Отчетен доклад от райна георгиева недкова-главен счетоводителДата24.07.2016
Размер63.38 Kb.
ТипОтчет
Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген.Иван Бъчваров”

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ПГМЕТ «ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ»

ГР.СЕВЛИЕВО

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

ОТ РАЙНА ГЕОРГИЕВА НЕДКОВА-ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛОТНОСНО:ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30 юни 2012 ГОДИНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА “Ген.Иван Бъчваров” ГРАД СЕВЛИЕВО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА”Ген.ИВАН БЪЧВАРОВ” ГРАД СЕВЛИЕВО Е ПРОФЕСИОНАЛНО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ .

ИМА РАЗКРИТИ 17 ПАРАЛЕЛКИ С 431 БРОЯ УЧЕНИКА В Т.Ч.

– РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - 393 БРОЯ УЧЕНИЦИ

– ВЕЧЕРНО ОБУЧЕНИЕ – 21 БРОЯ УЧЕНИЦИ

И 17 БРОЯ УЧЕНИЦИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

УЧИЛИЩЕТО Е ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА.РАЗПОЛАГА С ЕДНА БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА.ВКЛЮЧЕНО Е В СИСТЕМА ЗА РАЗПЛАЩАНЕ СЕБРА.

ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2012 ГОДИНА БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА”ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ” ГРАД СЕВЛИЕВО СЕ ФОРМИРА ОТ ДВА ИСТОЧНИКА – ДОТАЦИИ ОТ МОМН-на база издръжка на един ученик И СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ.


ПРЕЗ 2012 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО СЕ РАЗПЛАЩА ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА “ЕДИННА СМЕТКА”-НА ОСНОВАНИЕ & 17 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗДБРБ И ПИСМО НА МФ И МОМН.
КАТО ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ ВКЛЮЧЕН В СИСТЕМАТА УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА СЪС “СМЕТКА ЗА НАЛИЧНОСТИ” И “ТРАНЗИТНА СМЕТКА”.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
1.СПЕЧЕЛЕН Е ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА”С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”-за 2011г.,МОДУЛ”ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ” НА СТОЙНОСТ 655,00ЛЕВА.

КАТО ОСТАТЪК КЪМ 01 ЯНУАРИ 2012Г ОТЧИТАМЕ 525ЛЕВА.

ПРЕЗ МЕСЕЦ януари,февруари, март и април СА ИЗРАЗХОДЕНИ – 525 ЛЕВА.
2.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”МОДУЛ”ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩАТА”.

МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”.ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ ПРИ ОТСЪСТВИЯ-ОТПУСК ПО БОЛЕСТ И ДРУГИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА.

ОТЧИТАМЕ ОСТАТЪК ОТ 2230ЛЕВА КЪМ 01 януари2012ГОДИНА.

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ЮНИ СА ИЗРАЗХОДЕНИ 433 ЛЕВА


3.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ,НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ”

УСВОЕНИ СА СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 6081 ЛЕВА.СРЕДСТВА ПО ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА XXVII ОЛИМПИАДА ПО ТЕХН.ЧЕРТАНЕ.


4.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА-„ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ”

ОТПУСНАТИ СА СРЕДСТВА В РАЗМЕР НА 231 ЛЕВА.ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСФ
1.СПЕЧЕЛЕН Е ПРОЕКТ „УСПЕХ” ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЧР”,СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕСФ НА ЕС С БЮДЖЕТ 40700ЛЕВА.

ПОЛУЧЕН Е ПРЕВОД В РАЗМЕР НА 26252ЛЕВА.

ВСИЧКИ СРЕДСТВА СА ИЗРАЗХОДЕНИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ.

ОБЩО ИЗРАЗХОДЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТА 38724 ЛЕВА.

СУМАТА ОТ 12472ЛЕВА Е ДАДЕНА ОТ БЮДЖЕТА И ПРИ ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ СУМИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВЪСТАНОВЕНИ В БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ
1.ПОЛУЧЕН Е ТРАНСФЕР ОТ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПЪТУВАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ДО 16Г.ВЪЗРАСТ НА СТОЙНОСТ 5155,70ЛЕВА.

ДО 30 ЮНИ СА ИЗРАЗХОДЕНИ 2206,36ЛЕВА.


2.ПОЛУЧЕН Е ТРАНСФЕР ОТ РИО ГАБРОВО В РАЗМЕР НА 120 ЛЕВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЗИ 2012Г.
ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД СА ПРАВЕНИ КОРЕКЦИИ НА БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2012 ГОДИНА.
1.ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА №РД-04-428/03.04.2012ГОДИНА ЗА УВЕЛИЧИНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ С 1000ЛЕВА И УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФ 10 СЪС СЪЩАТА СУМА.

2.ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА №РД-04-458/23.04.2012ГОДИНА ЗА УВЕЛИЧИНИЕ НА ТРАНСФЕРИТЕ С 5155,70ЛЕВА ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ ДО 16Г.ВЪЗРАСТ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФ 10 СЪС СЪЩАТА СУМА.

3.С ПИСМО №9106-14/02.07.2012Г. НА МИНИСТЪРА НА МОМН СА УВЕЛИЧЕНИ ТРАНСФЕРИТЕ СЪС 5325ЛЕВА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФ 10 ЗА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ НА УЧИТЕЛИ-2095ЛВ,ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ 2011Г-2999ЛВ И ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НП”СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ”-231ЛВ.

КЪМ 30.06.2012 ГОДИНА СА РЕАЛИЗИРАНИ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ В РАЗМЕР НА:
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ- 2512 ЛЕВА,

ПРИХОДИ ОТ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ-40ЛВ,

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ-2436ЛВ.

УЧЕНИКОВО ПРОИЗВОДСТВО-36ЛВ.ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА-1000,00ЛЕВА

ТЕКУЩИ ДАРЕНИЯ –СПОНСОРСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ОЛИМПИАДА ПО ТЕХН.ЧЕРТАНЕ ОТ ФИРМА АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД-1000 ЛЕВАПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА - 9625,01 ЛЕВА

СУМАТА Е ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ НА ТЕМА „ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА”ФИНАНСИРАН ОТ БРЮКСЕЛ.ТОВА Е ВТОРИ ПРЕВОД .ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТА ВЪВРИ ОТ 2010Г ДО 2013Г.


КАСОВО ПО БЮДЖЕТА СА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА 338930 ЛЕВА.

КАСОВИ РАЗХОДИ ПО СЕБРА- 258508 ЛЕВА И 80497 ЛЕВА-ТРАНСФЕРИ НА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ.

РАЗХОДИТЕ СА СЪОБРАЗЕНИ С ПРИОРИТЕТИ ЗАЛЕГНАЛИ В БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА И ЦЕЛЕВИ ПРЕВОДИ ОТ МОМН.

СПАЗЕНИ СА ВСИЧКИ ПМС-НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО И ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.СПАЗЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА.


ЗА ЗАПЛАТИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ СА ИЗРАЗХОДВАНИ- 214293ЛВ:

  • ИЗПЛАТЕНИ СА 201853 ЛЕВА ЗА ЗАПЛАТИ-М.01 - 06.2012Г

  • ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО НП„ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”, МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”-354ЛЕВА.

  • ДТВ ЗА 24 МАЙ-12400 ЛЕВА


ПО ПАРАГРАФ „ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА СА ИЗПЛАТЕНИ 11682 ЛВ.

- ОБЕЩЕТЕНИЯ ПО КСО – 1697 ЛЕВА.

- ИЗПЛАТЕНИ СА И СУМИ ОТ ФОНД СБКО С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В РАЗМЕР НА 5064 ЛЕВА,

- ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО НП ”С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”-за 2011г.,МОДУЛ”ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ” И ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ,НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ”НА СТОЙНОСТ 4621 ЛВ.

- ОБЕЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА -300ЛЕВА.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ-РАБОТОДАТЕЛ – 47270 ЛВ.

ОСИГУРОВКИТЕ ЗА ДОО-СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ-РАБОТОДАТЕЛ СА В РАЗМЕР НА 25081 ЛЕВА,УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД –7637 ЛЕВА.

ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ СА ИЗРАЗХОДЕНИ –10837 ЛЕВА И ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В УНИВЕРСАЛЕН ФОНД –3715 ЛЕВА.СПАЗЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН КОДЕКС.СУМИТЕ СА ОТЧЕТЕНИ КАТО ТРАНСФЕР ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ.
СТИПЕНДИИ

СПАЗЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПМС 207 ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

ИЗПЛАТЕНИ СА 9987 ЛЕВА. ТОВА СА СУМИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ И ЮНИ 2012 ГОДИНА.
ЗА ИЗДРЪЖКА СА ИЗРАЗХОДЕНИ 50698 ЛЕВА.

-РАБОТНО ОБЛЕКЛО-ВЪСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ -340ЛВ.

-УЧ.МАТЕРИАЛИ- 11760ЛВ

-МАТЕРИАЛИ- 10658 ЛЕВА

-ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ-12384ЛВ

-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ- 13667 ЛЕВА

-ТЕКУЩ РЕМОНТ – 864ЛЕВА

-ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ-48ЛВ

-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА- 609 ЛЕВА/от тях 328лева по НП „Ученически нац.състезания и нац.межд.олимпиади/

-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА-670ЛЕВА/разхода е по проект SHEEP/

-ЗАСТРАХОВКИ -370ЛЕВА-/каско и гражданска отговорност лек автомобил/

-ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ- 8ЛВ.РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСФ
ПОЛУЧЕН Е АВАНСОВ ПРЕВОД В РАЗМЕР НА 14042ЛЕВА И ВТОРИ ПРЕВОД В РАЗМЕР НА 12210ЛЕВА.

КАСОВО СА ОТЧЕТЕНИ РАЗХОДИ В РАЗМЕР НА -38724ЛЕВА КАТО 12472ЛЕВА СА ПОЛЗВАНИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ЗА ЗАПЛАТИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ СА ИЗРАЗХОДВАНИ- 13136ЛВ:

-ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ ИИД ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ,МАРТ ,АПРИЛ,МАЙ,ЮНИ -13136ЛВ.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ-РАБОТОДАТЕЛ - 2864ЛВ.

-ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ-1521ЛВ,УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД-526ЛВ,ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ РАБОТОДАТЕЛ-630ЛВ И ДОПЪЛНИТЕЛНО-ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ РАБОТОДАТЕЛ-187ЛВ.ЗА ИЗДРЪЖКА СА ИЗРАЗХОДЕНИ 22724 ЛЕВА.

РАЗХОДИ ЗА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ -12335ЛЕВА

РАЗХОДИ ЗА ДРУГИ МАТЕРИАЛИ-7132ЛЕВА

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ-3257ЛЕВА.

В КРАЯ НА НА МЕСЕЦ ЮНИ 2012Г. ПО СМЕТКАТА НА УЧИЛИЩЕТО НЕОТЧИТАМЕ НАЛИЧНОСТИ.

УЧИЛИЩЕТО НЯМА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30 .06.2012Г.


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА”ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ” ГРАД СЕВЛИЕВО Е БЮДЖЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ КОЯТО ОРГАНИЗИРА И ОСЪЩЕСТВЯВА СЧЕТОВОДСТВОТО СИ В СЪОТВЕТСВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО-СМЕТКОПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ. РАЗРАБОТЕНА И УТВЪРДЕНА Е СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА УЧИЛИЩЕТО И ПРАВИЛНИК-ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА

СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА”ГЕН.ИВАН БЪЧВАРОВ” ГРАД СЕВЛИЕВО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРЕДСТАВИ ВЯРНО И ЧЕСТНО ИМУЩЕСТВЕНОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО И ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЦЯЛОСТНАТА МУ ДЕЙНОСТ.


30.06.2012 ГОДИНА

СЕВЛИЕВО


ИЗГОТВИЛ:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:…………………/Райна Недкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница