Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на културата


Усвояване на средствата за авансови плащания и довършителни ремонтни дейности на обекти, чиито ремонти се финансират по оперативна програма „Регионално развитие”страница4/12
Дата23.07.2016
Размер1.64 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Усвояване на средствата за авансови плащания и довършителни ремонтни дейности на обекти, чиито ремонти се финансират по оперативна програма „Регионално развитие”

Основна част от усилията на Министерство на културата през отчетния период бяха насочени отново към ускоряване усвояването на средства от структурните фондове на ЕС и международни програми. Крайната цел на тези усилия са свързани с оказване на подкрепа за развитието на културни ценности с национално и световно значение, в управление на Министерство на културата, които допринасят за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма; развитие на конкурентноспособни туристически атракции, основани на културни ценности с национално и световно значение; развитие на по-слабо развити туристически локализации във вътрешността на страната, притежаващи културно наследство със значителен туристически потенциал. Важна цел е да се подпомогне също така процеса на развитие на съхраняването и опазването на националното и световно културно наследство. Проектното финансиране допринася изключително много за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура и развитието на устойчиви градски ареали, както и за подобряване, обновяване и модернизиране на държавната културна инфраструктура.Централната администрация на Министерство на културата е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”. През 2013 г. са финансирани следните проекти:

ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПРР

1.

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

1.1.

Национален Музеен Комплекс

1.2.

Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на "Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков", гр. Плевен

1.3.

Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище за танцово изкуство, гр. София

1.4.

Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ”2.

Приоритетна ос 3 "Устойчиво развитие на туризма"

2.1.

Възстановяване и опазване на църква "Св. Георги"-Арбанаси

2.2.

Възстановяване и социализация на НИАР Плиска-Шумен

2.3.

Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Ранно-християнска базилика „Червената църква”, Перущица

2.4.

Социализация на ИАР„Никополис ад Иструм”-В. Търново

2.5.

Консервация, реставрация и социализация на могилата „Шушманец”-община Казанлък

2.6.

Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр.Велико Търново

2.7.

Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”

2.8.

Възстановяване на сградата на „Кръстата казарма” ( Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура -гр. Видин

 
 3.

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

3.1.

Укрепване капацитета на Министерство на културата - конкретен бенефициент по ОПРР
Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Програма “Опазване на недвижимото културно наследство”Мерна единицаПланОтчет

А

Б

1

2

Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности

Брой НКЦ

39 037

39 124


Издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ и определяне реда за обществен достъп

Брой обекти


600

186


Проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови актове и становища по предложения

Брой проекти

25

29

Методически указания, анализи, експертизи, становища върху състоянието на НКЦ, международни експертизи, мониторинг и определяне на приоритети за опазване.
Становища по устройствени схеми и планове, инвестиционни инициативи и проекти по намеси в територии и обекти на КИН концесии

състав на института/


Брой документи450
2 600


1509
2 950Обслужване "на едно гише"

Брой документи

7200

2983 преписки -

≈ 9 000 документаСпециализирано документиране -фотограметрия, геодезия, фото и видео и поддържане на архив

Бр. архивни единици


50 000

Поддържат се 63 594 архивни единици, от които 3201 са новопопълнени през 2013 г.


Провеждане на следдипломна квалификация за архитекти

Брой курсисти

20

20


Популяризиране на НКЦ и дейността по опазването им - печатни издания, медийни участия, изложби, чествания и др.

Брой обекти и продукти

30

45


Извършени проверки от инспекторите на Главна дирекция „ИОКН”, отдел „НН”

брой

130

138


Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл.71, и чл 83, ал.1 от ЗКН от служителите на отдел „НН”

брой7


Издадени наказателни постановления по чл.71 и чл, 83 от ЗКН от служителите на отдел „НН”

брой13


Изготвени съгласувателни становища по чл. 80 и чл.83 от ЗКН във връзка с териториално - устройствената защита на недвижимото културно наследство

брой

1 300

1 359
Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорен заместник-министър; дирекция “Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”; главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”(ИОКН); НИНКН; дирекция “Международна дейност, европейски програми и проекти”; дирекция „Управление на собствеността”Отчет_на_ведомствените_и_администрирани_разходи_по_програми__Програма_"Опазване_на_недвижимото_културно_наследство"'>Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програми

Програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

Програма “Опазване на недвижимото културно наследство”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

3 105,6

2 465,0

2 033,8

 

Персонал

1 007,3

982,2

678,3

 

Издръжка

1 303,3

256,2

256,2

 

Капиталови разходи

795,0

1 226,6

1 099,3

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

3 105,6

2 465,0

2 033,8

 

Персонал

1 007,3

982,2

678,3

 

Издръжка

1 303,3

256,2

256,2

 

Капиталови разходи

795,0

1 226,6

1 099,3

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0,0

0,0

0,0

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

503,7

-1 053,3

-1 624,8

 

1. Разходи за персонал

 

 

228,3

 

2. Членски внос

3,7

5,0

5,0

 

3. Разходи, свързани с опазването на недвижми и движими културни ценности и Проекти по ОП Регионално развитие (капиталови разходи)

500,0

-1 058,3

-1 825,8

 

4. Разходи по проекти по ОП Регионално развитие (издръжка)

 

 

-32,3

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0,0

863,4

11 103,0

 

1. Теренни археологически проучвания и теренна консервация

 

692,0

692,0

 

2. Консервационно-реставрационни работи на недвижими културни ценности

 

171,4

185,0

 

3. Проекти по ОП Регионално развитие

 

 

10 226,0

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

503,7

-189,9

9 478,2

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

3 609,3

1 411,7

409,0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

3 609,3

2 275,1

11 512,0

 

Численост на щатния персонал

60

57

55

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


  1. Преглед на изпълнението на програма „ОПАЗВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА”

За изпълнение на програмата през отчетния период е осъществено следното:

1. Методическо ръководство, регистри, съвети към министъра на културата:

Методическото ръководство на националните, ведомствените, регионалните, общинските и частни музеи по опазване на културните ценности е една от основните дейности, която се извършва ежедневно в писмен вид чрез отговори на запитвания и преписки, в устна форма при срещи и по телефона, в електронен вид и на място чрез участие в конкурси за избор на директори и в други комисии. Интензивно променящата се подзаконова нормативна база поражда остра нужда от методическа и експертна помощ. За отчетния период през дирекция „КНМИИ” са минали над 2400 входящи и изходящи писма, регистрирани в деловодната система, по различни въпроси и проблеми в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства, изискващи експертно становище. На всички е отговорено в рамките на нормативно определените срокове.

През 2013 г. бяха проведени 44 конкурса за избор на директори на музеи и художествени галерии, всички с участието на представители на дирекция „КНМИИ” в конкурсната комисия. Бяха съгласувани 18 правилници.

Беше организирана и проведена Втора национална среща „Музеите и устойчивото развитие” в Националния политехнически музей, посветена на ХХІІІ-ата Генерална конференция на ИКОМ и на 10-ата годишнина от приемането от ЮНЕСКО на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство. Подтема на срещата беше „Съвременни методи за комуникация с публиката”. Проявата беше реализирана съвместно с БНК на ИКОМ.

Беше взето участие с доклади в конференцията „Европейските културни ценности – наследство, което обединява”, организирана от Посолството на Република Полша в София и Фондация „199” и кръгла маса на тема „Традиционни занаяти в Странджа и южното Черноморие”, в Национална конференция по проблеми на културното наследство в Националния военноисторически музей. Също така беше взето участие в научна конференция в РИМ - Габрово по повод 130 г. от създаването на музея, в заключителната среща по проект „оларекс” в Националния политехнически музей.

Беше организирана Национална работна среща за музейните специалисти на тема „Добри практики: Реклама, комуникация и маркетинг" в РИМ – Кюстендил, както и Панаир на музейните изложби в РИМ – Русе.

Беше проведена Национална среща на тема „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”, организирана от Национален музей „Васил Левски” и Национален музей „Христо Ботев”, посветена на 80 години от възстановяването на къщата на Васил Левски в Карлово и на 70-годишнината от възстановяването на къщата на Христо Ботев в Калофер.

В два модула се проведе обучение за музейни специалисти „Разработване и управление на проекти”, в областта на културното наследство. Обучението е организирано съвместно от дирекция „КНМИИ” и Културно контактна точка – България към Министерство на културата.

Беше направена селекция и обработка на информацията за изработване на каталог на уникалните музеи в България.

Представители на дирекция „КНМИИ” взеха участие в обществено-експертни съвети към министъра на културата, в областта на музейната дейност и визуалните изкуства. Служители на дирекцията взеха участие при обучението на специалисти по програма „Старт на кариерата”.

Подписан беше браншови колективен трудов договор за музеите между Министерство на културата, синдикатите и БАРОК.

Беше подготвена процедура за преобразуване на дирекция Военно-исторически музеи – Плевен в Регионален военноисторически музей.

Води се публичен регистър на лицата, които имат право да участват в комисии за идентификация на движими културни ценности и публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности. Регистрите са достъпни на електронната страница на МК.

Функционират следните съвети: Специализирани експертни съвети за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство в копия и реплики и за предоставяне статут на национално богатство, Музеен обществено-експертен съвет и Обществено-експертен съвет за визуални изкуства.

2. Осигуряване на условия за въвеждане на единен софтуер – поради липса на финансов ресурс мярката не се прилага. Търсят се възможности за осигуряване на средства по проекти и програми.

3. Подкрепа за опазване на културните ценности

През годината не са провеждани сесии за частично финансиране на творчески проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства, но е отпускано целево финансиране.

4.Създаване на нова нормативна база – през разглеждания период бяха изготвени проекти и становища по следните нормативни документи:

Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство; Проект на Наказателен кодекс; проект на Наредба за реда и обстоятелствата за вписване в регистъра на музеите; проект на Наредба за условията и реда за представяне на културните ценности; Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; проект на протоколно решение за одобряване на втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест; изменение на Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти; изменение на Инструкцията за документооборота в Министерство на културата; проект за Наредба „Анализ на действащите нормативни актове в областта на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата и предложение на нов нормативен акт”; облекчаване на процедури, предоставяни на гражданите и бизнеса; предложения към Програма "Държавно развитие, справедливост - икономически и социални приоритети на правителството на Република България"; проект на Решение на МС за одобряване на Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програма за нейното изпълнение; проекти за двустранни спогодби в областта на културата и други.

Продължава работата по създаването или актуализирането на други подзаконови нормативни документи.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница