Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на културата


Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)страница5/12
Дата23.07.2016
Размер1.64 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви).

Осигуреното през годината финансиране беше крайно недостатъчно, за да покрие едновременно създаването на нови музеи, ремонт и реконструкции на музейни сгради, транспортиране и съхранение на движимите културни ценности по време на ремонтните дейности, изграждане на нови постоянни експозиции, закупуване на музейно оборудване, откупки, консервация, реставрация и дигитализацията на движимото културно наследство, реализирането на образователни програми, прояви в областта на визуалните изкуства, национални и международни изложби на движими културни ценности и др.

Отчетена е необходимостта от отделяне на по-задълбочено внимание на провежданата държавна политика и в областта на съвременните форми на изобразителните изкуства – подготовка на националното ни участие във Венецианското биенале и други подобни важни инициативи в България и чужбина.
Отчет на показателите за изпълнение на програмата


Програма “Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства”Мерна единицаПланОтчет

А

Б

1

2

Реставриране и консервиране на движими културни ценности


Брой

16 000

15 775

По данни от 137 музея

Посещения в музеи и галерии


Брой

385 000

390 113

По данни от 137 музея
Нови постоянни експозиции

Брой финансирани проекти

4

3

частичноМерки за опазване и представяне на ДКЦ

Брой финансирани проекти

2

3

Организирани изложби в България и в чужбина

Брой финансирани проекти

-

3

Образователни програми в музеите и в галериите

Брой финансирани проекти

-

1

Осъществени прояви в областта на изобразителните изкуства

Брой финансирани проекти

3

6Реставриране и консервиране на движими културни ценности – този показател показва броят движими културни ценности от фондовете на музеите, които през съответната година са минали през процес на консервация и реставрация. Тази дейност е изключително важна, тъй като е основна част от процеса на опазване на движимото културно наследство. За да се повиши показателят и за да отговаря на целта за опазване на културното наследство следва да се предвиди отделно перо от централния бюджет за тези разходи, за да се гарантира съхраняването на културните ценности.

В края на 2013 г. беше отпуснато допълнително целево финансиране на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата, като сред подкрепените дейности фигурираха консервация и реставрация на движими културни ценности.Посещения в музеи и галерии – показва публичният интерес към културното ни наследство и ефекта от прилаганите политики, както и необходимостта от поетапно модернизиране на музеите, повече средства за откупки, гостуващи изложби и държавни гаранции, по-често обновяване на постоянните експозиции, организиране на образователни програми и други прояви.

Нови постоянни експозиции – показателят показва държавната подкрепа за изграждането на нови експозиции – важен фактор за подобряване на качеството и атрактивността на музейният продукт. През 2013 г. Министерството на културата подкрепи обновяването на музейните експозиции на Регионалния исторически музей – Габрово, Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” – Кюстендил и Националния политехнически музей. За 2013 г., по данни от 137 музея, в страната са обновени частично общо 119 постоянни експозиции. Този показател е от изключително значение за привличането на по-голям брой посетители и чуждестранни партньори, които да представят значими изложби в България.

Организирани изложби в България и в чужбина – показателят обхваща броя на организираните национални изложби в страната и чужбина, които са реализирани с финансовата подкрепа на Министерството на културата. През периода беше реализирана изложбата „Златни дарове от Свещари” в Копенхаген, Кралство Дания, с културни ценности от фонда на Националния археологически институт с музей - БАН (април – юни 2013 г.) и бяха дарени произведения на съвременни български художници за фонда на Галерия „Уфици” в Италия (март 2013 г.). Беше организирана изложбата „Легендите оживяват. Тракийско злато от България” в Държавния исторически музей, Москва. (септември - декември 2013 г.). За три изложби беше осигурена държавна гаранция. Беше отпуснато частично целево финансиране за изложби на културни институти и организации /РИМ - Плевен, РИМ - Добрич, Център за аромънски език и култура" и др./.

Министерството на културата продължава работа по договарянето на изложба от фонда на Музея „Роден”, Франция в България през 2014 г., както и по подготовката на тракийска изложба от България в Музея „Лувър”, Франция през пролетта на 2015 г. Министерството започна преговори за представяне на изложба от фонда на Националния исторически музей в Киево-Печорския исторически комплекс, Украйна.

Беше оказано съдействие за представяне на изложба от фонда на Националния военноисторически музей в изложбена зала „Галерия „Средец” (юли 2013 г.).

В края на 2013 г. бяха разпределени целеви средства между 11 второстепенни разпоредители.Образователни програми в музеите и в галериите – показателят обхваща броят финансирани от Министерството на културата проекти за създаването на образователни програми в музеите и галериите, насочени към специфичните целеви групи. За да се повиши показателят следва да се предвиди отделно перо от централния бюджет за тези разходи, за да се мотивира създаването на повече образователни програми в музеите и галериите.

През отчетния период беше подкрепено провеждането на образователна програма, в рамките на изложбено-изследователски проект „120 години българско изобразително изкуство” на Съюза на българските художници.

Министерството на културата подкрепи изграждането на образователен център в Националния литературен музей.

Осъществени прояви в областта на изобразителните изкуства – показателят показва прояви в областта на изобразителните изкуства, които се реализирани с финансовата подкрепа на Министерството на културата. През периода бяха осигурени целеви средства за награден фонд на Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово, за отпечатване на каталог за изложба „Сирак Скитник – художник и ментор” на СГХГ, каталог за Международното триенале на сценичния плакат. Беше подкрепена юбилейна изложба на Свилен Блажев в Художествената галерия в гр. Кюстендил, както и MOST 2013: конкурс за българско съвременно изкуство. Беше осигурено финансиране на Националния музей на българското изобразително изкуство, във връзка с представянето на изложба от рисунки и илюстрации на Борис Ангелушев, Бяха подкрепени проекти на Художествените галерии в Русе, Разград и Добрич.

Описание на факторите и причините оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности.

От всички показатели неизпълнение на целевите стойности или относително ниските стойности се отчитат в три показателя, както следва:Реставриране и консервиране на движими културни ценности - Средства за тази дейност не достигат. Считаме за целесъобразно ежегодно да се провежда сесия за финансиране на проекти за консервационно-реставрационни дейности;

Мерки за опазване и представяне на ДКЦ – поради ограничените средства в бюджета на Министерството на културата и липсата на фонд "Културно наследство" целевата стойност практически не може да бъде постигната без осигуряване на необходимите средства за модернизиране на сградите и специализираното оборудване в експозициите и фондохранилищата в музеите. Следва да се отчете, че осигуряването на държавна гаранция за изложби на културни ценности в чужбина е една от мерките, които на този етап може да бъде постигната пряко от страна на министерството.

Образователни програми в музеите и в галериите – поради липса на финансиране в бюджета на Министерството на културата целевата стойност не може да бъде постигната.
Отчет на ведомствените и администрирани разходи по програми

Програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства"
Програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

9 319,4

11 356,0

11 121,7

 

Персонал

4 301,5

4 216,3

4 216,3

 

Издръжка

4 212,9

4 669,9

4 435,6

 

Капиталови разходи

805,0

2 469,8

2 469,8

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

9 319,4

11 356,0

11 121,7

 

Персонал

4 301,5

4 216,3

4 216,3

 

Издръжка

4 212,9

4 669,9

4 435,6

 

Капиталови разходи

805,0

2 469,8

2 469,8

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0,0

0,0

0,0

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

464,1

79,9

69,2

 

1. Субсидия за творчески проекти

460,0

31,5

19,3

 

2. Членски внос

4,1

4,2

4,2

 

3. Проект „Трансгранично сътрудничество за развитие на капацитета в областта на археологическото наследство”

 

43,3

44,8

 

4. Фестивали, изложби и други културни събития

 

0,9

0,9

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0,0

68,2

71,5

 

1. Субсидия за творчески проекти

 

43,2

43,2

 

2. Фестивали, изложби и други културни събития

 

25,0

25,0

 

3. Проекти по ОП Човешки ресурси

 

 

3,3

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

464,1

148,1

140,7

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

9 783,5

11 435,9

11 190,9

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

9 783,5

11 504,1

11 262,4

 

Численост на щатния персонал

448

448

415

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорния заместник-министър, директорите на дирекция “Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” и директорите на държавните, регионалните и общинските музеи и художествени галерии.3. Преглед на изпълнението на програма „НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА”.
За реализирането на програмата Национален фонд „Култура” използва два основни инструмента: ясна грантова политика за финансиране на творчески проекти и добре обосновани стратегически дейности.
1. ГРАНТОВА ПОЛИТИКА

През 2013 година се проведоха следните конкурси:Програма „Мобилност”- През 2013 г. бяха проведени две сесии на програмата. Програмата подкрепя пътувания на български творци на международни културни форуми в чужбина и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата в България. Средствата се отпуснаха в рамките на три модула - Индивидуални пътувания с професионална ориентираност (І модул); Колективни пътувания на професионални състави (ІІ модул); Пътувания на непрофесионални творци и състави за представяне на българската фолклорна култура на международни фестивали в чужбина (ІІІ модул); В двете сесии на конкурса взеха участие общо 211 кандидата, от които 121 проекта получиха финансиране на обща стойност за двете сесии 160 002 лева.

Програма „Дебюти” - Програмата има за цел да подкрепи първите професионални опити на млади творци (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.) в областта на съвременното изкуство. Освен самите артисти за подкрепа имат възможност да кандидатстват и организации, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти. От 60 постъпили проекта бяха одобрени 20 на обща стойност 52 000 лв.

Програма „Критическа литература” - Целта на програмата е да стимулира създаването и издаването на съвременни теоретични изследвания в областта на културата и изкуствознанието. През 2013 г. средствата по програмата се отпускат в рамките на три модула: за издаване на периодични издания (І модул), за поддържане на рубрики за оперативна критика в специализираните издания за култура и в електронни издания (ІІ модул) и за издаване на издания и студия (III модул). От 55 кандидатствали бяха одобрени за финансиране 16 проекта на обща стойност 38 500 лв.

Програма „Публики” - Програмата е нова за Национален Фонд „Култура” – за първи път е обявена през 2011 г. и след успеха ѝ е обявена и през 2012 и 2013 година. Целта на програмата е да стимулира процеса на разработването на маркетингови стратегии и програми за проучване, анализ и привличане на потребители на културни продукти. Допустими кандидати са български юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни). В конкурса се включиха с проектни предложения 65 кандидата, от които подкрепа получиха 21 проекта на обща стойност 50 251 лева.

Програма „Преводи”- Целта на програмата е да допринесе за популяризиране на българската художествена литература в чужбина, като подпомага превода на разнообразни по жанр произведения на различни езици, стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието на българското литературно творчество. Програмата подкрепя еднократни проекти за превод на българска художествена литература като допустимите разходи са за преводачески труд.От общо 5 кандидата, от които 4 проекта получиха финансиране на обща стойност 22 557 лева.
2. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ

Национален фонд „Култура” подпомага формирането и прилагането на културната политика в България чрез следните дейности:

Участия в информационни срещи „Европейски столици на културата”, семинар за повишаване на капацитета на малки организации в представянето на техните продукти и развитието на нови публики, специализирани международни изяви и инициативи, междуобщински трансгранични форуми, национални, регионални, общински и местни форуми и кръгли маси;

  Подкрепа за формиране на културни политики на образователните институции;

Подкрепа за включване на културни политики в инструментите на общините за интелигентен растеж „Европа 2020”. Национален Фонд „Култура” инициира разработване на нов стратегически ресурс за териториално развитие с конкретен фокус: включване на изкуствата и културата във всички проекти за градско развитие на общините. Експертната подкрепа систематизира собствен опит и обследва добрите европейски практики в процеса на подготовка за усвояване на европейските финансови инструменти за предстоящия програмен период и по-специално за мястото и ролята на културата и творческите продукти в „Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие” 2014-2020 г.
Отчет на показателите за изпълнение на програмата


Програма Национален фонд „Култура”

Показатели за

Мерна

План за 2013

Отчет за 2013

изпълнение

единица1.Финансова подкрепа за творчески проекти

Брой проекти

400

218

2. Анализи, изследвания и публикации

Брой документи

10

10

3.Подкрепа на проекти за регионално развитие

Брой проекти

5

5

Източниците за информация на данните по показателите за изпълнение са протоколите от заседанията на експертните комисии и Управителен съвет.

Отговорност за изпълнение на програмата:

Управителен съвет и Изпълнителен директор на Национален Фонд „Култура”.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница