Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003Дата22.07.2016
Размер208.66 Kb.
#578
ТипОтчет

Шишеджам България” ЕООД

Финансови отчети към 31 декември 2003 и 2004

БАЛАНС


31 декември 2004 и 2003
Бележка 31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)

АКТИВИ

Нетекущи активи

Транспортни средства 1 27 37

Стопански инвентар 1 2 6

Машини и оборудване 1 2

Отсрочени данъчни активи 2 5 1Общо нетекущи активи 34 46

Текущи активи

Пари и парични еквиваленти 3 1 295 408

Търговски и други вземания 4 263 175

Данъци за възстановяване 4

Отсрочен данъчен актив 4

Други 2
Общо текущи активи 1560 593
Общо АКТИВИ 1594 639
КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

Регистриран капитал 5 5 5


Преоценъчен резерв 6 1 9

Натрупана печалба /(загуба) 7 874 307Общо капитал и резерви 880 321

Текущи пасиви

Търговски задължения 8 555 303

Задължения към персонала 1 1

Данъчни задължения 9 158 14

Общо текущи пасиви 714 318

Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ 1594 639
Дата: 31-01-2005 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Ръководител: Халдун СагбилОтчет за приходите и разходитеЗа годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
Година, Неодитирана Бележка Завършваща на Година,

31 декември Завършваща на

2004 31 декември

(хил.лв.) 2003

(хил.лв.)
Приходи от продажби 10 5207 3690

Себестойност на продажбите 11 (3803) (2964)

Брутна печалба 1404 726

Оперативни разходи 12 (280) (252)Печалба от оперативна дейност 1124 474

Финансови приходи/(разходи) 13 9 (12)Печалба от обичайни дейности 14 1133 462

Разход за данък 15 (225) (111)
Нетна печалба за периода 908 351
Дата: 31-01-2005 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Ръководител: Халдун Сагбил

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОКЗа годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003

Неодитирана Година, Година,

Завършваща на Завършваща на

31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)

Паричен поток от основна дейност

Парични постъпления от клиенти 6195 4643

Парични плащания на доставчици и персонал (4636) (3913)

Парични потоци формирани от платени данъци (376) (223)

Плащания при разпределения на печалби дивиденти (316) (380)

Парични постъпления от лихви 16 8

Други постъпления от основна дейност 2

Други плащания от основна дейност (1) (10)

Нетни парични наличности от основна дейност 882 127
Парични потоци от инвестиционна дейност

Плащания ,свързани с дълготрайни активи (41)

Постъпления, свързани с дълготрайни активи 5Нетни парични наличности използвани за

инвестиционна дейност 5 (41)
Нетно увеличение на паричните наличности и

еквиваленти 887 86
Парични наличности и еквиваленти към

началото на периода 408 322
Парични наличности и еквиваленти в края на

периода /виж бележка 4/ 1295 408
Дата: 31-01-2005 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Ръководител: Халдун Сагбил

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕЗа годините, завършващи на 31 декември 2004 и 2003
Регистриран Преоценъчен Натрупана Общо

капитал резерв печалба/

загуба

(хил.лв.) (хил.лв.) (хил.лв.) (хил.лв.)
Салдо към 31 декември 2002

След корекции по МСФО 5 13 266 284
Разпределение на печалбата - - (311) (311)

Острочени данъци (2) (2)

Други изменения - (2) 2 0

Печалба/(загуба) за периода - - 351 351

Корекции от преход към МСС (1) (1)
Салдо към 31 декември 2003 5 9 307 321
Разпределение на печалбата (351) (351)

Преоценъчен резерв на излезли

дълготрайни активи - (8) 10 2

Печалба/(загуба) за периода - - 908 908Салдо към 31 декември 2004 5 1 874 880
Дата: 31-01-2005 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Ръководител: Халдун СагбилСчетоводна политика и пояснителни бележки към годишния финансов отчет

1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Обща информация за дружеството
“Шишеджам България” ЕООД е създадено през 1997 г.

1.2. Правен статут
Дружеството е вписано на 17.11.1997 год. в Търговския регистър на Варненския Окръжен съд под No 21 том/стр. 144/95 по фирмено дело No 4017 /1997 год. , ЕФН 0397040172 .

"Шишеджам България” ЕООД е еднолично ограничено отговорно дружество,100% собственост на “Сода Санайи” А.Ш., Турция

  1. Дружеството се управлява от управител в лицето на Ахмет Халдун Сагбил

Дружеството упражнява дейността си на територията на Република България, със седалище и място на управление гр. Варна, ул.”Ген.Столетов” № 5.
1.3. Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е свързан предимно с покупко-продажба на калцинирана сода, производство на “Солвей Соди” АД, гр.Девня.


Калцинираната сода е суровина за производство на изделия от стъкло, перилни препарати и продукти с химически произход.
1.4. Настоящият финансов отчет е одобрен от управителя на „Шишеджам България” ЕООД на 07.02.2005 г.

2 БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ2.1. Основни положения
При оповестяване на възприетата от ръководството на “Шишеджам България” ЕООД счетоводна политика за определен отчетен период се оценява нуждата на потенциалните потребители от информацията във финансовия отчет.
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съотвествие с изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети, приети от Борда за Международни счетоводни стандарти.
2.2. Сравнителни данни
Някои от перата в баланса, в отчета за приходи и разходи и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2003 г., в настояшия отчет са рекласифицирани с цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за 2004 г.
2.3. Счетоводни принципи
Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите:

  • текущо начисляване;

  • действащо предприятие.


2.4. Отчетна валута
Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води счетоводство и изготвя годишен финансов отчет в националната парична единица на България – български лев, който от 1 януари 1999 г. е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.
Настоящите финансови отчети са изготвени в хиляди лева.
2.5. Финансови рискове.
Дейността на дружеството не е изложена на финансови рискове, в т.ч. риск от курсови разлики, лихви по търговски и банкови кредити, поради това че покупната и продажната цена на стоките е определена в лева, и предвид това че не ползва банкови кредити.
2.6. Ликвидност.
Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

3.ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС3.1. Транспортни средства, машини и оборудване, стопански инвентар
Възприетият подход при класифициране на съоръжения, оборудване, стопански инвентар и транспортни средства като нетекущи активи е за активи, които се държат за да се използват за административни цели, очаква се да се използват през повече от един отчетен период, стойността им е надеждно изчислена и предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с тези активи.
Възприетият стойностен праг на същественост, под който съоръжения, оборудване, стопански инвентар и транспортни средства независимо от факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им е 500,00 лв.
Първоначалното оценяване на машини, оборудване, стопански инвентар и транспортни средства се извършва:

  • по цена на придобиване, която включва: покупната цена (вкл. мита и невъзстановими данъци), всички преки разходи за привеждане на даден актив в работно състояние в съответствие с предназначението му - за активи придобити от външни източници с изключение на разходите за пускане на актива в експлоатация и други подобни пред производствени разходи;

При класифициране на последващите разходи по машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар и транспортни средства , като разходи за увеличаване на балансовата стойност на активите или като текущи разходи за дейността се има предвид дали тези разходи са свързани с увеличаване на икономическата изгода спрямо първоначално оценената ефективност на актива, т.е. дали разходите са свързани с:  • удължаване на полезния срок на годност на актива;

- икономически по - изгодна промяна във функционалното предназначение на актива.

В тези случаи с величината на разходите се коригира балансовата стойност на актива.


Към 01.01.2003 г. дълготрайните активи са с възстановима стойност, за която ръководството счита, че отговаря на тяхната справедлива стойност, поради което не извършена преоценка.
Възприет подход при оценката на транспортни средства, машини и оборудване след първоначалното им признаване: препоръчителен подход.

Бележка №1Пояснение на ред Нетекущи активи – Транспортни средства, Стопански инвентар, Машини и оборудване от Баланса на дружеството.
Транспортни Стопански Машини и Общо

средства инвентар оборудване

(хил.лв.) (хил.лв.) (хил.лв.) (хил.лв.)

Първоначална

стойност

Салдо към 31 декември 2003 62 25 10 97

Придобити

Излезли (24) (24)

Последващи оценки увеличение

Последващи оценки намаление
Салдо към 31 декември 2004 38 25 10 73
Натрупана

амортизация

Салдо към 31 декември 2003 25 19 8 52

Начислена през периода 10 4 2 16

Отписана през периода (24) (24)
Салдо към 31 декември 2004 11 23 10 44
Балансова стойност

към 31 декември 2003 37 6 2 45
Балансова стойност

към 31 декември 2004 27 2 0 29

Към 01.01.2003 г. е извършен преглед на наличните материални активи във връзка с преминаване към МСФО и са отписани активите, за които се прецени че не носят икономическа изгода на дружеството. В резултат на извършена оценка бяха направени корекции и балансовата стойност на стопански инвентар към 31.12.2003 е 6 хил.

Към 01.01.2003 г. е преразгледан оставащият полезен живот на активите. За дълготрайните активи се прилага линеен метод на амортизация при следните амортизационни норми.

- транспортни средства – 25%

- стопански инвентар – 15% - 50%

- машини и оборудване – 20% - 45%

Към 01.01.2003 г. е направен преглед на нематериалните активи във връзка с преминаването на дружеството към МСФО и е установено, че ремонтите на наети активи в размер на 1 хил. лв. не отговарят на критериите за дълготраен нематериален актив. В резултат на тази констатация е направена корекция и балансовата стойност на нематериалните активи е 0 хил. лв.
3.2. Отсрочени данъци
Отсрочените данъци се осчетоводяват като се ползва балансовият метод на задълженията.

Текущите и отсрочени данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната печалба или загуба за периода, освен в случаите, когато данъците произтичат от операции или събития, признати през същия или друг отчетен период директно в капитала.


Актив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която да могат да се използват намаляемите временни разлики.
Бележка № 2

Пояснение на ред Текущи активи - Отсрочен данъчен актив от Баланса на дружеството
Стойност към Данъчен Данъчен

31 декември % ефект от ефект от

2004 облагема намаляема

(лв.) временна временна

разлика разлика
От обезценка на вземания 23 15 4

От амортизируеми активи 9 15 1

ОБЩО 5

Пояснение на ред Текущи активи - Отсрочен данъчен актив от Баланса на дружеството
Стойност към Данъчен Данъчен

31 декември % ефект от ефект от

2003 облагема намаляема

(лв.) временна временна

разлика разлика
От обезценка на вземания 32 19,5 6

От амортизируеми активи 9 19,5 1

От преоценъчен резерв 10 19,5 (2)ОБЩО 5


3.3. Парични средства
Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

За целите на отчета за паричния поток паричните средства включват парични средства по разплащателни банкови сметки и в депозитни банкови сметки.

Бележка №3

Пояснение на ред Текущи активи - Пари и парични еквиваленти от Баланса на дружеството
31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)
Парични средства в брой 0 2

Парични средства по банкови сметки 1195 406

Парични средства в депозитни б.сметки 100
ОБЩО 1295 408
3.4. Вземания
Възприетата в предприятието счетоводна политика относно: признаването, отчитането и оценката (първоначална и последваща) на финансовите активи може да се синтезира по следния начин:
Дружеството признава финансовия актив в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента.
За финансовите активи възникнали първоначално в предприятието е възприет метод за първоначално признаване – дата на уреждане. Възприетият от дружеството модел за последваща оценка на финансовите активи възникнали първоначално в предприятието е по амортизируема стойност.
Дружеството не притежава финансови активи, които биха се класифицирали като активи държани за търгуване.
Вземанията са отразени по амортизируема стойност. В края на годината се извършва оценка на вземанията за определяне на загубите от обезценка и несъбираемост.

Във връзка с преминаването на дружеството към МСФО е направен тест за обезценка на вземанията и е установено следното. Съгласно МСС 36 са съществували условия за обезценка преди 2003 г., тъй като възстановимата стойност на финансовия актив е била по-ниска от балансовата му. В резултат на това е направена обезценка на част от вземанията в размер на 37 хил.лв към 01.01.2003 г. и същата е отразена като “Непокрита загуба от минали години”. След обезценката балансовата стойност на обезценените вземания е както следва:

Отчетна Обезценка преди Обезценка Обезценка при Балансова

стойност 2003 г. 2003 г. прехода към стойност

МСФО 2003 г.

01.01.2003 г.

103 (48) (18) (37) 0
Към 31.12.2004 г. дружеството е класифицирало като финансови активи възникнали първоначално в предприятието, търговски и други вземания с балансова /преносна/ стойност в размер на 263 хил. лв. ,

Предприятието отписва изцяло или частично финансовите си инструменти единствено когато договорените права или задължения по тях бъдат погасени. Последното е налице при: реализиране на правата или уреждане на задълженията; отказ от правата или отменяне на задълженията; изтичане на срока за реализиране на правата или за уреждане на задълженията.

През 2004 г. са отписани вземания като разход на стойност 5 хил. лв. по съдебни разноски поради прекратяване на съдебното дело и обявяване на длъжника в несъстоятелност.
Ръководството счита, че справедливата стойност на финансовите активи е близка до тяхната балансова стойност. Под справедлива стойност се разбира сумата, за която един актив може да бъде разменен между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им.


Бележка №4

Пояснение на ред Текущи активи - Търговски и други вземания от Баланса на дружеството
31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)
Вземания по продажби, бруто 365 277

в т.ч. вземания от клиенти обявени в 103

несъстоятелност

в т.ч. вземания от клиенти в 5

производство по несъстоятелност

Други вземания 1 1

Загуби от обезценка и несъбираемост (103) (103)ОБЩО 263 175


Загубите от обезценка и несъбираемост са както следва:
31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)
Загуба от обезценка в началото на

периода (103) (103)

Начислена загуба от обезценка през

периода 0 0
Загуба от обезценка в края на периода (103) (103)3.5. Капитал и резерви - Регистриран капитал

Бележка № 5Пояснение на ред Капитал и резерви - Регистриран капитал от Баланса на дружеството

Регистрираният капитал на “Шишеджам България” ЕООД към 31 декември 2004 г. е разпределен на дялове, както следва:

Броят на платените дялове 100 броя с номинална стойност 50 лв.
3.6. Капитал и резерви – Резерви от Баланса на дружеството

Бележка № 6Пояснение на ред Капитал и резерви – Преоценъчен Резерв от Баланса на дружеството
Неодитирана Година, Година,

Завършваща на Завършваща на

31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)

Резерв в началото на годината 9 13

Резерв на отписани през 2003 г.

преоценени активи (2)

Резерв на отписани през 2004 г.

преоценени активи (10)

Отсрочен данъчен пасив от

преоценъчния резерв 2 (2)

Резерв в края на годината 1 9

Бележка № 7Пояснение на ред Капитал и резерви – Натрупана печалба/(загуба) от Баланса на дружеството
Година, Година,

завършваща на завършваща на

31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)
Печалба след облагане с данъци от

текущата година 908 351

Непокрита загуба от минали

години (46) (46)

Неразпределена печалба от

минали години 12 2Общо 874 307

3.7. Текущи пасиви
Бележка №8

Пояснение на ред Текущи пасиви – Търговски задължения от Баланса на дружеството
31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)
Доставчици 539 293

Задължения към свързани лица 16 10

Общо 555 303
Бележка №9
31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)
Задължения по ДДС 37 14

Задължения за корпоративен данък 121

Общо 158 14

Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2004 г.

Дружеството признава финансови пасиви в своя счетоводен баланс единствено когато стане страна в договорните условия на инструмента.
Възприетият от дружеството модел за последваща оценка на финансовите пасиви възникнали първоначално в предприятието е по амортизируема стойност.
Провизии се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по най- добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.
Дружеството няма задължения, които следва да се признаят като провизия. Дружеството не е страна по обременяващи договори.


4. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
4.1. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
Приходите в предприятието се признават:

  • когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода, свързана със сделката;

  • когато сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;

  • когато направените разходи (или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката) са надежно измерени (или ще бъде възможно да се измерят)

  • приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.

Приходите, свързани с продажба на калцинирина сода, се признават при спазване на изискванията залегнали в МСС 18 „Приходи”.


Бележка № 10Пояснение на ред Приходи от продажби от Отчета за приходи и разходи:
Неодитирана Година, Година,

Завършваща на Завършваща на

31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)
Приходи от продажба на стоки 5176 3672

в т.ч. от:

- продажба на калцинирана сода и

сода бикарбонат 5176 3672

Други приходи 31 18

в т.ч. от:

- продажба на дълг. активи 5

- премии съгл. договор за квоти 26 17

- други 1

Общо 5206 3690

4.2. Себестойност на продажбите
В себестойността на продажбите е включена покупната стойност на продадените материални запаси в частност калцинирана сода. Дружеството формира покупната стойност сума от цена на придобиване, транспортни разходи, такси.
4.3. Оперативни разходи:
Бележка № 12

Пояснение на ред Оперативни разходи от Отчета за приходи и разходи:
Неодитирана Година, Година,

Завършваща на Завършваща на

31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)
Разходи за материали (10) (12)

Разходи за външни услуги (186) (165)

Разходи за амортизации (15) (14)

Разходи за заплати (43) (33)

В.т.ч.неползвани компенсируеми отпуски (1) (1)

Разходи за осигуровки (9) (8)

Други разходи (17) (20)

В т.ч.неустойки съгласно договор за квоти (1)


Общо 5260 3960
4.4. Финансови приходи/(разходи):
Бележка № 13

Пояснение на ред Финансови приходи/(разходи) от Отчета за приходи и разходи:
Неодитирана Година, Година,

Завършваща на Завършваща на

31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)
Приходи от лихви 16 8

Банкови такси (2) (2)

От обезценка на вземания (18)

От отписване на вземания (5)Общо 9 (12)


4.5. Печалба преди данъчно облагане:
Бележка № 14

Пояснение на ред Печалба от обичайни дейности от Отчета за приходи и разходи:

За 2004 г. финансовият резултат на дружеството от дейността преди облагането му с данъци е 1124 хил. лв. , увеличен с Финансовите приходи в размер на 16 хил. лв., намален с Финансовите разходи в размер на 7 хил. лв.


За 2003 г. финансовият резултат на дружеството от дейността преди облагането му с данъци е 474 хил. лв. , увеличен с Финансовите приходи в размер на 8 хил. лв., намален с Финансовите разходи в размер на 20 хил. лв.
4.6. Разход за данък:

Бележка № 15Пояснение на ред Разход за данък от Отчета за приходи и разходи:
Неодитирана Година, Година,

Завършваща на Завършваща на

31 декември 31 декември

2004 2003

(хил.лв.) (хил.лв.)

Данъци от печалбата (222) (115)

Приход от отсрочени данъци от

възникващи и усвоени временни

разлики през текущия период (3)

Разход от отсрочени данъци от

възникващи и усвоени временни

разлики през текущия период 4Разход за данък (225) (111)
Съгласно ЗКПО дружеството дължи корпоративен данък в размер на 19.50 % върху облагаемата печалба. За отчетния период данъкът върху облагаемата печалба е в размер на 222 хил.лв.. През 2003 г. дружеството отчита надвнесен данък печалба в размер на 3 хил.лв. и към 31.12.2004 г. задължението на дружеството за данък печалба е в размер на 121 хил.лв.

За 2005 г. в данъчното законодателство е променен процентът на корпоративния данък от 19,5% на 15%.


5. Дивиденти
Годишното общо събрание на дружеството проведено през 2004 г. е взело решение за разпреление на печалбата за 2003 г. в размер на 351 хил.лв. под формата на дивиденти.

6. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

През годината са извършени следните по- съществени сделки със свързани лица:


Наименование

Сделка

Сума /хил.лв./

Сода Санаий А.Ш.

Фирмена гаранция по договор

46

Адизо ЕООД

Стойност на продадена сода

572
Възнаграждение съгл. договор за търговско представителство

57
Други

2


7.Условни активи и условни задължения
Към 31.12.2004 г. дружеството не отчита условни активи и условни задължения.

8. Събития след датата на баланса.

Не са настъпили коригиращи и некоригиращи събития след датата на баланса.


9. Финансови показателиФинансови показатели
Година,

завършваща на

31 декември

2004

(хил.лв.)

Неодитирана

Година,

завършваща на

31 декември

2003

(хил.лв.)

Показатели за рентабилностКоефициент на рентабилност на приходите от продажби

0,21

0.12

Коефициент на рентабилност на собствения капитал

1,29

1,43

Коефициент на рентабилност на пасивите

1,59

1,45

Коефициент на капитализация на активите

1,29

1,44

Показатели за ликвидностКоефициент на обща ликвидност

2,19

1,86

Коефициент на бърза ликвидност

2,17

1,83

Коефициент на незабавна ликвидност

2,18

1,85

Коефициент на абсолютна ликвидност

1,81

1,28

Показатели за финансова автономностКоефициент на финансова автономност

1.23

1.01

Коефициент на задлъжнялост

0.81

0.99Дата: 31-01-2005 г.
Съставител: Милена Теодосиева

Ръководител: Халдун СагбилФ инансови отчети изготвени по МСФО, 31 декември 2003 и 2004

(Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящите финансови отчети)
Каталог: fyearbook
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2003
fyearbook -> Отчет за приходите и разходите За годините, завършващи на 31 декември 2003 и 2002
fyearbook -> Семена добрич” ад финансови отчети към 31 декември 2002 и 2003
fyearbook -> Отчет към 31 декември 2005 консолидиран баланс
fyearbook -> Счетоводен баланс към 31 декември 2006 г
fyearbook -> Баланс 31 декември 2004 и 2005
fyearbook -> Отчет и одиторски доклад 31 Декември 2003
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Доклад на регистриран одитор Надя Енчева Костова
fyearbook -> Одиторски доклад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница