Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002


ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕстраница5/5
Дата23.07.2016
Размер496.11 Kb.
#2045
ТипОтчет
1   2   3   4   5

4. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
4.1 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
Приходите в предприятието се признават:

 • когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;

 • когато сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

 • когато направените разходи (или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката) са надежно измерени (или ще бъде възможно да се измерят)

 • -приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

Приходите, свързани със сделки за извършване на услуги, се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставяне на счетоводния баланс, при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. Етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги се определя чрез проверка на извършената работа.Бележка № 14

Пояснение на ред Приходите от продажби от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Неодитирана

Година

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Приходи от продажба на продукция

635
592

в т.ч. от:


- продажба на кухненска продукция на персонала

194
184

Приходи от продажба на стоки

115
115

Приходи от продажба на услуги

8439
8362

Други приходи

309
479

в т.ч. от:


- продажба на материали

209
373

- наеми

87
93

- други

13
13

Общо

9498
95484.2 Суровини, материали и консумативи
Бележка № 15

Пояснение на ред Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство и Суровини, материали и консумативи от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Неодитирана

Година

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Материали

(3109)
(2700)

В т.ч.


- основни, спомагателни и резервни части


(2094)(1719)


- горива и енергия

(1015)
(981)

Общо

(3109)
(2700)

В сумата на разходите за основни и спомагателни материали и резервни части, частта отнесена в на административните разходи за 2003 г. е 102 хил. лв., за горива 98 хил.лв.


4.3 Разходи за персонала:

Бележка № 16Пояснение на ред Разходи за персонала от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Неодитирана

Година

Завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Трудови възнаграждения

(3365)
(3325)

в т.ч. за неползван отпуск

(174)
(106)

Осигурителни вноски

(1303)
(1244)

Социални надбавки

(941)
(1161)

Данък върху социалните надбавки

(205)
(249)

Общо

(5814)
(5979)

Средносписъчният брой на персонала на дружеството към 31.12.2003 г. е 1526 човека, в т.ч. жени – 1311, а към 31.12.2002 г. е 1514, в т.ч. жени - 1306.


4.4 Амортизации:
Бележка № 17

Пояснение на ред Амортизации от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Неодитирана

Година

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Амортизации на :


Сгради

(85)
(74)

Машини, съоръжения, оборудване

(353)
(291)

Транспортни средства

(112)
(104)

Нематериални активи

(2)
(1)

Общо

(552)
(470)


4.5 Доставени услуги:
Бележка № 18

Пояснение на ред Доставени услуги от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Неодитирана

Година

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Транспорт

(79)
(75)

Съобщителни услуги

(46)
(62)

Такси

(86)
(114)

Услуги за охрана

(41)
(41)

Застраховки

(61)
(61)

Ремонт на сгради

(65)
(65)

Ремонт на машини и съоръжения

(9)
(17)

Ремонт на транспортни средства

(42)
(34)

Услуги от подизпълнители

(14)
(41)

Охрана на труда

(24)
(18)

Наеми

(7)
(5)

Други

(41)
(60)

Общо

(515)
(593)


4.6 Други разходи за дейността:
Бележка № 19

Пояснение на ред Други разходи за дейността от Отчета за приходи и разходи:
Година,

Завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Неодитирана

Година

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Разходи за командировки

(28)
(27)

Разходи за данъци при източника по чл.35 и чл. 36 от ЗКПО

(21)
(21)

Неамортизирана част на отписан актив

(55)Лихви по Данъчен Ревизионен Акт

(139)
(2)

Разходи по съдебни дела

(33)
(2)

Брак на материални запаси(23)

Общо

(276)
(75)


4.7 Стойност на продадени активи:
Бележка № 20

Пояснение на ред Стойност на продадените активи от Отчета за приходи и разходи:

Материали

(180)
(320)

Стоки

(114)
(115)

Общо

(294)
(435)


4.8 Нетни финансови приходи/(разходи):
Бележка № 21

Пояснение на ред Нетни финансови приходи/(разходи) от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Неодитирана

Година

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Приходи от лихви

9
7

Приходи от положителни курсови разлики

1
0

Приходи от отписани задължения

3
342

Разходи за лихви левов кредит

(144)
(196)

Разходи за лихви по валутен кредит

(46)
(59)

Разходи за лихви по облигационен заем

(68)
(67)

Разходи за лихви по финансов лизинг

(25)
(34)

Банкови такси

(2)
(2)

Отписани вземания

(5)
(26)

Разходи от отрицателни курсови разлики

(23)
(2)

Общо

(300)
(33)

Положителните и отрицателни курсови разлики съответно в размер на 1 хил. лв. и (23) хил. лв. са възникнали при уреждането и отчитането на парични позиции в чуждестранна валута, както и от преоценката на паричните позиции в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2003 г.4.9 Извънредни статии:
Бележка № 22

Пояснение на ред Извънредни статии от Отчета за приходи и разходи:
През 2003 г. вследствие на настъпило застрахователно събитие сумата от 55 хил. лв. бе изплатена на дружеството от застрахователната компания.

4.10 Печалба от дейността:
Бележка № 23

Пояснение на ред Печалба от дейността от Отчета за приходи и разходи:

Това е финансовият резултат на дружеството от дейността преди облагането му с данъци, увеличен с Финансовите приходи в размер на 13 хил. лв., намален с Финансовите разходи в размер на 313 хил. лв. и увеличен с извънредните статии в размер на 55 хил. лв.4.11 Разход за данък:

Бележка № 24Пояснение на ред Разход за данък от Отчета за приходи и разходи:
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)
Неодитирана

Година

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Приход от отсрочени данъци от възникващи и усвоени временни разлики през текущия период

(2)
(138)

Разход за данък

(2)
(138)

Съгласно ЗКПО дружеството дължи корпоративен данък в размер на 23,50 % върху облагаемата печалба. За отчетния период няма начислен и съответно дължим корпоративен данък.5. Кредитен риск

Основният клиент на “Дружба стил” АД е “Контекс Дружба” ООД, който е и основен акционер в същото с над 90% акционерно участие, поради което не съществува висока концентрация на кредитен риск.6. Лихвен риск

Лихвеният риск е рискът стойността на получените заеми от Дружеството да варира вследствие на промени в пазарните лихвени проценти. Заемите получени от “Общинска банка” АД са с плаващ лихвен процент, като по този начин излагат дружеството на възможен лихвен риск.7. Други оповестявания

Във връзка с изтеглени банкови заеми от свързаното лице “Контекс Дружба “ ООД, “Дружба Стил” АД е предоставило обезпечения, както следва:

 • Във връзка с договор за банков кредит, сключен с ХВБ Банк България ЕАД от “Контекс Дружба “ ООД, “Дружба Стил”” АД е предоставило обезпечение под формата на:

 • паричен депозит за сумата от 200 хил. лв.

 • ипотека върху недвижим имот

 • поръчителство в размер на 800 хил. EUR

 • Във връзка с договор за банков кредит, сключен с БНП Париба ( България) АД от “Контекс Дружба “ ООД, “Дружба Стил” АД е предоставило обезпечение под формата на:

 • залог на машини и оборудване на стойност 490 хил. EUR

 • запис на заповед в полза на банката за сумата от 666 хил. EUR8. Финансови показателиФинансови показатели
Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Неодитирана

Година

завършваща на

31 декември

2002 (хил.лв.)

Показатели за рентабилностКоефициент на рентабилност на приходите от продажби

-0.13

-0.07

Коефициент на рентабилност на собствения капитал

-0.16

-0.14

Коефициент на рентабилност на пасивите

-0.31

-0.18

Коефициент на капитализация на активите

-0.10

-0.08

Показатели за ликвидностКоефициент на обща ликвидност

1.35

1.92

Коефициент на бърза ликвидност

0.92

1.35

Коефициент на незабавна ликвидност

0.11

0.15

Коефициент на абсолютна ликвидност

0.11

0.15

Показатели за финансова автономностКоефициент на финансова автономност

1.92

1.32

Коефициент на задлъжнялост

0.52

0.76

Показатели за обръщаемостВреметраене на един оборот в дни

64

33

Брой на оборотите

5.59

11.07

Заетост на материалните

0.18

0.09


Дата: 16-02-2004 г. Съставител: Мария Вълчева

Ръководител: Недялко Димитров
Ф инансови отчети изготвени по МСС, 31 декември 2002 и 2003

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящите финансови отчети)
Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница