Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджетстраница1/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
#77716
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община

Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години:

Финанси и бюджет


 • В рамките на двете години кредитният рейтинг на Столична община беше два пъти повишаван и достигна ниво „ВВ+ /стабилна перспектива/”. Пряк резултат от по-високия рейтинг на общината е намаляването с 3 % на лихвите по ползваните кредити, при което се реализира икономия на стойност 800 000 евро.;

 • Увеличихме обема на собствените приходи в бюджета на Столична община от 251,6 млн.лв. за 2005 г. до 388,4 млн.лв. очаквани приходи за 2007 г.;

 • Увеличихме 100 % дивидента за Столична община от дейността на търговските дружества с общинско участие и общинско имущество от 2,1 млн.лв. през 2005 г. до 4,2 млн.лв. през 2006 г., а очакваният дивидент за 2007 г. е 7,2 млн.лв.;

 • Въведохме и прилагаме Единна счетоводна политика за Столична община, 24-те районни администрации и 21-те поделения на Столична община, в следствие на което се извърши преоценка на активите на общината – те нараснаха от 503 млн.лв. на 1,3 304 млрд.лева;

 • Сметната палата прие без забележки годишните финансови отчети на Столична община;

 • Внесохме предложение в Столичния общински съвет за намаляване броя на представителите на общината в органите на управление на търговските дружествата до максимум трима и намаляване размера на възнагражденията им;

 • Разработихме нова Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Очакваме през 2007 г. постъпленията от тях да възлизат на 175,5 млн. лева, което представлява 49.6% ръст спрямо 2006 г.

 • С Наредбата се разшириха възможностите за определяне на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятия на база пряко договаряне с фирми извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, с което се ограничи монопола на концесионерите при осъществяване на услугата. От тази възможност са се възползвали през 2006 г. 448 фирми, а през 2007 г. техния брой нарасна на 739.

 • Осъществявахме постоянен контрол по спазване на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и Закона за защита на потребителите. През 2006 г. са извършихме проверки в 7124 стационарни търговски обекти, съставихме 5803 констативни протоколи и 1321 акта за установяване на административни нарушения и издадохме 881 наказателни постановления. За периода януари – август 2007 г. проверките са 5183 бр., съставени са 4385 констативни протоколи и 1321 акта за административни нарушения. Издадени са 459 наказателни постановления.

 • Значително подобрихме дейността по продажбата на търг на общинско имущество по пазарни цени. Реализирахме продажби на имоти на Столична община (терени, незавършено строителство и обособени части) на обща стойност над 32,4 млн. лева;

 • С преминаването директно подчинение на Столична община на дейността по събиране на местни данъци и такси, дирекция „ПАМДТ” само през 2007 г. увеличихме приходите от данък върху моторните превозни средства, от имотните данъци и такса смет с близо 21 млн. лева.;Строителство и ремонтна дейност


 • Започнахме строителството на бул."Тодор Каблешков";

 • Завършихме бул."Скопие";

 • Извършихме основен ремонт на 14 булеварда и предстои приключването на още 2;

 • Отремонтирахме повече от 650 000 кв.м. улични настилки, а до края на годината ще бъдат ремонтирани още 270 000 кв.м. / съответно 20 и 40% повече в сравнение с 2005г./;

 • Въведохме засилен контрол върху пътните ремонти с активното участие на гражданските сдружения и организации;

 • Спряхме десетки строежи в зелени площи и вътрешноквартални пространства;

 • Започнахме диалог с гражданските сдружения и организации;

 • Разработихме проекти за саниране на мостовите съоръжения в най-тежко състояние;

 • Подменихме по-голямата част от остарелите светофарни уредби със светодиодни, което драстично намали аварийността и консумацията на ток;

 • Възстановихме и изградихме ново уличното осветление на 28 улици;

 • Изградихме пешеходен надлез при спирка ХМС в ж.к. „Младост”;

 • Положихме над 195 000 кв.м. хоризонтална маркировка;

 • Заменихме над 7 300 стари пътни знаци с нови;

 • Подменихме 17 000 м. тръбно-решетъчен парапет;

 • Изготвихме проект за еврофинансиране на метрото от ж.к. „Младост” до Аерогарата и от ж.к. „Надежда” до ж.к. „Лозенец”;

 • Изготвихме проект за еврофинансиране за пробива на бул. „Данаил Николаев” при Сточна гара;

 • Подготвяме проект за управление на трафика в столицата, с който Столична община ще кандидатства за финансиране от структурните фондове на ЕС;


Архитектура и градоустройство


 • Осигурихме приемането на Нов общ устройствен план на София и Закон за устройство и застрояване на София;

 • Разработихме цялостни планове на ж.к."Младост", ж.к."Люлин", ж.к. "Дианабад" и ж.к. "Изток";

 • Възложихме цялостни устройствени планове на ж.к."Дружба" и ж.к. "Обеля";

 • Разработихме идейни проекти за 12 подземни паркинга в централната градска част на София;


Образование


 • Разкрихме 1 500 нови места в детските градини;

 • Построихме 5 нови детски градини /кв. Горубляне, кв. Обеля, с. Долни Лозен, район „Подуяне”, кв. „Суходол”/;

 • В процес на строеж са още 4 детски градини;

 • Подготвихме документите и ще обявим конкурс за изграждане на още 7 детски градини;

 • Създадохме Правила за записване на децата в детските градини;

 • започнахме изграждането на Единна информационна система в детските градини и осигуряваме по един нов компютър за всяка детска градина;

 • Започнахме изграждането на Интегрирана система за видео наблюдение на стойност 3,7 млн.лв. В 45 столични училища и 27 детски градини вече има изградено видео наблюдение;

 • Увеличихме размера на средствата за работно облекло за учителите от 170 лв. на 200 лв. на човек;

 • Увеличихме средствата за хранене на децата в детските градини – от 1.05 лв. на 1.30 до 1.50 лв. за отделните райони за дете на ден ;

 • Създадохме Консултативен съвет по образование, който участва в обсъждането и вземането на решения в сферата на столичното образование;

 • Започнахме мащабна инвестиционна програма за подобряване на материалната база в училищата и детските градини, в която Столична община вложи над 40 млн.лв. за основни ремонти и ново строителство /ремонтирани са основно половината детски градини и училища и започна ремонтът на спортната база/;

 • Изградихме достъпна архитектурна среда в 50 общински училища;

 • Започнахме преасфалтиране на училищни дворове и ремонт на спортните площадки в 29 столични училища и основен ремонт на 24 физкултурни салона;

 • Започнахме строителството на физкултурен салон и басейн в 88 СОУ „Димитър Попниколов”;

 • Осигурихме средства и предстои започване на строителството на физкултурен салон и басейн в 149 СОУ „Иван Хаджийски”;

 • Изградихме басейн в 78 СОУ „Христо Смирненски”;

 • Започнахме изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението в 24 училища (по едно във всеки от столичните райони);


Социални дейности


 • Създадохме отдел „Интеграция и социална адаптация”, чиято основна цел е подобряване качеството на обслужване на хората с увреждания и разработване на програми и проекти, свързани с тяхната социална интеграция.

 • Проведохме курс по жестомимичен език за 72 общински служители;

 • Разкрихме горещ телефон за социални услуги;

 • Внесохме в Европейската комисия на проекто-предложение „Изграждане на нови модели на интеграция и социално включване за хората с увреждания”;

 • Осъществихме скосяване на 17 кръстовища на ул. „Г. С. Раковски” и кръстовища на бул. „Тодор Александров”;

 • Осъществихме проект за озвучаване на светофари с цел улесняване на предвижването на незрящите;

 • Осигурихме средства и закупихме три микробуса на обща стойност 210 хил. лв. за извършване на специализирано транспортно обслужване на трудноподвижни лица.

 • При реализиране на Национална програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” са назначени на работа 6 лица с увреждания;

 • В общински лечебни заведения са назначени нае работа 10 незрящи масажисти;

 • Реализираме дейност „Социален асистент;”

 • Стартирахме на проект ”Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и деца с кохлеарни имплантати” съвместно с Вива Интегративес Киндер Театър – Виена и БАЛИЗ;

 • Реализираме проект „Трудотерапия на лица с умствена изостаналост” в Столичен общински дневен дом за лица с умствена изостаналост;

 • Извършихме ремонтни дейности в четири общински социални домове. Предстоят ремонти на още два дома, за които сме осигурили средства на стойност 1,6 млн.лв.;

 • Разкрихме Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на деца и проблеми от аутистичния спектър” и Дневен център за лица с психични разстройства;

 • Съвместно с “БНП Париба България” ЕАД реализираме Проект „Социална кухня”, в рамките на който всяка зима в периода м. декември – м. март в единадесет пункта на територията на столицата всеки работен ден осигуряваме топъл обяд за 1 600 социално слаби граждани, самотни майки и възрастни хора;


Здравеопазване


 • Осигурихме почти 19 млн.лв. за финансиране на медицински дейности извън клинични пътеки

 • Осигурихме 12 млн.лв. за закупуване на медицинска апаратура и ремонти в 4-те многопрофилни и двете специализирани АГ общински болници;

 • Осигурихме над 1 млн.лв. за текущи ремонти, оборудване и обзавеждане в детските ясли;

 • Разкрихме допълнително 170 яслени места в самостоятелните детски ясли.

 • През периода разкрихме 4 нови раздавателни пункта и предстои разкриването на два нови в кв. Факултета и район „Оборище” към Комплексите за детско хранене;

 • За нуждите на комплексите по детско хранене и детската кухня на район „Искър” Столична община закупи 4 специализирани автомобила и предостави средства за ремонти и обновяване на оборудването в размер на 198 000 лв.;

 • Здравните кабинети в училищата и детските заведения на територията на общината бяха осигурени с необходимите бройки медицински специалисти и средства за осигуряване на медикаменти, консумативи и обзавеждане.Управление на отпадъците

 • Разработихме Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община (Приложение 1), съобразена с препоръките на програмата JASPERS и План за действие към стратегията във връзка със структурните фондове на ЕС;

 • Определихме четири площадки за изготвяне на инвестиционни предложения за изграждане на съоръжения и/или инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците;

 • По преценка на компетентния орган РИОСВ-София възложихме изготвянето на Екологични оценки за площадките в ПСОВ Кубратово и Хан Богров;

 • Изготвената Екологична оценка на Подробен устройствен план на площадка "Хан Богров", с. Горни Богров за изграждане на инсталации за третиране на битови отпадъци е комплектована с резултатите от проведените консултации. Същата е внесена за разглеждане в РИОСВ-София;

 • Стартирахме преговори с представители на Европейска инвестиционна банка и JASPERS за оказване на техническа помощ при осъществяване на инвестиционните намерения на Столична община;

 • Изготвихме проект “Управление на отпадъците на София”. През декември 2006г. проектът е включен в програмата на JASPERS. Изготвихме План за действие за реализация на проекта, включващ осигуряване на финансиране по линия на структурните фондове на Европейския съюз;

 • Столична община получила сертификат за Іви клас инвеститор във връзка с реализация на проект „Управление на отпадъците на град София”;

 • Изготвихме Работен проект за провеждане на залесителни мероприятия и изграждане на защитен пояс около депо – кв.Суходол и предстои реализирането му.

 • Изготвихме и започнахме реализацията на Програмата от мероприятия за подобряване на социалната и техническата инфраструктура и качеството на живот в с. Горни Богров;

 • Изготвихме доклад за Разработване на стратегическа шумова карта и Закупуване и монтиране на автоматична информационна система за качеството на атмосферния въздух;

 • Изготвихме документация за тръжна процедура по ЗОП, включително и задание за избор на изпълнител (консултант) за "Изготвяне на анализи на количествата и състава на отпадъците на Столична община”. Избрани са двама изпълнители (консултанти) и има сключени договори за "Изготвяне на анализи на количествата и състава на отпадъците на Столична община"

 • Проведохме тръжна процедура за избор на консултант за "Предпроектно проучване и съпътстващи документи" за инвестиционен проект "Управление на отпадъците на Столична община";

 • Изготвихме идеен проект за мобилна инсталация за рециклиране на строителни отпадъци;

 • Разработихме план-график за разширяване обхвата на райони за обслужване, извършвано от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки;

 • Внесохме в Столичния общински съвет доклад за възлагане на предпроектни проучвания за създаване на индустриален екопарк , в който да се включи като основен елемент изграждането на демонстрационен център за оползотворяване на различни видове сортирани отпадъци. Възложихме и изработването на подробен устройствен план за този демонстрационен център;

 • Изготвихме работен проект „Довеждане на замърсителите в инфилтрата от депото кв.Суходол до норми”, съгласно Наредба № 7 за хигиените изисквани;

 • Създадохме Кадастър на нерегламентираните сметища и почистихме 51 722 м3 от тях;

 • Изготвихме План за привеждане на депото в Долни Богров в съответствие с нормативните изисквания;

 • Разработихме Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община;

 • Определихме места за събиране на отработени масла и нефтопродукти и излезли от употреба МПС.

Зелена система и околна среда


 • Изготвихме Регистър на зелените площи в София;

 • Извършихме основен ремонт на настилки, парково осветление, пейки, отводнителна канализация, оттоци, подпорни стени в околното пространство и детския кът на НДК. Реконструирана е растителността в околното пространство на НДК;

 • Извършихме ремонти на настилки и изградихме пътеки в „Южен парк”, парк „Здраве”, градина „Алжир” (Майчин дом-изток), парк „Оборище” и „Борисова градина;

 • Монтирахме над 550 бр. пейки в Централна градска част, парк „Оборище”, „Борисова градина”, градина „Баня Лозенец”, градина „Буката”, парк „Хиподрума”, градина при ГУСВ, градина при Министерство на земеделието;

 • Възстановихме балюстрадата и Рибното езеро с лилиите в Борисовата градина;

 • Извършихме реконструкция на зелената площ около Мавзолей “Батемберг”;

 • Ограничихме навлизането на МПС в парка при НДК, Борисова градина, Южен парк ІІІ ч. и в част от обектите на Централна градска част чрез бариери и автопреградни колонки;

 • Възстановихме три пешеходни алеи в Природен парк “Витоша”. Ремонтирахме над 3900 кв.м. алеи, монтирахме 36 бр. пешеходни мостчета, 80 бр. маси с пейки и 17 бр. нови беседки в парка;

 • Извършихме оглед и оценка на речни корите на територията на Столична община по тригодишна програма и извършихме дейности по почистването им;

 • Изготвихме проект за Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на Столична община, която до този момент не е гласувана от СОС;


Борба с корупцията

Разкрихме престъпления и длъжностни нарушения в 9 търговски дружества с общинско участие и една дирекция към Столична община – „Озеленяване” ЕАД, „Топлофикация-София” АД, „Галатея 2002” ЕАД, Столичен медицински холдинг, „Софийски имоти” ЕАД, „Столичен електротранспорт” ЕАД, ОП „Екоравновесие”, „Пазари Север” ЕАД, „ВиК” ЕАД, дирекция „Зелена система”. Резултатите от проверките ни са предоставени на прокуратурата и по повечето от тях вече има образувани наказателни дела срещу отговорните лица. Във връзка с направените от нас разкрития бяха уволнени изпълнителните директори на „Озеленяване” ЕАД, „Топлофикация-София” АД, „Галатея 2002”, ОП „Екоравновесие”, „ВиК” ЕАД, дирекция „Зелена система”.Масов градски транспорт

 • Повишихме собствените приходи на "СКГТ-София" ЕООД от 82,9 млн. лв. през 2005 г. на 94,7 млн. лв през 2006 г.;

 • За удовлетворяване на потребностите от добри транспортни връзки разкрихме една нова трамвайна линия и две нови автобусни и променихме, с цел оптимизация, маршрутите на пет автобусни линии;

 • Продължаваме работата по обновяване на превозните средства на масовия градски транспорт. За автобусния общински транспортен оператор в периода са доставени 61 нови единични автобуси.

 • В момента по маршрутите на тролейбусния транспорт се движат три нови тролейбуса, два от които с частично нисък под, произведени от “Трамкар” ЕАД. След основен ремонт в завода в гр. Дупница пуснахме и три тролейбуса, оборудвани за инвалиди.

 • Проведохме процедура и е определен изпълнител за модернизиране на 18 броя трамвайни мотриси. Модернизацията се кредитира от ЕБВР, като отпуснатите средства са в размер на 13,6 млн. лева. Първите четири модернизирани трамвая ще бъдат готови в края на 2007 г., а останалите четиринадесет - през 2008 г.

 • Продължаваме изграждането на съвременна Автоматизирана система за контрол и управление на превозите, базирана на GPS-позициониране на превозните средства по маршрутите /АСКУП/, която до момента обхваща всички превозни средства на „Столичен електротранспорт” ЕАД, „Столичен автотранспорт” ЕАД и две автобусни линии на частни транспортни оператори;

 • Продължаваме процеса на внедряване в столичния градски транспорт на нова система за таксуване на пътниците;

 • Положихме основите на Информационната система за пътниците по спирките на градския транспорт и в Интернет сайта на “СКГТ-София” ЕООД. На страницата на „СКГТ-София” ЕООД е разработена програма за афиширане на актуалните разписания, както и допълнителна информация – времепътуване до следваща спирка, връзки с други линии за дадена спирка, възможност за търсене на най-кратък маршрут между две спирки или произволни точки от гр. София.

 • Монтирахме 92 нови електронни спиркознака на най-невралгичните спирки на градския транспорт с голям пътникообмен.

 • Оборудвахме над 1000 спирки с новите спиркоуказатели тип СТАТУС, с пълна информация за маршрута и разписанията на превозните средства.

 • Сменихме 7 км. стари и износени трамвайни релси с нови;


Култура


 • Ремонтирахме всички общински театри;

 • Открихме нова галерия „Васка Емануилова”;

 • Ремонтирахме основно Градската галерия;

 • Открихме постоянна изложба „България на длан” в Културен дом „Красно село”;

 • Отворихме Меценатска програма „Култура”;

 • Възстановихме изгорялата сцена в Борисовата градина;

 • Работим съвместно с представителите на творческите съюзи и висшите училища по изкуствата;

 • Обогатихме Културния календар на София;

 • Установихме активни международни контакти и започнахме работа по кандидатурата на София за съпътстваща столица на културата за 2013 г.;

Договор за концесия във връзка с доставката на водоснабдителни канализационни услуги за Столична община

Довършихме процедурата по предоговаряне на концесионния договор, като вариантът на Нов концесионен договор, одобрен от СОС, внася много повече задължения за концесионера, увеличава активната роля на Столична община по контрола на концесията и дава възможности за въздействие върху реалната концесионна програма на „Софийска вода” АД. В процеса на предоговаряне постигнахме: • Прекратяване на договора за технически услуги, чрез който ежегодно „Софийска вода” АД заплащаше консултантски хонорар в размер на 5 млн.лв.;

 • Намаляване на оперативните разходи на дружеството (заплати, командировки);

 • Концесионерът пое разходите по охраната на водоснабдителните обекти, за които Столична община плащаше по 2 млн.лв. на година;

 • Премахване на отговорността на общината за случаи, в който тя не е отговорна;

 • Причините за прекратяване на концесионния договор са намалени като брой;

 • Компенсациите при безвиновно прекратяване са значително намалени като размер;

 • Процедурата по решаване на спорове е значително облекчена – от 5 степени без срокове на 2 степени със съкратени срокове;

 • По-силен контрол върху публичните активи;

 • Възможност за засилено участие и въздействие от страна на общината при изготвянето на инвестиционните планове на концесионера;

В резултат на преговори с ЕБВР банката ще рефинансира както основния дълг на „Софийска вода” АД към нея, така и вътрешния заем – по този начин лихвените нива ще се понижат значително, което ще даде възможност в парично изражение ежегодно в системата да се инвестират допълнително около 3 млн. евро. Според одобрения сега Бизнес план, „Софийска вода” АД ще инвестира във водоснабдителната канализационна система на Столична община 79 млн.лв. до края на следващата година. За 2005 г. и 2006 г. дружеството е направило капиталови разходи за около 30 млн.лв., като само половината от тях са инвестиции във ВиК системата.

Резултати от санкционната дейност на Столичния инспекторат • Глоби по квитанции – 62 036 бр.

 • Връчени предписания – 82 654 бр.

 • Съставени актове – 9 537 бр.

 • Глоба с фиш за непозволено паркиране – 13 946 бр.

Направихме бул."Витоша" пешеходна зона и осигурихме на софиянци и гостите на града зона, каквато има всяка модерна европейска столица.

В рамките на инициативата „За по-красива София” съвместно с частния бизнес осветихме общо 102 обекта - църкви, манастири, сгради, паметници, паркове и градинки на територията на общината;
Съвместно с частния бизнес осигурихме най-мащабната коледна украса в София за последните седемнадесет години.
Възстановихме езерото “Ариана” със средства на спонсори;
Ремонтирахме и пуснахме в действие 11 бр. фонтани на територията на общината. В момента възстановяваме и фонтана в Южния парк.
Съвместно с Посолството на САЩ в България и на Американската агенция за международно развитие осъществяваме проект за разкриване на Центрове за информация и услуги за граждани в районите. В сградите на 16 районни администрации вече се откриха такива центрове. До края на тази година Центрове за информация и услуги за граждани ще има във всичките 24 районни администрации в София;
Улеснихме процеса на паркиране в столицата с въвеждане на услугата „паркиране с SMS”.
Създадохме Съвет по европейска интеграция към общината, в който се подготвят проекти за кандидатстване за финансиране по еврофондовете.
Съборихме повече от 40 опасни сгради на територията на Столична община. Връчихме над 450 предписания за реконструкция на фасади;
Открихме 17 бр. нови спортни и детски площадки;
Обновихме 8 бр. градинки със средства на спонсори;
Определихме местата и разчертахме три велосипедни алеи;

Приложение 1

С Т Р А Т Е Г И Я
за
дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община

проект
София,

Март 2007 г.

Съдържание


Въведение 13

Съгласно писмо на JASPERS/ЕК от 14.03.2006 г., първоначалните препоръки са следните: „......Въпросът с управлението на отпадъците на Столична община може да се реши като се прилага фазов подход, който е в съответствие с устойчивите принципи за управление на отпадъците, и се препоръчва на СО да предприеме следните мерки: 13

Анализ на настоящата ситуация (средата) 15

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите 48

Определяне на целите 51

Програми от мерки 53

VІ. Мониторинг и оценка 63

Приложения 64
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница