Отчет за приходите и разходите 9 отчет за паричния поток 10страница1/3
Дата21.08.2018
Размер319 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3


ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД


ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
по НСС

31.12.2004


СЪДЪРЖАНИЕ СТРАНИЦА

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА 2

БАЛАНС 7

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 9

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК 10

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 11

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 12

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 16

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 24

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ЗА 2004 Г.№ 1. Регистрация, управление и описание на дейността

"Златен лев Холдинг"АД е основан през 1999 год. в гр.София. Първоначалната регистрация на дружеството е от 23 юли 1999 год., по фирмено дело № 9220/1999 г. на Софийски градски съд.

Размерът на регистрирания акционерен капитал към 31.12.2004г. е 1 296 392 лв, разпределен в 1 296 392 броя поименни акции с номинална стойност от 1 лев.

Управителните органи на “Златен лев Холдинг”АД са: • Общо събрание на акционерите

 • Съвет на директорите в състав:

Владимир Москов – Председател

Бисер Първулов

Валентин Карабашев

Никола Зикатанов

Петър Александров

Христо Памукчиев • Дружеството се представлява от Изпълнителните директори:

Никола Алексов Зикатанов

Христо Михов Памукчиев

Средният списъчен брой на персонала за 2004 г. е 4 души.
Основният предмет на дейност е придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които “Златен лев Холдинг” участва; финансиране на дружества, в които “Златен лев Холдинг” участва; дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
Седалище и адрес на управление:

гр. София-1111, ул.”Постоянство” №67БРегистрации:

Дан. № 1220129663

Булстат Ю 130037429

Към 31.12.2004 г. “Златен лев Холдинг” АД гр. София има мажоритарни участия и контролира следните дружества: • Водица Ботълинг ООД

 • Враца Старт АД

 • Елпром-Елин АД

 • Новалис АД

 • СТМ АД

 • Златен лев Брокери ООД

 • Златен лев Трейдинг ООД.

В съответствие със законовите разпоредби “Златен лев Холдинг” АД гр. София изготвя и консолидиран финансов отчет.2. Дейност и финансови резултати за 2004 г.
2.1 Ликвидност

Дружеството поддържаше добра ликвидност през цялата отчетна година. Краткосрочните финансови активи бяха под формата на ценни книжа в дружества с добра ликвидност по стандартите на българския капиталов пазар. Паричните средства към края на 2004 г. са 276 хил. лв.

Няма известни фактори, които да доведат до съществена промяна в ликвидността на дружеството.

Дружеството е следвало политика на осигуряване на ликвидност с вътрешни източници. Само стартирането на нови значими инвестиционни проекти би могло да наложи промяна в тази политика. При структурата на баланса на дружеството, осигуряването на външна ликвидност за сметка на заеми не би трябвало да представлява затруднение.2.2 Капиталови ресурси

В съответствие с набелязаната инвестиционна програма, през 2005 г. Дружеството ще разшири инвестициите в дъщерните си дружества Водица Ботълинг ООД, Златен лев Трейдинг ООД . Основният източник на тези капиталови разходи ще бъдат собствените средства на Златен лев Холдинг. С цел балансиране на инвестиционните разходи в някои от тези дружества Холдингът ще търси съфинансиране на необходимите инвестиции с външни партньори.

Независимо от общата конюнктура на ниски лихви, българският финансов сектор продължава да поддържа сравнително високо лихвено ниво по кредитите и това е неблагоприятен фактор за по-нататъшно инвестиране в дъщерните дружества, тъй като налага високи норми на възвръщаемост. Засега Дружеството не е правило опити за финансиране от чужбина при по-ниски лихвени нива, но тази възможност ще се проучва детайлно, ако капиталовите разходи трябва да се финансират от източници извън Групата.

Структурата на собствения капитал остава устойчива. Съществува задбалансов пасив на Дружеството по гаранционно писмо в полза на Златен Лев Трейдинг ЕООД пред френската фирма Сопрофен СА с лимит към 31.12.2004 г. от 70 000 евро.2.3. Резултати от дейността през 2004 г.
През 2004 год. Дружеството продължи да преструктурира инвестиционния си портфейл. Средствата получени от продажба на миноритарни инвестиции бяха използвани за развитие на дъщерните дружества на Холдинга.

Продължи преструктурирането и развитието на дъщерните дружества чрез инвестиции в СТМ АД, Новалис АД и Водица Ботълинг ООД имащи за цел развитието на бизнеса на тези предприятия.

В СТМ беше разширена гамата на произвежданите изделия и с това се постигна успешно навлизане на нови сегменти от пазарите в Сърбия и Румъния. В Новалис АД беше разширено партньорството с френската фирма за производство на прозорци Триба, с чиито профили се произвеждат дограмите. Развива се мрежата за дистрибуция на профили.

Стартира производството и продажбата на новия за групата продукт – минералната вода “Водица”. Годишният капацитет на бутилиращите мощности е 12 млн. бутилки до 1.5 л. и 500 хил. бутилки над 5 л. и се очаква той да се натоварва прогресивно.

В година на бурен растеж на капиталовия пазар, инвестицията на Златен лев Холдинг АД в ценни книжа, управлявани по договор за управление с инвестиционния посредник Златен лев Брокери донесе прираст на стойността на портфейла от 6.3 хил. лв. до месец септември 2004 г. или 12 % годишна доходност. (През месец Октомври част от акциите бяха прехвърлени от Портфейла в групата на дългосрочните инвестиции и това наруши съпоставимостта след тази дата.)

През 2004 г. “Златен лев Холдинг” АД е променил участието си в дъщерните дружества както следва: • В “СТМ” АД “Златен лев Холдинг” придобива 432 924 нови акции и притежава общо 595424 акции или 94.66% от капитала на дружеството.

 • В “Новалис” АД “Златен лев Холдинг” придобива 898 340 нови акции и притежава 97.72% от капитала на дружеството.

 • Във “Водица ботълинг” ООД “Златен лев Холдинг” придобива 35 нови дяла и притежава 85% от капитала на дружеството.

 • В “Златен лев Брокери” ООД “Златен лев Холдинг” придобива нови дялове за 18 000 лв. и запазва дела си 60% ния си дял в капитала на дружеството.

 • “Златен лев Холдинг” продава цялото си участие от 75 дяла в “Екоенергийни продукти” ООД на “Новалис” АД.

Според Отчета за приходите и разходите за 2004 г. Дружеството приключва с печалба 637 986 лв.

В структурата на приходите основна част заемат приходите от лихви по заеми – 68.3%, следвани от положителните разлики от продажби на ценни книжа – 31.1%.

При постигнатия финансов резултат, най-голям дял в разходите на дружеството представлява корпоративният данък. По него дружеството ще плати 109 260 лв. В структурата на разходите следват разходите за възнаграждения и осигуровки – 26.6%. Разходите за външни услуги формират 24.4%, а отрицателните разлики от операции с ценни книжа – 12.4% от разходите.

Потенциален риск за финансовото състояние на дружеството поражда големият дял на приходите от лихви по заеми към дъщерните дружества в общия размер на приходите. В случай на затруднения по изплащането на лихвите, това би влошило приходната част и би утежнило разходната част с плащане на корпоративен данък по начислени, но несъбрани приходи.

Риск носи и матуритетът на заемите към дъщерните дружества, значителна част от които са средносрочни и при фиксирани лихви. В периоди на инфлация това би влошило ликвидността на дружеството.2.4. Задължение за разкриване
В съответствие с чл. 247 от ТЗ дружеството оповестява следните данни по ал.2:

Общата сума на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е 50400 лв.Членовете на Съвета на директорите нямат специални права да придобиват акции и облигации на дружеството. Няма договори по чл. 240б от ТЗ.3. Важни събития след датата на приключване
През отчетния период не са отразени корегиращи събития след датата на баланса в съответствие с НСС. Не са известни некорегиращи събития подлежащи на оповестяване.

За цялостно представяне на перспективите Ръководството информира, че в периода след 31.12.2004 г. до приемането на Годишния отчет са се случили следните събития: • Дружеството продаде целият притежаван от него пакет от акции в “Оргахим” АД в размер на 36 072 акции или 7.2% от капитала на “Оргахим” АД.

 • С решение на Разградския Окръжен съд от 25.02.2005 е отменено извършеното през 2003 г. увеличение на капитала на дъщерното дружество Елпром Елин АД. Като следствие от това решение “Златен лев Холдинг” АД притежава в дружеството 60 209 броя акции или 83.5%.

 • По решение на СД на “Елпром Елин” АД е предложено ново увеличение на капитала със 100 000 акции и СД на “Златен лев Холдинг” АД с решение от 10 март 2005 г. е заявил намерението си да придобие цялата нова емисия.


4. Важни научни изследвания и разработки
През отчетния период не са правени важни научни изследвания и разработки.
5. Предвиждано развитие на дружеството през 2005
Ръководството на Дружеството ще поддържа избраната стратегическа линия да подпомага контролираните дружества в тяхното развитие. При благоприятна възможност за излизане от инвестицията освободените финансови средства да се пренасочват към нови проекти.

От тази перспектива, през 2005 г. не се очакват съществени промени в структурата на мажоритарните участия. Започнатите в предходните години нови инвестиционни проекти са във фаза на утвърждаване и имат потенциал за растеж. Ръководството на Дружеството предвижда през 2005 год. да се проявят положителните ефекти от инвестициите в дъщерните дружества.


6. Прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през 2005
Дружеството няма законово задължение да разработва програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, нито да дава информация по това.

Съветът на директорите на Дружеството споделя убеждението, че независимо от липсата на такова задължение, управлението на Дружество с близо 90 хиляди акционери трябва да се извършва в пълно съответствие с тези стандарти. За тази цел през 2005 г. Съветът на директорите ще разработи и приеме Програма за добро корпоративно управление и ще се придържа доброволно към всички законови изисквания, касаещи доброто корпоративно управление и Програмата за него.7. Друга информация
7.1 Съдебни дела
Група акционери е завела съдебно дело пред СГС с искане за отмяна на част от решенията, взети от последното Общо събрание на Дружеството, състояло се на 02.08.2004 г.

На първа инстанция съдът е отхвърлил искането. Ищците са обжалвали Решението пред по-горна инстанция.

Според последни данни от март 2005 г., ищците са оттеглили обжалването и делото се счита за прекратено.
7.2 Друга информация

Становище на Съвета на директорите за вписване на Дружеството в регистъра на публичните дружества. Съветът на директорите в поредица от заседания е обсъждал намерението за вписване на Дружеството в регистъра на публичните дружества. Разглеждани са потенциалните последствия от това за акционерите на холдинговото дружество, за акционерите на дъщерните дружества и за стратегията на развитие.

Съветът на директорите счита, че развитието на капиталовия пазар прави въпроса за публичността актуален и възнамерява да го постави на обсъждане от Общото събрание на Дружеството.
София

28.02.2005Изпълнителни директори:

........................................ .....................................

(Никола Зикатанов) (Христо Памукчиев)
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА


База за изготвяне на финансовите отчети
Финансовите отчети са изготвени в съответствие с общоприетите Национални счетоводни стандарти (НСС) и с принципа на историческата цена.

Отчетна валута
Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води счетоводните си регистри в Български лева (BGN).
Финансовите отчети са изготвени в хиляди български лева (BGN’000).
Фиксинг на някои валути към българския лев към 31.12.2004 г.
1 EUR = 1.95583 лева

1 USD = 1.43589 леваПризнаване на приходите и разходите
Оценка на приходите - Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане под формата на парични средства или парични еквиваленти.
Приходът е формиран и на база принципа за начисляване за лихви, комисионни и др.
Приходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който е осъществена дейността, независимо от периода на изплащането им.
Разходите са начислени и оповестени в отчета за приходи и разходи, обхващайки целия период до края на финансовия период.
Дългосрочни финансови активи
Дългосрочните финансови активи са участия в капиталите на дъщерните и асоциираните дружества, както и такива с характер на малцинствено участие.
За отчитане на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия за целите на консолидацията същите се преизчисляват съгласно метода на собствения капитал.
Първоначално активите се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи по придобиването им.
Оценка след първоначалното признаване - След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен финансов актив се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаната евентуална загуба от обезценка.
Депозити и предоставени заеми
Представят се в баланса по стойността на дължимата главница.
Лихвите се начисляват пропорционално на периода до падежа, а неполучената част от лихвите се отразява като вземане.

Дълготрайни материални активи (НСС16)
Дълготрайните материални активи представляват компютри, стопански инвентар и други ДМА, които имат цена на придобиване над 500 лева и самостоятелно определяем повече от едногодишен полезен срок на експлоатация.
Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи.
Последващи разходи - с последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.
Оценка след първоначалното признаване - След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната евентуална загуба от обезценка.
Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод през техния полезен срок на експлоатация, като отчетната или преоценъчната им стойност се намалява до размера на остатъчната им стойност със следните годишни амортизационни норми:


 • Машини и съоръжения - 20%;

 • Стопански инвентар - 15%;

 • Други ДМА - 0 %.

Други ДМА представляват предмети на изкуството и не се амортизират.


Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизуемият актив е придобит или въведен в употреба.
Когато остатъчната стойност на амортизуемия актив е незначителна по размер или процентно спрямо отчетната му стойност, тя се пренебрегва. Амотризуемата стойност на актива в тези случаи е равна на отчетната му стойност.


Нематериални дълготрайни активи (НСС 38)
Нематериалните дълготрайни активи представляват програмни продукти и такси.

Първоначалната оценка на нематериални активи при придобиването им се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.
Оценката след първоначалното признаване - нематериалният актив се отчита по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка.

Вземания
Като вземания са представени вземания от свързани лица, доставчици по аванси, вземания от клиенти по сключени договори, съдебни вземания и други. Вземанията се оповестяват по номинал, намалени с необходимата подоценка.

Краткосрочни финансови активи
Дружеството признава финансов актив, когато стане страна по договорните отношения на инструмента.
Дружеството отписва даден финансов актив или част от финансов актив когато изгуби контрол върху договорните права, които съставляват финансовия актив.
При първоначалното признаване на финансови активи, държани за търгуване дружеството ги оценява по себестойност, която е справедливата стойност на платеното за него насрещно възмездяване. Разходите по сделката се включват в първоначалната оценка на всички финансови активи.
След първоначалното придобиване финансовите активи, държани за търгуване се оценяват по справедлива стойност.
Разходи за бъдещи периоди
Предплатени разходи, които се отнасят за следващи отчетни периоди за които дружествата очакват бъдеща икономическа изгода.
Парични средства
Паричните средства и еквиваленти в лева са оценени по номинална стойност, а паричните средства и еквиваленти в чуждестранна валута по заключителния курс на Българска Народна Банка към 31.12.2004 г. Ежемесечно се извърша оценка заключителния месечен курс на БНБ за съответната валута.


Данъци

Според българското данъчно законодателство дружеството е задължено за данък печалба. Данъчната ставка за данък печалба е 19.5 % от облагаемата печалба. През 2003 година – 23.5 %.


Отсрочените данъчни активи и пасиви се изчисляват на база на очакваната данъчна ставка за 2005 година – 15 %.

Основен капитал
Основният капитал се представя по неговата номинална стойност съгласно съдебните решения за регистрацията му.

Краткосрочни пасиви
Като краткосрочни задължения се представени задължения към бюджета, към персонала, данъчни, към свързани лица и др.

Кредитен риск
Кредитният риск за дружеството е свързан преди всичко с неговите вземания от предоставени заеми на дружества от групата.
Сумите представени в баланса са на нетна база като се изключват провизиите за съмнителни вземания, оценени като такива от ръководството на база предишен опит и текущи икономически условия.

Каталог: img -> uploaded -> docs
img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!
docs -> Вид и брой ценни книжа: 6 481 960 броя обикновени безналични поименни акции
docs -> Отчет за управлението 2 ключови данни 11 баланс 12 отчет за приходите и разходите 14
uploaded -> Списък на клоновете на “Булбанк” ад, където се приемат поръчки за покупка и за обратно изкупуване на акции


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница