Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г по линия на интелигенцията 09. 01. 1971страница1/3
Дата24.07.2017
Размер413.59 Kb.
#26487
ТипОтчет
  1   2   3

ФОНД 22, ОПИС 1

архивна единица

Съдържание, анотация на архивната единица

Период

1

Отчетен доклад на отдел 01 за работата през 1970 г. по линия на интелигенцията

09.01.1971 г.

2

Доклад на отдел 03 за работата през 1970 г. по линия на духовенството

14.01.1971 г.

3

Справки на отдел 07 за оперативната обстановка по линия на контрареволюционните елементи, анонимна дейност, бягства през граница и интелигенцията за периода 1970-1972 г.

01.11.1972 г.

4

Информация на управление 06 ДС за идеологически подривни центрове в някои капиталистически страни през 1971 г.

10.12.1971 г.

5

Доклад на отдел 01 при управление 06 ДС за работата през 1971 г. по линия на интелигенцията

25.12.1971 г.

6

Справка на отдел 07 за използването на печатни издания от противника за идеологическо проникване и диверсия срещу НРБ през 1971-1973 г.

06.05.1975 г.

7

Справка на управление 06 ДС за работата срещу подривната дейност на емигрантските организации "Български национален фронт" (БНФ) и "Български национален комитет" (БНК) и количеството литература, изпращана по пощенския канал за периода 1972-1974 г.

08.10.1972 г.

29.07.1975 г.8

Доклад на отдел 02 за работата през 1972 г. по линия на вражеската емиграция

03.01.1973 г.

9

Доклад на отдел 04 за характерни особености на подривната дейност по линия на турския национализъм и състоянието на работата

28.12.1972 г.

10

Справки на отдел 07 за работата по линия на националистически елементи, реакционно духовенство и антиобществените прояви сред младежта през 1972 г.

21.11.1972 г.

04.05.1973 г.11

Доклад на управление 06 ДС за по-важни проблеми в работата на управлението и реализирани дела на оперативния отчет за периода 1973-1975 г.

19.05.1973 г.

17.09.1975 г.12

Доклад, справка и информация на отдел 01 за работата по линия на художествената интелигенция и за международни прояви през 1973 г.

04.01.1973 г.

22.11.1974 г.13

Доклад, справка и др. на отдел 02 за работата по чуждестранни студенти, учащи се в България и подривната дейност срещу младежта на НРБ в периода 1973-1974 г.

20.02.1973 г.

19.03.1973 г.14

Справка на отдел 02 за проведените международни мероприятия през 1973 г.

15.10.1984 г.

15

Доклад на отдел 03 за работата през 1973 г. по линия на национализма и духовенството

30.12.1973 г.

16

Доклад на отдел 05 за подривната дейност на противника срещу НРБ и СССР по линия на белоемигрантите и НТС. Изнесен на семинар на 05.10.1973 г.

17.02.1973 г.

17

Доклад на отдел 02 за основните насоки на подривната дейност на БЗО, БНК, БНФ и др. контрареволюционни елементи в България

08.02.1973 г.

18

Доклад на отдел 02 за работата през 1973 г. по линия на вражеската емиграция

30.12.1973 г.

19

Справка на управление 06 за работата по вражеската емиграция

30.03.1973 г.

20

Справка на отдел 03 за националистически прояви сред населението от цигански произход

22.03.1973 г.

21

Мероприятия на управление 06 за изпълнение решението за съвместна работа между ОФ и МВР по линия на туризма

20.08.1973 г.

22

Информация на ПГУ за взаимодействието и сътрудничеството между специалните служби на главните империалистически държави

11.01.1973 г.

23

Доклади и справки на управление 06 ДС за резултатите от разглеждане състоянието на работата и оценките и указанията от ръководството на МВР и борбата срещу идеологическата диверсия за периода 1974-1975 г.

04.10.1975 г.

24

Справка на управление 06 ДС за подривната дейност, развивана срещу НРБ на основата на прорумънския национализъм

19.11.1974 г.

25

Доклад на отдел 01 за работата през 1974 г.

17.02.1975 г.

26

Справка, информация и др. на отдел 02за работата по специализантите от САЩ за периода 01.01.1974 г. до 30.05.1976 г. и по противообществените прояви сред младежта през 1974 г.

24.03.1974 г.

01.07.1976 г.27

Доклад на отдел 02 за извършена проверка в ОУ на МВР Плевен по линия на управление 06 ДС

03.08.1974 г.

28

Отчетен доклад на отдел 03 за работата през 1974 г.

18.12.1974 г.

29

Доклад на отдел 04 за работата през 1974 г.

28.12.1974 г.

30

Доклад на отдел 05 за работата през 1974 г.

28.12.1974 г.

31

Доклад и справка на отдел 07 за работата по български граждани, посещаващи капиталистически и развиващи се страни, и подривната дейност на противника чрез чуждестранни специализанти, аспиранти и преподаватели през 1974-1975 г.

23.09.1976 г.

17.11.1976 г.32

Докладна записка на управление 06 ДС за проведено съвещание между братските органи по сигналите

08.09.1975 г.

33

Справки на управление 06 ДС за основните задачи и борбата срещу идеологическата диверсия през 1975 г.

05.04.1975 г.

15.10.1975 г.34

План на отдел 01 за работата през 1975 г.

03.01.1975 г.

35

Доклад и справки на отдел 01 за работата по линия на подривната дейност сред дейци на научната и художествено-творческата интелигенция през 1975 г.

23.05.1975 г.

02.10.1975 г.36

Справки на отдел 02 за работата по линия на младежта, преподавателите и студентите от ВУЗ през 1975 г.

26.09.1975 г.

05.11.1975 г.37

Справка на отдел 03 за работа по линия на религията

20.09.1975 г.

38

Обзор на отдел 04 за характерни особености на промакедонската националистическа дейност

13.12.1975 г.

39

Доклад и справка на отдел 05 за установяване на вражеския контингент и изпращаните вестници, списания и бюлетини в страната от вражеската емиграция

22.03.1975 г.

16.06.1975 г.40

Справка на отдел 07 за работата по вражеската емиграция през 1975 г.

17.02.1976 г.

41

Информация на отдел 07 за обстановката във връзка с преброяването на населението и жилищния фонд на НРБ през 1975 г.

15.11.1975 г.

42

Справка на ПГУ за вражеската пропаганда, провеждана от радио "Дойче-веле" против НРБ и приложение

30.12.1975 г.

43

Справки и доклад на управление 06 ДС за работата против противообществените прояви сред младежта. Работата по специализантите и аспирантите от капиталистическите и развиващите се страни. Изказване на началника на управлението пред национално съвещание по ДС – 19.08.1976 г.

26.08.1976 г.

14.12.1976 г.44

Доклад на отдел 01 за работата сред художественотворческата интелигенция и работещите в средствата за масова информация

14.09.1976 г.

45

Протокол от служебно съвещание на отдел 01, проведено на 10.08.1976 г. и доклади за работата по линия на интелигенцията

10.08.1976 г.

29.12.1976 г.46

Справки и доклад на отдел 02 за задачите, произтичащи от ХI конгрес на БКП, за антиобществените прояви сред чуждестранните студенти и новите моменти в оперативната обстановка през 1976-1977 г. по линиите на отдела

03.05.1976 г.

26.02.1977 г.47

Инструкция на отдел 03 за подривната дейност против НРБ, провеждана на основата на религията

16.10.1976 г.

48

Доклад на отдел 07 за информационно-аналитичната работа на отдела

19.08.1976 г.

49

Анализ на отдел 07 за турската антикомунистическа и антибългарска пропаганда и нейното отражение сред българските турци

26.10.1976 г.

50

Информация на отдел 07 за оперативната обстановка и мерките за обезпечаване на ред и сигурност по линия на ДС в периода на подготовката и провеждането на ХI конгрес на БКП

18.03.1976 г.

51

Справка и информация на отдел 07 за радиопропагандата на български език, за опитите на противника да се използва от закл. акт на съвещанието в Хелзинки

14.01.1976 г.

17.12.1976 г.52

Специално съобщение на ПГУ за състоянието, дейността и насоките на работа на радио "Свободна Европа" и "Свобода"

16.12.1976 г.

53

Лекция на управление VI "Бивши хора, фашистки организации, опозиционни партии, проявите на вражеските елементи и задачите на органите на ДС в борбата срещу тях"

31.12.1976 г.

54

Справки на отдел 07 за работата на ОУ на МВР Видин и Враца по линия на управление 06 ДС

16.03.1976 г.

55

Лекция на управление 06 ДС за идеологическата диверсия на противника, насочена сред интелигенцията и младежта, и за задачите на органите на ДС и изискванията към оперативния състав

12.05.1976 г.

56

Доклад, справки и др. на управление 06 ДС за работата срещу идеологическата диверсия, за Белградската среща, за "Универсиада-77" и за подривната дейност на противника срещу интелигенцията и младежта

10.03.1977 г.

13.10.1977 г.57

Доклад на управление 06 ДС за оперативната обстановка по линиите на направленията на управлението

24.02.1977 г.

58

Справки и др. на управление 06 ДС за работата срещу идеологическата диверсия и подривната дейност след съвещанието в Хелзинки

15.02.1977 г.

10.11.1977 г.59

Ориентировки на управление 06 ДС за обстановката по линия на промакедонския национализъм

08.01.1979 г.

60

Справка на управление 06 ДС за оперативното обслужване на студентите български граждани "Т"

14.07.1977 г.

61

Лекция за идеологическата подривна дейност срещу НРБ

01.1977 г.

62

Доклад за развитието на съвместна работа между управление 05-КГБ и управление 06 ДС до 1977 г.

27.12.1977 г.

63

Доклад и справка на отдел 01 за работата през 1977 г. за международната среща на писателите и изказване на Григор Шопов на отчетно-изборно събрание на 12 ППО

21.02.1977 г.

30.01.1978 г.64

Справка и др. на отдел 02 за оперативната обстановка и работата по линия на младежта през 1977 г.

26.05.1977 г.

12.12.1977 г.65

Анализ на отдел 08 за чуждата пропаганда срещу НРБ през 1977 г.

12.05.1977 г.

66

Информация на ПГУ за дейността на външния противник срещу официалните представителства на НРБ зад граница през 1977 г.

02.06.1978 г.

67

Информация от окръжните управление на МВР за работата по линия на идеологическата диверсия за периода 1977-1979 г., т.1 от Б до М

20.09.1979 г.

26.09.1979 г.68

Информации от окръжните управления на МВР за работата по линия на идеологическата диверсия за периода 1977-1979 г., т. 2 от П до Я

20.09.1979 г.

25.09.1979 г.69

Информация от окръжните управления на МВР за работата по линия на младежта през 1977-1978 г., т. 1 от Б до Р

31.01.1979 г.

01.02.1979 г.70

Информация от окръжните управления на МВР и от централните поделения за работата по линия на младежта през 1977-1978 г., т. 2 от С до Ш

01.02.1979 г.

20.02.1979 г.71

Планове на управление 06 ДС за работата през 1978 г.

27.11.1978 г.

21.12.1978 г.72

Справка на управление 06 ДС за чуждата пропаганда против НРБ през 1978 г.

27.02.1979 г.

73

Справка на управление 06 ДС за задачите на органите на МВР във връзка с Националната партийна конференция

16.05.1978 г.

74

Справка на управление 06 ДС за оперативната обстановка в страната по линия на анонимната дейност в периода 1974-1977 г.

22.11.1977 г.

75

Ориентировка на управление 06 ДС за дейността на противника по линия на протурски, промакедонски, прорумънски и цигански национализъм през 1978 г.

05.06.1979 г.

76

Доклад на управление 06 ДС за опитите за изграждане на нелегални групи и организации на протурска основа през 1978 г.

19.10.1978 г.

77

Мнение на управление 06 ДС за лекцията "Остатъци от бившите експлоататорски класи и други враждебни елементи и подривната им дейност срещу социалистическата държава"

11.08.1978 г.

78

Информация на отдел 07 за подривната дейност на противника по време на подготовката и провеждането на Универсиада-77

28.05.1978 г.

79

План на отдел 01 за работата през 1978 г.

16.01.1978 г.

80

Доклади на отдел 01 за работата по линия на интелигенцията през 1978 г.

13.07.1978 г.

12.01.1979 г.81

Справка на отдел 01 за взаимодействието с органите на КГБ през 1978-1980 г. по линия на отделение 04, отдел 01

17.03.1981 г.

82

Доклад на отдел 02 за задачи, произтичащи от решенията на Националната партийна конференция

08.06.1978 г.

83

Справка на отдел 07 за получените агентурни и неагентурни сведения от отдел 02 през 1978 г.

02.03.1979 г.

84

Информация на отдел 07 за антибългарски материали в чуждата пропаганда във връзка със стогодишнината от освобождението от османско робство

27.03.1978 г.Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница