Отчет за работата на Участък Златица при ру на мвр гр. Пирдоп за периода: 01. 01. 2016 31. 12. 2016 гДата04.01.2018
Размер42.93 Kb.
ТипОтчет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА

2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,Председател GSM 0887 742 700, e-mail: obshtinski_savet_zlatica@abv.bg www.zlatitsa.bg
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, свиквам редовно заседание №28 на ОбС– Златица на 19.04.2017 г. /сряда/ от 17:00 часа в заседателната зала на община Златица, при следния:

Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д :


 1. Изказвания, питания, становища на общински съветници и граждани.

 2. Разглеждане на докл.записка относно: Отчет за работата на Участък – Златица при РУ на МВР гр. Пирдоп за периода: 01.01.2016 – 31.12. 2016 г.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

 1. Разглеждане на докл.записка относно: Отчети за дейността на народните читалища в община Златица за изразх.държ.субсидии за 2016 г.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

 1. Разглеждане на докл.записка относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по процедура BG05М9ОP001 – 2.007 “Развитие на соц.предприемачество” по ОП РЧР 2014-2020

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

 1. Разглеждане на докл.записка относно: Кандидатстване на Община Златица с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

 1. Разглеждане на докл.записка относно: Годишна програма за насърчаване развитието на община Златица – 2017 г. на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

 1. Разглеждане на докл.записка относно: Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на регионално сдружение „Средногорие еко“

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

 1. Разглеждане на предложение относно освобождаване на лечебни заведения – ЕТ дружества с общинско участие в капитала от заплащане такса бит.отпадъци 2017 г.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

 1. Разглеждане на докл.записка относно: Приемане на Общ. програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Златица.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

10. Разглеждане на докл.записка относно: Поставяне на паметна плоча на Цено Куртев в Алея на паметта и славата на град Златица.Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

 1. Разглеждане на докл.записка относно: Удостояване на Димитър Петров Петков със званието „Почетен гражданин” на община Златица (посмъртно).

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

 1. Разглеждане на докл.записка относно: Приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общ. детски градини на терит.на общ. Златица.

Докл. инж. Магдалена Иванова - кмет на община Златица.

13. Разглеждане предложение относно: Преобразуване на детска градина "Слънце" и детска градина " Вяра, Надежда и Любов" чрез сливане от учебна 2017/2018 г

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

14. Разглеждане предложение относно: Постъпило искане за уреждане на сметки по регулация за парцел XVIII 664, кв.41 по плана на гр. Златица.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

15. Разглеждане предложение относно: Постъпило искане за уреждане на сметки по регулация на парцел II779,кв.117 по плана на гр. Златица .

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

16. Разглеждане предложение относно: Отдаване под наем на общински терен от 20 кв.м., кв.93, представляващ част от свободен имот – публична общ. собственост /чл. 56, ал.2 от Закона за общинската собственост/.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

17. Разглеждане предложение относно: Отдаване под наем на общински терен от 20 кв.м., кв.108, представляващ част от УПИ V „за жилищно строителство и гаражи”, кв. 108 публична общинска собственост.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

18. Разглеждане предложение относно: Продажба на общински УПИ ХI – 689, УПИ Х - 689, УПИ IХ – 689, УПИ IV – 689, УПИ V - 689, УПИ VI – 689, УПИ VII – 689, УПИ VIII – 689, УПИ ХII- 689, УПИ ХXI – 689, УПИ XVIII – 689, УПИ ХIII - 689 и УПИ ХIV – 689,кв.173 по плана на гр.Златица, одобрен със заповед № 302/1984 г., изм. зап. № 298/2015 г

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

19. Разглеждане на докл.записка относно: Отдаване под наем на общински имот - частна общинска собственост, представляващ част от масивна сграда, обособен търговски обект от 24 кв.м., кв.68 по плана на гр.Златица./АчОС № 56 от 23.05.2007 г/ .Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

20. Разглеждане на докл.записка относно: Отдаване под наем на общински терени 2 по 10 кв.м., кв.73, представляващи част от улично платно /нереализирано/ - публична общинска собственост, съгласно чл.56, ал.2 от Закона за общинската собственост.Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

21. Разглеждане на докл.записка относно договор за наем с ПК "Златица 91" гр. Златица.  Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

22.Разглеждане докл.записка относно: Приемане на решение за отпускане на персонална пенсия на Станислав Иванова Иванов.

Докл. инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица

23. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ на граждани от община Златица.

Докл. д-р Веселин Тинчев – председател ПК „Здравеопазване и социални дейности” към ОбС – Златица

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС - ЗЛАТИЦА:

/Асен Плахов/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница