Отчетен период 2009 г март 2010 г. Съдържание на г д о с по страници: Увод стр. 3 Система за управление на околната среда стр. 5 Използване на ресурси стр. 6 1 Използване на вода стстраница1/3
Дата13.11.2018
Размер402.5 Kb.
#104648
ТипОтчет
  1   2   3

ГДОС „Ником – 97” АД


ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО
РАЗРЕШИТЕЛНО № 88/2005
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД - 2009 г.


март 2010 г.

Съдържание на Г Д О С по страници:
1.Увод стр. 3

2.Система за управление на околната среда стр. 5

3.Използване на ресурси стр. 6

3.1 Използване на вода стр. 7

3.2 Използване на ел.енергия стр. 7

3.3 Използване на суровини,спом.материали и горива стр. 7

3.4 Съхранение на суровини, спом. материали, орива и продукти стр. 9

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда стр. 9

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества стр. стр 9

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух стр. 9

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води стр. 10

4.4.Управление на отпадъците стр. 10

4.5. Шум стр. 11

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване стр. 12

5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие на КР стр. 12

6. Прекратяване на работата на инсталации или части от тях стр. 13

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения стр. 13

7.1Аварии стр. 13

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността ва инсталациите стр. 13

за които и издадено КР

8.Подписване на Годишен доклад стр. 14

Декларация на Управителя стр. 14


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 стр. 15

Таблица 1 - Замърсители EPEBB по PRTR стр. 15

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух стр. 15

Таблица 3 Емисии в отпадъчни води (производствени, битово-фекални и/или дъждовни)

във водни обекти/канализация стр. 16

Таблица 4 – Образуване на отпадъци стр. 16

Таблица 5 – Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци стр. 18

Таблица 6 Шумови емисии стр. 18

Таблица 7 Опазване на подземните води стр. 18

Таблица 8 Опазване на почви стр. 19

Таблица 9 - Аварийни ситуации стр. 19

Таблица 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите,

за коятое предоставено КР стр. 19


 1. Увод

 • Името и местонахождение на инсталацията


Инсталация за производство на керамични изделия ( тухли )

5120 гр.Горна Оряховица,ул.”Антон Страшимиров” № 159, обл.В.Търново
 • Адрес на местонахождение на инсталацията

гр.Горна Оряховица, Антон Страшимиров 159


 • Регистрационния номер на разрешителното

Комплексно разрешително: № 88/2005 г.

Дата на подписване: 17.04.2006г;

Дата на влизане в сила: 06.05.2006г


 • Оператор на инсталацията

- Цех 2 – Рингова пещ

- Цех 3 – Рингова пещ

“Ником - 97 ” АД – гр.Горна Оряховица, Антон Страшимиров 159 - собственик

„Мизия 2000” ООД – В. Търново, Площад „Център” 2 - ползвател
 • Цех 7 – Тунелна пещ 1

  • Тунелна пещ 2

„Термоблок” ООД София


 • Адрес, телефон, факс и e-mail на оператора

гр. Велико Търново, п.код 5000, ул. „Васил Левски” № 15, ет.10

Тел. 062 / 63 69 31

Факс: 062 / 62 78 06

e-mail: mims@b-trust.org

Лице за контакти

Инж. Димитър Иванов Тодоров

GSM 0889525953
 • Адрес, телефон факс e-mail и името на лицето за контакти

Горна Оряховица, Антон Страшимиров 159Тел. 0618 / 28911

GSM 0889525953 • Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

“Ником - 97” АД произвежда едро- и дребноразмерни тухли- тухли решетъчни и тухли блок 3,85 за зидария.

Фирма „Ником - 97” АД оперира с два цеха: цех 2, цех 3 за производство на керамични изделия – тухли. В цеховете се произвеждат следните асортименти:

В цех № 3 – керамичен блок с формат 3,85 за зидария

В цех № 2 се произвеждат единични тухли – тип решетъчни, керамичен блок 3,85

Изделията представляват изкуствен строителен материал, получен при изпичане на предварително обработена и оформена глинена маса с вградено гориво – брикетен ситнеж, отпадна тецова пепелина и въглищен шлам.

Процеси: • добиване и обработка на суровината

 • формоване на суровата продукция

 • сушене

 • изпичане

Производствен капацитет на инсталацията :

За цех № 2 - рингова пещ № 2 – 90 t/24h

Обем на пеща 1520 м³, плътност на нареждане 495 кг/ м³

За цех № 3 – рингова пещ № 3 - 67,4 t/24 h

Обем на пеща 765 м³, плътност на нареждане 686 кг/ м³

Произведена продукция за 2009 г. – През отчетния период инсталацията не е работила и няма произведена продукция – керамични блокове и тухли.

Качествените показатели на използваната суровина – мергелна глина са добри, което гарантира високо качество на тухлите за зидария.Производството на строителни материали – тухли, не се отразява отрицателно върху компонентите на околната среда - въздух, води и почви.
Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

В структурата на управление на "Ником - 97" АД, инж. Димитър Тодоров – отговаря персонално за опазването на околната среда.

През 2009 г. “Ником - 97” АД сформира група от специалисти, която следи всички технологични и технически показатели, които са свързани с намаляване влиянието на оператора върху околната среда.


ИЗПЪЛН.ДИРЕКТОР

Инж. Димитър Тодоров

Н-К ЦЕХ


Т. ЕНЧЕВ

СЧЕТОВОДСТВО

В. ЦАНЕВА

А Т Т

Г. КЪНЕВ
МАГАЗИНЕР

СЛ.АТАНАСОВА

Р М Ц

Г. КЪНЕВ • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.В.Търново
Басейнова дирецкия, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция – Дунавски район гр.Плевен
 1. Система за управление на околна среда на предприятието
 • Структура и отговорности.

Ръководството на "Ником - 97" АД отдава голямо значение на дейностите, свързани с прилагането на непрекъснато променящото се екологично законодателство в страната, произтичащо от процеса на хармонизиране и приемане на страната в Европейския съюз. Доскоро тази дейност в дружеството не се извършваше . След издаване на комплексното разрешително "Ником - 97" АД като самостоятелно юридическо лице, започва изграждането на допълнителни самостоятелни звена и провеждане на самостоятелна адекватна ефективна политика по опазване на околната среда. Стремежът е да се осигурят условия за пълно удовлетворяване на изискванията на българското законодателство за такъв тип производство, както и достигане на изискванията на международните стандарти в тази област на производства.

"Ником - 97" АД се придържа към екологичното законодателство на страната. Спазва нормативните изисквания и постоянно оценява влиянието на производствените дейности върху околната среда.

"Ником - 97" АД изследва, оценява и наблюдава всяко значително екологично влияние, резултат от дейността й.

"Ником - 97" АД използва налична технология и познания, за да елиминира причините за увреждане на околната среда и предотвратяване на замърсяването и редуцирането му до възможния минимум още в самите производствени процеси.

"Ником - 97" АД прилага необходимите мерки, за да се предотврати и елиминира всяко катастрофално замърсяване или изхвърляне в околната среда.

"Ником - 97" АД носи отговорност по осигуряване на приложимостта на настоящата политика от всеки и на всички нива на Фирмата.

"Ником - 97" АД има разработена актуализирана Програма за привеждане на дейността в съответствие с нормативната уредба по околна среда.
Обучение на персонала

Проведени са курсове за охпресняване на знанията на отговорните работници и служители,определени за изпълнението на инструкциите в КР.

Актуализирани са списъците на отговорните лица и отговорните работници и служители, определени за изпълнение на инструкциите.

Редовно се следи нормативната уредба по ОС и свързаните с КР наредби, правилници и своевременно се запознават отговорните лица.


Обмен на информация

Изготвени са списъци на отговорните лица и персонала, телефони и начин за връзка.

Списъка е доведен до знанието на всички имащи задължение по КР и лесно достъпен за всички служители.

Документиране

Фирмата има изготвен списък на нормативните уредби по ОС , регламентираща работата на инсталацията и се съхранява на площадката от съответните отговорни лица на електронен и хартиен носител.

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат.Има списък на лицата,получили актуален документ свързан с изпълнението на условията в КР.


Управление на документите

Екипа отговорен за изпълнениена условията в КР следи за промените в нормативната уредба, актуализира и довежда до знанието на отговорните лица.


Оперативно управление

В срок до „06.08.2006г” са изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката и се представят на компетентните органи при поискване.


Оценка на съответствие. Проверка и коригиращи действия

Фирмата прилага писменни инструкции на мониторинг на техническите и емисионни показатели съгласно условията в КР. Прилагаме писменни инструкции за периодични оценки на съответствията със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в КР.


Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са писменни инструкции за преразглеждане на работата на технологичното оборудване след всяко възникване на аварийна ситуация . През 2009 година не са възниквали аварийни ситуации.

Записи

Документират се и се съхраняват :

-Данните от наблюдението на емисдионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в КР в открити дневници.

-Данните за причините за установяване на съответствията и предприетите коригиращи действия

- Данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното оборудване

-Списък с документите доказващи съответствие с условията на КР и ги предстява при поискване от компетентни органи


Докладване

"Ником - 97" АД изготвя и представя: • ежегодно в РИОСВ годишен доклад за изпълнение дейностите за които е предоставено КР в определения срок

 • представя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнение на условията в КР

Актуализиране на СУОС

Фирмата се задължава при актуализация или изменение на издаденото КР или след издаване на ново такова, да актуализира СУОС.
3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Използваната вода за производствени нужди при работа на инсталацията е от собствени водоизточници – 2 бр. шахтови кладенци /разрешително № 11530166 от 21.11.2008г.

Използваното количество вода за питейно-битови нужди става от „В и К”.Разработени са инструкции за поддръжка и проверка на оборудването,което е основен консуматор на вода за производствени нужди.Монтирани са 4 бр. водомери за измерване на водата за производствени нужди- за общото количеството на производствени води, за охлаждане,за навлажняване на глината.

Монтиран е 1 бр.водомер за измерване на водата за питейно-битови нужди.

Документира се информация, която включва:

-обща месечна консумация вода за 1 продукт за инсталацията

- месечна консумация за производствена вода за тон/продукт

-годишна консумация на производствена вода за тон/продукт


Таблица 3.1

Източник на

вода

Годишно

Количество

Съгласно КР

Количество

За единица

Продукт

Съгласно КР

Употребено

Годишно

Количество

т/г

Количество

За единица

Продукт

Съответ-ствие

Шахтов кладенец 2006

6539

0,18

6539

0,18

ДА/ДА

Шахтов кладенец 2007

5655

0,18

5655

0,18

ДА/ДА

Шахтов кладенец 2008

19360

0,18

19360

2,2

ДА/НЕ

Шахтов кладенец 2009

19360

0,18

-

-

-

Отсъствието на данни за употребеното количество вода (годишно и за единица продукт) за 2009 г се дължи на това, че инсталацията не е функционирала.


3.2. Използване на електроенергия

Измерването на електроенергията се отчита: • цех 2 и цех 3 – общ електромер за двата цеха

Правят се редовни месечни отчитания. Води се непрекъснат отчет за използваната електроенергия.

Основните консуматори на ел.енергия са: колерганг, гладки и винни валци, сандъчен подавател, димни вентилатори към сушилните и димни вентилатори към пещите.

Таблица 3.2

ЕлектроенергияКоличество

за единица

продукт

съгласно КРИзползвано количество за единица продукт

СъответствиеЕлектроенергия 2006

0,050

0,050

Да

Електроенергия 2007

0,050

0,050

Да

Електроенергия 2008

0,050

0,150

Не

Електроенергия 2009

0,050

-

-

Отсъствието на данни за използваното количество електроенергия за 2009 г се дължи на това, че инсталацията не е функционирала.


3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
Таблица 3.3.1


Суровини

Годишно

количество

съгласно КР

Количество

за единица

продукт

съгласно КР

Употребено

годишно

количество

т/г

Количество

за единица

продукт

Съответ-ствие

Мергелна глина 2006

533914

1.6 ÷ 1.9

66492

1,83

Да/Да

Мергелна глина 2007

533914

1.6 ÷ 1.9

52764

1,68

Да/Да

Мергелна глина 2008

533914

1.6 ÷ 1.9

22726

2,59

Да/Не

Мергелна глина 2009

533914

1,6 – 1,9

-

-

-Отсъствието на данни за използваното количество суровини за 2009 г се дължи на това, че инсталацията не е функционирала.
Таблица 3.3.2

Спомагателни

материали

2006 г, 2007 г; 2008 г, 2009 г..


Годишно

количество

съгласно КР


Количество

за единица

продукт

съгласно КРУпотребено

годишно


количество

т/г


Количество

за единица

продукт


Съответ-ствие

0

0

0

0

0

0

В КР не са лимитирани спомагателни магтериали


Таблица 3.3.3

Горива 2006 г


Годишно

количество

съгласно КР


Количество

за единица

продукт

съгласно КРУпотребено

годишно


количество

т/г


Количество

за единица

продукт


Съответ-ствие

Шлам

50450

0,1

0,10

3807

да

Брикетен ситнеж

46213

0,1 ÷ 0,17

0,06

2311

да

Въглища

40650

0,03÷0,1

0,10

3680

даГорива 2007 г
Годишно

количество

съгласно КР


Количество

за единица

продукт

съгласно КРУпотребено

годишно


количество

т/г


Количество

за единицапродукт

Съответ-ствие

Шлам

50450

0,1

0,05

1627

да

Брикетен ситнеж

46213

0,1 ÷ 0,17

2200

0,1233

да

Въглища

40650

0,03÷0,1

0,09

3007

да

Горива 2008


Годишно

количество

съгласно КР

Количество

за единица

продукт

съгласно КР

Употребено

годишно

количество

т/г

Количество

за единица

продукт

Съответ-ствие

Шлам

50450

0,1

177

0,02

да

Брикетен ситнеж

46213

0,1 ÷ 0,17

342

0,03

да

Въглища

40650

0,03÷0,1

1379

0,0157

да


Горива 2009


Годишно

количество

съгласно КР

Количество

за единица

продукт

съгласно КР

Употребено

годишно

количество

т/г

Количество

за единица

продукт

Съответствие

Шлам

50450

0,1

-

-

-

Брикетен ситнеж

46213

0,1 ÷ 0,17

-

-

-

Въглища

40650

0,03÷0,1

-

-

-

Отсъствието на данни за 2009 г се дължи на това, че инсталацията не е функционирала.


3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранението на глината се осъществява на един брой открита площадка, като не се допуска превишаване на капацитета съгласно КР на добитата глина.

Съхранението на брикетния ситнеж се осъществява на закрита площадка.

Съхранението на въглищата се осъществява на бетонирани закрити складове.

Съхранението на готовата продукция се осъществява на открити складове

Ежемесечно се извършват проверки на площадките за съхранение на суровини,спомагателни материали, горива и готова продукция и няма установени несъответствия.


4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) И PRTR

В "Ником - 97" АД, основна суровина за производството е – мергелна глина. Гориво – въглища и спомагателни материали – шлам, брикетен ситнеж и тецова пепелина.

Замърсяването на въздуха е основно от прахови емисии от изгарянето на въглищата. На площадката на фирмата са разположени 4 организирани източници - 4 броя от тунелни сушилни в цех 2 и цех 3.

Измерват се параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл.22 от Наредба № 6/26.03.1999г за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Документират се и се съхраняват резултатите от мониторинга на показателите на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове,изпускани от всички изпускащи устройства.

Документира се и съхранява информация за всички вещества и техните количества свързани с прилагането на ЕРЕВВ. – Таблица 1, Приложение 1.

През 2009 инсталацията не е работила и не са генерирани замърсители, не е извършван и мониторинг.
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
Основните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух са: прах , азотни оксиди, серни оксиди, въглероден окис.

През 2009 г. не са извършени замервания, т.к. инсталацията не е работила.

Собствените периодични измервания се възлагат на Акредитирана лаборатория при спазване на регламентираните в КР срокове.- Приложение 1, Таблица 2.

Източниците на неорганизираните емисии на площадката на фирмата са: откритите и полуоткрити складове за съхранение на спомагателните матирали и горива.

Изготвени са и се спазват инструкциите за периодична оценка на наличието на източниците на неорганизирани емисии на площадката.

Редовно се навлажнява и оросява складираната на площадките мергелна глина, както и площадките за съхранение на брака, пепелината.

На площадката на фирмата не се допуска формирането и разпространението на миризми извън границите на площадката.

До момента в дружеството не са постъпили оплаквания от съседни фирми и граждани за миризми и емисии от интензивно миришещи вещества. Технологичния процес за производството на тухли не е свързан с отделянето на миризми

Документират се и се съхраняват резултатите на мерките за предотвратяване, намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Документират се и се съхраняват постъпилите оплаквания за миризми.

Документират се и се съхраняват резултатите от оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми. При доказано превишаване на нормите за допустими емисии, определяме и документираме степента и времевия период от отклонение на нормите, причините за отклонението, както и предприетите коригиращи действия.

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчни води
Производствени отпадъчни води

На територията на площадката няма изградени пречиствателни съоръжения за третиране на производствените води. Точката на заустване на отпадъчните води е в района на Термоблок ООД

Производствените води от вакуумпомпите като част от смесен поток /производствени, битови и дъждовни/ се заустват в градската канализационна мрежа.

Заустването в градския колектор е регламентирано с договор с В и К.

Контролират се следните параметри:


 • количество на заустваните отпадъчни води

 • активна реакция рН

 • неразтворени вещества

Прилага се инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в отпадъчните води по показатели: неразтворени вещества, съгласно изискванията на ЕРЕВВ, изразени като килограма за година –Таблица 3, Приложение 1.

Дружеството извършва мониторинг веднъж годишно на смесен поток и прилага методика за изчисляване количествата на заустените води в ТЗ № 1 Точката на заустване е в района на Термоблок ООД


4. 4 Управление на отпадъците

Количеството на производствените отпадъци се отчита веднъж годишно чрез информационни карти на МОСВ пред РИОСВ - гр.В.Търново. (Таблица 4, Приложение 1) Всички отпадъци, които се продават на други фирми се отчитат и чрез счетоводни документи. (Таблица 5, Приложение 1) За всички отпадъци за заведени отчетни книги, които са заверени от РИОСВ. За отчитане на отпадъците от ежедневната производствена дейност се изпълнява инструкция за измерване, изчисление и оценка на образуваните количества отпадъци, която има за цел да се направи:

-периодична оценка на количеството образувани отпадъци за 1 продукт, на причините за установяване несъответствия с определените в КР и за предприемане на коригиращи действия

- периодична оценка на съотвествието на събирането на отпадъците с условията на КР при които са установени несъответствия и за предприемане на коригиращи действия

- измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение

- периодична оценка на съответствието на количествата генерирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Площадките за съхранение на отпадъците се поддържат с подходяща настилка и са оградени от останалата част на производствената площадка.

Имат обозначителни табели с вида и кода на отпадъка. Достъпът е ограничен. Събирането на течните отпадъци се извършва в закрити метални варели доставени на площадките.

На площадките се съхраняват само отпадъците, за събирането на които са предназначени.

Площадките се поддържат от отговорните лица , които са определени със заповед. Отговорниците оценяват съответствието на площадката с изискванията на КР.

При установяване на несъответствия се предприемат коригиращи действия за привеждане във вид, изискван от КР.

Дружеството прилага инструкция за периодична оценка на количествата образувани при производството на единица продукт отпадъци, на причините за установените несъответствия и за предприетите коригиращи действия. Определените длъжностни лица следят за количествата образувани отпадъци на единица продукт и при установяване на несъответствия, докладват писмено на управителя за предприемане на коригиращи действия.

Дружеството прилага и води Дневник за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР. Отпадъците се събират на определените за целта места, с обозначение на кода, вида и наименованието на отпадъка. Не се приемат отпадъци от външни фирми на територията на площадката. В дружеството се събират единствено отпадъците, посочени в Условие 11.1, при спазване изискванията на Наредбата.

Дружеството прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците с условията в КР, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Временно се съхраняват единствено и само отпадъците разрешени в КР, на места, определени за тази цел и при спазване изискванията на Наредбата: във варели и/или специални складове. Съхраняват се разделно от другите отпадъци и не се допуска смесване на отпадъци

Дружеството прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в КР, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. През 2009 година дружеството няма транспортирани отпадъци извън територията на площадката, с изключение на смесените битови отпадъци, за които се грижи Общинска фирма и се извозват на градското сметище. Транспортирането на отпадъците извън територията на площадката става въз основа на писмен договор с лицензирана фирма. Документите свързани с транспортирането на отпадъци се съхраняват в дружеството и се представят на контролните органи при поискване.

Дружеството прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци, като се водят Дневници за всички видове отпадъци, като не се допуска превишение на количествата образувани отпадъци.
Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница