Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002страница1/5
Дата23.07.2016
Размер496.11 Kb.
#2045
ТипОтчет
  1   2   3   4   5

ДРУЖБА СТИЛ АД

Финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003


Отчет за приходите и разходитеЗа годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002Бележка


Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Неодитирана Година,

завършваща на

31 декември

2002

(хил.лв.)


Приходи от продажби

14

9498

9548

Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство

15


66


(103)


Суровини, материали и консумативи

15

(3109)

(2700)

Разходи за персонала

16

(5814)

(5979)

Амортизации

17

(552)

(470)

Доставени услуги

18

(515)

(593)

Други разходи за дейността

19

(276)

(75)

Стойност на продадени активи

20

(294)

(435)


Печалба от дейността
(996)

(807)

Финансови приходи/(разходи)21

(300)

(33)

Извънредни статии22

55

Печалба преди данъчно облагане

23

(1241)

(840)


Разход за данък

24

(2)

(138)


Печалба след облагане с данъци
(1239)

(702)


Дата: 16-02-2004 г.

Съставител: Мария Вълчева

Ръководител: НедялкоДимитров

БАЛАНС31 декември 2003 и 2002

Бележка


31 декември

2003

(хил.лв.)
Неодитирана

31 декември

2002

(хил.лв.)

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини съоръжения, оборудване

1

6372
3084

Нематериални активи

1

4
6

Финансови активи

1

1
1

Общо нетекущи активи

1

6377
3091

Текущи активи

Търговски и други вземания

2

3229
3640

Стоково-материални запаси

3

1672
1725

Пари и парични еквиваленти

4

419
448

Отсрочен данъчен актив

5

169
167

Общо текущи активи
5489
5980
Общо АКТИВИ
11866
9071
КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

Регистриран капитал

6

244
1221

Резерви

7

5233
3882

Преоценъчен резерв

8

3902
481

Натрупана печалба /(загуба)

9

(1579)
(423)

Общо капитал и резерви
7800
5161
Нетекущи пасиви

Лихвени задължения

10

113
147

Облигационен заем

11727

Общо нетекущи пасиви
113
874
Текущи пасиви

Търговски и други задължения

12

1315
1125

Краткосрочни заеми

13

1891
1911

Облигационен заем

13

727Текуща част от нетекущи задължения

13

20Общо текущи пасиви
3953
3036
Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ
11866
9071


Дата: 16-02-2004 г.

Съставител: Мария Вълчева

Ръководител: Недялко Димитров

Каталог: fyearbook
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница