Отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010, 2011 и 2012) копия, заверени с гриф „Вярно с оригиналаДата18.12.2018
Размер72.5 Kb.
#107385
ТипОтчет
ОБРАЗЕЦ № 2


списък на документите, съдържащи се в офертата


Приложение №

Съдържание

ДА/

НЕ
ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”
1.

Оферта – Образец №1
2.

Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 2;
3.

Копие: от документа за регистрация или единен идентификационен код

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – заверени с гриф

„Вярно с оригинала”.
4.

Счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за последните 3 год. (2010, 2011 и 2012) копия, заверени с гриф „Вярно с оригинала”;
5.

Декларация по чл.50 ал.1, т.3 от ЗОП за общия и специфичния оборот на участника за последните 3 финансови години – Образец №8;
6.

Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП.
7.

Списък на изпълнени договори, сходни с предмета на настоящата поръчка за последните пет години, включително стойностите и възложителите – Образец № 9;
8.

Декларация за участие на подизпълнители, ако кандидатът предвижда такива и делът на тяхното участие - Образец № 5;
9.

Декларация за съгласие от подизпълнител - Образец № 6;
10.

Образец на декларация за съгласие с условията на договора – Образец № 7;

11.

Административни сведения за участника – Образец №10 ;

12.

Нотариално заверено пълномощно на лицата подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции;
13.

Декларация по чл.47 от ЗОП– Образец №4 или Образец №4а

и Образец №4б ;14.

Споразумение за обединение
15.

Списък на ръководните и технически лица- Образец № 12;

16.

Списък на техническото оборудване Образец №14

17.

Сертификати Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството за строителството или еквивалентен с гриф „вярно с оригинала”.

18.

Банкова атестация, оригинал - банково удостоверение от обслужващата банка, че Участникът е коректен клиент, валидна към датата на внасяне на предложението–оригинал, издадена не по-рано от 60 дни преди крайната дата на подаване на офертите
19.

Копие от действаща застрахователна полица за сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна, с минимален праг на застраховката, съответстващ на обекти първа категория съобразно чл.137 от ЗУТ. Същата трябва да е придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

20.

Надлежни счетоводни документи, оформени съгласно приложимото законодателство, от които документи следва да е видно наличието на собствени средства или удостоверение от банка за достъп до кредитна линия за наличие на финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 120 000 лева/ сто и двадесет хиляди лева/ в една от следните форми – собствени средства или достъп до кредитна/и/ линия/и/.
21.

Сертификат BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен за участника, за строителството с гриф „вярно с оригинала”.
22.

Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда за строителство или еквивалентен за участника с гриф „вярно с оригинала”.

23.

Сертификат за работа под вода.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”
1.

Стратегия за изпълнение на обществената поръчка;

2.

Приложената към настоящата документация техническа спецификация подписана на всяка страница;

3.

Проект на договор;ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”
1

Попълнен образец на ценовата оферта от настоящата документация –Образец № 3;

Подпис/Печат:


Дата

________/ _________ / ___________________________

Име и Фамилия

________________________________________________

Длъжност

________________________________________________

Наименование на участника

________________________________________________

Каталог: media -> uploads -> 2014
uploads -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
uploads -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите”
uploads -> До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование)
2014 -> Опис на обекти, предназначени за офиси и търговски обекти
2014 -> Опис на бракувани дма по групи І ва група – дебелина над 10 mm
2014 -> Запълване на подводни фуги на кейови стени от 1-во до 13-то корабни места на територията на пристанищен терминал „Бургас- изток 1”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница