Отчитане на получените заемистраница1/5
Дата06.02.2018
Размер0.84 Mb.
  1   2   3   4   5
Отчитане на получените заеми-За осъществяването на своята дейност предприятията използват както собствени, така и привлечени средства. Участието на чужди капитали успоредно със собствените е предпоставка за постигането на добри икономически резултати.Привлеченият капитал е паричетн израз на тази частг от активите, собственост на предприятието, която още не е издължена на кредитора.Предприятията могат да ползват средства и от други физически и юредически лица под формата на търговски кредити, облигационни заеми и др.

Отчитанена получените дългоср и краткоср заеми

Временно привлчените чужди пар.сре в лв и валута за осъществяване на дейността на предприятието се отмчитат като краткоср и дългоср заеми.

Те се използват за закупуване на краткотр и дълготр активи. Тези заеми, които са отпуснати със срок до една година са краткоср, а над една година са дългоср заеми. Независимо от срока на ползване всички заеми са лихвени, възвращаеми, срочни и обезпечени. Отпускането и издължаването на получените заеми се съобразяват в сключеният между заемодателя и заемополучателят договор. Погасяването на дългосрочните заеми става ч/з изработването на погасителен план, който съдържа срока на погасяване и р-ра на всяка погасителна вноска.В предприятието получаващо заема възникват следните стопански операции: получаване на заема по с/те за отчитане на соб пар ср или извършване на пряко плащане на доставчика;издължаване на заема от собст пар ср или чрез вземания от клиенти; трансформиране на заемите в дялове на досегашния кредитор; опрощавене на заема от кредитора; просрочване на неиздълженият заем; начисляване и изплащане на лихви.

Получените краткоср заеми се отчитат чрез сметка„151”, а дългоср ч/з с/ка 152

И 2-те с/ки са балансови,пасвни, основно-капиталови за пасиви.К-т се при получаването на заемите, а се д-т при намаляване на р-ра на заема.Крайното кредитно салдо показва стойностният р-р на неиздълженият заем. Салдото по сметка се записва в пасива. С цел получаването на по-подробна информация към тези сметки може да се води аналитично отчитане по: видове заеми- в лева или валута, за просрочени заеми и др. Аналитичното отчитане може да се организира и по титуляри, по срокове на отпуснатите заеми, по условия по заема и др.За начисляването и изплащането на лихви по заемите се използват с/ки 621 и с/ка 495.

С/ка 621е небалансова, синтетична,операцион. Д-т се при начисляването на лихви, които са финансов разход за предприятието.

Сметка 495 е активно-пасивна сметка, синтетична, основно-разчетна. Използва се при изплащане и получаване на лихви. В случаите на изплащане на лихви сметката се кредитира при начисляване на лихвите за плащане, а се дебитира при тяхното изплащане.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

1.При получаване на краткоср заем:Д-т с/и от гр20,21,27,30,31,40,50 / К-т 151

В практиката обикновено средствата по отпуснатите заеми на предприятието се прехвърлят по разплащателната сметка и оттам се извършват съответните разплащания с трети лица/  1. При погасяване на краткосрочен заем

Д-т 151/ К-т гр.50,41

3. При получаване на дългосрочни заеми

Д-т гр.20,21,30,31,40,50,27 /К-т 152

4. При погасяване на дългосрочни заеми

Д-т 152/ К-т гр. 41,50

5. При трансформиране на заема в дялове на досегашният кредитор

Д-т гр.15 /К-т 101,102

6. За отчитане на опростен заем, съгласно решение на заемодателя

Д-т гр.15 / К-т 729 „Други финансови приходи”

7. При просрочване на заем

1511 „Получени краткосрочни заеми в лева”/К-т 1513” Просрочени краткосрочни заеми в лева”

8. При просрочване на заеми във валута

1512 „Получени краткосрочни заеми във валута”/ К-т 1514 „Просрочени краткосрочни заеми във валута”

9. За начисляване като финансов разход на лихвата, която ще се изплати на заемодателя

621/495 „разчети по лихви”

10. За изплащане на лихвата

495/ 503,504

Двете счетоводни статии за лихвата могат да бъдат обединени в една- начисляване и веднага изплащане т.е. без участието на сметка 495 „ Разчети по лихви”

11. При преоформяне на заеми в други дългове

151,152 / 159 „ Други заеми и дългове”

12. При преоценка на валутно задължение / повишение на валутен курс/

624” Разходи по валутни операции”/151,152

13. При намаление на валутният курс

151,152/724 „Приходи от валутни операции”


От4итане придобиването на ДМА-покупка и строителство Характеристика на ДМА- Осъществяването на дейността на предприятието е немислимо без наличието на необходимите за това ресурси- сгради, машини, съоръжения, транспортни средства, материали, стоки, парични средства. Това са стопански средства, които формират имуществото на всяко предприятие. В Закона за счетоводството активите на всяко предприятие са обособени в две групи: дълготрайни и краткотрайни активи. Активите са дълготрайни, когато очакваната от тях изгода се черпи през повече от една календарна година. Те са ресурси придобити в резултат на минали сделки, които участват в дейността на предпприятието през повече от един отчетен период, без видимо да променят своята първоначална форма. Това са инвестирани средства, целящи увеличаването на капитала и разширяване дейността на предприятието.

1.Отчитгане на ДМА- Това са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период. Имат натурално-веществена форма, използват се за производство, доставка, продажба на активи или услуги, отдаване под наем или други цели. Основната част от тях са оръдия на труда, но има и такива които осигуряват необходимите условия на труд. ДМА са: земите/терените/, подобрения варху земите, сгради и конструкции, машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, компютърно оборудване, офис обзавеждане, библиотечни фондове и други ДМА. Те трябва да отговарят на определените условия посочени в НСС 16.

ДМА са амортизируеми и неамортизируеми.

Амортизации не се начисляват на природните ресурси, активи с обществена значимост, произведения на изкуството, паметници на културата, музейни експонати, неупотребявани активи в дейността на предприятието, активи в процес на придобиване или такива при ликвидация, както и напълно амортизираните активи. От гледна точка на принадлежността им те биват: собствени и чужди. ДМА се оценяват при придобиването им по цена на придобиване, себестойност или справедлива цена.

-Цената на придобиване се образува от покупната цена включително митата и невъзстановимите данъци и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Като преки разходи се отнасят разходите за първоначална доставка и обработка, разходи за монтаж и пускане на актива в действие, разходи за хонорари на специалисти и др.

-Себестойност- създадените в предприятието ДМА се отчитат по себестойност, която включва основните производствени разходи.

-Справедлива цена-това е сумата, за която един актив може да бъде заменен или един пасив погасен при пряка сделка между информирани и желаещи сделката купувач и продавач. Тя се използва при безвъзмездни сделки, замяна, установяване на незаприходени ДМА и може да бъде пазарна и борсова. След първоначалното им придобиване ДМА, по преценка на предприятието се подлагат на преоценки, за да не се получава съществена разлика между балансовата и справедливата им стойност в края на отчетният период.

От4итане придобиването на Дма

Известни са следните начини за придобиване на ДМА: чрез покупка, чрез строеж по стопански начин, т.е. от самото предприятие, чрез строеж чрез възлагане, т.е. по предприемачески начин, чрез безвъзмездно придобиване, чрез вноски от съдружниците, констатирани излишъци при инвентаризация, чрез замяна, чрез собствено производство, по реда на финансирания и др.Основни документи: фактура/ при закупуване на ДМА/, акт за приемане на ДМА, Протокол за приемане и предаване на автомобил / при безвъзмездна сделка/, записка за вътрешно преместване на ДМА/преместване между складове и бригади/, акт за предаване в експлоатация, протокол за преоценка на ДМА, инвентаризационен опис, протокол за приемане на ДМА без фактура и др.С4ет. с/ки ДМА се отчитат чрез гр. 20 „Дълготрайни материални активи”, Всички сметки от тази група са активни, балансови, синтетични, основни, за активи. Дебитират се при увеличение на ДМА, а се кредитират при тяхното намаление. Остават с крайно дебитно салдо, което показва стойността на наличните в предприятието към определен момент ДМА. Те се вписват в актива на счетов. Баланс, раздел дълготрайни активи, група първа.

Аналитичното отчитане към всяка сметка се осъществява по видове, по МОЛ и др. За всеки отделен вид актив се открива инвентарна карта, от която той получава инвентарен номер. Вместо инвентарни карти може да се ползва инвентарна книга.

При положение, че придобиването на ДМА е продължителен процес и формирането на цената на придобиване става постепенно се използва сметка 613 „ Разходи за придобиване на ДМА”. Тази сметка е балансова, активна, операционна-калкулативна, синтетична. Дебитира се с размера на всички преки разходи по придобиването на актива и се кредитира при приключване на процеса на придобиване и заприхождаването на актива. Аналитичното отчитане се организира за всеки отделен случай на придобиване на ДА. Крайното дебитно салдо по сметката означава, че процеса на придобиване на даден актив още не е завършен.

Записвания:

-При внасяне на ДМА от съдружници:Гр. 20/426 - вземания по записани дялови вноски”- ако вноската се прави по-късно от записване на дяла

Предварително е била взета статия: 426/101

Гр.20/101- инвентарната вноска съвпада с момента на вземане на решение за формиране на капитала

Сумите ще се определят от оценката, която ще направи съгласно ТЗ, вещо лице назначено от съда.

-При покупка на ДМА, чиято цена на придобиване се формира еднократно:Д-т гр. 20,4531/401,501,503

- При покупка на ДМА, чиято цена на придобиване се формира освен от покупната цена и от извършените преки разходи по доставката- транспортни разходи, разходи за монтаж и др.

Д-т 613


Д-т 4531

К-т 401


- за фактурираните транспортни разходи по доставката, извършени от външни предприятия. Такъв вид разходи се отчитат директно по дебита на с-ка 613, без да се отразяват по сметка 602.

Д-т 613


Д-т 4531

К-т 401


- За извършените други разходи по придобиването на ДМА / изразходени материали при монтажа и др./

601/302


-За начислената амортизация на активите, използвани при монтирането на закупеният ДМА

603/241


-За начисляване на заплати на персонала, зает с монтажа на ДМА

604/421


-При отнасяне на извършените разходи по икономически елементи в цената на придобиване на ДМА

613/гр.60

-За заприходяване на актива с цената на придобиванеГр.20/613

-При констатиране на незаприходени активи при инвентаризация

Гр.20/709

-За трансформиране в ДМА на МЗ:Д-т гр.20/ 303,304- с отчетната стойност на активитеСтроеж по стопански начин:За вложените материали по цена на придобиване

601/302


-За отразяване на начислената амортизация на машините участвали в строителството:603/241

-За начисляване на заплати на работниците, заети в строителството

604/421

-За начисляване на СО и ЗО:605/гр.46-За извършените други разходи свързани със строителството

609/401,503,501

-За обобщаване на разходите по строителството 613/гр.60

-За заприходяване на новопостроената сграда по стопански начин:203/613Строеж на ДМА по предприемачески начин, чрез възлагане на друго предприятие

-За преведеният аванс на изпълнителя, съгласно договор и платежно нареждане

4024531/ 503

-За приетите актувани строително-монтажни работи по етапи:613, 4531/ 401

-За изплащане на актуваните стр.работи:401/503

Статиите за приетите актувани работи и тяхното изплащане се съставят толкова пъти, колкото междинни плащания са извършени

Отрицателна счетоводна статия за преведения на изпълнителя аванс / съставя се преди окончателното фактуриране на завършеният обект, съгласно данъчно кредитно известие/. Окончателното разплащане на обекта става след приспадане на сумата на предварително предоставеният аванс:402,4531/503

-За заприходяване на новопостроеният актив с формираната цена на придобиване

203,205/613

При преоценка на ДМА- при увеличение на балансовата стойност:241/112 „От4итане аморт. На ДМА.Подържане и ремонт

Вземайки участие в дейността на предприятието ДМА постепенно се изхабяват, физически и морално. Физическото изхабяване зависи от условията на работа, от техническите качества на актива, от начина на поддържане и ремонт. Моралното изхабяване се определя от постиженията на научно-техническият прогрес, както и от търсенето и предлагането на пазара. И моралното и физическото износване засягат потребителните свойства на ДМА, освен това в процеса на използването им се намалява и тяхната стойност. Изхабяването е физически, обективен процес , а амортизирането е разходът, признат за отчетният период, получен в резултат на разсрочване на амортизируемата стойност на даден актив през предполагаемият срок на използване. Амортизируем активе всеки ДМА или ДНМА, който ще се използва през повече от един отчетен период, има ограничен срок на годност, използва се за целите на производството, доставка на стоки и услуги, отдаване под наем или за административни цели.

Всяко предприятие разработва индивидуален аморт. план за всеки амортизируем актив по години съгласно НСС 4. този план трябва да съдържа следните по-важни реквизити: ДАТА НА ПРИДОБИВАНЕ, ДАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ, ПОЛЕЗЕН СРОК НА ПОЛЗВАНЕ, ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ, ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ, АМОРТИЗАЦИОННА НОРМА, АМОРТИЗАЦИОННА КВОТА, МЕТОД НА АМОРТИЗАЦИЯ, ДАТА НА ОТПИСВАНЕ, ГОДИНА НА ПРОМЯНА НА МЕТОДА НА АМОРТИЗАЦИЯТА ИЛИ НА ПОЛЕЗНИЯТ СРОК НА ПОЛЗВАНЕ.

Не се начисляват амортизации на природните ресурси, на активите с общствена значимост, музейните експонати, неупотребявани активи в дейността, активи в процес на придобиване, активи в процес на ликвидация, напълно амортизирани активи.

Осонви понятия използвани във връзка с амортизацията са:

Отчетна стойност- стойността, по която активът е заведен в счетоводството. Тя може да бъде историческа цена на придобиване или обезценената/ преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му признаване/.

Амортизируема стойност- стойността на амортизируемият актив, която подлежи на амортизация през предполагаемият му срок на използване, тоест това е разликата между отчетната стойност на актива и неговата остатъчна стойност.

Амортизационна квота- част от амортизируемата стойност, разпределена като разход през определени отчетни периоди и изчислена чрез избран метод на амортизация.

Амортизационна норма- съотношението в процент между амортизируемата стойност, приета за 100 и определеният срок на практическо използване в години. Методът на амортизация е начинът, по който се определя размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди в рамките на срока на годност на актива.

Линеен метод- използва се тогава, когато полезният срок на годност на актива може да се опредили сравнително точно. При този метод ГАК за целият амортизационен период са еднакви.

Пример: Машина с цена на придобиване 1400 лв. Има определен полезен срок на ползване 10 години.

ГАН= 100/10= 10%

ГАК= 1400 х 10= 140 лв.

100


Месечната АК= 140:12= 11,67 лв.

При нелинейните методи размерът на амортизацията е различен през отделните периоди на срока на годност на актива. За целта се използват увеличаващи / размерът на амортизацията е по-голям от този през предходният период/ и намаляващи методи.

Към увеличаващите нелинейни методи се включват метода на равномерното увеличение, метода на увеличаващата се сума на числата и метода на неравномерното увеличаване. Намаляващите нелинейни методи биват: метод на намаляващият се остатък, метод на равномерното намаляване, метод на намаляващата се сума на числата и метод на неравномерното намаляване.

При метода на равномерното увеличаване/ прогресивен нелинеен метод/, амортизационната квота през отделните години нараства, тоест през първата година е най-ниска, а през следващите години постоянно нараства. Обикновено се прилага в ноносъздадени предприятия, където производствените мощности още не са достигнали и развили пълният си капацитет.

При дегресивните нелинейни методи амортизационната квота през първата година е най-висока, а през последната най-ниска. Използването на тези методи се препоръчва при дълготрайни активи, подложени на бързо физическо и морално изхабяване.

2.При метода на намаляващият се остатък / константно-дегресивният метод/ амортизационната норма се определя както при линейният метод, но се завишава с определен от предприятието коефициент. Така получената норма не се променя през амортизационният срок и се изчислява към остатъчната стойност на актива през съответната година.

Пример: Стойност на актива 1200 лв., аморт.срок 10 години, АН-10%

Ако определеният срок на завишение е 2, то амортизационната норма ще стане 20%. /10 х 2/Години

Ам.сума

Ам. норма

Ам.квота

Остат.ст-т

1

1200

20%

240

960

2

960

20%

192

768

3

768

20%

154

614

4

614

20%

123

491

5

491

20%

98

393

6

393

20%

79

314

7

314

20%

63

251

8

251

20%

50

201

9

201:2
101

100

10

100
100

0

3.При метода на намаляващата се сума на числата, амортизационната норма се променя през годините на амортизационниятсрок и се определя като отношение на броя на годините, оставащи до изтичането на амортизационният срок и сумата на числата на годините на амортизационният срок.

Пример:Ако амортизационният срок на актива е 4 години, то сумата на числата ще е равна на: ;/ 1+2+3+4=10/

Амортизационната сума е 12000 лв.

1 година ГАН= 4/10

ГАК= 12000 х 4

10

2 година ГАН= 3/10

ГАК= 12000 х 3

10

3 година ГАН= 2/10ГАК= 12000 х 2

10

4 година ГАН= 1/10ГАК= 12000 х 1

10

При метода на неравномерното намаляване / неравномерно-дегресивния метод/ амортизационната квота за годината се определя от намаляващият се размер на амортизационната норма, изчислена по преценка на специалистите в предприятието. Например ако полезният срок на годност на актива е пет години, то амортизационната норма за първата година може да бъде 30% ,за втората 25%, за третата 20%, за четвъртата 15% и за петата 10%. Стъпката на намаление на амортизационната норма е 5%.С4ет.с/ки: с-ка 603, която е небалансова, синтетична, чисто операционна сметка. Дебитира се при начисляване на амортизациите, а се кредитира при отнвасянето на амортизациите на ДМА по дейности и направления. Сметката се води с чисти обороти.С-ка 241- тя е пасивна, синтетична, корективна сметка. Кредитира се при начисляването на амортизациите, а се дебитира при отписване на начислената до момента амортизация на актива, който подлежи на изваждане от състава на на активите. Крайното кредитно салдо ще показва размерът на начислената до момента амортизация на актива.

Води се и аналитично отчитане, по видове инвентарни обекти.Записвания:при отмчитането на амортизациите на ДМА са следните:

1.За начисляването на амортизация

603/241

1.За отнасянето на разхода по икономически елемент по направлениеД-т гр.61” разходи за дейността”,

с-ка 613” Разходи за придобиване на ДМА”,

с-ка 616 „ разходи за ликвидация на ДМА”,

с-ки от гр. 70 Кредит с-ка 603 1.За отписване на начислената до момента амортизация на ДМА

241/гр.20

За намаление на балансовата стойност, следствие на преоценка наДМА:112,608 /241

За увеличение на балансовата стойност на ДМА -241/112

От4итане ремонта на ДМа В резултат на използването на ДМА в дейността на предприятието се извършва неравномерно износване на техните части и детайли. Привеждането им в техническа изправност и годност изисква непрекъснато ремонтиране и поддържане на ДМА. Ремонтите се делят на: основни и текущи.

Текущите ремонти се свеждат до смазване, подмяна на определени детайли и възли и други подобни операции. При основните ремонти се налага изваждане на актива от употреба, пълно разглобяване и дмяна на основни части и механизми. От счетоводна галедна точка оказват влияние и следните фактори: начина на извършване на ремонта/ чрез възлагане или по стопански начин/, данъчнорегистрирано ли е предприьятието по ЗДДС, с какви средства ще се заплаща ремонта- собствени или заемни и др. Разходите извършени за поддържане и ремонт на ДМА са текущи разходи и се отнасят за периода, през който са направени ремонтните работи. Най-често използваните първични документи са: фактура, поръчка, протокол за приемане и предаване, акт за приемане на изпълнени работи по ремонт и за предаване на ремонтираният ДМА в експлоатация, ведомост за дефекти и др.

В случаите, когато разходите за ремонт и поддръжка увеличават полезният срок на годност на актива, променят функционалното му предназначение, подобряват качеството на продукцията, разширяват възможността за произвеждането на нови продукти, намаляват производствените разходи тоест подобряват бъдещата икономическа изгода, с техният размер може да се увеличи балансовата стойност на актива.

За отчитането на разходите за ремонт като разходи по икономически елементи се използват сметките от гр. 60. Те се дебитират при извършването на разхода, а се кредитират при отнасянето на разходите по предназначение срещу дебитиране на сметки от гр.61.

Счетоводно отчитане на ремонта чрез възлагане на външно предприятие:


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница