Отчет за реализирани спортни и младежки дейности, образователни проекти и програми, дейности на съвет по безопасност на движениетостраница1/6
Дата24.07.2016
Размер0.76 Mb.
#3582
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ


ОТЧЕТ
ЗА
РЕАЛИЗИРАНИ СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ,

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ,

ДЕЙНОСТИ НА СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

НА ДЕЦАТА В СОФИЯ /СБДДС/
ДИРЕКЦИЯ „ПИСТ”
/януари – декември 2013 година/

София, декември 2013 г.

Във връзка с одобрен Годишен календарен план на дирекция „ПИСТ” 2013 представяме отчет за реализирани спортни и младежки дейности, и финансов анализ за периода януари – юни в следните направления и дейности:


Приложение 1 – информация в изпълнение на Годишен Календарен план за спортни и младежки дейности – за период януари – декември 2013; финансова справка – аналитични данни
Приложение 2 - отчет за участие на експерти от Дирекция „пист” в комисии
Приложение 3 – информация за образователни проекти и програми, дискусионни форуми и др.
Приложение 4 – информация за реализирани дейности в изпълнение на Общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение – административно обслужване и финансиране на проекти на Съвет по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/

Приложение 1

Информация

в изпълнение на Годишен Календарен план

за спортни и младежки дейности
1. Административно обслужване – организация и управление:

- Разработен годишен календарен план за спортни и младежки дейности в партньорство и сътрудничество с образователни институции, спортни клубове и организации


- през календарната 2013 година бяха предприети и реализирани:

* Дейности и мерки в изпълнение на Решение № 7/ 12.01.2012 г., Решение № 293/ 14.06.2012 г.и Решение № 365/ 12.07.2012 г.на СОС и Заповед № РД-09-01-82/ 15.02.2013г., както следва:


Дейности и мерки в изпълнение на Решение № 13/ 24.01.2013 г. на СОС относно

обявяване на сесия – м. февруари 2013г. за набиране на проектни предложения в изпълнение на Общинска Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

Дейности и мерки в изпълнение на Решение № 116 / 14.03.2013 г. на СОС относно: • Одобрено предложение за финансиране на проекти по Приоритетна област 1 по

Програмата, въз основа на оценка на Експертен съвет

 • Одобрено предложение за финансиране на проекти по Приоритетна област 2 по

Програмата, въз основа на оценка на Експертен съвет

 • Утвърдена Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и

инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2013година

 • Утвърдена Програма за реиновиране на спортна инфраструктура за 2013 година


Дейности и мерки в изпълнение на Решение № 403/ 18.07.2013 г. на СОС относно

обявяване на сесия – м. септември 2013г. за набиране на проектни предложения в изпълнение на Общинска Програма за развитие на физическото възпитание и спорта

Дейности и мерки в изпълнение на Решение № 528/ 26.09.2013 г. на СОС относно: • Одобрено предложение за финансиране на проекти по Приоритетна област 1 по

Програмата, въз основа на оценка на Експертен съвет

Забележка: С оглед неусвоени средства по ПО 1 се предприемат следните промени:

 • Увеличаване на бюджет за финансиране на проекти по Приоритетна област 2 със сумата

от 34 419 лв.

 • Одобрено предложение за финансиране на проекти по Приоритетна област 2 по

Програмата, въз основа на оценка на Експертен съвет

 • Увеличен бюджет по Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании

и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община със сумата от 32 151 лв.
За календарната 2013 година бяха одобрени и финансирани проектни предложения по Приоритетни области, както следва:
- Приоритетна област 1 - Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина - финансирани 58 проекта

- Приоритетна област 2 - Взаимодействие и партньорство при реализиране на програми, дейности и инициативи с неправителствени организации и спортни клубове в областта на екология, гражданско и здравно образование, двигателна активност, спорт и туризъм - финансирани 60 проектаВ изпълнение на Решение № 267/ 30.05.2013г. и Решение № 528/ 26.09.2013г. на СОС:

  • Завишаване бюджета на Програма за съфинансиране на спортни събития,

форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община 2013

- Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община – логистика и съфинансиране – 40 събития
  • Завишаване бюджета на Програма за реиновиране на спортна инфраструктура

- Програма за реиновиране на спортна инфраструктура – 3 училищни басейна, 4 училищни салона, 2 училищни и междублокови площадки и 1 стрийт - фитнес площадка
* Дейности и мерки в изпълнение на 129 Постановление на Министерски съвет /ПМС/ за

подпомагане на физическото възпитание и спорта в училища и детски градини, въз основа на

информационна система „АДМИН М” за брой деца и ученици от образователните институции, както

следва:


 • Предоставяне на информация до образователните институции на територията на Столична

община относно насоки по изготвяне на проектни предложения

 • Провеждане на работни срещи между експерт „Младежки дейности и спорт” в Районните

администрации и екип „ПИСТ” / въз основа на изработен график за консултации/

 • Обобщаване и систематизиране на постъпилите проектни предложения

Административен капацитет

* Актуализиране и подържане на информационна база данни относно спортни обекти и

съоръжения, и обекти за социален туризъм – общинска собственост - страница на дирекция „ПИСТ”- посещения и изготвяне на протоколи на всички спортни площадки – публична общинска собственост – предписание за площадки в лошо състояние

* Набиране на допълнителна информация за общински спортни обекти и предоставянето и за включване в Национален регистър на спортните обекти към ММС

* Ежемесечна справка за предстоящи спортни събития в подкрепа кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019

* В изпълнение на Национална нормативна уредба и в изпълнение на Вътрешни правила експертите на дирекцията посещават и отчитат проведени обучения за повишаване на квалификацията

* През отчетения период експертите от дирекция „ПИСТ” осъществяват срещи и обучения с експерт „Младежки дейности и спорт” в съответните районни администрации

* Административно обслужване и организационно съдействие на спортни, младежки и международни форуми – в дирекцията са обработени над 1 000 преписки, писма и кореспонденции за отчетния период, получени са над 17 благодарствени писма, внесени са 6 доклада и над 10 становища до СОС.

* Съдействие на държавни структури при организация и провеждане на спортни дейности и събития

* Подготовка за реализиране на дейности по Програма „Ваканция” - информация на интернет –страница на дирекция „ПИСТ”- страницата и информацията се актуализират своевременно

* Изготвени становища по жалби на граждани и спортни клубове – 2 броя жалби, не касаещи дейността на дирекцията – оплакванията са свързани с поведение на учители на УИ и изисквания на спортен клуб към облекло/екипи на спортно събитие, изготвени са отговори на вниманието на г-н Иван Петров, относно отправени запитвания, свързани с дейността на Ученическа спортна школа, техническото състояние на общинска зала „Триадица” и други.

* Проведени над 10 експертни срещи и работни заседания в дирекция „ПИСТ”


2. Ученически Игри 2012- 2013

    • Ученическите игри/УИ/ Ученическите игри са приоритетна дейност за Столична

община/СО/, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” /ПИСТ/ в областта на физическото възпитание и спорта за учащи. Организацията и координацията на състезанията във всички етапи от УИ се осъществява от Българска асоциация спорт за учащи /БАСУ/ и/или друга лицензирана спортна организация, със съдействието на МОМН, МФВС, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Българските спортни федерации(БФС).”

 • Столична община има пряко отношение към два от етапите на игрите – Първи етап

„Вътрешно-училищни и общински състезания /за гр. София – районни/ и Четвърти етап – Финални състезания/ Републикански първенства по видове спорт/.

* Първи етап – Районни първенства за 24 Районни администрации

 • Общинските състезания (за гр.София - районните) се организират от специалистите в

общините (районите), със съдействието на експертите от Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” за периода октомври 2012 г. – февруари 2013 година.

Участници /възраст/: Първи етап – Районни първенства: 1435 отбора/12 628 участници на възраст 5-12 клас от Столичните училища за 24 РА.Четвърти етап – Републикански първенства по вид спорт, възрастова група и пол - 356 участници в 35 отбора от 24 Столични училища при 14 Районни администрации.

 • Методическо съдействие и стриктна финансова политика по отношение на провеждане и

организация на УИ в рамките на този етап. Координация на дейности със СК „Левски” и БАСУ - участие в провеждане на Технически конференции. Подготовка на пакет от документи за ефективно протичане на етапи от УИ – на ниво РА, образователни институции, проследяващи дейности във всички етапи.

 • по отношение на организация и провеждане на УИ, дирекция „ПИСТ” координира дейности

за охрана, мерки за сигурност със съдействието на началник - сектор „Охранителна полиция”

 • обработени са финансови справки, протоколи и са представени четири докладни записки за

корекция на бюджета на 24 РА в дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички”, касаещи финансиране на Първи етап на УИ / Районни първенства

* Втори етап /Областни състезания – 6 групи за гр. София/ и Трети етап / Зонални състезания – Градско п-во за гр. София/

 • Столична община, Дирекция „ПИСТ” съдейства при осигуряване на база, подпомага

организацията на БАСУ и осигурява охрана за състезанията по видове спорт, предоставя информация за налични ресурси на СО.

* Четвърти етап – Републикански първенства по вид спорт, възрастова група и пол

 • Обработени са 32 Докладни записки от 17 Столични училища при 13 Районни администрации

за командироване на отборите в осем вида спорт, представители на град София на финалните съсетезания от УИ. Представени са две докладни записки за корекция на бюджет в дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички” касаещи финансиране на Четвърти етап на УИ за 13 РА.

В рамките на планиран бюджет 84 хиляди лева за УИ 2012/2013 година са изразходени 71 600 хил.лева.Забележка: 122 ОУ „Николай Лилиев” се отказа от участие в четвърти етап на УИ с официално писмо от името на Директор на училище, поради предстоящи изпити на децата и невъзможност да сформират отбор по хандбал, който да представя достойно София .

С оглед по-добро административно и финансово обслужване на УИ за следващата учебна година 2013/2014 г. дирекцията е заложила средства за обезпечаване на Първия етап през м. октомври и м. ноември, за изплащане на първите срещи във вид спорт и за да не се получава забавяне във финансирането с 3-4 месеца, като напр. футбол,. ( По този начин реализираните дейности от УИ в календарната 2013г ще се изплащат в същата година, а не както досега - в следваща календарна година ).

Направените промени в Правилата за УИ 2012/2013 г. предизвикаха неразбиране и напрежение сред спортни специалисти, напрежение между институции и организации, отговорни за провеждането им. Конкретната ситуация създаде затруднения на експерти от дирекцията, които отговарят за провеждането на Първи, Втори и Трети етап от УИ и съдействат за участие на отборите от гр. София в Четвърти финален етап.

Дирекция „ПИСТ” потвърждава позицията си за необходимостта от промени и актуализация на Правилата, но с оглед разширяване на възрастови групи, участници и видове спорт, мотивиране на учители и експертен – съдийски, медицински и друг технически персонал за участие в УИ, по - добро финансово обезпечаване на всички етапи с предвидени средства за наем на база и др.

Ще продължат дейностите по–посока на мотивиране на учители и ученици за включване и участие в УИ, както и обучение на експерти от РА, които отговарят за провеждането им.

3. Ученически Игри 2013 - 2014, в изпълнение на Заповед N РД 09-1559/ 01.11.2013г. на Министър на младежта, образованието и науката.

За първи път Дирекция „ПИСТ” осигури финансиране на районен етап от Ученически игри 2013/ 2014 по спорт футбол за същата календарна година. Практическото финансиране до настоящия момент се реализираше в следващата календарна година, въпреки, че състезанията традиционно се провеждат в месеците октомври, ноември с оглед по-добри метеорологични условия. Тази календарна година дирекцията предвиди по-голям финансов ресурс за обезпечаване на Ученически и игри 2012/ 2013 г. – Първи и Четвърти етап и Първи етап – спорт Футбол – Ученически игри 2013/ 2014 г.

В първия районен етап по спорт футбол от Ученически игри 2013/ 2014 година взеха участие 2 475 ученици, разпределени в три възрастови групи 5-7 клас, 8-10 клас и 11-12 клас.
4. Постановление №129 на Министерски съвет от 11.07.2000г.

Постановление №129 на Министерски съвет от 11.07.2000г., чл. 1, ал. 1 и 2:

„Определя минимални диференцирани размери на паричните средствата за физическо възпитание и спорт, както следва:

ал. 1 – за деца в общинските детски градини – 2 лв. на дете за бюджетна година;

ал. 2 – за ученици в общинските училища в присъствена форма на обучение – 3 лв. на ученик за бюджетна година.”

Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините се определя от МОМН, съгласно ясно обосновани нормативни документи и формуляри, както следва:


 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ №129 на Министерски съвет

 • ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

 • обобщен план на Проект за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта /бланка/

 • справка за съгласуваните проекти на общинските детски градини и училища по реда на ПМС №129 / 2000 г. със съответната комисия на общинския съвет /бланка/

 • заявление до заместник – кмет на Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимост” /бланка/

 • критерии за изработване на проекти, кандидатстващи за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за децата, учениците и студентите по реда на ПМС № 129/ 11.07.2000г. – утвърдени от Министъра на образованието, младежта и науката

 • СПРАВКА ОБРАЗЕЦ №1 И СПРАВКА ОБРАЗЕЦ №2 за детски градини и училища, съгласно информационна система на МОМН „Админ М”.

До 2012 година включително дейността се извършваше от експерт към ПК за ДМСТ, при СОС.

В изпълнение на писмо № 9105-56/ 13.02.2013г. на Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ и съгласно резолюция на заместник – кмет при Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимост” 129 Постановление на Министерски съвет се формира като основен приоритет от дейностите на дирекция „ПИСТ”.

В тази връзка бе определена експертна група за организация и обобщаване на постъпилите проекти във връзка с Постановлението.

За първа година експертите от дирекция „ПИСТ” се ангажираха с цялостната дейност по информираност, координация, обобщаване и анализ на 369 проектни предложения от 24 районни администрации от които 198 детски градини и 171 училища.

Експертната група създаде организация и управление относно дейности и мерки в изпълнение на внесено писмо от МОМН в Столична община с №СО-0500-355 от дата 22.02.2013г. съгласно 129 ПМС за подпомагане на физическото възпитание и спорта в училища и детски градини, въз основа на информационна система на МОМН „АДМИН М” за брой деца и ученици от образователните институции както следва:
*)Предоставяне на информация до образователните институции на територията на Столична община относно насоки по изготвяне на проектни предложения. / СО-0800-21 от дата 05.02.2013г. /
*)Провеждане на работни срещи между експерт „Младежки дейности и спорт” от Районните администрации и експертна комисия /екип „ПИСТ”/ по предварително изработен график за консултации. /от 11 до 14 март/
*)Обобщаване и систематизиране на постъпилите проектни предложения. /март-април/
*)Изготвяне на НАСОКИ И УКАЗАНИЯ при оформяне на проекти в изпълнение на Постановление № 129 на МС.

През отчетения период на подготовка и обобщаване на проектите бяха срещнати редица трудности от страна на експерти от районни администрации и директори на образователни институции, което наложи необходимостта от разработване на указания и насоки за изготвяне на проектите с цел ефективно усвояване на средствата и осигуряване на достъп на деца и ученици до системни спортни дейности и занимания.

Целта на разработените насоки е координиране и ефективно управление на средствата за спортни дейности в образователните институции.
5. Организация и управление на утвърден Календарен план на дирекция „ПИСТ” за 2013 година на СО – административен капацитет:

- през 2013 година са реализирани заложените дейности в Годишния Календарен план на дирекцията, с изключение на едно спортно събитие по програма „туризъм”, поради обективни обстоятелства

- оказано е съдействие – организационно, техническо, методическо на външни структури и организации при провеждане на спортни събития, форуми, програми в областта на физическото възпитание и спорта

- разработена е рамка за ясна отчетност и проследяване на резултатите в дирекцията;

- разработена е стриктна финансова политика и отчетност при реализиране на дейности – на всеки 3 месеца се внася в ПК за ДМСТ съдържателен и финансов отчет за реализирани дейности;

- добри практики в организация и дейности – спортен календар на външни структури, програма „Ваканция” , публичност и достъпност на информация за площадки и достъп до обекти за спорт и рекреация, организация и провеждане на Ученическите игри, Дейности и мерки в изпълнение на 129 Постановление на Министерски съвет /ПМС/


6. Анализ на ефективност и ефикасност при реализиране на дейности в областта на физическото възпитание и спорта

- през отчетния период е поставен акцент върху по-добра организация и взаимодействие с образователните институции, НПО, спортни организации и дружества;

- специален фокус в дейностите на дирекцията имаха Програма „Мини - Волейбол”, Програма „Грасруутс” – начални въвеждащи обучения по вид спорт – волейбол и футбол. Програмите се изпълняват съвместно с БФ по Волейбол и Български Футболен съюз. Ефектът и обратната връзка от обхванатите деца и учители е изключително позитивен;

- въведените нови практики и инициативи са по посока обхващане на деца и ученици от образователните институции в спортни дейности и устойчиво участие в извънкласни форми;

- въз основа на финансови показатели и участие на учащи в определени събития е отчетен фактът, че инициирането на събития от спортни структури – клубове и организации позволява разнообразяване на дейностите и намаляване на финансовите ресурси от страна на дирекцията;

- обхванати са различни целеви групи от учащи се и са разнообразени форми на участие и включване;

- поставен е акцент в голяма част от събитията върху подготовка и обучение на специалисти и ученици – програмния елемент при инициирането на дейности преминава през различни етапи на организация – обучения, извънкласни дейности и събитие на турнирна основа със състезателен характер, което да финализира конкретната програма

- необходимо е да се потърсят и други ресурси при организация на програми и събития. Планираме за 2014 година разработване и на Програма „Шах в училище и детската градина”

- за следващата календарна година дирекция „ПИСТ” разработи насоки за организация и провеждане на научно-практическа конференция в областта на добри практики в образователните институции за развитие на физическото възпитание и спорта. Планирани са работни срещи с НСА „В. Левски” за организация и провеждане през м. септември 2014 година.

7. Анализ на ефективност и ефикасност при реализиране на Програма „Ваканция”

Ваканция – пролет 2013

Ваканция – лято 2013

ОБЩО

Дневни градски лагери

5

5

Извънградски лагери

17

17

Достъп до спорт и други събития

11

43

54

Спортна дейност и обучение


7

17

24

Бр. подадена информация от РА


18

82

100

Включени РА


4

6

10


Ваканция – пролет 2013

Дневни градски лагери

Извънградски лагери

Достъп до спорт и други събития – 11

Спортна дейност и обучение – 7

Бр. подадена информация от РА – 18

Включени РА – 4
Ваканция – лято 2013

Дневни градски лагери – 5

Извънградски лагери - 17

Достъп до спорт и други събития – 43

Спортна дейност и обучение – 17

Бр. подадена информация от РА – 82

Включени РА – 6
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница