Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програмистраница1/30
Дата25.03.2017
Размер2.41 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми

на Министерския съвет

за 2009 г.

1Увод


Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите за 2009 г. на Министерския съвет. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 2/24.06.2009 г., в изпълнение разпоредбата на § 57, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

В отчета е представено изпълнението на програмите, утвърдени от МС с приложение №2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 27 на МС от 09.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и програмите, които считано от 01.09.2009 г. се изпълняват чрез бюджета на Министерския съвет, в резултат на структурните промени, извършени на основание Решение на Народното събрание от 27.07.2009 г. за приемане на структурата на Министерския съвет.Посочените в отчета 15 програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

  • Национална комисия за борба с трафика на хора;

  • Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

  • Държавна агенция „Архиви”;

  • Национален компенсационен жилищен фонд;

  • 28 областни администрации – считано от 01.09.2009 г.;

  • Университетска болница "Лозенец"– считано от 01.09.2009 г.;

  • Центъра за преводи и редакции (ЦПР);

  • обектите за представителните и социалните нужди на централните държавни органи (почивни бази, резиденции и стопанства) – считано от 01.09.2009 г.


2Отчет на основните параметри на бюджета


Към 31.12.2009 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 3 552 461 лв. при уточнен план 2 618 200 лв., което представлява 135,68 %.

Отчет на приходите по бюджета

Приходи за 2009 г.

Закон
(в лева)


Уточнен план
(в лева)


Отчет
(в лева)


Общо приходи

2 552,0

2 618,2

3 552,5

 


Данъчни приходи


Неданъчни приходи

2 552,0

2 552,0

3 478,0

Приходи и доходи от собственост

2 552,0

2 552,0

2 979,6

Държавни такси342,5

Глоби, санкции и наказателни лихви53,2

Други983,5

Внесен ДДС и други данъци върху приходите-880,8

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
66,2

74,5

От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 2 979 607 лв., реализирани основно по §§ 24-04 “Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” – 1 837 578 лв. от обектите за представителни и социални нужди, предоставени за ползване и управление от МС, от Университетска болница “Лозенец” и от ДА „Архиви” и по §§ 24-05 “Приходи от наеми на имущество” – 1 076 204 лв. реализирани предимно от областните администрации, АМС и ДА „Архиви”. По § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” са отчетени 848 1096 лв., администрирани основно от областните администрации,
Отчет на разходите по политики и програми

Отчет на разходите на МС за 2009 г.

Закон
(в лева)


Уточнен план
(в лева)


Отчет
(в лева)


ОБЩА сума на разходите

56 763,0

81 269,2

62 344,1

Политика “Определяне на националните приоритети и координация на политиките”

12 843,0

14 142,9

12 360,4

Програма: “Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България”

5 288,0

6 066,2

5 551,3

Програма: “Координация и контрол на националните политики”

7 555,0

8 076,7

6 809,1

Политика “Добро управление”
523,6

506,1

Програма: “ГКПП – поддържане и подобряване на инфраструктурата и системата “Единен фиш”
523,6

506,1

Други програми

28 814,9

50 168,7

37 086,5

Програма: “Вероизповедания“

3 614,1

7 601,2

7 236,2

Програма: “Борба с трафика на хора”

448,5

420,2

328,0

Програма: „Управление на националния архивен фонд”

8 183,7

7 786,0

6 618,0

Програма: „Национален компенсационен жилищен фонд”

16 348,1

15 359,2

12 525,1

Програма: „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

220,5

206,7

190,3

Програма: “Други програми в областните администрации”
700,0

661,6

Програма: “Здравеопазване”
14 554,5

6 393,9

Програма: “Преводи и редакции на нормативни актове”
200,3

43,1

Програма: “Обекти с представителни и социални дейности”
2 472,7

2 279,4

Програма: “Избори - издръжка на ЦИК и нови избори”
130,0

111,7

Програма: “ОМП, поддържане на запаси и мощности, управление и дейности при кризи, стихийни бедствия и аварии“
737,8

699,1

Програма: “Администрация”

12 105,1

16 434,1

12 391,2

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани

ПРОГРАМИ на МС за 2009 г.
( в лева )


Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

ОБЩО

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

ОБЩА сума на разходите

62 344,1

37 511,4

24 832,8

24 832,8

0

Политика “Определяне на националните приоритети и координация на политиките”

12 360,4

9 027,3

3 333,1

3 333,1

0

Програма: “Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България”

5 551,3

5 551,30

Програма: “Координация и контрол на националните политики”

6 809,1

3 476,0

3 333,1

3 333,1

0

Политика “Добро управление”

506,1

388,7

117,5

117,5

0

Програма: “ГКПП – поддържане и подобря- ване на инфраструкту- рата и системата “Единен фиш”

506,1

388,7

117,5

117,5

0

Други програми

37 086,5

16 748,8

20 337,7

20 337,7

0

Програма: “Вероизповедания“

7 236,2

109,5

7 126,7

7 126,7

0

Програма: “Борба с трафика на хора”

328,0

328,00

Програма: „Управление на националния архивен фонд”

6 618,0

6 618,0


Програма: „Национален компенсационен жилищен фонд”

12 525,1

175,6

12 349,5

12 349,5
Програма: „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

190,3

190,3


Програма: “Други програми в областните администрации”

661,6

41,3

620,3

620,3

0

Програма: “Здравеопазване”

6 393,9

6 393,90

Програма: “Преводи и редакции на нормативни актове”

43,1

43,10

Програма: “Обекти с представителни и социални дейности”

2 279,4

2 279,40

Програма: “Избори - издръжка на ЦИК и нови избори”

111,7

111,70

Програма: “ОМП, поддържане на запаси и мощности, управление и дейности при кризи, стихийни бедствия и аварии“

699,1

457,8

241,3

241,3

0

Програма: “Администрация”

12 391,2

11 346,6

1 044,6

1 044,6

0

Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2009 г.

Закон

Уточнен план

Отчет
(в хил.лв.)

(в хил.лв.)

(в хил.лв.)

Общо разходи:

53 763,0

81 269,2

62 344,1

Общо финансиране на разходите:

53 763,0

81 269,2

62 344,1

Собствени приходи

2 552,0

2 552,0

3 478,0

Субсидия от републиканския бюджет

51 211,0

78 066,6

58 169,7

Безвъзмездни помощи

 

66,2

74,5

Други (получени и предоставени трансфери, операции с финансови активи и пасиви)

 

584,4

621,9Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г
files -> Отчет за дейността на министерството на външните работи в рамките на мандата на служебното правителство


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница