Отчет за приходите и разходите 4 Отчет за паричните потоцистраница4/9
Дата22.07.2016
Размер490.71 Kb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

З) Преоценъчен резерв

Като преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултатът от извършените през предходни години, включително до 2001, преоценки на част от притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи в съответствие с действащото до същия момент счетоводно законодателство в България. Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба след изваждането от употреба на съответния актив.И) Доходи на наети лица

Дружеството не е разработвало и не прилага планове за доходи на служители след напускане или други дългосрочни доходи и планове за доходи при напускане или такива под формата на компенсации с акции или дялове от собствения капитал.


Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали на база неизползван платен годишен отпуск, в случите в които се очаква отпуските да възникнат в рамките на 12 месеца след края на отчетния период, през които наетите лица са положили труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, заплати и социални осигуровки.

К) Провизии, условни задължения и условни активи

Провизиите, които се явяват сегашни задължения на дружеството и за чието погасяване в бъдеще се очаква да е необходим изходящ поток, съдържащ икономически ползи, се признават като пасиви. Признаването във финансовите отчети се осъществява само когато са налице следните условия:


15

    1. дружеството има сегашно задължение като резултат от минали събития;

    2. има вероятност за погасяването на задължението да бъде необходим поток ресурси, съдържащ икономическа изгода;

    3. сумата на задължението може да бъде надеждно оценена.

Първоначалното признаване на провизията става по най-добрата приблизителна оценка на разходите, необходими за покриване на сегашното задължение към датата на баланса. При осъществяването на най-добрата приблизителна оценка се взимат под внимание рисковете и несигурността, които съпътстват обстоятелствата, както и ефектът от времевите разлики в стойността на парите, когато той е съществен.


Размерът на провизиите се разглежда към датата на всеки баланс и сумите се преизчисляват, с цел да се отрази текущата стойност на най-добрата оценка. Ако вече не е вероятно да бъде необходим изходящ поток ресурси, съдържащи икономически ползи, за погасяване на задължението, провизията се възстановява.
Дружеството не признава условни задължения и условни активи във финансовите си отчети, поради факта че се явяват възможни задължения, за които все още не е потвърдено дали дружеството ги има като сегашни задължения или евентуалното им признаване може да доведе до признаването на доход, които може никога да не бъде реализиран.

Л) Операции в чуждестранна валута

Финансовите отчети са изготвени в български лева. Сделките в чуждестранна валута се записват при първоначално признаване в отчетната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обявения от БНБ официален обменен курс между отчетната и чуждата валута към датата на сделката. Паричните позиции в чуждестранна валута се отчитат по заключителния курс. Непаричните позиции, които се водят по историческа стойност, изразена в чуждестранна валута, се отчитат като се използва обявения от БНБ официален обменен курс към датата на сделката. Непаричните позиции,

16

които се водят по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се отчитат, като се използват обменните курсове, които са били в сила при определянето на тези стойности.


Курсовите разлики, възникващи при уреждане на парични позиции или при отчитането на паричните позиции на Дружеството при курсове, различни от тези, при които са били заведени първоначално през периода или са били отчетени в предходни финансови отчети, се отчитат като доход или разход за периода, в който са възникнали. Преоценка на паричните позиции във валута се извършва към края на финансовата година по фиксинга на БНБ.
Валутният борд беше въведен в България на 01.07.1997 г. в изпълнение препоръките на Международния Валутен Фонд (МВФ). Първоначално стойността на българския лев спрямо германската марка беше фиксирана в съотношение 1:1. Фиксираният обменен курс на лева спрямо Еврото е 1 Евро=1.95583 лв.

М) Отсрочени данъци

Предприятието признава активи по отсрочени данъци за всички намаляеми временни разлики. Пасивите по отсрочени временни разлики се признават на база на облагаемите временни разлики.


За определяне на размера на активите и пасивите по отсрочени данъци се прилагат данъчните ставки, действащи към датата на баланса, т.е. 19,5% и/или 15.00%.

Н) Пари и парични еквиваленти

Дружеството отчита като пари и парични еквиваленти следните активи: налични пари в брой и депозити на виждане.

17

О) Приходи

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване плащане или възмездяване като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от предприятието. При замяна на сходни активи, които имат сходна цена, размяната не се разглежда като сделка, която създава приход.


При продажба на стоки приходът се признава когато са изпълнени следните условия:

    1. значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките е прехвърлена върху купувача;

    2. не е запазено продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол над тях;

    3. сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

    4. вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;

    5. направените разходи или тези които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат оценени.

Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от сделката може надеждно да се оцени.
Каталог: web -> images -> otchet
web -> Програма за специализация по "Оперативно зъболечение и ендодонтия" Тази програма се основава на следните данни от Наредба №31 за сдо
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2012 година
otchet -> Доклад за дейността на "българска холдингова компания" ад за 2009 година
otchet -> Отчет за доходите 5 Отчет за паричните потоци (пряк метод)
otchet -> Отчет за промените в собствения капитал 3 Бележки към финансовия отчет 4


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница