Отчет за приходите и разходите на "Омуртаг инвест" еоод в ликвидация, гр. Омуртаг. Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация на общинско дружество "Омуртаг инвест" еоод, гр. ОмуртагДата23.10.2018
Размер84 Kb.
#93522
ТипОтчет
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – О М У Р Т А Г

П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам петдесето заседание на Общински съвет – Омуртаг на 19.11.2010 г. /петък/, от 10.00 ч., в Залата на Община Омуртаг, при следния проект за


 1. Предложение относно утвърждаване на корекции по бюджета и ИБСФ и разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2010 г.

 2. Доклад /протокол от заседание/ на временна комисия избрана с решение № 376 по Протокол № 43 от 28.05.2010 г. на ОбС – Омуртаг за проучване хронологията на събитията и документацията относно водоснабдяването на град Омуртаг.

 3. Докладна записка относно обект “Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от язовир “Ястребино” и констатирани несъответствия при изпълнението му”.

 4. Докладна записка относно утвърждаване на план-сметка, начален баланс и отчет за приходите и разходите на “Омуртаг инвест” ЕООД – в ликвидация, гр. Омуртаг.

 5. Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация на общинско дружество “Омуртаг инвест” ЕООД, гр. Омуртаг.

 6. Предложение относно споразумения за сътрудничество между Община Омуртаг, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и следните читалищни библиотеки на територията на общината:

1. Библиотека при НЧ "Отец Паисий 1870" - гр. Омуртаг

2. Библиотека при НЧ "Кирил и Методий 1955" - с. Церовище 1. Предложение относно ПУП към проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, обл. Търговище” землище на гр. Омуртаг.

 2. Предложение относно парцеларен план за “Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. “Ястребино” подобект “Обслужващ път” землище на гр. Омуртаг.

 3. Предложение относно парцеларен план “Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. “Ястребино” в участъка от Помпена станция ІІ подем по напорен водоем НВ=5000 куб.м.-висока зона” землище на гр. Омуртаг.

 4. Предложение относно приемане на изготвена пазарна оценка за Учредяване право на преминаване през общински поземлен имот за изграждане на ел.проводно отклонение в имот 071026 в м. “До стопански двор” с. Врани кон, общ. Омуртаг за обект за обект “Кабелна линия НН през полски път за ел. захранване на Обект “Инсталация за производство на дървени въглища по реторичен начин” свързан към съществуващ трафопост със стопански двор с. Врани кон.

 5. Предложение относно откриване на процедура за продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС./”ЕТ Скорпион-00-Лютфи Яхов”,с. Зелена Морава/

 6. Предложение относно откриване на процедури за учредяване право на пристрояване от 140 кв.м. върху поземлен имот 53535.501.3166 по кадастралната карта на гр. Омуртаг, общ. гр. Омуртаг към жилищна сграда. /Силвана Ангелова Асенова от гр. Омуртаг/.

 7. Предложение относно продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на ЗОС ./Ловно Рибарско дружество Хан Омуртаг 2001 гр. Омуртаг/

 8. Предложение относно приемане на изготвени пазарни оценки за Учредяване право на преминаване през общински имоти за изграждане на ел. проводно отклонение в землищата на селата: Горно Козарево, Красноселци и гр. Омуртаг подробно описани в ПУП за обекти “Присъединяване на ветро-електрогенератори към съществуващи електропроводи 20 кV.

 9. Предложение относно учредяване право на преминаване през общински поземлен имот за изграждане на отклонение от общите мрежи на техническата инфраструктура “Водоснабдяване на ПИ 037002, в землището на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг”, през общински имот – публична общинска собственост – част от улица в Стопански двор с. Козма Презвитер.”

 10. Предложение относно учредяване право на преминаване през общински поземлени имоти за изграждане на подземно ел. проводно отклонение в землищата на с. Веренци, с. Красноселци и с. Горно Козарево.

 11. Предложение относно предоставяне на право за отдаване под наем на част от публична общинска собственост - Училище на Гимназия "Симеон Велчев" гр. Омуртаг

 12. Предложение относно “Изменение на ПУП-План за регулация за част от кв. 10 по плана на с. Могилец, община Омуртаг”.

 13. Предложение относно “Изменение на ПУП-План за регулация за УПИ ХІ, кв. 8 по плана на с. Звездица, Община Омуртаг”.

 14. Предложение относно “Изменение на ПУП-План за застрояване на УПИ І, кв. 120 по плана на гр. Омуртаг, Община Омуртаг”

 15. Предложение относно решение за персонална пенсия /Красимира Янкова Чанкова/Председател на ОбС-Омуртаг:

/д-р Метин Исмаил/
Забележка:

 • Моля, председателите на ПК към ОбС – Омуртаг, своевременно да свикат заседания и да вземат конкретни становища.

 • Споразумението по т.6 от проекта за дневния ред е на ваше разположение в отдел ОбС – Омуртаг за по- подробно запознаване.Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница