Отчетност в екипа за управлениеДата27.09.2018
Размер278 Kb.
#83690
ТипОтчетМИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТАИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”


ул. “Ген. Гурко” № 6, София 1000 mail@esmis.government.bg

тел.: (+359 2) 949 2115 www.esmis.government.bg

факс: (+359 2) 981 8787
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Избор на външЕН ЕКСПЕРТ отчетност В ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕпо проект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС), гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), кани всички заинтересовани лица да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на външен експерт отчетност в екипа за управление“ по проект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“.

Оферти ще се приемат всеки работен ден в деловодството на ИА ЕСМИС, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 в срок до 26.05.2015 г., 17:00 часа.

Отварянето на офертите ще се извърши на 27.05.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
За допълнителна информация, може да се обръщате към Васил Василев – Директор на дирекция РКИС, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6, тел.: 02/ 949 2030, e-mail: v.vasilev@esmis.government.bg

I. ПРАВНО И ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Правното основание за провеждане на процедурата е чл. 14, ал. 4, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 0094-1417/14.05.2015 г. на Изпълнителния директор на ИА ЕСМИС за откриване на процедура за възлагане на поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на външен експерт отчетност в екипа за управление“ по проект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“. Фактическото основание е необходимостта от включването в ЕУП на експерт, притежаващ професионален опит и компетентност, необходими за успешното изпълнение на предвидените дейности по проекта.
ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Съгласно „Изискванията за кандидатстване“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по Оперативна програма „Регионално развитие“, по покана за представяне на проектно предложение чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 2: „Регионална и местна достъпност”, Oперация 2.2: „Информационна и комуникационна мрежа”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: - BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” с конкретен бенефициент: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи иинформационни системи”, по бюджетна линия: BG161PO001/2.2-01/2011, Възложителят може да включи в екипа по проекта само физически лица. В този смисъл, договорът ще се сключи с физическо лице.

2. Място на провеждане: гр. София, ИА „ЕСМИС”, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6.

3. Участниците следва да отговарят на установените законови изисквания и на тези, в настоящата документация.

4. Не се приема за участие в поръчката оферта, която: • е представена в незапечатан, прозрачен или скъсан плик;

 • е представена след изтичане на крайния срок, определен за подаване на оферти.

5. Не се допуска представяне на варианти в офертите.

6. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 4859 (четири хиляди осемстотин петдесет и девет) лв. без ДДС, с включени осигурителни вноски дължими от Възложителя.

Полученото възнаграждение на експерта за периода на изпълнение на договора сумарно не следва да надвишава посочената прогнозна стойност на поръчката. Максималният брой часове, които могат да бъдат отчетени от експерта за срока на изпълнение на договора е 441 часа. Максималният брой часове, които могат да бъдат отчетени от експерта на месец е 180 часа.

7. Участниците изготвят техническо и ценово предложение.

8. При сключване на договора определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

9. Минимални изисквания за квалификация и професионален опит на които следва да отговаря експертът:


Образователно-кавалификационна степен:

 • Висше образование (образователно квалификационна степен „магистър” или еквивалента образователна степен).


Специфичен опит:

 • професионален опит - най-малко 2 (две) години професионален опит в областта на прилагане на процедурите по проекти, независимо от вида на финансирането им.

 • компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.;

 • владеене на английски език и/или друг от работните езици на ЕС;

 • опит в работата на общинските и/или държавните администрации и/или неправителствени организации.

Участникът представя декларация (свободен формат на текстово оформяне) в която посочва информация за придобитото образование (година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионалната квалификация и професионален опит.


III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
1. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в настоящата покана, при спазване на действащото законодателство.

2. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.

3. Офертите трябва да бъдат адресирани до ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в деловодството на ИА ЕСМИС, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

4. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи.

5. Оферти могат да се подават всеки работен ден в деловодството на ИА ЕСМИС, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 от 9:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 26.05.2014 г.

6. Офертата и всички документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик.

7. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника.

8. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:
ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6
ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на външен експерт отчетност в екипа за управление“ по проект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“. от:…………………………………………………………………………………………………..….

(име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес)
9. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на предложение с входящ номер……...”.
IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
Представената оферта задължително трябва да съдържа:
1. Копие от документа за самоличност;

2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 от ЗОП – образец III.

3. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по образец I от настоящата документация;

4. Ценово предложение, попълнено съгласно образец II от настоящата документация. (Поставя се в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в големия плик с офертата)

5. Срок на валидност на офертата.

6. Декларация (свободен формат на текстово оформяне) с посочена информация за придобитото образование (година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), професионалната квалификация и професионален опит.

7. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне).
Участници, неизпълнили посочените в настоящата документация изисквания и/или неотговарящи на Закона за обществените поръчки ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срокът за изпълнение на поръчката е до приключване на дейностите по проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ или до изчерпване на максималния брой часове, които могат да бъдат отчетени от експерта.
VI. TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Информация за проектаОбща цел

Изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в необлагодетелствани райони на България.Специфични цели

 • Създаване на предпоставки за развитие на електронното управление в избраните райони за интервенция чрез осигуряване на ДСП свързаност на държавните и обществени институции в тези райони, в т.ч. образователни, културни, социални и здравни институции, към ЕЕСМ;

 • Развитие на пазара на широколентови ДСП услуги на едро в таргетираните райони чрез изграждане на необходимата инфраструктура за това;

 • Създаване на предпоставки за развитие на пазара на ДСП услуги за гражданите и бизнеса в таргетираните райони чрез осигуряване на благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги, базирани на ДСП за гражданите и бизнеса в тези райони;

 • Създаване на предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, като се улесни и стимулира използването на широколентовия ДСП от ИТ-бизнеса за въвеждането на нови бизнес модели и предоставянето на нови услуги на крайните потребители, което да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението;

 • Засилване доверието в интернет услугите чрез налагане на норми за сигурност и поведение, отговарящи на съвременните международни стандарти;

 • Стимулиране на социалното сближаване чрез осигуряване на достъп до он-лайн услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, като по този начин се преодолеят тенденциите за изолирането на тази част от населението от обществения и културен живот на страната.


Основни дейности по проекта:


  1. Организация и управление на проекта – Създаване на организационна структура; Осигуряване на добро планиране на дейностите; Осигуряване на добро изпълнение на дейностите по проектa; Разработване и реализиране на финансов план и изходна стратегия за изпълнение на проекта; Поддържане на одитна пътека.

  2. Изграждане на инфраструктура за интернет достъп от следващо поколение – Изготвяне на технологична карта на инфраструктурата и оборудването; Проектиране на топологията и оборудването на мрежата и разработване на технологични изисквания и функционални спецификации; Избор на пространства в помещенията; Изготвяне и провеждане на процедури по ЗОП за осъществяване на обновяване, преустройство и ремонт на избраните технологични помещения, както и за проектиране, изграждане на инфраструктурата, строителен надзор, доставка и инсталация на оборудването.

  3. Мониторинг - Текущ контрол върху работата на външните изпълнители; Координация и взаимодействие с всички изпълнители на дейности по проекта; Извършване на проверки на място по отношение на изпълняваните договори, както и Документални проверки, свързани с верифициране на разходите; Администриране на системата за оценка и управление на риска, управление на конфликти, както и на Процедурата за докладване на нередности.

  4. Осигуряване на публичност на проекта - Разработване на Комуникационна стратегия; Разработване и разпространение на информационни и комуникационни материали; Провеждане на информационна кампания; Организиране на медийни изяви.

  5. Отчитане – Отчитане дейностите по проекта към УО на ОП «Регионално развитие».

  6. Одит.


Организационна структура за управление на проекта
Екипът за управление на проекта (ЕУП) се състои от външни експерти и служители на ИА ЕСМИС. Настоящата процедура обхваща само избора на външен експерт отчетност към екипа. От страна на ИА ЕСМИС към ЕУП са включени експерти с координиращи функции към отделни дейности.

Във функционално отношение екипът е разделен на три звена – техническо, финанси и счетоводна отчетност и административно/правно звено.

Техническото звено има за основна функция да предоставя и представлява необходимата компетентност в технологичните области, релевантни на този високо-технологичен проект–оптични телекомуникационни технологии и оборудване за изграждане на мрежи за достъп от следващо поколение.

Поради спецификата и сложността на проекта в правно, административно, и финасово-счетоводно отношение, се налага да се включат и съответни екипи, за да се покрият програмните изисквания на ОПРР и приложимата нормативно-правна уредба.

Административно-правното звено се грижи за правното съответствие на дейностите по проекта и за взаимоотношенията с външните партньори – общини, изпълнители, потребители от бизнес и административно-правна гледна точка. Необходимостта от бизнес компетентност се налага във връзка с изходната стратегия на проекта, изискваща комерсиализиране използването на остатъчния капацитет на изградената оптична инфраструктура.

Йерархичната структура на ЕУП е организирана на три нива – 1-во ниво Ръководител на проекта, 2-ро ниво – Ръководители на звената, 3-то ниво – експерти.

По-долу е представена организационната структура:

Извършването на дейностите по проекта следва да се осъществява при спазване на указанията на УО на ОПРР. Това предполага осъществяването на постоянен контрол върху изпълнението на проектните дейности, като по този начин ще се осигури навременната и качествената им реализация, както и целевото използване на предвидените по проекта средства. По тази причина е наложително в екипа за управление на проекта да бъдат включени експерти с познания и опит в изпълнението на дейности/проекти със сходно естество.

Подробно описание на задачите и естеството на услуги, включени в обхвата на поръчката:
Задължения:

Тази позиция ще подпомага Ръководителя финанси и счетоводна отчетност и съответно Ръководителя на проекта по отношение на отчетността на проекта към Управляващия орган. По конкретно задълженията ще включват: • изготвя, координира, подготвя и съгласува отчетните документи по проекта с екипа на Управляващия орган в съответствие с изисквания на ОПРР;

 • следи за съдържанието, измененията и други текстове, в съответните нормативни документи по които се изпълнява проекта;

 • консултира Ръководителя финанси и счетоводна отчетност и съответно Ръководителя на проекта по отношение на нормативната база и процедури, произтичащи от съответните документи за изпълнение на проекта;

 • следи за изпълнението на дейностите по проекта в срок и съгласно определените ресурси по плана за изпълнение на проекта;

 • сигнализира своевременно за наближаващи и пропуснати срокове съгласно плана за изпълнение на проекта;

 • отчита ежемесечно отработените си часове по проекта по утвърдената отчетна форма на програмата и ги представя за одобрение и заверка на ръководителя на проекта.VII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност най–малко 90 календарни дни, който започва да тече от крайния срок за подаване на офертите до Възложителя.
VIII. ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по настоящата методика и получава комплексна оценка, с която участва в крайното класиране. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта” и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.

Допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (К-комплексно):
1. Ц Предложена цена. Относителната тежест на този показател в комплексната оценка на офертата на участника е 40 %. При оценяването се взема предвид предлаганото от участника общо сумарно възнаграждение за изпълнение на поръчката. Офертата на участника с най-ниска предложена цена, получава 40 т.(максимален брой точки по този показател), а всяка следваща оценка се определя по следната формула:
Ц = Ц min х 40 , където:

Цn
Ц min-е най-ниската предложена цена

Цn – е цената на n-тия участник
2. Т – Техническо предложение на участника. Относителната тежест на този показател в комплексната оценка на офертата на участника е 60%. Максималният брой точки по този показател е 100.
Т – Техническа оценка на участника – методология за изпълнение на поръчката с тежест на критерия 60 %, включваща следния показател: Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката. При оценяването на техническата оценка на участника, чиято максимална стойност е 100 точки и общата получена оценка се умножава по 60 %.


Показател

Максимална оценка

Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката

до 100 точки

ОБЩО:

до 100 точки

Всеки участник следва да опише подробно всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, както и описание, включващо начини и условия за извършването им. Участникът следва да разпише в предложението си видовете дейности според вида на задачите, необходими за изпълнение на поръчката и да коментира предметът на поръчката по начин, който показва, как дейностите ще допринесат за постигане на целите на поръчката, отчитайки изискванията на Възложителя. Участникът следва да представи дейностите по начин, от който е видно познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите. Описание на очакваните резултати от услугата и на начина за постигането им – всеки участник трябва да обясни конкретно и ясно какви резултати ще бъдат постигнати в случай, че той бъде избран за Изпълнител и да опише по какъв начин ще постигне тези резултати.


Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката и съответствието му с изискванията на Възложителя, също така в компетенциите на комисията е да прецени дали предложението на участника показва задълбочено познаване на актуалната ситуация, на цялостния процес по изпълнение на поръчката, вида, периодичността и съдържанието на необходимите документи и разработки, начина на изготвянето им и представянето им.
Оценяват се методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата. Членовете на комисията преценяват дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано.


Техническа оценка на участникаМаксимален брой точки – 100

Качество и пълнота на предложените дейности за изпълнение на поръчката
В техническото предложение на участника са посочени основните дейности, необходими, за постигане целите на договора, подробно са описани начини и условия за извършването им – участникът е описал подробно всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът е разписал в предложението си подробно и обстойно видовете дейности според вида на задачите, необходими за изпълнение на поръчката, правилно е преценил подхода, който ще се прилага при изпълнението на дейностите предмет на поръчката. Участникът е представил дейностите по начин, от който е видно познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите. Описал е очакваните резултати от услугата и начина за постигането им – обяснил е конкретно и ясно какви резултати ще бъдат постигнати в случай, че той бъде избран за Изпълнител. Методите и начини на управление на процесите от участника ще доведат до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, а приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите е добре обосновано.

100 точки

В представеното техническо предложение, участникът е посочил основните дейности, необходими, за да бъдат постигнати целите на договора, като част от тях не съответстват изцяло с изискванията на Възложителя, или са посочени фрагментарно и не съответстват напълно на целите и задачите на поръчката. Участникът е представил дейностите по начин, от който не е видно в достатъчна степен познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите.

50 точки

В представеното техническо предложение, участникът е посочил част от основните дейности, необходими, за да бъдат постигнати целите на договора, като същите са описани повърхностно и схематично. Участникът е представил дейностите по начин, от който не е видно познаване на цялостния процес на подготовка, реализация и изпълнение на задачите.

10 точки


За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

* „Подробно/основно/обстойно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния вид дейност по начин, по който същата да бъде индивидуализирана сред останалите предвидени видове дейности;

** „Качествено/конкретно/добре обосновано“ - описанието, което освен, че съдържа отделните видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените изисквания;

*** „Повърхностно/схематично/фрагментарно“ - описание, в което фигурират понятия, чието съдържание не е точно определено, като представлява идейна рамка на съдържанието, без подробности, без позоваване на специфични правила и не може да се намери липсващата информация в текста.

В случай, че в техническата си оферта, участник разпише предложението си за изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание, поставени в настоящата методика за оценка и в документацията за участие като цяло, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника от процедурата.
Участникът, получил най-висока комплексна оценка (К-комплексно), се определя за изпълнител:
К-комплексно = Цх40% + Тх60%.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, икономически най-изгодната оферта се определя по правилата на чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП.

Образец I


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Избор на външен експерт отчетност в екипа за управление“ по проект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“.
Настоящото предложение е подадено от:

...................………………………………………………………………………………………

(трите имена)

телефон/ факс: ..............................................................................................................................

email:…………………………………….......................................................................

Адрес на участника:...........………………………………………………………………….......

(пощенски код, град, община, квартал, улица №, бл., ет., ап.)
Уважаеми дами и господа,
1. Заявявам, че желая да участвам в процедура за избор на изпълнител по реда на глава 8 „а” от ЗОП с горепосочения предмет и съм готов/а да я изпълня изцяло в съответствие с изискванията на Възложителя и при условията, обявени в поканата и приети от мен. Декларирам, че съм запознат/а с условията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП.

2. Ако бъда избран/а за изпълнител на обществената поръчка, поемам ангажимент да изпълня дейностите, предмет на настоящата поръчка, в срок до приключване на дейностите по проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ или до изчерпване на максималния брой часове, които могат да бъдат отчетени.

3. Предложение за изпълнение на обществената поръчка:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
/моля попълнете тук/
*Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в методиката за оценяване на офертите.
4. Приемам да се считам обвързан/а от задълженията и условията, поети с офертата, за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
5. В случай, че бъда определен/а за изпълнител при сключване на договора ще представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Дата …………..2015 г.


………….

(Подпис)


Образец II
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Избор на външен експерт отчетност в екипа за управление“ по проект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“.

Настоящото предложение е подадено от:

...................………………………………………………………………………………………

(трите имена)

телефон/ факс: ..............................................................................................................................

email:…………………………………….......................................................................

Адрес на участника:...........………………………………………………………………….......

(пощенски код, град, община, квартал, улица №, бл., ет., ап.)


Уважаеми дами и господа,
След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата процедура предлагам да изпълня поръчка с предмет: „.......................................”, както следва:
Цената на моята оферта възлиза на:
............................................ /словом: .....................………………….../ лева без ДДС за един работен астрономически час (максимално допустимата цена за един работен астрономически час е 11 лв.).


Вид експерт

Единица/мярка

Брой часове

Ед. цена в лева без ДДС за един работен астрономически час

Обща цена в лева без ДДС за изпълнение на договора

Експерт отчетност

работен астрономически час

441Цената е формирана на база вложено време, часова ставка (разценка) за един астрономически час отработено време (съгласно техническата спецификация и задълженията на Изпълнителя описани подробно в нея).

Предложената от мен цена е формирана правилно и точно, в пълно съответствие с Техническата спецификация на Възложителя и включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката.

При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.


Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.
Посочената цена поръчката и не подлежи на промяна през целия срок на договора.

Дата: …………… 2015 г.
………….

(Подпис)

Образец III
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.1 от ЗОП


Долуподписаният ______________________________________________________,

с постоянен адрес _______________________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - _______________

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ____________________

представляващ ________________________________

/наименование на участника/

с ЕИК____________

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Информация относно публични безплатни регистри и/или компетентни органи (чл. 47, ал. 9, изр. второ от ЗОП):


 1. ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (посочва се дали е налице публичен, безплатен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства и кой е той ако има такъв);

 2. ……………………………………………………………………………………………………

(посочва се компетентен орган, (ако е налице такъв ) който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен служебно и безплатно да предостави тази информация за тези обстоятелства на възложителя)
Дата ___________2015 г.

ДЕКЛАРАТОР: __________________

(подпис, печат)
Образец IV

Проект!

Д О Г О В О Р
Днес, ………….........2015 г., в гр. София, между:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 6, ЕИК по БУЛСТАТ: 131516795, представлявана от Красимир Симонски – Изпълнителен директор и Ангел Миленков – Директор на дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет”, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

………………………, с ЕГН…………., с постоянен адрес……………. наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,


На основание чл. 101е във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществени поръчки и Протокол № ………../…….2015 г. за обявяване на класирането на участници в процедура с предмет: „Избор на външен експерт отчетност в екипа за управление“ по проект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“.
се сключи настоящият договор за следното:
I. Предмет и СРОК на договора
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва следната услуга: да извършва експертен труд, в качеството си на експерт отчетност по проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

(2) Основни задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Подпомага Ръководителя финанси и счетоводна отчетност и съответно Ръководителя на проекта по отношение на отчетността на проекта към Управляващия орган. По конкретно задълженията ще включват:

1.1. Изготвя, координира, подготвя и съгласува отчетните документи по проекта с екипа на Управляващия орган в съответствие с изисквания на ОПРР;

1.2. Следи за съдържанието, измененията и други текстове, в съответните нормативни документи по които се изпълнява проекта;

1.3. Консултира Ръководителя финанси и счетоводна отчетност и съответно Ръководителя на проекта по отношение на нормативната база и процедури произтичащи от съответните документи за изпълнение на проекта;

1.4. Следи за изпълнението на дейностите по проекта в срок и съгласно определените ресурси по плана за изпълнение на проекта;

1.5. Сигнализира своевременно за наближаващи и пропуснати срокове съгласно плана за изпълнение на проекта;

1.6. Отчита ежемесечно отработените си часове по проекта по утвърдената отчетна форма на оперативната програма и ги представя за одобрение и заверка на ръководителя на проекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите при условията посочени в Публичната покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническата и Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от този договор.

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е до приключване на дейностите по проекта или до изчерпване на максималния брой часове, посочени в чл. 3, ал. 1 от договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретни срокове за изпълнение на отделните задачи по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спази срока за изпълнение на всяка отделна задача, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същия започва да тече считано от датата на уведомяване (писмено или по имейл) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за начало на изпълнението.II. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) За изпълнение на договорените работи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ……….. (………….) лв. на час, в което възнаграждение са включени осигурителните вноски дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно представен отчет за извършена работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Максималният брой часове, които могат да бъдат отчетени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срока на изпълнение на договора е 441 часа (до 180 на месец).

(2) Отчетът за извършена работа се представя на ръководителя на проекта ежемесечно до 5-то число на месеца следващ отчетния.

(3) Отчитането на изработеното се извършва след предаване на отчет за извършената работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда представения отчет и в срок до 7 работни дни уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемането му, или го връща за преработване, ако не отговаря на изискванията, като чрез ръководителя на проекта дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

(4) Изплащането на сумите по ал. 1 се извършва в срок до 7 (седем) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол (Приложение № 3 към договора) на качественото изпълнение на извършените дейности за съответния календарен месец, съгласно представения отчет за извършената работа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Изплащането на сумите се извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: …..........................................


BIC: .................................................
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му предостави всички данни и информация, необходими за изпълнение на работата му;

 2. Да изплати договорените суми по чл. 3 съобразно сроковете и условията по настоящия договор;

 3. Да приеме извършените услуги, при положение, че отговарят на изискванията за качество, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорените в настоящия договор услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и предвидените отчетни документи;

2. Да осъществява 100% документални проверки преди всяко плащане по този договор;

3. При забава или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да прекрати настоящия договор;

4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на елементи от изпълнението по този договор, в случаите, когато същото е непълно или не съответства като съдържание и качество на изискванията му. В случаите когато изпълнението е непълно или не съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да го преработи за своя сметка.

Чл.5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава:

1. Да изпълнява своите задължения, съгласно условията на настоящия договор и Техническата и Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящия договор.

2. Да извърши услугата – предмет на настоящия договор точно и качествено, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

4. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да предоставя писмена информация, съдържаща конкретни етапи на работа по изпълнението на договора;

5. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана.

6. Да съобразява всички документи, които се изготвят по време на договора с изискванията за информация и публичност на ОПРР.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му предоставя достъп до финансовата документация и до документацията, касаеща изпълнението на договора, както и достъп до помещенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които последната се съхранява. Задължение по предходното изречение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и при поискване на проверки от страна на компетентните органи.

8. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на договора е три години след закриването на оперативната програма или за период от три години след годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички приложими законови и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на този договор.

10. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, налични на страницата на Управляващия орган на ОПРР www.bgregio.eu

11. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него.

12. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие 2007-2013”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на предмета на договора, да представя на българските и европейските одитиращи органи при поискване доказателства за условията, при които се изпълняват този договор.

13. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място по т. 12 от настоящия член.

14. Да съхранява всички документи по изпълнението на този договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, т.е. поне до 31.12.2017 г.

- за период от 3 години след частичното затваряне на оперативната програма, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

15. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор.

16. Да съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба на Република България, свързана с изпълнението на проекти по ОП „Регионално Развитие” 2007 – 2013.

17. Да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ръководителя на проекта. Ако възникне спор по отношение наложителността на публикуване или обявяване на такава информация за целите на изпълнението на договора, решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е окончателно.

18. Да докладва за възникнали нередности пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно утвърдената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ процедура за работа с нередности - по смисъла на този договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, който има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстановява суми по нередности, констатирани по повод изпълнение на дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и други неправомерно получени средства.

20. Уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в ИА „ЕСМИС”;

21. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация относно извършването на възложената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприемем всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

24. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за изпълнение на възложената работа;

2. да получи възнаграждението по чл. 3, ал. 1 в срока посочен в чл. 3, ал. 4.
ІV. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
Чл. 6. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задължения по този договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от сумата по чл. 3, ал. 2, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от нея.

(2) При неизпълнение на договорно задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от сумата по чл. 3, ал. 2 от настоящия договор. В случай че от неизпълнението са настъпили вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати същите изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Дължимите санкционни суми се удържат от дължимите плащания по договора и по предвидения в закона ред.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при забавено изпълнение на задълженията си по чл. 3, ал. 1 и ал. 4 от договора дължи неустойка в размер на 0,1 % за всеки ден забава, но не повече от 10 % от стойността на договореното задължение.

Чл. 7. Ако при изпълнение на задълженията си по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се отклони от договореното във вреда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително ако допусне забава, в резултат на която са настъпили вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният може да прекрати едностранно договора с едноседмично писмено предизвестие.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 8. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнението на задълженията на страните по него;

2. След изчерпване на часовете посочени в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

4. От изправната страна при виновно неизпълнение на договора от другата страна;

5. От ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията си по договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор едностранно, без предизвестие, с писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълнява своите задължения. В този случай, той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на фактически предоставените услуги по чл. 1 от настоящия договор.

Чл. 9. Изменения на настоящия договор са възможни само при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.


VI. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФОРСМАЖОРНИ УСЛОВИЯ
Чл. 10. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, явяващо се пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства.

Чл. 11. Страната, позоваваща се на форсмажорни обстоятелства, е длъжна до 5 дни от възникването незабавно да извести другата страна, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще попречат на изпълнението на договорените условия.

Чл. 12. Страната, която се ползва от освобождаването от отговорност, трябва да изпрати на другата страна заедно с известието по чл. 12 и констатиращия възникването на събитието официален документ, изходящ от съответната търговска палата, държавен орган или общинска администрация. Същият следва да съдържа информация за причинната връзка между форсмажорните обстоятелства и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.

Чл. 13. Страната, която се позовава на форсмажорни обстоятелства, трябва да уведоми другата страна за прекратяване на събитието, също в срок от 5 дни от прекратяването.

Чл. 14. Ако посочените по–горе уведомления и съобщения не се изпратят в посочените срокове и начини, страната не може да се ползва от освобождаването от отговорност.

Чл. 15. В случаите на форсмажорни обстоятелства и доколкото те имат влияние върху сроковете по договора, съответните срокове се удължават с времето, през което е било налице непреодолима сила, в случай, че това е възможно.

Чл. 16. Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от една седмица, страната, която не се ползва от освобождаването от отговорност може да прекрати изцяло или отчасти договора.
VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.


VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация относно финансовите си взаимоотношения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

Чл. 20. Страните по настоящия договор решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие, въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 21. Изпълнението на договора се координира от ръководителя на проекта и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да приема информация само и единствено от него или от друго изрично упълномощено лице от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което същият следва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Приложения:

Приложение № 1 - Техническо предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 2 - Ценово предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 3 - Констативен протокол.


за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Красимир Симонски …………………..

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция

Електронни съобщителни мрежи иинформационни системи”
Ангел Миленков

Директор на дирекция ФСБ


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№...................................................

Днес, ..........................., се състави настоящият протокол на основание чл. 3, ал. 4 от Договор №........................, между ИА ЕСМИС и ............................................................. с който удостоверява изпълнението от................................................... (наименование на изпълнителя) за извършена услуга, съгласно представен отчет за изпълнение за периода/ срок от ....................................


Приемам изпълнението без забележки/със забележки:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Настоящият протокол да послужи пред възложителя за изплащане на дължимото възнаграждение.

Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна.ПРЕДАЛ:.................................... ПРИЕЛ:.......................................................

(ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ, ПОДПИС)
Дата:.............................................
Одобрил:
Красимир Симонски

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция

Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница