Гриша Кирев. Той посети допълнително два пъти Еко-център Влахи, за да се направят допълнители измервания, да се уточни мястото на електрическите контакти и да се завърши цялостно проекта на системата на място. През септември Гриша Кирев защити дипломна работа на тема „Изследване на фотоволтаични модули и проектиране на автономна фотоволтаична система в Еко-център Влахи, Югозападна България”.
Екипът, който работи по системата за топла вода и отопление се състои от двама души, които също посетиха Еко-центъра. Проблематично в проектирането на ситемата за топлата вода и отоплението се явява липсата на водоснабдителна мрежа в с. Влахи, но този проблем ще бъде преодолян със създаването на специален каптаж за Еко-центъра, който да осигури постоянното водоснабдяване и съответно функциониране на системата. Системата за топла вода беше монтирана през септември. Първо бяха транспортирани панелите и 300л бойлер, като панелите бяха монтирани и фиксирани на покрива, а бойлера – в специално определено за целта техническо помещение. След това беше монтирана и цялата система.

Приложение 4 – снимков материал (вж.CD)
Дейност 7. Изграждане на влажна зона за пречистване на отпадъчни води.
Предварително посещение на Еко-център Влахи от експерт от Биологическия факултет и техническо лице се проведе през месец април. Беше направен първи план за оптималното позиционране на влажната зона в близост до Еко-центъра и съответното включване на съседните къщи в системата за пречистване.
Планираните два доброволчески лагера, които да подпомогнат изграждането на влажната зона – през август 2006 и през май 2007 се състояха и двата през 2006 поради осигуреното финансиране и на двата лагера за 2006. Така лагерът планиран за май 2007 се проведе през юни 2006, в периода 19.06-02.07.2006. Участваха 10 доброволци от Франция, Холандия, Великобритания, Северна Ирландия, Унгария и България. Вторият лагер, който подпомогна част от работата по изграждането на зоната се проведе в периода 16.08-31.08.2006. Участваха 12 доброволци от Словакия, Украйна, САЩ, Австралия, Испания, Германи, Франция, Белгия и България.
Доклад, който описва функционирането и изграждането на зоната е изготвен от д-р Иван Трайков, Лаборатория по хидроекология към катедра Екология и опазване на околната среда при Биологическия факултет на СУ.

Приложение 5 – Доклад за изграждане на влажна зона в с. Влахи към Еко-център Влахи

Дейност 8. Демонстрационна градина.
Проведен е един тематичен доброволчески лагер в Еко-центъра през 04.09-17.09.2006 с участието на 8 доброволеца от България, Холандия, Швейцария, Финландия, Франция, Великобритания и Ирландия. Работата, която доброволците свършиха в градината е свързана с подготвителни дейности по създаване на отделните демонстрационни компоненти, както и общото й поддържане. Бяха прокопани канавки за напояване, подготовка на основата за полагане на каменния зид откъм улицата.

Дейност 10. Маркировка на 30км туристически маршрути в землището на с. Влахи.
Маркирането на първата туристическа пътека (зелен коридор) по маршрута: с. Влахи – махала Полена – вр. Баба – м. Пещерата (НП Пирин) – 12 км, се подготви през месец юни. Изграждането на пътеката е финансирано по програма “Местни ЕкоИнициативи” на Фондация ЕкоОбщност. Участието на община Кресна в тази дейносто по проекта се изразява в осигуряването на бои и четки за маркирането и осигуряването на доброволци от общинска администрация и от местната общност.
Маршрута на зеления коридор беше обходен предварително от координаторския екип на проекта, заедно с рейнджър от НП Пирин, парков район Синаница - Тодор Георгиев през месец юли. Бяха определени местата, където да се поставят маркировъчните знаци, както и местата на информационните табели и подходящите места за интерактивните елементи, както и се отчете времето за което се изминава маршрута.
Маркирането се извърщи в началото на юли 2006 с доброволци от Общинска администрация на гр. Кресна и доброволци от гр. Кресна. Работата по изграждане на коридора се ръководеше от координатора и техническия координатор на проекта. Групата от 8 души се раздели на две. Едната тръгна по маршрута за да поставя маркировъчните знаци – лентова маркировка по стандартите на БТС (бяло-синьо-бяло), както и да почиства от клони и храсти, там където е необходимо. Втората група транспортира всички необходими материали за изграждането на къта за отдих, както и храната и екипировката за спане - спални чували и палатки. В местността до вр. Баба се обособи кът за отдих с две маси и четири пейки, изграден по проект на НП Пирин и синхронизиран с останалите кътовете за отдих в парка.
На три места по зеления коридор са поставени три информационни табели, представящи самия зелен коридор, както и даващи информация за природното наследство на района. Дървените постаменти за табелите са изработени от местен майстор от с. Долна Градешница и също са направени по проект на НП Пирин. Първата табела е в началото на зеления коридор в с. Влахи, втората е по средата на пътеката – на вр. Баба и третата е при местността Пещерата, в границите на НП Пирин. Поставянето на табелата на територията на парка беше съгласувано с Дирекцията на Парка.
Официалното откриване на зеления коридор беше част от заключителните тържества при честването на “Дни на Пирин”, които се провеждат традиционно за трета поредна година и се организират от общините около НП Пирин. За втора поредна година община Кресна избра с. Влахи за място на провеждане на общинските прояви в рамките на ”Дните на Пирин”. Екипа на Еко-център Влахи взе дейно участие в организацията на няколко мероприятия. Зелената пътека беше официално открита от директора на НП Пирин – Георги Грънчаров. Многото гости опитаха местни кулинарни продукти – баници и погачи, приготвени от жените от фолклорната група на Кресненските баби, които освен с вкусните баници, почерпиха гостите и с голяма доза от характерни песни от Кресненско.
Заедно с откриването на зеления коридор в Еко-центъра беше организирана и специална програма за най-малките гости, посветена на костенурките в Пирин. Програмата беше посетена от повече от 30 деца на възраст от 5 до 12 години. Чрез игри на децата беше поднесена информация за костенурките, които са широко разпространени на територията на Югозападна България, и по-специално в Кресненското дефиле. Доброволци разказваха за биологията на костенурките и тяхното значение и място в природата. Децата имаха възможност след това сами да моделират фигурки на костенурки от глина, които после взеха със себе си за спомен. В края на заниманието на децата бяха задавани въпроси за това какво са научили за костенурките и на всички участници бяха раздадени награди.
Откриването на зеления коридор беше широко отразено. Беше разпространено съобщение до всички електронни медии и пресата в Благоевград. На откриването имаше журналисти от БНТ и бТВ, както и от вестник Ситимаркет (вж. Приложение 9). Репортажи за събитието бяха излъчени във вечерните новини на Канал 1 и бТВ на 22.07.2006. Информация за откриването на зелената пътека беше публикувана и на страницата на гражданския портал на БлуЛинк информационна мрежа.

Приложение 6 - снимков материал (вж. CD)
Дейност 12. Ангажиране на местното население.
Организирани бяха първите срещи - обсъждания за опазването на природното наследство и връзката му с развитието на екотуризма в региона с представители на местната общност. На 23.08.2006 се проведе среща с местното население на селата Стара Кресна, на която присъстваха повече от 30 души. На предварителен разговор с кмета на с. Стара Кресна г-н Павел Паскалев беше обсъдена целта на срещата и беше определено подходящото време за нейното провеждане. На самата среща беше представен проекта за развитието на Еко-център Влахи и неговата връзка с развитието на екотуризма в района на община Кресна. Симана Марковска (ПТФ) представи възможностите за развитието на селския туризъм, като туризъм опазващ природата и същевременно носещ приходи за местното население. По време на срещата бяха раздедени листовки (Приложение 10), описващи накратко проекта за Еко-център Влахи, даващи информация за това какво представлява селския туризъм и на какви условия трябва да отговаря селската къща, за да може да посреща туристи. Към листовките е приложен талон за обратна връзка, който да бъде попълнен по желание от заинтерсовани хора и предаден на кмета на съответното село. Този талон представлява анкетна карта, която дава възможност да се оцени потенциала на човешките ресурси в съответното село и да се прецени какви за възможностите за развитие на екотуризъм.
На срещата хората изразиха съгласието си, че екотуризма е средството, което може да им донесе приходи и същевременно да опази връзката им с природата. След срещата двама от хората ни поканиха да разгледаме къщите им и да поговорим по подробно за възможностите, които им се предлагат. Най-общо младите са тези, които са склонни към подобни “рискове”, защото за местните хора да поканят туристи в къщите си се възприема за известен риск. Осезаеми са недоверието и несигурността към това начинание, което е ново за тях.

Приложение 7 - Списък на присъствалите местни хора на срещата в с. Стара Кресна на 23.08.2006; снимков материал (вж. CD)
Такава среща се проведе и в с. Горна Брезница на 20.09.2006. Срещата беше организирана с подкрепата на кметицата на селото Красимира Бръндева. Присъстваха около 15 човека. Срещата беше проведена по същия начин като тази в с. Стара Кресна.

Хората на с. Горна Брезница също изразиха желание да развиват селски и екотуризъм. Раздадени бяха също листовки с талони за попълване.Приложение 8 - Списък на присъствалите местни хора на срещата в с. Горна Брезница на 20.09.2006; снимков материал (вж. CD)


Допълнителни дейности:
В рамките на седем месечния отчетен период са подготвени три проекто-предложения за допълнително финансиране на проекта. Подадени са предложения към следните финасиращи организации:
1. Фондация Фред (Холандия). Проекто-предложението е подадено на 26.06.2006.

Конкретните цели на проекто-предложението са:

- Да се осигури финансова стабилност и устойчивост на Еко-център Влахи чрез провеждане на маркетигново проучване и подготвка на бизнес-план (пътни, дневни и квартирни разходи на двата български експерта, участващи в проучването и отпечатване на бизнес-плана в 100 бр.);

- Да се проучи опита и знанието в управлението, ежедневното администриране и презентационните методи и техники в съществуващите полеви и посетителски центрове в Холандия чрез учебно посещение (дневни и квартирни разходи на 9 участника);

- Да се разработят образователни и информационни програми за 4-те приоритетни целеви групи (деца в предучилищна възраст, ученици от 1-4 клас, 5-8 клас и туристически групи) с цел да се повиши природозащитното съзнание и да се промотира значимостта на биоразнообразието в региона (дневни разходи на 20 участника в работните групи).

Предложението е одобрено за финансиране.


2. Фондация ЕкоОбщност (България). Проекто-предложението е подадено на 10.04.2006 на концептуално ниво и след одобрение на концепцията е подаден проект на 16.05.2006.

Конкретните цели на проекта са:

- Да се подобри сътрудничеството между Еко-център Влахи и местната общност, община Кресна и други заинтересовани страни за опазване на природното наследство и развитието на екотуризма в региона чрез създаването на Консултативен съвет и провеждане на срещи за въвличане на местната общност в развитието на екотуризма

- Да се ангажират представители на местната общност в практически инициативи за опазване на природното наследство и развитието на екотуризма в региона чрез включването им в изграждането на туристическа пътека: с. Влахи – Полена – вр. Баба – м. Пещерата (НП Пирин) - 12 км.

Проектът е одобрен и е в процес на изпълнение от 15.06.2006 г.
3. Програма Матра Книп на Холандското посолство в България. Проекто-предложението е подадено към 12.05.2006 с конкретни цели:

- Повишаване на съзнанието за опазване на природата и популяризиране значимостта на два глобално застрашени вида – шипоопашата и шипобедрена костенурка.

- Демонстриране на традиционни и иновативни градинарски техники като практики за органично земеделие.

Проектопредложението не е одобрено, но от програмата ни посъветваха да прехвърлим предложението към друга финансираща програма на Холандското посолство в България.Отклонения от планираните дейности:
За следните дейности се налага удължаване на срока за тяхното изпълнение, поради основателни причини, посочени по-долу за всяка дейност.
Дейност 1. Провеждане на проучване и изработване на бизнес-план за осигуряване на икономическата стабилност на Еко-център Влахи
Поради забавянето на посещението от страна на експерта от организацията „ПУМ- старши ескперти от Холандия” провеждането на икономическото проучване за туристическия потенциал на Еко-център Влахи започна през месец октомври.
Сформиран е екип в състав - Симана Марковска от партниращата организация Пирински Туристически Форум, Невена Маркова – икономист, Яп ван Дайк – ПУМ експерт и координатора на проекта Юлия Йорданова, който започна работа по проучването и изработването на бизнес плана.

Проучването и бизнес плана ще са готови в края на декември. Преди отпечатването на бизнес плана, той ще бъде разпратен за коментари и последни бележки до експерти. Окончателно бизнес планът ще бъда завършен и отпечатан през февруари.


Дейност 4. Тематична изложба посветена на шипоопашата и шипобедрената костенурки

Работата по тази дейност още не е започнала. Поради търсенето на допълнително финансиране бихме искали да променим времето за изпълнение на тази дейност така: начало - 8ми месец , край - 15ти месец на проекта.


Дейност 5. Учебно посещение с цел запознаване с опита и функционирането на подобни центрове в Холандия.

Поради забавянето при намирането на финансиране за учебното посещение и съответно малкото време за организация през настоящата година предлагаме то да се състои през пролетта на 2007.

Първоначално беше заложено участието на 3 човека в учебното посещение. Впоследствие стигнахме до извода че е по-ценно и полезно да се включи по един представител от всяка работна група за програмно развитие, като по този начин новонаученото като опит и практики, може да бъде предадено на другите членове в работните групи. Необходимо е и участието на екипа, координиращ проекта.
След преразглеждане на броя на хората, които ще участват в учебното пътуване се стигна до следното: групата ще се състои от 9 човека – по един представител от всяка работна група, фасилитатора на работните групи, координатора и техническия координатор на проекта и представител на УС на Си-Ви-Ес-България, който отговаря за Еко-център Влахи и шофъор.
Разходите за настаняване и храна по време на пътуването се покриват от фондация Фред.
Дейност 7. Изграждане на влажна зона за пречистване на отпадъчни води.
Проектирането на влажната зона е в процес.

Самото изграждане ще се забави поради това, че част от зоната ще бъде изградена върху общинска земя. В момента сме започнали преговори с Община Кресна да ни отпуснат за безвъзмездно ползване 100 кв м. терен в близост до сградата на еко-център Влахи, където да се изгради част от влажната зона.

По предварителния план за 2006 г. сме предвидили работа по влажната зона през 4ти, 5ти, 6ти и 7ми месец на проекта. Във връзка с по-гореизложеното бихме желали удължаване на срока с четири месеца, а именно работа по тази дейност до 12 ти месец на проекта.
Дейност 8. Демонстрационна градина.
Поради факта че дейностите в градината са сезонни и зависят от атмосферните условия предлагаме да удължим срока за работа в градината с още 4 месеца, а именно да работим и през пролетта на 2007 – от март до юли – от месец 13 до месец 18 на проекта.
Дейност 9. Обзавеждане сградата на Еко-центъра.

След допълнителна проверка на цените за оборудването на Еко-център Влахи – кухня и столова, семинарна зала и спално помещение - се налага ревизиране на бюджета по това перо, което е посочено в общия бюджет на проекта.

Съобразно промените, които предлагаме прилагаме:

- ревизирана времева рамка на проекта;

- ревизиран бюджет;

- ревизиран паричен поток.Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница