Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджетстраница12/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Екологични критерии:


 • Разстояния от обекти, подлежащи на защита:

   • Здравна защита на населени места (чл. 343 от Наредба №7 – 1000 м – термично обезвреждане, в т.ч. изгаряне и пиролиза с твърдо гориво и/или други методи на обезвреждане със складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнително обработване на шлаката; чл. 343а – 1000 м – за съоръжения за рециклиране като самостоятелна дейност и предварителна обработка на отпадъка (сепариране, раздробяване, балиране, брикетиране, пакетиране и др.) с капацитет над 10 т; чл. 358, а – 500 м – термично обезвреждане, в т.ч. изгаряне и пиролиза с течно гориво или природен газ без складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на отпадъка (шлаката); чл. 367б - 300 m – обезвреждане на неопасни отпадъци по физични, химични и биологични способи в закрити пространства със складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка; чл. 381в - 100 m – обезвреждане на неопасни отпадъци по физични, химични и биологични способи в закрити пространства без складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка.

   • Международни летища – 13 км (изисквания на ICAO – Международна организация за гражданска авиация);

   • Спазване на задължителните сервитути за далекопроводи (според напрежението);

   • Спазване на задължителните сервитути за газопроводи;

   • Природни защитени обекти (според индивидуалните защитни зони);

   • Историческо и културно наследство (според индивидуалните защитни зони);

 • Състояние на околната среда в района (води, въздух, почви, флора и фауна) приблизителна оценка за възможностите да поеме прогнозното въздействие по време и след реализирането на проекта, за който е предложена площадката;

 • Отсъствие на теренни (стръмни долове) и климатични особености (скорост и посока на преобладаващите ветрове), създаващи предпоставка за нарушаване качеството на околната среда;

 • Условия, които могат да бъдат негативно повлияни след изграждането на площадката:

   • геоложки (носимоспособност на геоложката основа и др.);

   • хидрогеоложки (карст, наличие на подземни води и др.);

   • хидроложки (незащитени водоносни хоризонти при максимално водно ниво на дълбочина по-малка от 1,0 м под кота терен и др.);

 • Наличие на свлачища, срутища, наводнени земи, подземни богатства и др. рискови фактори;

 • Положително решение от Екологична оценка/ОВОС при необходимост от промяна предназначението на земи от селскостопанския фонд и/или горския фонд.

Списък на площадките, обект на настоящата задача:Наименование на площадката

Начин на ползване

1.

Кубратово

Инсталация за преработка на отпадъци

2.

Хан Богров

Инсталация за преработка на отпадъци

3.

ЗСК Кремиковци

Инсталация за преработка на отпадъци

4.

Яна

Депо за твърди битови отпадъци

5.

Владо Тричков

Депо за твърди битови отпадъци

Характеристика на площадките

Предложените площадки в регионално отношение попадат в западната и източната част на Софийската котловина, а площадка “Владо Тричков” в склона на Софийска Стара планина. 1. Площадка “ПСОВ Кубратово”

За изготвянето на паспорта на площадка за третиране на твърди битови отпадъци “ПСОВ Кубратово” и нейното оценяване е направен анализ и оценка на извършени проучвания и изследвания, свързани с изготвянето на:

 • Общ устройствен план на гр. София и Столична Община, фаза – окончателен проект, Дирекция “Архитектура и Градоустройство” ОП “Софпроект – Общ градоустройствен План”, 2003 г.;

 • Задание за обхват и съдържание на Подробен Устройствен План на площадка за завод за преработка на отпадъци на Столична Община. Актуализация. ПСОВ Кубратово, “Кали” ООД, 2006 г.;

 • Определяне устойчивостта на геоложката основа на площадка ПСОВ “Кубратово, “МБС-инженеринг” през 2006 г..

Ползвани са:

 • Решение № 74/09.02.2006 г. на Столичен Общински Съвет.

  1. Местоположение

Площадката с площ 58,144 dka е част от терена на Софийска градска пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) “Кубратово”. Тя е разположена в североизточната част на терена на Пречиствателната станция, където са разположени сушилните бетонови полета за твърдите утайки от ПСОВ. Последните заемат коло 5,8 dka от предвидената за площадката площ.

В наличната документация отсъства скица на терена на площадката от поземления кадастър.  1. Специфични особености на площадката

Площадката се характеризира със следните специфични особености:

 • Наличие на бетонови сушилни полета на ПСОВ, заемащи около 5,8 dka от територията на площадката (58,144 dka).

 • Отстояние от манастирски комплекс “Св. Мина” на 1 km по въздушна линия.

 • Плитки подземни води (вадзаливна тераса на р. Искър)

  1. Топографска характеристика

Площадката е част от лявата надзаливна тераса на коритото на р. Искър. Непосредствено от нея на североизток е защитната дига на реката. Надморската височина на площадката е 511 m. Необходимо е извършване на топо-геодезично заснемане на района на площадката, и 100 м сервитутна ивица около нея, включително с трасетата на довеждащата инфраструктура. За площадката няма топографска карта (М 1:5000) и кадастрална скица.

  1. Собственост и категория на земята

Площадката с площ 58,144 dka е част от земята на целия терен, отреден за ПСОВ. Собствеността на земята е общинска публична. Площадката е урбанизирана територия, поради което земята не е категоризирана. Не са необходими допълнителни дейности по промяна предназначението на земята. В представената документация няма документ за собственост на терена. Да се приложи такъв.

  1. Начин на трайно ползване

Разглежданата площадка попада в урбанизирана територия и е част от урегулиран поземлен имот (УПИ) I-162 – “за пречиствателна станция”, кв. 1, м “ПСОВ – с. Кубратово”, р-н Сердика. По приетия от СОС Общ Устройствен План на гр. София и Столична Община, площадката попада в следните устройствени зони: Тсм – терени за сметища и инсталации за преработка на отпадъци, Твк - терени за площни обекти на ВиК (резервоари, пречиствателни станции), Тти - терени за транспортна инфраструктура – улици, пътища, летища.

  1. Граници на площадката

Площадката граничи: на север, североизток, изток и югоизток с р. Искър; на югозапад, запад и северозапад – с изсушилните полета на ПСОВ;

  1. Климатични условия

Годишната роза на ветровете показва около 25% от случаите с вятър са от запад, 15 – 20% - са от изток, с по 10 – 15% е участието на ветровете от северозапад и югоизток; средно-месечната скорост на ветровете е 2-2.5 m; относителният дял на тихо време е сравнително нисък.
Климатични данни за площадка “Кубратово” (по данни за метеостанция София)

Месец

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIIIХ

ХI

ХII

Температура (°С)

-2,4

-0,1

3,9

10,0

14,6

18,0

20,2

20,2

16,5

11,0

5,2

0,1

Максимална температура (°С)

0,9

4,1

9,0

15,4

20,5

23,7

26,6

26,9

23,0

16,6

10,1

3,6

Минимална температура (°С)

-6,3

-4,8

-1,3

3,9

8,8

11,9

13,8

13,5

10,3

5,7

2,3

-3,4

Валежи (mm)

32

27

30

46

79

83

60

42

40

46

43

38

Влажност, %

83

78

72

66

68

67

64

62

67

74

81

83

Скорост на вятъра (m/s)

2,7

3,2

3,1

2,8

2,6

2,4

2,4

2,7

2,5

2,5

2,3

2,5

Във фаза идейно проектиране да се актуализират данните за горните климатични показатели, включително и посока на вятъра, с показатели от най-близките метеостанции, обслужвани от Националната Служба по Метеорология и Хидрология.

  1. Инженерно – геоложка основа

Проучванията са направени от “МБС-инженеринг” през 2006 г. чрез 1 бр. сондаж на дълбочина 6 m. Установено е, че основните естествени строителни почви са прахов дребен чакъл и чакълест пясък и прахова глина и глина, които се прослояват. Над тях е разположен техногенен насип.

В изпълнение изискванията на Наредба №7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ и Наредба № 8/2004 г. за площадката е необходимо извършването на: 1. Минимален обем проучвателни работи, за включване в идейна фаза:

 • 10 бр. сондажи с обща дълбочина 65 м, от които 7 бр. сондажи на дълбочина 5 м и 3 бр. сондажи на дълбочина 10 м;

 • 10 бр. ВЕС (вертикални електро сондажи) за сгъстяване;

 • Взимане на 10 бр. проби за определяне на физико-механични и деформационни свойства и лабораторно определяне на коефициента на филтрация;

 • Полево определяне на коефициента на филтрация, чрез оборудване на 2 бр. от сондажите като пиезометри;

 1. На фаза работно проектиране при фундиране на съоръженията за третиране на отпадъците да се предвидят допълнителни инженерно-геоложки проучвания в зависимост от приетата технология.

  1. Хидро-геоложки условия

Площадката се намира в непосредствена близост до коритото на р. Искър (зад защитната дига). При сондажните проучвания (1 бр. сондаж), направени от “МБС-инженеринг” през 2006 г. не е установено наличие на подземни води до дълбочина 6,0 m. Направен е извод, че е възможна хидравлична връзка с нивото на водите на р. Искър и при покачване нивото на водите в реката да се появят подземни води в оценявания геоложки разрез. Местоположението на площадката (в надзаливната тераса на р. Искър) предопределя риск от оводняването й при покачване нивото на подземните води.

Във фаза идеен проект е необходимо:

 • Изготвяне на прогноза, базирана на архивни данни, за интензитета на валежите, подземен и повърхностен отток;

 • Да се оцени риска и възможността от наводняване на площадката
  1. Физико-геоложки явления и процеси

Проучванията и изследванията на “МБС-инженеринг” през 2006 г на площадката не установяват на този етап неблагоприятни инженерно-геоложки явления и процеси. Основните естествени строителни почви са подходяща основа за фундиране до изследваната дълбочина – 6,0 m.

  1. Инженерна обезпеченост

Към инженерната обезпеченост се отнасят: водоснабдяване, канализация, електрозахранване, газификация и топлофикация. Изграждането на площадката е предвидено върху част от територията на ПСОВ (58,144 dka), върху която няма изградена инфраструктура – водоснабдяване, канализация, електрозахранване, газификация и топлофикация).

В представената документация няма кадастър на подземните комуникации.

По отношение на водоснабдяване, канализация, електрозахранване осигуряването на площадката е безпроблемно, поради близостта на ПСОВ (ако има достатъчни мощности). По отношение на газификация и топлофикация ще са необходими значителни допълнителни разходи.

Възложителят следва да сключи предварителни договори с Дружества от техническата инфраструктура (ел.снабдяване, водоснабдяване и канализация, газификация и топлофикация), които да бъдат представени на Проектанта преди началото на фазата „разработване на идеен проект”. Възложителят следва да предостави кадастър на подземните комуникации на територията на площадката.


  1. Транспорт

Транспортното обслужване на площадка е осигурено от градски път “Център – кв. Орландовци – кв. Бенковски – с. Кубратово – Околовръстен път” и чрез главния подход към ПСОВ, както и от три технологични площадкови асфалтирани пътища.

Площадката е обезпечена с транспортна връзка със съществуващата пътна мрежа.  1. Отстояния от обекти, подлежащи на защита

Местоположението на площадката отговаря на изискванията за отстояния от обекти, подлежащи на защита, които в зависимост от технологията за обезвреждане на отпадъците са:

 • хигиенно-защитна зона – 100 m – обезвреждане на неопасни отпадъци по физични, химични и биологични способи в закрити пространства без складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка;

 • хигиенно-защитна зона – 300 m – обезвреждане на неопасни отпадъци по физични, химични и биологични способи в закрити пространства със складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка;

 • хигиенно-защитна зона – 500 m – термично обезвреждане, в т.ч. изгаряне и пиролиза и/или други методи за обезвреждане на отпадъци на площадки без складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка (шлаката);

 • хигиенно-защитна зона – 1000 m – термично обезвреждане, в т.ч. изгаряне и пиролиза и/или други методи за обезвреждане на отпадъци на площадки със складово стопанство за събиране на отпадъците и съоръжения за допълнителна обработка на остатъка (шлаката).

Санитарно – хигиенните отстояния по права линия от площадката до най-близкото населено място, квартал и обекти са:

 • с. Световрачане – 2 km;

 • с. Негован – 2 km;

 • с. Кубратово – 1,9 km;

 • кв. Бенковски – 1,9 km;

 • манастир “Свети Мина” – 1 km.

В границите на площадката и в охранителната зона около нея няма обекти от природното-историческото наследство на България.

  1. Капацитет на площадката

Площадка “ПСОВ Кубратово” е с площ 58,144 dka. По предварителните Генпланове на площадката при капацитет на завода до 1000 т/дневно необходимата застроена площ ще е около:

 • биогориво – 21476 m2;

 • инсенерация – 9973 m2;

 • интегриран подход - 10586 m2.

При съпоставяне на информацията за общата площ на площадката и необходимата по предварителните генпланове застроена плащ може да се направи извода, че площадка “ ПСОВ Кубратово” е достатъчна по площ за изграждането на завод за третиране на ТБО.

  1. Оценка на съответствието (спрямо Наредба 7/24.08.2004 г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци - ДВ, бр. 81/2004 г.)

 • Оценка спрямо ограничителните условия, посочени в чл. 9, ал.1 от наредбата

 1. Площадката отговаря на следните изисквания за отстояние на границата на площадката от:

 • Граници на урбанизирани територии, в т.ч.: жилищни зони, вилни зони, курортни и излетни комплекси, места за отдих, предприятия и складови бази на хранителната промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно-защитни зони за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащите й територии – най-близкото населено място е на отстояние 1900 m., при изискване за отстояние от 1000 до 100 m съобразно технологията за обезвреждане на отпадъците.

 1. Площадката не попада в земеделски и горски територии – теренът на площадката е в урбанизирана територия.

 2. Площадката не засяга санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

 3. Площадката е извън охранителната дига на р. Искър и не засяга общо или индивидуално ползване на водни обекти и водоползване.

 4. В близост до площадката няма защитени природни територии и обекти.

 5. На 1000 m от площадката е разположен манастирски комплекс “Св. Мина”.

 6. Площадката не засяга терен, за който има разрешение за търсене и/или проучване на подземни богатства.

  1. Оценка спрямо забранителни условия по чл. 9, ал.2 от наредбата

 1. Площадката не попада в национални паркове и природни резервати.

 2. На територията на площадката няма археологически, архитектурни и други резервати, обявени за недвижими паметници на културата

 3. По съществуващата информация на този етап площадката не попада в район с неблагоприятни инженерно геоложки условия. Необходимо е да се извършат допълнителни инженерно геоложки проучвания.

 4. Площадката не попада в район с открит карст.

 5. Площадката не е разположена върху изоставени минни изработки и няма опасност от слягане и пропадане.

 6. Площадката не е разположена в пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, водоизточници на минерални води за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

 7. На територията на площадката няма находища за открит добив на подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

 8. Територията на площадката граничи със защитната дига на р. Искър.

  1. Рискове при ползването на площадката

 • Площадката граничи със защитната дига на р. Искър, поради което съществува риск от наводняването й при проливни дъждове и природни бедствия (скъсване на дигата);

 • Наличие на плитки подземни води, което води до потенциален риск от наводняване на площадката;

 • Липса на информация за наличие на подземни комуникации на територията на площадката;

 • Ще са необходими допълнителни разходи, свързани с налична инфраструктура, подлежаща на реконструкция или разрушаване (част от осушителните полета);

 • Липса на информация за статута на манастир “Св. Мина”.

  1. Препоръки за следващи стъпки

 • Необходимо е отреждане на площадката за третиране на отпадъци с влизане в сила на ПУП.

 • Необходимо е провеждане на допълнителни геоложки и хидрогеоложки проучвания за установяване дълбочината на подземните води през влажните периоди от годината.

 • Необходимо е извършване на топо-геодезично заснемане на района на площадката, и 100 м сервитутна ивица около нея, включително с трасетата на довеждащата инфраструктура.

 • Необходимо и енергообезпечаване на площадката.

 1. Площадка “Хан Богров”

За изготвянето на паспорта на площадка за третиране на твърди битови отпадъци “Хан Богров” и нейното оценяване е направен анализ и оценка на извършени проучвания и изследвания, свързани с изготвянето на:

 • Общ устройствен план на гр. София и Столична Община, фаза – окончателен проект, Дирекция “Архитектура и Градоустройство” ОП “Софпроект – Общ градоустройствен План”, 2003 г.;

 • Задание за обхват и съдържание на Подробен Устройствен План на площадка за завод за преработка на отпадъци на Столична Община. Актуализация. Хан Богров, “Кали” ООД, 2006 г.;

 • Определяне устойчивостта на геоложката основа на площадка с. Горни Богров – местност Мало ливаде, ПРИОР ЕООД, 2006 г.

Ползвани са:

 • Карта с отразена хигиенно-защитна зона 1000 m по смисъла на Наредба 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда - ДВ, бр. 45/1992, изм. и доп. бр. 46/1994, бр. 89/1996, изм. бр. 101/1996, изм. и доп. бр. 101/ 1997, бр. 20 /1999 на МЗ в мащаб 1:10000.

 • Решение № 74/09.02.2006 г. на Столичен Общински Съвет.

 • Скици №№ 1987/06.05.1999 и 1986/06.05.1999 г. в мащаб 1:2500.

 • Извадка от ОУП на гр. София за площадката в мащаб 1:10000.

 • Предварителен Генплан на площадката, изготвен от “КАЛИ” ООД, мащаб 1:2000.

 • План за застрояване на “Площадка за третиране на ТБО – Хан Богров”, землище на с. Горни Богров, СО, М 1:1500, АРХИТРОН ООД.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница