Отчитане на получените и дадени под наем дма и днмаДата12.02.2024
Размер14.72 Kb.
#120294
Отчитане на получените и дадени под наем ДМА и ДНМА

Отчитане на получените и дадени под наем ДМА и ДНМА
При осъществяване на стопанската си дейност някои предприятия изпитват нужда от определени ДА, които в същия момент се оказват изличшни на собствениците си. В тези случеи и згодно и за двете страни е съответния актив да бъде отдаден под наем , чрез сключването на лизингов договор. Въпросите свързани с наемните оношение между контрагентите се уреждат със СС 17 – Лизинг. Има два вида лизинг: експлоатационен и финансов.
1. Експлоатационен – при него предприятието собственик запазва собствеността си върху актива. То само предоставя право на наемателя да го ползва и стопанисва отговорно , за което получава наем или арендна вноска. Правата и задълженията на контрагентите при отпускане и получаване под наем на ДА са уточнени в сключения договор. Освен него за начисления наем се използва фактура, а за амортизацията – таблица за начисляване на амортизация. Приложение намират и други документи като квитанции, счетоводна справка, платежни документи. За отчитане на процеса на отдаването на активи под наем се използва сметка 709 – други приходи от дейността. Сметката е небалансова – пасивна , синтетична , операционно-резултативна. Дебитира се с размера на разходите за издръжка на актива – амортизации, застраховки и др, а се кредитира със стойността на получения наем от наемателя. Приключва се със с/ка 123. Аналитичното отчитане се организира за всеки случай на отдаване на активи под наем.
Прехвърлянето на актива от наемодателя на наемателя се отчита с помощта на забалансови сметки. Наемателят изпозлва гр. 91 – Чужди ДМА и ДНМА и гр. 99 – Разни сметки за условни пасиви. По преценка на главния счетоводител може да се изпозва гр.96 – собствени актъиви , невключени в стопански оборот и гр. 99 Разни сметки за условни пасиви.
Счетоводни записвания :
В предприятието НАЕМОДАТЕЛ
- Дт 96 Кт 99 - за прехвърляне на актива по отчетна стойност
- Дт 4991 Дт 411 Кт 709 Кт 4532 - начисляване на наем
- Дт 503 Кт 499 - за получаване на наема
- Дт 603 Кт 241 /за ДМА/- за начисляване на амортизация на актива
- Дт 709 Кт 603- за отнасяне на амортизацията по предназначение
- Дт 602, 606 Кт 451, 459 - за начисляване на данъци и застраховки
- Дт 709 Кт 123 - отчитане на финансов резултат
- Дт 99 Кт 96 - връщане на актива
В предприятието НАЕМАТЕЛ:
-Дт 912 Кт 99 - за прехвърляне на актива по отчетна ст/ст
-Дт602 Дт 4531 Кт 4992 - за начисляване на наема
-Дт 61 Кт 602 - отнасяне на наема по предназначение
-Дт 4992 Кт 503 - изплащане на наема
-Дт 99 Кт 912 - връщане на актива на собственика

*ако наемателя направи подобрения на наетия актив


за извършените разходи по ремонта Дт 60 Кт 30, 50
за приключване на сметките от гр 60 Дт 219 Кт 60
за начисляване на амортизация /върху извършените подобрения/ Дт 603 Кт 242
за отписване на амортизирания актив Дт 242 Дт 609 Кт 219
2. Финансов лизинг – при него рисковете и изгодите по актива се прехвърлят върху наемателя , като в края на наемния срок той може да придобие право на собственост върху наетия актив.
Счетоводни записвания:
В предприятието НАЕМОДАТЕЛ
- Дт 269 Кт 709 Кт 752 - за отразяване на дългосрочното вземане по финансовия лизинг и отчитане като финансов приход за бъдещи периоди на разликата между сумата на договорираните плащания и справедливата цена на отдадения актив
- Дт 709 Дт 24 Кт 20, 21 – за отписване на актива (отчетна стойност)
- Дт 503 Кт 269 - за получаване на наемните плащания по договорена стойност
- Дт 752 Кт 721 - за отнасяне на финансовите приходи като текущи приходи
- Дт 112 Кт 122 - за отнасяне на формирания преоценъчен резерв в неразпределената печалба
В предприятието НАЕМАТЕЛ:
- Дт 20, 21 – справедлива цена Дт 652 Кт 159 - при получаване на актива
- Дт 159 Кт 503 - при изплащане на задължението към наемодателя
- Дт 621 Кт 652 - признаване като текущи финансови разходи на част от финансовите разходи за бъдещи периоди
- Дт 603 Кт 24- ачисляване на амортизация на наетия актив

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница