Отчет за управлението Първо шестмесечие 2007 година о т ч е т за у п р а в л е н и е т оДата25.10.2018
Размер225 Kb.
ТипОтчет

КОНСОЛИДИРАН Отчет за управлението

Първо шестмесечие 2007 година
О Т Ч Е Т
ЗА У П Р А В Л Е Н И Е Т О
НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА

СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

август 2007 година, Варна


 1. Данни за членовете на управителните и контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитента.  1. Управителен орган

Дружеството майка “Св.Св.Константин и Елена холдинг ” е акционерно дружество с двустепенна система на управление.


Надзорен съвет, състоящ се от следните членове:    1. Таня Петкова Парушева – ЕГН 7503265853–пост.адрес:гр.Сливен ,ул.”Алтънлъ Стоян Войвода” 23 длъжност: Председател на Надзорния Съвет

    2. Николай Божидаров Николаев – ЕГН 4908281028, пост.адрес: гр. Варна , ж.к. “ Чайка “ бл. 18 ,вх.В ,ап.45 длъжност: Заместник-председател на Надзорния Съвет

    3. Красимир Стефанов БотушаровЕГН 6002233506 –пост.адрес:гр.Варна,местност “СветиНикола“№150 длъжност :Член на Надзорен Съвет

Управителен съвет, състоящ се от следните членове:
    1. Елена Косева Желязкова – ЕГН 7607245838 пост.адрес: гр.Сливен ж.к-с “Дружба” бл.29, вх.А, ап.34 - длъжност: Изпълнителен Директор

    2. Жельо Иванов Душев –ЕГН 4805091062, пост.адрес: гр.Варна, бул.”Евлоги Георгиев” бл. 30 ап.13 - длъжност: административен директор.

    3. Илко Колев Запрянов – ЕГН 4603136807, пост.адрес: гр.Варна, ул.”Оборище“ 36, ап.72 – длъжност:търговски директор

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Елена Косева Желязкова - ЕГН 7607245838 с постоянен адрес: гр. Сливен, ж.к-с “Дружба” бл.29, вх.А, ап.34

Управителният орган не е упълномощавал прокурист или друг търговски пълномощник.


  1. Основни банки, инвестиционни посредници и правни консултанти

Основна банка, обслужваща операциите на “Св.Св.Константин и Елена холдинг ”АД и дружествата от икономическата група е “Централна кооперативна банка”АД със седалище гр. София и адрес на управление ул. “Г.С.Раковски” 103.

“Св.Св. Константин и Елена холдинг ”АД се намира в трайни отношения със следните инвестиционни посредници :


 • “Реал Финанс”АД, със седалище гр. Варна и адрес гр.Варна ул. “ Цар Симеон I “ № 31

 • “Централна кооперативна банка”АД със седалище гр. София и адрес на управление ул. “Г.С.Раковски” 103

Правното обслужване на дружествата се осъществява от “Бул партнерс ”ООД , със седалище и адрес на управление гр.Варна, улица ” Хаджи Стамат 10 ,ет.1 ап.1


  1. Одитори

Регистриран одитор на дружеството-майка “Св.Св.Константин и Елена холдинг” АД и дъщерните му дружества за финансовата 2006 година и предходните години е:


Дружество за одит и консултации” ООД – гр.София, седалище и адрес на управление: гр.София 1606 ул.”Лайош Конут”№33 - одитор № 037 – Стефка Илиева 1. Информация за емитента
  1. Данни за емитента

   1. Наименование на емитента

Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд /ВОС/ от 02.10.1991год. по ф.д.№ 7291/1991год. с наименование “Дружба”ЕАД. Правоприемник е на ДФ”Дружба”, вписана в регистъра на ВОС по ф.д.№ 1143/1990год. Преименувано е в “Св.Св.Константин и Елена” ЕАД с решение от 11.01.1993год. по ф.д.№ 7291/1991год. на Варненски окръжен съд. С решение на ВОСот 08.07.1997год. е преобразувано от Еднолично акционерно дружество в Акционерно дружество. Основание за това е продажбата на част от акциите на фирмата по програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, приета с Решение на НС от 19.12.1995год. С решение на ВОС от 30.04.2004 година е вписана промяна, като в наименованието на дружеството е добавено “холдинг “


 1. Основна информация

   1. Номер на партида на вписване в Търговския регистър, код по БУЛСТАТ и рег.№ по ЗДДС

“Св.Св.Константин и Елена холдинг ”АД е вписано в регистъра на търговските дружества при ВОС по ф.д.№ 7291/1991год. под парт.№ 28, рег.1, том 218, стр.152.БУЛСТАТ: 813194292

рег.№ по ЗДДС: BG813194292   1. Дата на учредяване и срок на съществуване

“Св.Св.Константин и Елена холдинг”АД е вписано в регистъра на търговските дружества съгласно съдебно решение от 11.01.1993год. на Варненски окръжен съд. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

   1. Държава, в която емитентът е учреден, седалище, адрес на управление, телефон / телефакс /, електронен адресРБългария, гр.Варна 9006

к.к.”Св.Св. Константин и Елена ”


Административна сграда

тел. 052/ 383 940; факс 052/ 361 293

e-mail: s.yoncheva@stconstantine.bghttp://www.stconstantine.bg/  1. Систематизирана финансова информация

Систематизираната информация на консолидирана основа за финансовите резултати на дружеството-майка и дъщерните му дружества за финансовата 2006 година и за първото полугодие на 2007 година е представена в таблица 1.


Таблица 1. Систематизирана финансова информация за посочения период на икономическата група Св.Св.Константин и Елена в хил.лв.
ПОКАЗАТЕЛ

30.06.2007г

2006г

1.

Приходи от дейността

11 658

26 558

2.

Разходи за дейността

10 679

24 127

3.

Печалба преди данъци

979

2 431

2.

Нетна печалба

979

1 778

3.

Сума на активите

75801

73 508

4.

Акционерен капитал

2 310

2 310

5.

Брой акции

2 309561

2 309 561


   1. Данни за важни събития в развитието на дружествата за последната финансова година и през разглеждания отчетен период

През последната финансова година и разглеждания отчетен период настъпиха съществени промени в предоставяните от дружествата услуги. • хотелиерство

През 2006 година и първото полугодие на 2007 година, от хотелиерска дейност се формира увеличение на приходите спрямо предходни отчетни периоди. Развитието на туристическата дейност е в собствени хотели и наета база, самостоятелно и чрез създадените дъщерни фирми. “Св.Св.Константин и Елена Холдинг” АД експлоатира съвместно с дъщерните си дружества близо 2000

легла , от които 906 са четири звездна категория, а останалите - в реновираните през 2006 три и двузвездни хотели. Най-атрактивни за туроператорите са двата четиризвездни хотелски комплекса “Астера “ – на първа линия в к.к.Златни пясъци и “Азалия“ - на първа линия в к.к.Св.Св.Ковстантин и Елена, които поставиха началото на веригата А –хотели /запазена марка за хотелите на дружеството – майка и дъщерните дружества /. • строителство

Стремежът на дружеството-майка е насочен към строителен продукт с високо качество и лукс в степента на завършеност при изграждането на комплексите от затворен тип на собствени терени в к.к.“Св.Св.Константин и Елена “. Това обстоятелство е високо оценено на пазара на недвижими имоти и дружеството реализира основна част от приходите си за предходната финансова година от продажба на апартаменти. При строителството на новите обекти, в това число хотелска база, търговска база и жилищни сгради, се проявява стремежът на дружеството към опазване и обогатяване на зелените площи и целия парк на курортния комплекс

 • инфраструктура

Приоритет в инвестиционната програма на “ Св.Св.Константин и Елена холдинг “ АД е разширяването и обновяването на инфраструктурните съоръжения, собственост на дружеството и цялостната инфраструктура на едноименния курортен комплекс, в посока опазване на околната среда. Като публично-частно партньорство стартира изграждането на системата от помпени станции и канализационен колектор на територията на к.к.”Св.Св.Константин и Елена“. Проекта получи частично финансиране по програма ПУДОС, както и от републикански бюджет.

 • инвестиционни имоти

Дружеството-майка продължава да развива дейността си по отдаване под наем на собствено недвижимо имущество.

 • концесиониране

Като концесионер на всички плажове на териториторията на курортния комплекс, “ Св.Св.Константин и Елена холдинг “ АД успя да ги направи атрактивно място за посещение от много граждани и туристи.
3.3 Информация за дъщерните дружества
“Гранат” ЕООД – седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.к. ”Св.Св.Константин и Елена”, административна сграда;

“Янтар” ЕООД – седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.к. ”Св.Св.Константин и Елена”, административна сграда;

“Бългериън Голф Съсайъти” ЕООД - седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.к. ”Св.Св.Константин и Елена”, административна сграда;

“Аладжио“ ЕАД седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.к. “Св.Св.Константин и Елена“, административна сграда;

“Тиона“ ЕООД - седалище и адрес на управление гр.Варна к.к. “Св.Св.Константин и Елена“, административна сграда;

“Консорциум Марина - Балчик” АД – седалище и адрес на управление: гр.Варна к.к. “Св.Св.Константин и Елена“, административна сграда;

   1. Преглед на направените инвестиции

За разглежданите периоди от финансовата 2006година до 30.06.2007година, от “Св.Св.Константин и Елена холдинг”АД като дружество –майка не са правени инвестиции в чужбина. Дружеството инвестира в страната със създаването на дъщерните дружества.

Акционерното дружество е инвестирало в капитала на дъщерните си дружества сума в размер 4590 х.лв. разпределена съответно като основен капитал на:


 • Гранат ЕООД - 2 000 х.лв.

 • Янтар ЕООД - 2 050 х.лв.

 • Бългериън Голф Съсайъти ЕООД - 5 х.лв.

 • Аладжио ЕАД - 500 х.лв.

 • Тиона ЕООД - 5 х.лв.

 • Консорциум Марина Балчик АД - 30 х.лв.


3.4.Преглед на дейността

3.4.1Предмет на дейност и преглед на дейността
Предметът на дейност на дружеството – майка “Св.Св.Константин и Елена холдинг”АД е: “хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, след издаване на съответен лиценз; продажба на стоки от внос и местно производство; външно – икономическа дейност; организиране и провеждане на музикално – артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално – битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм; отдаване под наем на активи на дружеството”.

Към досегашния предмет на дейност, съгласно решение на ОСА, проведено на 23.01.2004год., се добавя: “придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва”.

Една от дейностите на дружеството е стопанисване на инфраструктурата в курортния комплекс. “Св.Св.Константин и Елена холдинг” АД притежава алеите и инфраструктурните съоръжения в курортния комплекс, поддържа трафопостовете и алейното осветление и е концесионер на плажовете “Юг”, “Север”, “Малък плаж” и “Голям плаж” . През 2006г. “Св.Св.Константин и Елена холдинг“ АД инвестира около половин милион лева собствени средства за изграждането на нови енергопреносни съоръжения и частична подмяна на канализационен колектор.

Дружеството продължи възприетата политика за замяна на непаричните апортни вноски, с които участваше в капитала на учредените асоциирани дружества, с парични вноски . Чрез тези действия “Св.Св.Константин и Елена холдинг“ АД възстанови ползването на собствените си хотели “Емона“, “Нарцис“, “Глория”, “Бор“ и “Русалка“ и “ Росица “ като запази размера на участието си в акционерно дружество: “Глория турс“ АД . Прекратено бе участието на “Св Св.Константин и Елена холдинг” АД в акционерните дружества “Релакс клуб“ , “Бор тур инвестмънт“ и “ВКХ хотелски комплекс Росица “ АД.

След предприетите управленски действия в тази насока, приходите от експлоатация на хотелската база,собственост на акционерното дружество , се отчитат в “Св.Св.Константин и Елена холдинг“ АД.Същите участват в консолидираната печалба за 2006 и първо шестмесечие на 2007 година.
3.5 Организационна структура

3.5.1 Описание на икономическата група
“Св.Св.Константин и Елена холдинг”АД е част от формираната икономическа група , включваща дружеството - майка и изброените дъщерни дружества.


   1. Данни за дъщерните дружества

Данни относно дъщерните дружества и съответното дялово участие на дружеството-майка са представени в таблица 2.


Таблица 2. Данни за дъщерните дружества на “Св.Св.Константин и Елена холдинг ”АДНаименование

Седалище и адрес на управление

Дан.№, БУЛСТАТ; Данни за управляващите органи

Дялово участие на емитента ;% участие от гласовете в ОС на дружеството

1

Янтар”ЕООД

КК”Св.Св.Константин и Елена”-административна сграда

БУЛСТАТ 103828979;

Управител: Николай Николов Александров100%

2

Гранат”ЕООД

КК”Св.Св.Константин и Елена”-административна сграда

БУЛСТАТ 103828987; Управител: Лиляна Попова

100%

3

Бългериън Голф Съсайъти ”ЕООД


КК”Св.Св.Константин и Елена”-административна сграда

БУЛСТАТ 103825592

Управител:Георги Велинов Бачев100%

4

Аладжио “ ЕАД

КК “ Св.Св.Константин и Елена “ –

административна сградаБУЛСТАТ 103872649

Управители Таня

Петкова Парушева

НелиЦонева Александрова100%

5

Тиона “ ЕООД

КК “ Св.Св.Константин и Елена “ -административна сграда

БУЛСТАТ 103859044

Управител Десеслава

Русева Кижева


100%6


Консорциум Марина Балчик” АД


КК “ Св.Св.Константин и Елена “ административна сграда

Булстат:148034814, Изп.директори: Николай Божидаров Николаев и Желю Тодоров Бурилков

60%

В предмета на дейност на дъщерните дружества са включени “строителни, строително-ремонтни и проектантски услуги; хотелиерство и ресторантьорство /след получаване на категоризация/; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти;покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги;хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги;ремонт на електро и водопроводни инсталации; поддържане и ремонт на на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, ремонт на музикални инструменти; отдаване на видеокасети под наем; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника /копирни апарати, факсапарати, принтери, климатици/ и други дейности ;организиране и провеждане на разрешените от закона хазартни игри; експлоатация на игрална зала, игрално казино и други/ след получаване на разрешение от държавната Комисия по хазарта/в това число организиране на хазартни игри с игрални автомати и други подобни съоръжения в игрални зали, игри за игрални маси и игрални автомати в казино, залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития, помощни и спомагателни дейности във връзка с тяхизграждане и експлоатация на голф игрища ;управление на пристанища, строителство, модернизиране, разширяване и ползване на пристанища, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и други дейности.

  1. Имущество, производствени единици и оборудване

През разглеждания период – от 01.01.2006 до 30.06.2007 година, се наблюдава тенденция на увеличаване дълготрайните материални активи на икономическата група. Информация за обема и структурата на дълготрайните материални активи на консолидирана основа по години е представена в таблица 3.


Таблица 3. Данни за ДМА на икономическата група Свети Свети Константин и Елена на консолидирана основа за периода 2006 – 30.06.2007година в хиляди лева


Показател

30.06.2007год

2006год

ДМА общо

51 045

49 632

Земи

14 852

14 789

Сгради и конструкции

24 549

23 658

Машини, съоръжения и оборудване

7 778

7 882

Транспортни средства

177

185

Стопански инвентар

2 638

2 630

Разходи за придобиване на ДМА

1 051

488

Забележка : Посочени са балансовите стойности на ДМА в хиляди лева

4.Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи
4.1 Ликвидност и капиталови ресурси
През последните финансови години дружеството майка “Св.Св. Константин и Елена холдинг ”АД разчита изключително на собствени източници на ликвидност. Необходимостта от ликвидни средства дружеството покрива в много голяма степен с постъпленията от дейността си - приходите от продажба на продукция (продажба на апартаменти), отдаването под наем на собствени активи, приходи от предоставяни хотелиерски услуги, приходи от експлоатацията на плажовете по договорите за концесия и други.

Дъщерните дружества ползват привлечени средства под формата на банкови и търговски инвестиционни кредити .За стопанската си дейност същите покриват необходимостта от ликвидни средства в много голяма степен от постъпленията от продажба на хотелиерски и други услуги , свързани с техния предмет на дейност.

Като илюстрация на степента на ликвидност на икономическата група по-долу са посочени коефициентите за обща и абсолютна ликвидност за разглежданите финансови периоди по години /таблица 4/


Таблица 4. Коефициенти за обща и абсолютна ликвидност на консолидирана основа за икономическата група Св.Св. Константин и Елена за разглеждания период 2006- 30.06.2007годинаПоказател

30.06.2007

2006

Коефициент на обща ликвидност

0,577

0,753

Коефициент на абсолютна ликвидност

0,072

0.041

Смисълът на посочените по-горе показатели за ликвидност е да се определи степента, в която дружествата в икономическата група са в състояние да посрещат и обслужват краткосрочните си задължения. При определяне ликвидността се вземат под внимание само краткосрочните (текущи) активи на дружествата в икономическата група , тъй като се приема, че бързата реализация на нетекущите им активи ще бъде съпроводена със значителни загуби и поради това те не са подходящи за покриване на текущи плащания .

Коефициентът на обща ликвидност е съпоставка между текущите активи и текущите пасиви на консолидирана основа и показва в каква степен бързоликвидните средства могат да покрият текущите плащания.

Коефициентът на абсолютна ликвидност е съпоставка между наличните парични средства и текущите пасиви на дружествата на консолидирана основа. Той показва в каква степен могат да се покрият плащанията към трети лица, без да е необходимо да се извършват разходи по превръщането на активи на дружествата в ликвидни средства .


Структура и обем на собствения капитал
Таблица 5. Структура и обем на собствения капитал на икономическата група Св.Св.Константин и Елена на консолидирана основа

Собствен капитал

30 .06. 2007

31 декември 2006

Общо собствен капитал

21 206

20 205

Основен акционерен капитал

2 310

2 310

Преоценъчен резерв

5 077

5 077

Резерви

4 844

4 844

Натрупани печалби

8 975

7 974

Регистрираният акционерен капитал на дружеството – майка „Свети Свети Константин и Елена холдинг ” АД е 2310 хил.лв., разпределен в 2309561 броя акции с номинална стойност 1(един) лев всяка от тях. Дружеството е публично и акциите му се търгуват на Българска фондова борса. Резервите се състоят от законов резерв по реда на Търговския закон, формиран от заделяне на 10 на сто от печалбата и други резерви. Преоценъчният резерв е възникнал в резултат от последващи оценки на дълготрайни материални активи и инвестиционни имоти по справедлива стойност. Натрупаните печалби включват непокрита загуба от предходни отчетни периоди,

неразпределена печалба от текущия отчетен период и от минали отчетни периоди.

4.2 Основни тенденции
Тенденциите в развитието на оперативната дейност на икономическата група през 2007 година се очаква да бъдат продължение на промяната в приходната част на дружеството-майка от 2006година. С динамиката на пазара на недвижими имоти и повишения интерес на чужди инвеститори на нашия пазар, се очаква основният източник на приходи в дружеството-майка– приходите от продажба на апартаменти да запази тенденциата си на увеличение. Съществена част от приходите през 2007година ще се формират и от нарастващите постъпленията от предоставяне на хотелиерски услуги. Наблюдава се сериозно повишение и на приходите от отдаването под наем на активи на дружествата.

През 2006 дружеството-майка “ Св.Св.Константин и Елена холдинг “ АД е придобило терени на територията на курортния комплекс и ще продължи развитието на строителна дейност в жилищни комплекси.

Целейки постигане на конкурентноспособен продукт, дружеството –майка реновира цялата си съществуваща тризвездна база. Извършването на хотелиерски услуги зависи от потока туристи през активния сезон и повишаването на категорията на хотелската база ще доведе до повишаване на интереса от туроператори. Гарантираните приходи от отдаване на собствени дълготрайни активи под наем , осигурява относителна стабилност на голяма част от приходите и по този начин минимизира риска от загуби в следствие на неблагоприятна пазарна конюнктура през годината.

Тази политика на управителните органи на “Св. Св. Константин и Елена холдинг”АД цели да стабилизира общо приходите на дружествата от икономическата група с мнение, че рискът при жилищното строителство е незначителен, при предоставянето на хотелиерски услуги е минимален и неговото поемане е напълно оправдано.

Предвижда се средствата от реализация на жилищните комплекси да се инвестират в нови инфраструктурни проекти и строителството на нови хотели. Реализацията на тази нвестиционна програма би довело до съществено преструктуриране на активите на дружеството – майка , а в тази посока и на активите на икономическата група на консолидирана основа.


4.3. Финансова информация

Консолидирани финансови отчети за периода 2006 / годишен одитиран / и първо шестмесечие на 2007 година / междинен , неодитиран /
Консолидираният годишен финансов отчет на дружеството за 2006година, заверен от регистриран одитор Стефка Илиева и одиторският доклад към него са представени на Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса АД в срок в изпълнение разпоредбите на ЗППЦК .

Съгласно разпоредбите на Наредба №2, от 2004 година дружеството спазва задължението си за съставяне на междинни консолидирани тримесечни отчети, включващи финансовите резултати на дружеството майка и дъщерните дружества.

През 2006 година и първо полугодие на текущата година, бяха съставени и представени на КФН и БФБ междинни финансови отчети по тримесечия на публичното дружество и тримесечни консолидирани отчети за икономическата група. Информацията бе поднесена на акционерите и потенциалните инвеститори в подходящ и разбираем вид.
5. Допълнителна информация

5.1. Информация за акционерния капитал
Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс, включен в консолидирания финансов отчет за 2006 година на икономическата група и към датата на МФО за първо шестмесечие на 2007 година:

Първоначално дружеството- майка / емитент / е регистрирано като Еднолично акционерно дружество, 100 процента от капитала на което е бил собственост на държавата. С решение на Варненския окръжен съд от 08.07.1997 година, дружеството е преобразувано от Еднолично акционерно дружество в Акционерно дружество. В последствие част от акциите на дружеството са придобити от физически и юридически лица, чрез проведените търгове от масовата приватизация. На 27.01.2003 “Св.Св. Константин и Елена холдинг” престава да бъде дружество с преобладаващо държавно участие.

Към 31.12.2006 година и към датата на междинния финансов отчет 30.06.2007година , основният капитал на Св. Св. Константин и Елена холдинг”АД е 2 309 561 лева, разпределен в 2 309 561 поименни безналични обикновени акции с право на глас.

Стойността на всички емитирани от дружеството акции е напълно изплатена.

“Св.Св. Константин и Елена холдинг ”АД не притежава свои собствени акции, нито някое от дъщерните му дружества притежава такива. Всички емитирани акции на дружеството са в обръщение.

Дружеството е емитирало само един клас акции – обикновени, безналични, поименни, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Дружеството не е емитирало привилегировани

акции. През разглеждания две годишен период не е осъществявана процедура за намаляване на капитала на публичното дружество “Св.Св. Константин и Елена холдинг”АД.

5.2 Дългосрочни участия на дружеството-майка
Информация относно дружествата, в които емитентът има дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза над 10 на сто от основния му капитал, както и всяко друго участие, което може да се отрази значително на оценката на активите и пасивите на емитента, на неговото финансово състояние или печалбата и загубата:

“Св.Св. Константин и Елена холдинг”АД има дългосрочно участие в следните дружества :Гранат ЕООД

Данни за дружеството :

БУЛСТАТ 103828987;

Управител: Лиляна Попова

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, к.к. Св. Константин и Елена, административна сграда.

Предмет на дейност: строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги; хотелиерство и ресторантьорство / след получаване на лиценз /; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наемна недвижими имоти;покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги;хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги;ремонт на електро- и водопроводни инсталации; поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, ремонт на музикални инструменти; отдаване на видеокасети под наем; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника/ копирни апарати, факсапарати, принтери, климатици и други.

Размер на капитала : 2 000 000 (два милиона ) лева

Размер на участието на ”Св.Св.Константин и Елена холдинг”АД: 2 000 000( два милиона ) лева

Резерви на дружеството: дружеството не притежава резерви
Янтар ЕООД

Данни за дружеството :

БУЛСТАТ 103828979;

Управител: Николай Александров

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, к.к.Св.Св. Константин и Елена, административна сграда

Предмет на дейност: строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги; хотелиерство и ресторантьорство / след получаване на лиценз /; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти;покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и

всякакви петролни продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги;хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги;ремонт на електро- и водопроводни инсталации; поддържане и ремонт на на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди, ремонт на музикални инструменти; отдаване на видеокасети под наем; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника/ копирни апарати, факсапарати, принтери, климатици и други.

Размер на капитала 2 050 000 (два милиона петдесет х. лева/

Размер на участието на”Св.Св. Константин и Елена холдинг”АД: 2 050 000( два милиона и петдесет хиляди ) лева

Резерви на дружеството: дружеството не притежава резерви


Аладжио“ ЕАД

Данни за дружеството :

БУЛСТАТ 103872649,

Изп.директори: Таня Петкова Парушева и Нели Цонева Александрова.

Седалище и адрес на управление: гр.Варна, район “Приморски” , к.к.” Св.Св.Константин и Елена , адм.сграда.

Предмет на дейност: “Организиране и провеждане на разрешените от закона хазартни игри,експлоатация на игрална зала, игрално казино и други /след получаване на разрешение от Държавната комисия по хазарта/ в т.ч. организиране на хазартни игри с игрални автомати и други подобни съоръжения в игрални зали, игри за игрални маси и игрални автомати в казино, залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития, помощни и спомагателни дейности във връзка с тях.

Размер на капитала : 500 / петстотин хиляди / лева

Размер на участието на “ Св.Св.Константин и Елена холдинг”

АД – 500 хиляди лева.

Резерви на дружеството : дружеството не притежава резерви

Бългериън Голф Съсайъти ” ЕООД

Данни за дружеството :

БУЛСТАТ 103825592,

Управител: Георги Велинов Бачев

Седалище и адрес на управление: гр.Варна, район “Приморски” , к.к.” Св.Св.Константин и Елена , администр. сграда.

Предмет на дейност: “Строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги, хотелиерство и ресторантьорство / след получаване на лиценз/, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти , покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален , преработен или обработен вид, производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, ремонт на електро и водопроводни инсталации, поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-

визуални уреди, ремонт на музикални инструменти, отдаване на видеокасети под наем, ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офистехника/ копирни апарати, факсапарати, принтери, климатици и други/,изграждане и експлоатация на голф игрища.”

Размер на капитала : 5 / пет хиляди / лева.

Размер на участието на “ Св.Св.Константин и Елена холдинг “ АД - 5 хиляди лева.

Резерви на дружеството: дружеството не притежава резерви.


“Тиона“ ЕООД

Данни за дружеството:

Булстат: 103859044,

Управител: Десислава Русева Кижева.

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, к.к. “ Св.Св. Константин и Елена “, Адм. сграда.

Предмет на дейност - Селски туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, балнеологична и рехабилитационна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление на недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти , като всички дейности от предмета на дейност на дружеството, които са с особен лицензионен или регистрационен режим ще бъдат упражнявани след издаване на надлежни разрешителни.

Размер на капитала: 5 000 лв. / пет хиляди лева /.

Размер на участието на “Св.Св.Константин и Елена холдинг “ АД: 5 000 лв. / пет хиляди / лева.

Резерви на дружеството: дружеството не притежава резерви.

“Консорциум Марина-Балчик” АД

Данни за дружеството:

Булстат:148034814,

Изп.директори: Николай Божидаров Николаев и Желю Тодоров Бурилков

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, к.к. и Св.Св. Константин и Елена ", Административна сграда,

Предмет на дейност – Управление на пристанища, строителство, модернизиране, разширяване и ползване на пристанища, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и други.

Резерви на дружеството: дружеството не притежава резерви.
5.3 Участие на “ Св.Св.Константин и Елена холдинг “ АД в асоциирани предприятия
Дружеството-майка притежава 25% от капитала на асоциираното дружество

Глория турс”АД

Данни за дружеството :

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, район “Приморски”, к.к.”Св.Св. Константин и Елена”, хотел “Глория”

Предмет на дейност: хотелиерски услуги

Размер на капитала : 227 636 (двеста двадесет и седем хиляди шестстотин тридесет и шест) лева

Размер на участието на”Св.Св. Константин и Елена холдинг”АД: 56 909( петдесет и шест хиляди деветстотин и девет ) лева, равняващи се на 25 от капитала на дружеството


6. Информация относно Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
Програмата за добро корпоративно управление на “Св.Св.Константин и Елена холдинг “ АД регламентира политиката и практиките, към които се придържа Управителния съвет на дружеството, за да гарантира възможността на акционерите да упражняват своите права като собственици .
Програмата за корпоративно управление се изготвя и актуализира, за да се превърне в действащ механизъм, съобразен със спецификата в дейността на акционерното дружество.
Основни принципи на които е изградена програмата са:


 • Защита правата на акционерите и облигационерите на дружеството

 • Равнопоставеност на всички акционери и облигационери

 • Отчитане правата и интересите на контрагентите, служителите и обществеността

 • Спазване на приложимия закон, контрол на управлението и действия за гарантиране най-добрия финансов интерес за акционерите на дружеството

Програмата за добро корпоративно управление на “Св.Св.Константин и Елена холдинт “ АД и нейното изпълнение цели създаване на ефективни, прозрачни и честни взаимоотношения между акционерите , членовете на Управителния и Надзорния съвет, повишаване на доверието на акционерите и потенциалните инвеститори в управлението и развитието на всички дружества от икономическата група , популяризиране на високи етични принципи и норми и приложението им с цел доближаване до световните стандарти за добро корпоративно управление.


Основните принципи и мерки за добро корпоративно управление ,които се прилагаха от членовете на управителния орган през 2006 година и 2007 година, допринесоха за повишаване доверието на акционерите и инвеститорите в ценните книжа на

емитента “Св.Св.Константин и Елена холдинг “ АД . В резултат на това , значително се повиши интереса към акциите на дружеството , а емитираните корпоративни облигации от две поредни емисии, бяха пласирани изцяло и в момента се търгуват успешно чрез вторично публично предлагане на регулирания пазар на ценни книжа - Българска Фондова Борса - София АД

26 август 2007 година

Варна

Директор за връзки с инвеститорите

Светла Йончева
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница