Отчет за управлението и финансовите резултати на " руен-холдинг" ад, гр. Кюстендил за 2013 година І. Обща информация руен-холдинг"Дата11.02.2018
Размер87.89 Kb.
ТипОтчет
Отчет за управлението и финансовите резултати на

РУЕН-ХОЛДИНГ” АД, гр. Кюстендил за 2013 годинаІ. Обща информация
РУЕН-ХОЛДИНГ” АД, седалище-гр.Кюстендил, адрес на управление - гр.

Кюстендил, ул.”Оборище” № 5, тел/факс: 078/55-04-40;

e-mail:ruenholding@hotmail.com, дружеството няма клонове.
ІІ. Икономическа информация

1. Резултати от дейността на холдинга.

За 2013 година, както и в предходните 10 години значителна част от продажбите и по-голямата част от доставките са с клон Багренци на дъщерното дружество “Кераминженеринг” АД гр. София. Дейността се състои в извършени услуги на външни клиенти с товарни автомобили и механизация по СМР дейности от името на “Руен-Холдинг” с техника на клона в с.Багренци, за което клонът ни фактурира услугите като доставчик на тези услуги. Разходите свързани с осигуряването на работа на клона и издръжката на холдинга се фактурират на клона като услуга по комисионен договор.2. Основни показатели за финансово-счетоводен анализ на отчета за 2013 година в х.лв.:

31.12. 31.12.2013г. 2012 г.


 1. Приходи 1721 6444

 2. Разходи 1718 6421

 3. Печалба (загуба) 3 23

 4. Собствен капитал 776 773

5. Реални активи: 2642 2341

а) нетекущи 186 204

б) текущи 2456 2137

- вземания 2178 1893

- парични средства 199 201

6. Пасиви 1866 1568 а) нетекущи 0 0

б) текущи задължения 1866 1568


 1. Показатели за:

А. За рентабилност

1. Коефициент на рентабилност на приходите 0,002 0,004 1. Коефициент на рентабилност на собствения 0,004 0,03

Капитал

3. Коефициент на рентабилност на пасивите 0,0016 0,015

4. Коефициент на рентабилност на активите 0,0011 0,0105

Б. Показатели за ефективност: 1. Коефициент на ефективност на разходите 1,0017 1,0036

 2. Коефициент на ефективност на приходите 99,83 99,64

В. Показатели за ликвидност:

 1. Коефициент на обща ликвидност 1,316 1,363

 2. Коефициент на бърза ликвидност 1,167 1,207

 3. Коефициент на незабавна ликвидност 0,1066 0,1282= 2 = 1. Коефициент на абсолютна ликвидност 0,1066 0,1282

Г. Показатели за финансова автономност:

1. Коефициент на финансова автономност 0,416 0,493

2. Коефициент за задлъжнялост 2,40 2,03

От посочените показатели за финансово-счетоводен анализ си вижда, че рентабилността спрямо предходния период е влошена. Влошени са показателите за финансова автономност и задлъжнялост. Понижени са показателите за ликвидност. Най-тревожното е че се свива дейността на холдинга трета година от невъзможност да се спечелят обществени поръчки.3. Ликвидност.

Показателя за ликвидност е посочен в предходната точка.

Недостига на оборотни средства бе попълнен със заем за оборотни средства в размер на 206 х.лв.

Все повече кризата унищожава обемните и финансовите показатели на холдинга с риск за фалит.

Налице е тенденция на увеличаване на недостига на оборотни средства, което ще доведе до търсене на нови заеми и търсене на авансови плащания.

Холдингът е сключил Рамкови договори с „Интернешънъл Асет Банк” АД гр. Кюстендил за издаване на банкови гаранции в размер на 7300 х.лв. с обезпечение от ДМА на “Кераминженеринг” АД клон Багренци в размер на 3852 х.лв. и бъдещи вземания. Банковите гаранции са необходими във връзка с участието в обществени поръчки, както и по повод на сключени договори за изпълнение на същите.

От посочените данни в баланса е видно, че най-голям дял в активите през двете години имат краткосрочните вземания, произхождащи от стопанската дейност.
Както е видно от баланса за 2013 и 2012 година са увеличени вземанията от 1893 х.лв. на 2178 х.лв.. Увеличени са и задълженията - от 1568 х.лв. на 1860 х.лв.
4. Реализирани приходи от стопанска дейност: в х.лв.

31.12.

2013г


31.12.

2012г


Приходи от търговска дейност

От тях:


А/ от продажба на стоки /строителни материали/

Б/ от услуги преди всичко с транспорт и механизация

В/ СМР по инфраструктурни проекти

Г/ Други приходи1721
72

9

1477163

6444

245


0

5854


345

От посочените данни се вижда, че през 2013 година общите приходи от дейността спрямо 2012 година са намалени фатално със 73,3 %, а приходите от СМР със 75%.5. Основните пазари на холдинга са:

5.1. Извършване на СМР услуги с транспорт и механизация чрез участие в търгове за обществени поръчки на строителни и инфраструктурни обекти;

5.2. Доставки на строителни материали.

= 3 =


6. Основни клиенти и доставчици

- Основните клиенти на холдинга бяха:

= инфраструктурни обекти в района и страната и строителство на ВЕЦ. За съжаление през 2012 година и през 2013 година не успяхме в нито един търг. Работехме само по малки обекти, за които имахме сключени незначителни договори на минни обекти.

В бъдеще такива ще бъдат тези, в които ще участваме и спечелим в търгове за обществени поръчки.

- Основни доставчици са такива на строителни материали и дъщерното дружество, чиято техника използваме.
ІІІ. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване
Няма особено важни събития след годишното счетоводно приключване.
ІV. Важни научни изследвания и разработки


 1. Няма зависимост на “РУЕН-ХОЛДИНГ” от патенти, лицензионни, франчайзингови договори, търговски марки и други обекти на интелектуална собственост и концесионни права.
 1. “РУЕН-ХОЛДИНГ” АД не е извършвал изследователска и развойна

дейност.
V. Предвиждано развитие на дружеството
Холдингът със своето дъщерно дружество “Кераминженеринг” АД е в състояние да увеличава обема на приходите си и финансовите резултати, ако в района ни и страната се увеличат нуждите от механични и транспортни услуги с товарни автомобили.
Холдингът е вписан в Професионалния регистър на строителите в България.

VІ. Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Руен холдинг” АД

 1. Приложение на Политиката през 2013 година.

Поради липса на обекти и недостатъчни приходи на персонала се начислява само

щатното възнаграждение.

Възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет не се

начисляват от 1999 година.

1.1. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

Обезщетението при прекратяване договори на персонала е едномесечно предизвестие съгласно КТ.

= 4 =
1.2. Информация относно договорите на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

- Срока на договорите е съгласно определения от Общото събрание – 5 години.

- Срок за предизвестие при прекратяване на договорите - няма.

- Обезщетение при прекратяване на договорите – няма.


1.3. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на

членовете на Надзорния и Управителния съвет за финансовата 2013 година.

Не се начисляват възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет от 1999 година съгласно решение от тогава.

1.4. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година

Членовете на Надзорния и Управителния съвет са получили възнаграждения от структурата на „Руен холдинг” АД както следва:

1. Любомир Атанасов Гергинов – председател на НС на „Руен холдинг” АД:

а) от „Кераминженеринг” АД

- като член на СД е получил брутна сума през 2013 год. – 26 400 лв.

б) от „Руен холдинг” АД, от „Пластик” АД и от „Руен транспорт” АД през 2013 година не е получавал суми.

2.Красимир Петков Руев – член на НС не е получавал възнаграждения от структурата на „Руен холдинг” АД.

3.Любомир Иванов Васев – член на НС на „Руен холдинг” АД до 31.07.3013г.

а) от „Кераминженеринг” АД

- като член на СД е получил брутна сума през 2013 год. – 15 490,22 лв.

б) от „Руен холдинг” АД и от „Пластик” АД през 2013 година не е получавал суми.

в) от „Руен транспорт” АД като член на СД и изпълнителен директор е получил брутна сума през 2013 год. – 16 044,44 лв.

4. Марийка Благоева Васева – член на НС на „Руен холдинг” АД от 06.12.2013 г.

- като главен счетоводител на „Руен холдинг” АД за мес. 12.2013г. и е начислена сума размер на 520,00 лв.

5. Борис Ангелов Ангелов – председател на УС на „Руен холдинг” АД:

а) от „Кераминженеринг” АД:

- като член на СД и ИД е получил брутна сума през 2013 год. – 33 000 лв.

б) от „Руен холдинг” АД, от „Пластик” АД и от „Руен транспорт” АД през 2013 година не е получавал суми.

6. Кирил Василев Паргов – член на УС и ИД на „Руен холдинг” АД:

а) от „Кераминженеринг” АД:

- като член на СД и ИД е получил брутна сума през 2013 год. – 40 800 лв.

б) от „Руен холдинг” АД, от „Пластик” АД и от „Руен транспорт” АД през 2013 година не е получавал суми.

7. Евгени Зафиров Таушанов – член на УС и ИД на „Руен холдинг” АД:

а) от „Руен холдинг” АД:

- по договор за управление за 2013 г. е получил брутна сума – 10 410,77 лв.

- обезщетение при прекратяване на договора за управление поради навършени години и трудов стаж за пенсиониране от 18.01.2011 г. – през 2013 год. е получил брутна сума - 12 420,00 лв.

= 5 =
- обезщетение за неползвана отпуска до 2010 год. при прекратяване на договора за управление поради навършени години и трудов стаж за пенсиониране от 18.01.2011 г. – през 2013 год. е получил брутна сума – 6 894,40 лв.

б) от „Кераминженеринг” АД, от „Пластик” АД и от „Руен транспорт” АД през 2013 година не е получавал суми.
Други освен посочените възнаграждения и/или бонуси, и/или от разпределения на

печалбата горепосочените лица не са получавали от дружествата в структурата на „Руен холдинг” АД.


2. Програма за 2014 година.
Дружеството няма да изплаща възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за 2014 година, с изключение на изпълнителния директор Евгени Таушанов, на който се изплаща постоянното му месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии за тази длъжност.

VІІ. Системи за управление на качеството, околната среда,

здравето и безопасни условия на труд
1. След извършен одит на 30 юли 2004 г. от “БСИ-България” ООД “РУЕН ХОЛДИНГ” АД бе сертифициран по ISO 9001:2000 за система за управление на качеството приложима за “Управление на строителни услуги, услуги с тежка механизация,

обществен превоз на товари и управление на инвестициите на холдинга в капитала на търговските дружества (дъщерни, асоциирани и смесени)”, за което има сертификат с

рег.номер BSI-BG-033/29.07.2007 година. След извършен одит на 10.02.2010 г. от “БСИ-България” ООД “РУЕН ХОЛДИНГ” АД бе сертифициран по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството приложима за “Управление на строителни услуги, услуги с тежка механизация, обществен превоз на товари и управление на инвестициите на холдинга в капитала на търговските дружества(дъщерни,асоциирани и смесени)”, за което има сертификат с рег.номер BSI-BG-033/18.02.2010 година.

След извършен одит на 28.03.2011г. от QMSCERT „Руен холдинг” АД бе пресертифициран по ISO 9001:2008 за система за управление на качеството приложима за “Управление на строителни услуги, услуги с тежка механизация, обществен превоз на товари и управление на инвестициите на холдинга в капитала на търговските дружества(дъщерни,асоциирани и смесени)” валиден до 27.03.2014 г.

2. След извършен одит на 17 септември 2008 г. от DQS Hellas Ltd “РУЕН ХОЛДИНГ” АД бе сертифициран по OHSAS 18001 за Система за управление на здравословните и безопасни условия по труд приложима за “Управление на строителството, услуги с тежка механизация, обществен превоз на товари”.

След извършен одит на 28.03.2011г. от QMSCERT „Руен холдинг” АД бе пресертифициран по OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008 за Система за управление на здравето и безопасността при работа приложима за “Управление на строителни услуги, услуги с тежка механизация, обществен превоз на товари и управление на инвестициите на холдинга в капитала на търговските дружества(дъщерни,асоциирани и смесени)” валиден до 27.03.2014 г.

= 6 =

3. След извършен одит на 22 септември 2008 г. от DQS Hellas Ltd “РУЕН ХОЛДИНГ” АД бе сертифициран по EN ISO 14001:2004 за Система за управление на околната среда приложима за “Управление на строителството, услуги с тежка механизация, обществен превоз на товари”.След извършен одит на 28.03.2011г. от QMSCERT „Руен холдинг” АД бе пресертифициран по EN ISO 14001:2004 за Система за управление по отношение на околната среда приложима за “Управление на строителни услуги, услуги с тежка механизация, обществен превоз на товари и управление на инвестициите на холдинга в капитала на търговските дружества(дъщерни,асоциирани и смесени)” валиден до 27.03.2014 г.

4. След извършен одит на 14.02.2012 г. от TUV NORD CERT „Руен холдинг” АД бе сертифициран по система за управление съгласно SA 8000:2008 приложима за Управление на строителни услуги, управление на услуги с тежка механизация, управление на обществени и товарни транспортни услуги, управление на инвестициии в дъщерните, асоциирани предприятия и смесени дружества, валиден до 28.05.2015 г.

Изпълнителен

директор: ………………../Е.Таушанов/
Каталог: docs -> 2014
2014 -> Наредба за изменение и допълнение на Наредба №117 от 10 януари 2005 г за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L
2014 -> Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 1 септември 2004 г за корабните документи
2014 -> Програма за Европа (цпе) Изпълнение на задачите по цпе на ниво ек и България
2014 -> Проект Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение
2014 -> Програма за Европа. Най-важните цели на консултацията са да стане ясна степента на информираност на заинтересованите страни за препоръчителни стандартни лицензи, масиви/бази данни и таксуване за повторна употреба на публичната информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница