Отчитане на разходите за основна дейност


ГЛАВА ВТОРА ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТстраница5/25
Дата04.08.2022
Размер246 Kb.
#114887
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
1299007149-diplomna sk tetradka bg-19doc
Свързани:
MPRA paper 97680
ГЛАВА ВТОРА
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ
1. Характеристика на сметките за отчитане на разходите
С оглед изпълнението на задачите по създаването на полезна информация за разходите в примерния национален сметкоплан в раздел 6 – сметки за за разходи са обособени общо 9 групи сметки:
60 Разходи по икономически елементи
61 Разходи за дейността
62 Финансови разходи
63 Загуба (разходи) от обезценка
65 Разходи за бъдещи периоди
66 Разходи по пряко застраховане
67 Разходи по пасивно застраховане
68 Разходи по активно застраховане
69 Извънредни разходи4
Тяхната структура и функционално предназначение е различно: операционни, калкулационни, събирателно-разпределителни, бюджетно-разпределителни и други.
Счетоводното отчитане на разходите следва да се организира в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти и по-конкретно МСС 2 – Материални запаси. Организацията на синтетичното и аналитичното отчитане трябва да осигурява пълно обхващане на разходите и да позволява получаването на систематизирана информация за анализ и контрол на отделните стадии на възпроизводствения процес в предприятието. Тя трябва да е съобразено също и с възприетата форма и структура за представяне на разходите в отчета за приходите и разходите – по видове (по икономически елементи) и по функционален признак.
Група 60 Разходи по икономически елементи включва следните счетоводни сметки:
601 Разходи за материали
602 Разходи за външни услуги
603 Разходи за амортизации
604 Разходи за заплати
605 Разходи за социални осигуровки и надбавки
609 Други разходи
Всички сметки от група 60 са операционни. Те се водят с чисти обороти, т.е. дебитират се и се кредитират с една и съща сума на разходите и задължително се използват във всички предприятия, независимо дали са малки, средни или големи.5
Сметките се дебитират при текущото счетоводно начисляване на разходите срещу кредитиране на съответни сметки за тяхното отчитане. Те се кредитират при отнасяне на разходите по съответни направления.
При отнасянето на разходите по икономически елементи в съответните направления (предназначение) са възможни няколко решения:
При първото решение разходите се отчитат само по отделни видове , т.е. в един аналитичен разрез. То е нужно за да се установи общата сума на разходите, която да се съпостави с общата сума на приходите и се определи резултатът от текущия период, подлежащ на обявяване. Затова тук разходите не се отчитат по дейности, производства, сектори, изделия, услуги и за единица продукция, т.е. не се установява себестойност на изделията и услугите.6
Обикновено такова решение може да се вземе в едноличните и колективните фирми и в малките и средни предприятия. Тогава сметките от група 60 Разходи по икономически елементи се кредитират срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година, т.е. се отнасят директно в сметката за отчитане на резултата от текущия период.
Такъв вариант е допустим от нашето законодателство и се прилага от предприятия, които нямат незавършено производство в края на отчетния период и характерът на дейността им позволява такова отчитане.
При второто решение, когато обемът на разходите е голям, произвежданите изделия са разнообразни и има наличие на незавършена продукция е целесъобразно установяването на себестойност на изделия и услуги. Обикновено това са големи предприятия в които е необходимо да се управляват разходите, да се контролират разходите и други. Ето защо в този случай сметките от група 60 се кредитират в определен период от време срещу дебитиране на сметките от група 61 – Разходи за дейността.
Сметките от тази група са следните:


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница