Отчет за стажантската програма на висшия съдебен съвет 2015 Обща информацияДата20.08.2018
Размер0.54 Mb.
#81376
ТипОтчет
ДОКЛАД-ОТЧЕТ

ЗА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

2015


 1. Обща информация.

По инициатива на Комисия „Публична комуникация” от 1 юни 2013г. в администрацията на Висшия съдебен съвет се провежда едномесечен, целодневен, неплатен стаж за студенти по „Право” от ІІІ-ти и ІV-ти курс на юридическите факултети в страната, които са с непрекъснати права и в процес на обучение в момента на кандидатстването. Стажантската програма има за цел популяризиране дейността на ВСС сред бъдещите юристи чрез предоставяне на възможност лично да се запознаят с функциите на висшия кадрови орган на съдебната власт и организацията на неговата администрация.

Този доклад отчита изпълнението на Стажантската програма в администрацията на ВСС през периода 2013-2015 г. като са посочени и обобщени етапите от провеждането на Програмата, както и анализ на обратната връзка от стажантите.

2. Процедура по кандидатстване, условия и изисквания за участие в Стажантската програма към АВСС. Попълване на тест-въпросник.
Организирането на едномесечни стажове в администрацията на ВСС за студенти по „Право” ІІІ и ІV курс е целогодишно и е част от Годишните програми на Комисия „Публична комуникация”. На интернет страницата на ВСС в раздел „Стажантска програма” е публикувана Програма
за провеждане на стаж на студентите от юридическите факултети в администрацията на Висшия съдебен съвет, в която детайлно са описани дирекциите, в които се провежда стажът, определените отговорници в тях и дейностите, в които по преценка на директорите стажантите могат да бъдат включени.

Желаещите имат възможност да кандидатстват чрез подаване на следните документи в Деловодството на Висшия съдебен съвет или по електронен път на pkp@vss.justice.bg /vss@vss.justice.bg. Изискуемите документи са: • Молба свободен текст, в която посочват предпочитания период за провеждане на стажа;

 • Автобиография на български език;

 • Декларация, че са съгласни предоставените от тях данни да бъдат обработвани от ВСС в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на стажа.

 • Уверение за непрекъснати студентски права към момента на провеждане на стажа и удостоверяващо курса на обучение;

 • Мотивационно писмо.

На кандидатите се предоставят две възможни дати за попълване на въпросника в месеца предхождащ посочения от тях период за участие в Програмата. За датите кандидатите се информират чрез и-мейл. При липса на обратна връзка със същите се установява контакт чрез телефонен разговор със служител от дирекцията.

Неиздържалите теста също се уведомяват като им се предоставя възможност при желание да кандидатстват отново.

В деня определен за попълване на въпросниците на служителите от „Съдебна охрана” се предоставя списък на участниците, заявили, че ще попълват въпросник с цел спазване на пропускателния режим в сградата. При явяване за попълване на въпросника кандидатите се легитимират с лична карта, след което се допускат за участие в предварителния подбор.

При попълване на въпросника в залата присъства служител от дирекция „Публична комуникация”, определеното време за отговори е 40 минути. Кандидатите нямат право да използват нормативни документи.

Документите, с които кандидатстват студентите, заедно с попълнените въпросници се разглеждат на заседание на Комисия „Публична комуникация”. Членовете на Комисията проверяват въпросниците и при постигнат резултат от кандидатите над 4.50 същите се одобряват за участие съобразно посочения от тях период. КПК приема ежемесечно решение, с което поименно допуска одобрените стажанти за участие в Програмата.3. Регламент на стажантската програма.
Подготовката за реализиране на стажантската програма започва през първото полугодие на 2013г. С решение по протокол №13/02.04.2013г. на Комисия „Публична комуникация” са изпратени уведомителни писма до деканите на юридическите факултети на висшите учебни заведения в Р България за началото на инициативата. С решение по протокол № 17/15.05.2013г. на Комисия „Публична комуникация” е възложено на главния секретар на ВСС да изготви въпросник за кандидатите за стаж в АВСС въз основа, на който да бъде извършен окончателният подбор. Със същото решение са определени дирекциите, в които ще преминава стажът, а именно дирекция „Правна”, дирекция „Административно-организационна дейност”, дирекция „Съдебни кадри и конкурси” и дирекция „Публична комуникация и протокол”. Първият тест за подбор на кандидат-стажантите е проведен на 20.05.2013г.

С решение по протокол №18/21.05.2013г. на Комисия „Публична комуникация” е възложено на експерт към комисията да изготви проект на Удостоверение, което да бъде връчено на студентите след приключване на стажа.Същият е одобрен с решение по протокол №20/05.06.2013г.

С решение на Висшия съдебен съвет по протокол №24/20.06.2013г. е утвърдено удостоверение за проведен студентски стаж в администрацията на ВСС и е упълномощен председателя на КПК да подписва удостоверенията.

Поради засилен интерес с решение по протокол № 1/07.01.2014г. на ПКП е удължен срокът за подаване на документи от желаещите да се включат в стажантската програма до 28.02.2014г.

С цел завишаване на изискванията към кандидатите, предвид подчертания интерес към програмата и поради ограничените възможности за осигуряване на работни места в дирекциите за стажантите, се въведоха нови въпросници съобразени с наложените стандарти за подбор на кандидати за стаж в Държавната администрация на Р България. По този начин се гарантира обективен подбор въз основа на строго определени единни критерии като се осигури, както тяхната устойчивост във времето, така и надграждане на установената до момента практика от КПК.

С решение по протокол № 25/24.06.2014г. Комисия „Публична комуникация” одобри три варианта на въпросници. Съдържанието на същите е разработен от служител в дирекция „Публична комуникация и протокол”. При изработването им бе извършено проучване на установените добри практики от Министерски съвет и Омбудсмана на Р България. Проведени бяха няколко срещи с държавни служители отговарящи за координацията и провеждането на стажантските програми в посочените институции, при които бе установено, че общият подход при подбора на кандидатите изисква съобразяване, както на познанията им свързани с дейността и функциите на институцията, за която кандидатстват, така и минимално ниво на езикови и компютърни познания съобразени с качеството им на студенти. С оглед на това одобрените варианта за подбор на кандидат-стажантите са структурирани в четири модула, съдържащи отворени и затворени въпроси, с определен брой точки за всеки от тях и определена формула за получаване на окончателната оценка. Въпросите са свързани с функциите, дейността и правомощията на ВСС, основните нормативни документи регламентиращи съдебната власт, структурата на органите на съдебната власт, статута на магистратите и други.

С решение по протокол №40а/04.11.2014г. на КПК е приет за сведение доклад от служител в дирекция „Публична комуникация и протокол” свързан с негативна оценка на двама стажанти от СУ „Св. Климент Охридски” в периода 01-30.10.2014г.

Отново поради висок интерес с решение по протокол №2/20.01.2015г., КПК удължи срока за прием на документи за участие в стажантската програма през 2015г. Като освен уведомителни писма до деканите на юридическите факултети, бяха изпратени такива до Студентските съвети към съответните факултети и бе публикувана информация на интернет и фейсбук страницата на ВСС.3. Провеждане и приключване на стажа в АВСС
Самата стажантска програма спазва следната последователност:

 1. Съставяне на график за присъствие в дирекциите съобразно желанието на стажантите, като се допуска възможност участниците да не посещават всички дирекции вписани в стажантската програма. Всеки стажант получава присъствен лист, който ежедневно се подписва от отговорния служител от АВСС и стажанта, подписва декларация за поверителност, както и график за провеждането на стажа.

 2. Копие на графика се връчва на директорите на ангажираните дирекции и се поставя на информационната табло, в офиса на ет. 3.

 3. Първоначално стажантите се запознават с функциите на ВСС, неговите правомощия и структурата на АВСС чрез презентация изготвена и представена от служителите в дирекция „Публична комуникация и протокол”. Провежда се информационен тур в сградата на ВСС, представят се директорите и дейността и функциите на дирекциите в АВСС, в които стажантите не са разпределени и нямат достъп /съгласно одобрената Програма/.

 4. Съгласно приетия график се определя работно място на стажанта в съответната дирекция. Отговорникът по програмата от дирекцията, спрямо натовареността на служителите, възлага ежедневно задачи на стажанта и следи за тяхното изпълнение. Стажантите имат достъп само до документите предоставени им от съответната дирекция, в кабинета, където са разпределени в съответния ден. Същите нямат достъп до други работни помещения освен с изричната санкция на отговорния служител.

 5. При провеждане на заседания на ВСС, стажантите при желание, присъстват в зала 107 и наблюдават протичането на заседанието заедно с ресорните журналисти.

 6. След съгласуване с председател на постоянна комисия при ВСС и при заявен интерес стажантите могат да присъстват (без участие) в заседанието на комисията.

 7. Предвидена е възможност за срещи с председателя на Комисия „Публична комуникация и протокол”.

 8. След приключване на стажът, обикновено в последния календарен ден на месеца се провежда среща между стажантите, председателя на КПК или представляващия ВСС, на която се връчват удостоверенията на стажантите. Експертите от дирекция „Информационни технологии и статистика” осигуряват индивидуални снимки при връчване на удостоверенията, както и групови такива. На стажантите се демонстрира системата за тайно гласуване на ВСС, като всеки един от тях получава възможност да гласува. В неформален разговор студентите споделят своите впечатления от стажа, задават въпроси и аргументират по желание своите впечатления и препоръки относно проведения стаж. Същите се вписват индивидуално в нарочна книга „За впечатления и препоръки” и попълват изходна анкета с цел установяване степента им на удовлетвореност и придобиването на нови знания при участието им в Стажантската програма.

В дирекция „Публична комуникация и протокол” се поддържа Регистър на стажантите получили удостоверение за проведен стаж, както и списък на кандидатствалите за стаж с предоставените от тях документи. Въз основа на тази база данни през 2014г. по искане на Германската фондация за международно правно сътрудничество, бяха предложени двама стажанти за участие в лятна програма за студенти, включваща посещение на Университета в гр. Бон и лекции във Висшето училище на Брюл с цел запознаване с немската съдебна система.

Един от участниците в Стажантската програма поради проявена ангажираност, активност и висока отговорност при изпълнение на поставените задачи впоследствие започва работа в администрацията на ВСС.

Високо оценено е участието на друг стажант от Нов български университет, за което Комисия „Публична комуникация” бе информирана от дирекция „Атестиране на магистрати”. Поради показано изключително старание, усърдие и стремеж към усвояване на правната материя свързана с атестирането и кариерното израстване на магистратите до декана на НБУ бе изпратено благодарствено писмо от председателя на КПК.

Стажантите активно се включиха при подготовката и провеждането на Дните на Отворени врати във ВСС на 16.04.2014г. и през 2015 г.

Ангажираност и отговорност бе проявена и от стажантите в периода юли-август 2014г., които активно подпомагаха дирекция „Публична комуникация и протокол” в условията на крайно редуциран персонален състав.

Изключителна ангажираност демонстрираха и стажантите, участващи в Програмата през месец март 2015г. Те въведоха данните от 3 256 анкетни карти на хартиен носител, в рамките на анкетното проучване за общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт сред магистрати, граждани и съдебни служители проведено в периода юли-януари 2014г. по инициатива на Комисия „Публична комуникация”.4. Статистически данни
4.1. Кандидатствали

От започването на стажантската програма до момента, молби за участие в нея са подали общо 313 студенти, от които 116 след успешно положен тест са преминали стажа. Техният брой съотнесен по години е както следва:ЗА 2013 ГОДИНА
Кандидатствали за стаж 99 студенти по „Право” от цялата страна.

След попълване на въпросник са одобрени – 37 студента и неодобрени– 62-ма.ЗА 2014 ГОДИНА
Кандидатствали за стаж 122 студенти по „Право” от цялата страна.

След попълване на въпросник са одобрени – 48 студента и неодобрени са 76, като сред тях има и не явили се.ЗА 2015 ГОДИНА /01.01.2015г.-01.10.2015г./
Кандидатствали за стаж 92 студенти по „Право” от следните университети:


 1. Софийски университет „Св. Климент Охридски” - 17

 2. Нов български университет - 24

 3. Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий” - 13

 4. Югозападен университет „Неофит Рилски” - 16

 5. Университет за национално и световно стопанство - 17

 6. Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски” - 4

 7. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - 1

 8. Бургаски свободен университет - няма кандидати

 9. Русенски университет „Ангел Кънчев” - няма кандидатиГрафика 1 Кандидатствали студенти за стаж през 2015 г.
През 2015 г. най-много студенти са кандидатствали от столичните учебни заведения (графика 1) - Нов български университет, следван от СУ ”Климент Охридски” и УНСС. От провинцията начело е ЮЗУ „Неофит Рилски”, следван от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, ПУ „ Паисий Хилендарски” и ВСУ „Черноризец Храбър”. Няма подадени молби за участие в Стажантската програма от Бургаски свободен университет и Русенски университет „Ангел Кънчев”. В периода 01.01.2015г.-01.10.2015г. одобрените стажанти са 31, а неодобрените – 61.

4.2. Успешно завършили стажа и получили удостоверение
ЗА 2013 ГОДИНА
Стажантската програма започва през месец юни 2013г., като първите участници в нея са 6-ма студенти, 5-ма от тях са били 4-ти курс и 1 - 3-ти курс специалност „Право” от: Нов български университет (НБУ) -2, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”- 2, Софийски университет „Св. Климент Охридски”-1 и Университет за национално и световно стопанство (УНСС) -1.

След успешно преминат стаж през 2013г. удостоверения са получили всички 37 одобрени студенти, като разпределени по ВУЗ-ве, техния брой е следния ( Графика 2):

1. Софийски университет „Св. Климент Охридски” - 11;


 1. Университет за национално и световно стопанство - 11;

 2. Югозападен университет „Неофит Рилски” - 7;

 3. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - 3;

 4. Нов български университет - 2;

 5. Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий” - 2

 6. Бургаски свободен университет - 1.Графика 2 Студенти, получили удостоверения за успешно преминат стаж за 2013 г.

ЗА 2014 ГОДИНА
След успешно преминат стаж през 2014г. удостоверения са получили всички одобрени студенти, като разпределени по ВУЗ-ве, техния брой е следния (Графика 3):


 1. Софийски университет „Св. Климент Охридски” - 18;

 2. Нов български университет - 10;

 3. Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий” - 5;

 4. Югозападен университет „Неофит Рилски” - 4;

 5. Университет за национално и световно стопанство - 2;

 6. Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски” - 2;

 7. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - 3;

 8. Бургаски свободен университет - 3;

 9. Русенски университет „Ангел Кънчев” - 1.Графика 3 Студенти, получили удостоверения за успешно преминат стаж за 2014 г.

ЗА 2015 ГОДИНА /01.01.2015г.-01.10.2015г./
След попълване на въпросник са одобрени – 31 студенти и не явили се и неодобрени – 61.

След успешно преминат стаж към 1 октомври 2015г. удостоверения са получили всички 31 одобрени студенти, като разпределени по ВУЗ-ве, техния брой е следния ( Графика 4):
 1. Софийски университет „Св. Климент Охридски” - 6;

 2. Нов български университет - 9;

 3. Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий” - 6;

 4. Югозападен университет „Неофит Рилски” - 6;

 5. Университет за национално и световно стопанство - 3;

 6. Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски” - 1.Графика 4 Студенти, получили удостоверения за успешно преминат стаж

към 01.10. 2015 г.
На Графика 5 е обобщена информацията от началото на провеждането на стажа в администрацията на Висшия съдебен съвет до 1 октомври 2015 г. отразено по години. През 2013 г. с равен резултат са СУ „Кл.Охридски” и УНСС. На второ място е ЮЗУ „Неофит Рилски”. През 2014г. водещ е СУ”Кл.Охридски” следван от Нов български университет и ВТУ „ Св.Св.Кирил и Методий”. През 2015г. СУ „Кл.Охридски” е на равни позиции с ВТУ „ Св.Св.Кирил и Методий” и ЮЗУ „Неофит Рилски” като отстъпват първенството на Нов български университет.

Графика 5 Обобщена графика на успешно завършилите стажа и получили удостоверение студенти за 2013 г., 2014 г. и до 01.10.2015 г.

4. Обратна връзка

За първи път през 2015 г. се въведе анкета за обратна връзка. До момента 28 стажанти са попълнили анкетата.

В резултат от преглеждането на така споменатите анкети става ясно, че степента на удовлетвореност у студентите е висока, което е показател за полезността на подетата през 2013-та година инициатива. Всички са единодушни, че посредством участието в Програмата са обогатили своите знания по отношение дейността и функциите на Висшия съдебен съвет, неговата администрация и съдебната власт в страната и че им е дадена възможност да се докоснат до реалната работна среда и да покажат и докажат своите знания и умения. Част от тях изтъкват като изключително полезно наученото по отношение на провеждането на конкурси за магистрати – необходимите морални качества, изискваните документи, организацията на самия подбор и безпристрастността на изпитните комисии. Един от анкетираните в дисонанс с другите изтъква, че е затвърдил мнението си за необходимост от съдебна реформа.

На въпроса „В коя от дирекциите Ви беше най-интересно да стажувате?” стажантите споделят, че престоят им във всяка една от тях е бил полезен, но се наблюдава масово симпатизиране на дирекциите „Правна” и „Съдебни кадри и конкурси на магистрати”, като посочват, че там са придобили най-много знания, които ще са им полезни за по-нататъшната им реализация в юридическата сфера.

По отношение на препоръките отправени по повод Стажантската програма студентите споделят, че биха желали:


 1. Да се удължи нейната времева продължителност

 2. Да се добави посещение в Инспектората към Висшия съдебен съвет и запознаване с дейността и функциите му.

 3. Да се включи възможността за присъствие на заседания на постоянните комисии

 4. Да се посетят и други, освен посочените в графиците им дирекции

 5. Повечето от студентите смятат, че е необходимо поставянето на повече конкретни задачи

 6. Предложено е и подобряване на комуникацията между ръководителите на Програмата и стажантите и между ръководителите на стажа и дирекции.

В тази връзка е добре и директорите на дирекциите и отговорниците за стажа по дирекции да попълват анкета за изпълнението на Програмата от стажантите.

 1. Освен това, стажантите, които са осъществили своя стаж през месеците, които съвпадат с учебната година намират за по-добър варианта дневният престой да е в рамките на 4 часа, с оглед на това да не се възпрепятства присъствието им на важни занятия в университета.

Наред с изброените аспекти за подобряване на така организирания едномесечен стаж, трима от студентите смятат, че промени не са необходими и всичко е било в достатъчни граници.

Студентите споделят, че въпреки заетостта на служителите от дирекциите, в които са разпределени им е предоставена възможността да участват в ежедневната им дейност по един или друг начин. Те изказват своите благодарности за отзивчивостта, за доброто отношение към тях и за това, че са приети като част от колектива, което е спомогнало за по-бързата им интеграция в работната среда и дейността. Най-голям процент – 39 % се считат като участници в ежедневната дейност на администрацията на ВСС, видно от графика 6, 36 % са посочили друго без да отбелязват конкретен отговор и само 25 % са отговорили, че са се чувствали като наблюдател.Графика 6
В голяма степен положителен отговор, с изключение на три отрицателни, среща въпросът дали стажантите биха препоръчали на свой състудент да кандидатства по програмата, което е доказателство за високата степен на ефективност и полезност на престоя в сградата на Съвета.

Прави силно впечатление, че с изключение на двама стажанти (7%) всички други са провеждали и други стажове досега, било то задължителни, заложени в учебната програма на университета, възможни, като тези по проекта „Студентски практики”, съфинансиран от Европейския социален фонд и стажа в администрацията на Президента или индивидуално предоставените им в различни адвокатски и нотариални кантори (47%) – графика 7. 25 % от анкетираните или 7 студента са провели преди това стаж в съда. Това е знаково за мотивацията на студентите от специалност „Право” в страната да обогатят своите знание в областта, която са избрали, да се запознаят отблизо с дейността на органите и участниците в съдебната система, да създадат нови контакти и още по време на своето обучение да се докоснат до реалната работна среда.Графика 7
Наблюдава се единодушие при отговора на въпроса „Как според Вас е необходимо да протича стажа?”. Участниците намират за добър варианта той да се реализира в няколко дирекции, с оглед запознаване с цялостната дейност на администрацията на Висшия съдебен съвет.

В анкетата се дава възможност стажантите да посочат какво според тях е необходимо да им се възлага по време на участието им в програмата, като те посочват, че ще е подходящо да им се дават конкретни задачи, да бъдат включени в екип по определена дейност, а също така и да подпомагат дейността на администрацията, когато възниква конкретна необходимост. Част от студентите посочват като приемливи за тях вариантите да изпълняват технически функции и да наблюдават дейността.

Като мотиви за кандидатстване за стажа студентите посочват желанието си да се запознаят отблизо с дейността, функциите и организацията на Висшия съдебен съвет, да се докоснат до реалната работна среда и да обогатят своите знания в сферата на правото. Един от стажантите споделя, че има афинитет към дейността на Висшия съдебен съвет и участието в програмата му е дало възможност да се запознае по-подробно „как, чрез какви механизми, кои хора и с какви идеали и цели извършват тази дейност”.

За стажантската програма, организирана от Висшия съдебен съвет студентите са получили информация главно от интернет страницата на Съвета (43%) и от висшето си учебно заведение (43%). Един от взелите участие посочва и свой преподавател като източник, а други споделят, че са узнали за стажа посредством полезни връзки в сайта на Министерството на правосъдието и друго висше учебно заведение - (11%)- Графика 8.Графика 8
На последно място в анкетата е поместен въпросът „Отговори ли стажантската програма на Вашите очаквания?”, на който само 14 % от участниците са отговорили с „Не”, което е показател за това, че въпреки своята ефективност, което проличава и от самите анкети, Програмата се нуждае от подобрения и надграждане - Графика 9.


Графика 9
Анализът на попълнените изходни анкети показва, че студентите са удовлетворени от Стажантската програма, същата отговаря на очакванията им и биха я препоръчали на свои приятели и състуденти. Основните препоръки дадени от стажантите с цел подобряване организацията и ефективността са свързани с увеличаване времетраенето на стажантската програма, възможност целият стаж да преминава в една дирекция, да им бъде предоставена по-подробна информация относно практическата работа на дирекциите, да бъдат включвани в екип по определена дейност и т.н.

Препоръките, които могат да бъдат взети предвид с оглед подобряване на стажа са съобразени своевременно. До момента няма постъпили писмени оплаквания във връзка със Стажантската програма от страна на директорите на дирекции и членове на ВСС. До главния секретар на ВСС са депозирани препоръки от директорите на дирекциите „Атестиране на магистрати”, „Съдебни кадри и конкурси на магистрати” и дирекция „Публична комуникация и протокол” с предложения за актуализация на Правилата и Програмата за провеждането на стажа и оптимизиране броя на допуснатите за участие студенти .

Няма сигнали и информация за осъществен нерегламентиран достъп до документи от страна на стажантите или за злоупотреба с предоставени им такива за запознаване.
5. Оценка на стажантската програма
Въз основа на представените данни, относително запазващият се брой на желаещите да участват в Стажантската програма и реално преминалите през нея, може да се направи категоричен извод за високата оценка на Програмата и нейната ефективност според участниците. Интересът на студентите е безспорен атестат за необходимостта от стаж в АВСС, както и от търсене на възможности за неговото развитие и надграждане.

Провеждането на Стажантската програма е комуникационен канал позволяващ проактивна комуникация за популяризиране функциите и правомощия на ВСС като постоянно действащ орган, който представлява съдебната власт и осигурява нейната независимост сред целевата група на студентите по право. Търсенето на възможности за по-активно взаимодействие със Студентските съвети и академичната общност с цел ангажирането им към проблемите на съдебната власт и провеждането на съдебна реформа ще доведат до по-високи нива на разбиране, съпричастност и подкрепа към съдебната власт, което пряко ще рефлектира върху новото на обществено доверие сред тази целева група и следва да е сред основните приоритети в комуникационната политика на ВСС.От създаването на Стажантската програма до момента периодично са вземани под внимание всички препоръки, забележки и коментари направени по регламентирания ред или неофициално от страна на съдебните служители с оглед недопускане на каквото и да е затруднение във функционирането на администрацията на ВСС. С оглед развитие и подобряване на Стажантската програма следва да се търсят форми за нови възможности с цел обособяване на две или повече самостоятелни работни места, които на ротационен принцип да се ползват от стажантите, както и да се осигури възможност за по-активното им ангажиране с юридическа дейност, чрез запознаване с вътрешни актове на ВСС, проследяване процеса на подготовка на предложенията за решения на ВСС, както и провеждане на срещи с членове на ВСС по теми свързани със съдебната власт. Удачен пример в това отношение се оказа използването на залата за заседания на постоянните комисии при обобщаване на данните от анкетното проучване .Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница