Отчет за периода, завършващ на 31. 12. 2016гДата05.08.2018
Размер68.53 Kb.
ТипОтчет
ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД БУРГАС
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА,

ЗАВЪРШВАЩ НА 31.12.2016г.
Правен статут и предмет на дейност

“Черноморски Холдинг” по своята юридическа форма е акционерно дружество, регистрирано през ноември 1996 година по Търговския закон в Република България. Седалището и адресът на управление са гр.Бургас ул.”Оборище” № 86.

Основният предмет на дейност на дружеството е:


 • Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

 • Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;

 • Предоставяне на заеми на дружества, в които Холдингът има пряко участие или ги контролира;

 • Извършване на всяка друга дейност, не забранена от закона

Дейността на дружеството не е обвързана със срок или друго прекратително условие.

Капиталът на “Черноморски Холдинг” АД е в размер на 9 156 588 лева, разпределен в 2 229 147 броя поименни акции с номинал 4 (четири ) лева .

Дружеството е с едностепенна система на управление и няма клонове в чужбина.

В Съвета на директорите членове са: • Димитър Колев Димитров

Няма акционер притежаващ над 5% от капитала на дружеството към 31.12.2016 г.
Междинният отчет е одобрен на 25. 01. 2017 г.

Значима счетоводна политика

Съответствие

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз, в редакцията им към 1 януари 2011 г., изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти.База за изготвяне

Финансовият отчет е изготвен в лева, закръглени до хиляда. Като база за изготвяне е използвана историческа цена, с изключение на дългосрочните инвестиции, които дружеството отчита по справедлива стойност.

Дружеството организира и осъществява текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Действащо предприятие

Междинния финансов отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, на база текущо начисляване при спазване приетата счетоводна политика, непроменена през целия отчетен период.Използване на приблизителни оценки и предположения

Международните стандарти за финансови отчети изискват от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне стойността на някой от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.Сравнителни данни

Не са извършвани промени на начина на представяне спрямо предходния годишен и сравнителните междинни периоди.Операции с чуждестранна валута

Сделките осъществявани в чуждестранна валута са отчетени в лева по валутния курс на централната банка в деня на сделката. Паричните активи, деноминирани в чуждестранна валута към датата на баланса се преизчисляват по заключителния валутен курс на централната банка към датата на баланса. Произтичащите от това курсови разлики се признават в отчета за доходите.Дълготрайни материални и нематериални активи

Дълготрайните материални и нематериални активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и евентуалната загуба от обезценка. Всички разходи водещи до увеличение на функционалните качества и срока на годност на активите се отразяват като увеличение на балансовата им стойност. Амортизацията се изчислява на линейна база за срока на полезен живот на съответните активи както следва:

Компютри, компютърно оборудване и софтуер– 2 г.

Превозни средства – 4 г.

Стопански инвентар и други – 7 г.

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца на придобиването на актива или въвеждането му в експлоатация.

Справката за нетекущите активи на дружеството показва отчетните стойности, придобитите активи и начислената амортизация по видове към датата на баланса.

Правилата за признаване на дълготрайни активи не се прилагат за активи със стойност под 700 лв. поради считането им за несъществени.
Групи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. Земи 49 49

Общо: 49 49


Дългосрочните финансови активи се оценяват текущо по цена на придобиване /разходи за придобиване на инвестицията/ съгласно МСС № 39.
Групи 31.12.2016г. 31.12.2015г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. ИНВЕСТИЦИИ В

Дъщерни предпирятия 659 659

Асоциирани предприятия 6 6

2. ЗУНК ем. 97 12 17Общо: 677 682


  1. Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева, а тези в чуждестранна валута - по обменен курс, като се използва централния курс на БНБ за деня на възникване.

В баланса като обща сума са показани следните групи вземания:


Групи 31.12.2016г. 31.12.2015 г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. Нетекущи вземания 0 0

от свързани предприятия

1. Текущи вземания 0 0

от свързани предприятия 1. Вземания от клиенти 17 17

 2. Други вземания 96 _____ 92

Общо: 113 109

  1. Краткосрочните финансови активи в баланса представляват Изкупените собствени акции.
  1. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по номиналната стойност на лева. За парите в чуждестранна валута е формирана левовата равностойност, като е използван обменен курс – централният курс на БНБ за деня на получаване .

Показаните в баланса суми се разшифроват по следния начин:


Групи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

в хил.лв. в хил.лв. 1. Пари в брой 0 1

 2. Пари по разплащателни с/ки 7 18

Общо 7 19
3.7. Основният капитал на дружеството е 9 156 588 лв. и е напълно внесен. Капиталът се състои в 2 289 147 бр. акции с номинална стойност 4 лв. всяка. Всички акции са с право на един глас и без допълнителни преференции и ограничения.


  1. Представените в баланса резерви са:

Целеви резерви, които включват общи резерви и допълнителни резерви са формирани от разпределението на натрупани печалби съгласно Търговския закон, Устава на дружеството и решения на Общо събрание на акционерите.

Резерви от последващи оценки произтичащи от ДМА и са формирани през последните години при спазване на МСС 16, и последващи оценки на инвестиции МСС 39.

Представените в баланса резерви са следните групи

Групи 31.12.2016г. 31.12.2015г.

в хил.лв. в хил.лв. 1. Фонд “Резервен” 1 777 1 777

 2. Допълнителни резерви 2 042 2 042

 3. Резерв от преоценка 29 29 Общо: 3 848 3 848
  1. Финансовият резултат е загуба в размер на 13 хил.лв.

Финансовият резултат в баланса обхваща следните групи:Групи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. Неразпределена печалба 178 178

от минали години

2. Непокрити загуби -12 304 -12 204

3. Текуща печалба за отчетния период4. Текуща загуба -13 -100

Общо: -12 139 -12 126


3.10. Краткосрочни задължения се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в лева. През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност на лева.

Сумата на задълженията в баланса се разшифрова по следния начин:
Групи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

в хил.лв. в хил.лв. 1. Към свързани предприятия

 2. Към доставчици 0 0

 3. Получени аванси 0 0

 4. Към персонала 50 50

 5. Към ДОО и НЗОК 0 0

 6. Към държавния бюджет 0 0

 7. Други 0 0

Общо: 50 50

4.1. Разходите за обичайна дейност се признават в съответствие с принципите на текущото начисляване и съпоставими с приходите. Спазват се изискванията на националното законодателство за съставяне на документите.

Разходите в чуждестранна валута се оценяват по левова равностойност, като се използва централния курс на БНБ за деня на изготвения документ.

По-съществените суми, отразени като разходи в междинния отчет, са следните:
Групи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. Разходи за външни услуги 13 16

2. Разходи за възнаграждения 8

3. Разходи за осигуровки 1

4. Други разходи ___ 177 Общо: 13 202
4.2. Приходите от обичайна дейност се признават на база на текущото начисляване и съпоставимост с разходите. При съставянето на документите се има в предвид изискванията на националното законодателство.

Основните групи нетни приходи от продажби, отразени в междинния отчет, са следните:


Групи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

в хил.лв. в хил.лв. 1. Други приходи 0 94

Общо: 0 94


  1. Финансовите приходи се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване.


Групи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.

в хил.лв. в хил.лв.

1. Приходи от лихви 0 8Общо: 0 8

25.01.2017 г. Изпълнителен директорДимитър Колев Димитров

Каталог: download -> NEFTHL
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
NEFTHL -> Информация относно публичното дружество
NEFTHL -> Доклад за дейността на „ черноморски холдинг ад за 2012 година
NEFTHL -> Отчет на "черноморски холдинг" ад бургас към 30. 09. 2010 година в междинния консолидиран финасов отчет на „Черноморски Холдинг"
NEFTHL -> Отчет на "черноморски холдинг" ад бургас към 31. 12. 2010 година в междинния консолидиран финасов отчет на „Черноморски Холдинг"
NEFTHL -> Отчет за периода, завършващ на 30. 06. 2011 г. Правен статут и предмет на дейност
NEFTHL -> Доклад за дейността на „Черноморски Холдинг ад за първото тримесечие на 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница