Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данниДата07.02.2017
Размер63.43 Kb.
#14426
ТипОтчет


ДОКЛАД ЗА КАЧЕСТВОТО


НА ЕНЕРГИЙНАТА СТАТИСТИКА
Методология и Резюме


Страна: БЪЛГАРИЯ

Година: 2011

Този доклад е изготвен в съответствие с клаузите, заложени в чл.6 „Оценка на качеството и отчети“ на Регламент (ЕС) № 1099/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 Октомври 2008 за Енергийна статистика. Той обхваща информация за всички събирания на данни на национално ниво съгласно Регламента за енергийна статистика (РЕС). В съответствие с дискусиите и изводите, направени на Годишната среща по енергийна статистика през 2010 година, този отчет обхваща две части:

 1. Част А – Обща информация

Тази част се попълва за всяко събиране на данни на национално ниво, което произвежда данни, необходими за отчитането съгласно РЕС.

 1. Част Б – Детайлна информация

Тази част се попълва за тези събирания на данни, които се считат за основни при изпълнение на изискванията на РЕС.Методология и резюме


Доклад за качеството на Енергийната статистика

Част A – Обща Информация


Страна: БЪЛГАРИЯ

Година: 20111. Наименование на събирането на данни


Отчет за разхода на горива и енергия


2. Национален орган, отговорен за събирането на данни


Национален статистически институт, ул. П. Волов 2, София, България
 1. Цел и история
НСИ осъществява самостоятелно събирането на данните.

Данни за потреблението по видове основни енергийни продукти се събират от преди повече от 30 години.

От 1997 г, за осигуряване на по-коректни данни за крайното енергийно потребление, събирането на данните за потреблението на енергийни продукти се провежда едновременно с други наблюдения – Баланс на енерго-преобразуващите процеси:


 • Производство на електрическа и на топлинна енергия

 • Производство на брикети от лигнитни въглища

 • Производство на кокс в коксови пещи

 • Производство на доменен газ

 • Производство на нефтени продукти

Годишни агрегирани данни по икономически дейности по схемата на общия енергиен баланс за периода след 2000 г са на разположение на интернет страницата на НСИ в рубрика „Енергетика”, под-рубрика „6.1 Общ енергиен баланс” - http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=304. Отчетен период, честота и краен срок за изпращане на данните


Данните се събират за календарна година до края на месец март, следващ отчетната година:

 • на хартиен формуляр в териториалните статистически бюра (ТСБ)/Национална агенция по приходите или в

 • електронна форма онлайн в „Информационна система бизнес статистика” на сървъра на НСИ.

До края на месец юни експертите от ТСБ въвеждат получените от фирмите отчети на хартия в „Информационна система бизнес статистика”.


Методология и резюме


Доклад за качеството на Енергийната статистика


Част Б – Детайлна информация5. Нормативна уредбаДанните се събират задължително, въз основа на годишната Национална статистическа програма, която е разработена в съответствие с глава трета от българския Закон за статистиката. - http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&SP=102&NSP=1#cont .


6. Статистически понятия и метод
6.1 Наблюдавани променливи и производни


 1. Наблюдават се следните показатели:

 • Наличност в началото на периода;

 • Наличност в края на периода;

 • Общо потребление и в т.ч.:

● за неенергийно използване;

● за транспорт;

● за селскостопански/строителни машини и други стационарни двигатели.

Тези показатели се събират за всеки енергиен продукт в съответната му специфична измерителна единица. 1. С това наблюдение се събират данни за енергийните продукти, включени в националната класификация „ПРОДЕНЕРДЖИ” (http://www.issc.nsi.bg/WEB_CE9/faces/classificationList.jsp - №56

ПРОДЕНЕРДЖИ – 2011).

Националната класификация „ПРОДЕНЕРДЖИ” е създадена на база Регламент по енергийна статистика 1099/2008 .
 1. За всеки енергиен продукт се използва специфична измерителна единица. Някои от използваните на национално ниво множителите за превръщане на енергийните продукти от специфична мярка в ТДж са публикувани на интернет страницата на НСИ http://www.nsi.bg/otrasal-publikacia.php?n=310&otr=30 ; Електронна версия на публикацията "Енергийни баланси 2010" – страница „Коефициенти”.6.2 Начин на събиране на данните

Наблюдението се провежда изчерпателно и осигурява данни от бизнес отраслите –селско/горско стопанство, индустрия, транспорт.

Данни за сектора на услугите се осигуряват от доставчиците посредством друго наблюдение – „Отчет за ресурсите и реализацията”.6.3 Респонденти


Регистърът на статистическите единици (РСЕ) е основният източник за определяне обхвата на единиците на наблюдение. Той се обновява всяка година и включва всички предприятия, които представят в НСИ Годишен отчет за дейността си.
Съвкупността от предприятия, които следва да представят отчет, е част от РСЕ: всички нефинансови предприятия, съставящи счетоводен баланс, с икономическа дейност от 01 до 53 по КИД-2008, които са декларирали разходи за енергийни продукти.


6.4 Размер на извадката и степен на неотговаряемост


Не се прилага.


6.5 Класификации


Номенклатура на енергийните продукти „ПРОДЕНЕРДЖИ”, създадена на база Регламент по енергийна статистика 1099/2008.


6.6 Изготвяне на окончателни данни, използвани модели и техники за статистическа оценка


Процедурите за проверка на данните са в сила за всеки енергиен продукт и за всяка отчетна единица.

С тях се контролира обхвата на задължените предприятия и пълнотата на данните.

Проверката се осъществява на първия етап при въвеждането на данните в онлайн системата „ИСБС” и в последствие на национално ниво от експертите в НСИ.

Данните се агрегират на национално ниво по икономически дейности.
6.7 Обща оценка за точност на данните


Събираните с това наблюдение данни са с добра точност и надеждност.


6.8. Политика относно ревизия на данните


Корекция на данните е възможна в случаите на допусната грешка.


7. Допълнителна документация
7.1 Методология


Използваният въпросник и методологията за 2010 г са публикувани на интернет страницата на НСИ :

 1. http://www.nsi.bg/files/GOD2010/P2/21%20-%20Goriva%20Energia_NF2_2010.pdf - за всички потребители.

 2. В онлайн „Информационна система бизнес статистика”, 2.Нефинансови предприятия, съставящи баланс - http://www.nsi.bg/GOD2011_02_pagebg.htm?P=68&SP=580&SSPP=582 . Достъпът е възможен само за отговорните лица - предприятия, използващи електронен подпис.

От 2008 г данните на предприятията са на сървъра на НСИ. Достъпът е възможен само за определени експерти от НСИ.7.2 Документация за качеството


Първи доклад за качеството на наблюдението за разход на горива и енергия.Каталог: sites -> default -> files -> files -> pages
pages -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
pages -> Термин Определение
pages -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
pages -> Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
pages -> Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
pages -> Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
pages -> Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница