Отчет за приходите и разходите 4 Отчет за паричните потоцистраница2/9
Дата22.07.2016
Размер490.71 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. Обща информация

"Парк хотел Москва" АД е акционерно дружество регистрирано в София. Седалището на дружество е в Република България, град София, Община “Изгрев”, адресът на управление е гр. София, Община “Изгрев”, ул. “Незабравка” Nо 25.

Телефони : 971 10 24; 971 10 28; Факс : 963 20 41

Към датата на подаване на отчета дружеството няма открити клонове.
Предметът на дружеството включва хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, обмяна на валута, даване и приемане на депозити от други дружества, участия в други дружества, външна и вътрешна търговия маркетинг, реклама, лизинг, информационни и консултантски услуги, инженерингови дейности, търговско-снабдителна дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Парк хотел “Москва” е тризвезден хотел, разполагащ със значителна леглова база от 474 легла, разпределени в 311 стаи и 24 апартамента. Хотелът разполага и с необходимата материална база от 5 конферентни зали: зала “Москва“ с капацитет 250 места, 2 конферанса към зала “Москва” с капацитет 75 места всеки и 2 конферанса на етаж “Мецанин” с капацитет 25 места всеки за осъществяване на бизнес срещи, семинари и конференции.


Средносписъчния брой на служителите към 31.12.2004 г. е 156 души.
Дружеството е учредено без определен срок.
Дружеството се представлява от Пирин Василев Атанасов - изпълнителен директор, член на Съвета на директорите . Дружеството е с едностепенна система на управление с председател на Съвета на директорите г-н Хараламби Анчев .
Капиталът на дружеството е в размер на 9 395 142 (девет милиона триста деветдесет и пет хиляди сто четиридесет и два) лева, разпределен в 9 395 142 (девет милиона триста деветдесет и пет хиляди сто четиридесет и два) броя безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев.

7

2. Счетоводна политика
А) Оценъчни бази, използвани при изготвянето на финансовите отчети

От 1 януари 2003 г. дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), издадени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС) и публикуваните разяснения от Постоянния комитет по разяснения (ПКР). При прилагането на МСФО за първи път дружеството се е съобразило с всички настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните преизчисления и рекласификации, така както това е оповестено на съответните места по-долу.


Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на активи/или пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, като това е оповестено по подходящия начин, съгласно приложимите МСС. Всички данни за 2003 и 2004 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

а) баланс:

Счетоводният баланс на дружеството е съставен съобразно изискванията на МСС 1 “Представяне на счетоводните отчети”. Използван е баланс, разграничаващ текущи и нетекущи активи и пасиви.

б) отчет за приходите и разходите:

Отчетът за приходите и разходите е изготвен съобразно изискванията на МСС 1 “Представяне на счетоводните отчети” според характера на разходите.

в) отчет за паричните потоци:

При изготвянето на отчета за паричните потоци са съблюдавани изискванията на МСС 7 “Отчети за паричните потоци”. Използван е прекият метод за съставяне на отчета.

г) отчет за собствения капитал:

Капиталът на дружеството е в размер на 9 395 142 (девет милиона триста деветдесет и пет хиляди сто четиридесет и два) лева, разпределен в 9 395 142 (девет милиона триста деветдесет и пет хиляди сто четиридесет и два) броя безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев.

8

До момента всички акции, издавани от дружеството са обикновени поименни с право на глас и дават следните права на акционерите:  1. право на един глас в Общото събрание на акционерите;

  2. право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на Устава на дружеството;

  3. право на съразмерен ликвидационен дял;

  4. право на информация;

  5. други права, изрично посочени в Устава на дружеството.

При изготвяне на финансовия отчет са съблюдавани счетоводните принципи за:

принцип на действащото предприятие;

принцип на текущо начисляване;

последователност на представянето;

същественост.Б) Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние. Някои от дълготрайните материални активи са били преоценявани с проценти, обявени от НСИ на България въз основа на действащото законодателство до края на 2000 г., при което е формиран преоценъчен резерв.


В съответствие с преминаването към МСФО дружеството е извършило преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 1 януари 2003 г. с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност. С оглед на това, както и на действащите разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), е въведен праг на същественост на ДМА 500 лв. За активи, чиято отчетна стойност е под тази величина, са взети съответните счетоводни записвания.

9

Последващото оценяване се извършва въз основа на допустимия алтернативен подход, т.е. по преоценена стойност, която е равна на справедливата стойност към датата на преоценка, намалена с натрупаните в последствие амортизации и загуби от обезценка. Направените преоценки се отчитат за сметка на собствения капитал (преоценъчен резерв), ако не се предхождат от начислени преди това разходи. Ако преоценен актив се продаде, бракува или извади от употреба, останалият преоценъчен резерв се отразява за сметка на неразпределената печалба.


Последващите разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход в периода, през който са направени.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва:


Група активи

Полезен срок на годност (години)

Сгради

25

Mашини и оборудване

5

Транспортни средства

7

Стопански инвентар

7

Компютърна техника

5
Каталог: web -> images -> otchet
web -> Програма за специализация по "Оперативно зъболечение и ендодонтия" Тази програма се основава на следните данни от Наредба №31 за сдо
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2012 година
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2009 година
otchet -> Отчет за доходите 5 Отчет за паричните потоци (пряк метод)
otchet -> Отчет за промените в собствения капитал 3 Бележки към финансовия отчет 4


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница