Отчет за промените в собствения капитал 3 Бележки към финансовия отчет 4Дата10.02.2018
Размер122.55 Kb.
#56031
ТипОтчет

Аугуста – 99 ЕООД

Финансов отчет

31 декември 2008 г.
Съдържание

Страница

Баланс

2

Отчет за промените в собствения капитал

3

Бележки към финансовия отчет

4Баланс

Бележка

31.12.2008

31.12.2007000 лв

000 лв

Активи


Дълготрайни нематериални активи


Патенти,лицензи

3

-

-

Общо дълготрайни активи
-

-

Краткотрайни активи


Парични средства
2

-

Общо краткотрайни активи
2

-

Общо активи
2

-


10.02.2009г.

Съставител: ____________________

Управител:____________________

М.Кълчишков

М.МирчеваЗаверил съгласно

одиторския доклад: ____________________
Л.Шуманска
Баланс
Бележка

31.12.2008

31.12.2007000 лв

000 лв

Капитал


Собствен капитал

4

7

5

Непокрита загуба
(6)

(6)

Текущ резултат
-

-

Общо капитал
1

(1)

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Дългосрочни задължения към свързани лица

5

1

1

Общо дългосрочни пасиви
1

1

Общо пасиви
1

1

Общо капитал и пасиви
2

-


10.02.2009г.Съставител: ____________________

Управител:____________________

М.Кълчишков

М.МирчеваЗаверил съгласно

одиторския доклад: ____________________
Л.Шуманска
Отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв

Основен

капитал


Финансов

резултат


Общо

Капитал


Печаба

Загуба
Салдо към 01 януари 2007

5

-

(6)

(1)
Финансов резултат за периода

-

-

-

-

Салдо към 31 декември 2007

5

-

(6)

(1)

Финансов резултат за периода

2

-

-

-

Салдо към 31 декември 2008

7

-

(6)

110.02.2009г.


Съставител: ____________________

Управител:____________________

М.Кълчишков

М.МирчеваЗаверил съгласно

одиторския доклад: ____________________


Пояснения към финансовия отчет


1Обща информация

"Аугуста-99" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност регистрирано в София. Седалището на дружество е в Република България, град София, Община “Изгрев”, адресът на управление е гр. София, Община “Изгрев”, ул. “Незабравка” № 25, ет. 1. Основното място на дейност на "Аугуста-99" ЕООД е гр.София, Община “Изгрев”, ул. “Незабравка” № 25, ет. 1.

Телефони : 971 23 91; 971 23 92; Факс : 971 46 83
Предметът на дейност на дружеството е туроператорска дейност.

Дружеството е учредено без определен срок.

Дружеството се представлява от Миряна Мирчева - управител.
Записаният капитал на дружеството е в размер на 7 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 700 /петстотин/ броя дружествени дяла , всеки един със стойност 10 /десет/ лева.


2Счетоводна политика
2.1Основа за изготвяне на финансовите отчети


Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните счетоводни стандарти, действащи в България и националното счетоводно законодателство.

2.2Общи положения


Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези финансови отчети, са представени по долу.
Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика към финансовия отчет.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че тези оценки са базирани на най-пълното познаването на текущите събития и действия от страна на ръководството, реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.

2.3Приходи и разходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството. При замяна на сходни активи, които имат сходна цена, размяната не се разглежда като сделка, която генерира приходи.


При продажба на стоки, приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:

  • значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките са прехвърлени върху купувача;

  • не е запазено продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол върху тях;

  • сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

  • вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;

  • направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат оценени.

Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от сделката може надеждно да се оцени.


Оперативните разходи се признават в Отчета за приходи и разходи в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване. Разходите по гаранции се признават и се отразяват срещу направената провизия при признаване на съответния приход. Приходи и разходи за лихви се отчитат на принципа на начислението. Получените дивиденти, с изключение на тези от инвестиции в асоциирани дружества, се признават в момента на тяхното разпределение.

2.4Получени заеми


Всички разходи по заеми се отразяват в момента на възникването им. При първоначалното им признаване заемите се отразяват по справедлива стойност, нетно от разходите по сделката. Последващото оценяване на заемите се извършва по амортизируема стойност. Разликите между сумата на получените заеми, нетно от разходите по сделката, и стойността на изплащане се признават в Отчета за приходи и разходи за периода на заема, като се използва методът на ефективната лихва.

2.5Нематериални дълготрайни активи


Нематериалните дълготрайни активи се оценяват първоначално по себестойност. В случаите на самостоятелно придобиване тя е равна на покупната цена, както и всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация. При придобиване на нематериален актив в резултат на бизнескомбинация, себестойността му е равна на справедливата му стойност в деня на придобиването.
Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за приходи и разходи за съответния период.
Последващите разходите, които възникват във връзка с нематериалните активи след първоначалното признаване, се признават в отчета за приходи и разходи в периода на тяхното възникване, освен ако има вероятност те да спомогнат на актива да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически изгоди и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. В тези случаи разходите се добавят към себестойността на актива.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва:


  • Лиценз за туроператорска дейност 80- месеца

Избраният праг на същественост за нематериалните дълготрайни активи на Дружеството е в размер на 500 лв.


2.6Пари и парични еквиваленти


Дружеството отчита като пари и парични средства наличните пари в брой, парични средства по банкови сметки, депозити, краткосрочни и високоликвидни инвестиции, които са лесно обращаеми в паричен еквивалент и съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.

2.7Финансови пасиви


Финансовите пасиви включват, търговски и други задължения .

Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно задължение за плащане на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансови разходи в Отчета за приходи и разходи.3Дълготрайни нематериални активи
Лиценз за туроператорска дейност

Общо’000 лв

‘000 лв


Към 1 януари 2007 г.Отчетна или преоценена стойност

5

5

Натрупана амортизация

(5)

(5)

Балансова стойност

-

-


За 2007 г.Начално салдо балансова стойност

-

-

Начислена амортизация за периода

-

-

Крайно салдо балансова стойност

-

-


Към 31 декември 2007г.Отчетна или преоценена стойност

5

5

Натрупана амортизация и обезценка

(5)

(5)

Балансова стойност

-

-


За 2008 г.Начално салдо балансова стойност

-

-

Начислена амортизация за периода

-

-

Крайно салдо балансова стойност

-

-


Към 31 декември 2008 г.Отчетна или преоценена стойност

5

5

Натрупана амортизация

(5)

(5)

Балансова стойност


-

-4Капитал


Капиталът на Дружеството се състои от 700 броя дружествени дялове, всеки един със стойност 10 лв. Дружеството е собсвеност на “Аугуста-91” АД.


5Дългосрочни пасиви5.1 Дългосрочни задължения към свързани лица
Дългосрочните задължения на предприятието са възникнали главно на база сключен договор за предоставен заем от "Българска Холдингова Компания" АД . Задължението към 31.12.2008г. е в размер на 1 100лв.

6Събития, настъпили след датата на баланса


За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на публикуването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.7Политика на ръководството по отношение управление на риска

Дейността на Дружеството създава предпоставки за излагането на валутен, кредитен и лихвен риск. Въпреки това Дружеството не използва финансови инструменти за намаляването на финансовите рискове.
7.1Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба, значително се различава от преносната стойност, отразена в баланса.


Търговските и другите вземания на Дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.
В допълнение за значима част от извършените продажбите приходите се получават авансово с цел намаляване на кредитния риск.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница