Отчетна стойност Избран метод за амортизация Амортизационна норма (годишна) Амортизационна квота годишна и по месециДата11.01.2018
Размер25.05 Kb.
ТипОтчет

 1. Счетоводно отчитане на амортизацията.

Нормативното регламентиране на счетоводното отчитане на амортизацията на дълготрайните активи е направено в СС 4 от НСФОМСП. За целите на счетоводното отчитане на амортизациите предприятията разработват амортизационна политика и амортизационен план. Той следва да съдържа следната минимална информация за всеки актив:

  • Инвентарен номер

  • Наименование

  • Дата на придобиване

  • Дата на въвеждане в експлоатация

  • Отчетна стойност

  • Избран метод за амортизация

  • Амортизационна норма (годишна)

  • Амортизационна квота годишна и по месеци

  • Балансова стойност на актива

Въз основа на индивидуалните амортизационни планове за всеки амортизируем актив се съставя обобщен амортизационен план за отчетния период за всички амортизируеми дълготрайни материални и нематериални активи със следното съдържание: номер по ред; номер на групата (класа); наименование; инвентарен номер на актива; отчетна стойност на актива; годишна амортизационна квота - общо и по месеци; начислена до момента амортизация и балансова стойност.

В годишния финансов отчет предприятието следва да оповести: 1. а) възприетите методи на амортизация за отделните групи активи;

 2. б) обосновка за промяна в методите на амортизация, ако такава е извършена.

Предприятието може да прилага различни методи на амортизация за различните групи от сходни по предназначение активи. За една и съща група сходни активи не се допуска прилагането на различни методи на амортизация.

Избраните от предприятието методи за амортизация се прилагат последователно през отделните отчетни периоди.

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба.

Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.

Начислената амортизация се отчита като разход и като коректив за срока на ползване на амортизируемия актив.

За отчитане на амортизацията се предвидени следните сметки:

Сметка 241 – Амортизация на ДМА – тази сметка е балансова пасивна, регулираща сметка. Сметкта се кредитира при начисляване на амортизация за съответната група амортизируеми активи съгл. амортизационния план на предприятието. Дебитира се при отписване на начислената амортизация на съответния актив при неговата продажба, бракуване, ликвидация и др.

Сметка 603 – Разходи за амортизация – сметката е небалансова, транзитна сметка. Дебитира се при начисляване на амортизация на съответния ДМА срещу кредитиране на сметка 241 и се кредитира при отнасянето на отразения разход по функционално предназначение (като разход за дейността) срещу дебитиране на сметките от гр.61.
За начислените амортизации съгл. амортизационен план всеки месец се съставя:

Д-т с/ка 603

К-т с/ка 241
За отнасяне на разхода по функционално предназначение:

Д-т с/ка гр.61К-т с/ка 603
Забележка: За данъчни цели са възприети определени данъчно признати амортизационни норми, посочени в чл.55 ал.2 от ЗКПО (в сила от 01.01.2008г.). Следва да бъде разработен и данъчен амортизационен план от всички предприятия, притежаващи ДА и формиращи резултат за облагане по ЗКПО, като за данъчни цели амортизацията следва да се начислява при спазване изискванията на чл.58 ал.1 от ЗКПО, а именно – от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница