Отчитане на собствения капитал, резервите и финансиранията I. Отчитане на собствения капиталстраница1/11
Дата25.07.2016
Размер2.35 Mb.
#5972
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ, РЕЗЕРВИТЕ И

ФИНАНСИРАНИЯТА
I. ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Терминът „капитал” е интердисциплинарен и в него се влага различно съдържание.

1. В икономическата теория капиталът се разглежда като производствен фактор, заедно с природните и трудови ресурси. Обикновено под „капитал” се разбира стойност, която се инвестира в стопанска дейност с цел да се създаде нова по-голяма стойност. В този смисъл капитал са всички блага, които се влагат (инвестират) в стопанска дейност за да донесат печалба. Следователно Определен обем капитал в дадена валута може да бъде използван по два начина

- Консумативно използване - капиталът се използва за потребителски цели – закупуване на храна, облекло, транспортни средства, стоки за бит, културни мероприятия и др. В този случай капиталът се консумира по своята покупателна стойност и не се очаква възвръщаемост от него. Разбира се определена абстрактна възвръщаемост, която е трудно оценима все пак може съществува във вид на по-добри битови условия, по-добри условия за реализация, по-голяма свобода на личността и т.н.

- Инвестиционно използване – капиталът се използва за инвестиционни цели – инвестиране в различни стопански и финансови начинания като придобиване на машини и съоръжения за производство, недвижимо имущество за производствени цели, дялово или акционерно участие в други предприятия, придобиване на ценни книжа и т.н. Този начин на използване на капитала се характеризира с очаквана възвръщаемост и доход в бъдещи периоди от време.

2. Юридическото разбиране за капитал се свежда до това, че капиталът се разбира като цифрово изразена в пари стойностна величина, която представлява сбора от номиналните вноски на всички акционери, респ. съдружници. Обикновено юристите смесват понятията „капитал” и „имущество” като поставят знак за равенство между тези две понятия. Следва да се има предвид, че капиталът не е синоним на имуществото, а само отразява величината на имуществото, което ще бъде формирано от вноските на учредителите в момента на учредяване на предприятието. В този смисъл капиталът не е реална, а абстрактна стойностна величина.

3. В счетоводен смисъл, капиталът се разглежда като паричен израз на вложените в предприятието активи. Капиталът е основен източник за формиране на активите на предприятието и характеризира правния произход на дружественото имущество. В зависимост от източника на придобиване активите на предприятието могат да бъдат придобити както със собствени средства (средства на собствениците), така и с привлечени (чужди) средства (пасиви). От тази гледна точка източниците на активите на предприятието се класифицират като собствен капитал и пасиви (задължения).

Имайки предвид основното балансово равенство, собственият капитал се получава като разлика между активите на предприятието и неговите дългове. Следователно, собственият капитал е източник на онази част от активите на предприятието, които са придобити със средства на собствениците (акционери, съдружници). Спрямо не го не могат да бъдат предявени претенции (искове) от страна на трети лица. По принцип се приема, че той служи като обезпечение за кредиторите.

От своя страна собственият капитал се класифицира като основен капитал, резерви и финансов резултат.

Основният капитал е относително постоянна величина. Той се формира при учредяване на предприятието и се променя по решение на собственика (собствениците). Съгласно Търговския закон за определен вид дружества (най-вече за капиталовите такива) съществува минимален размер на капитала (например за ООД – 5000 лв.). В счетоводния баланс основният капитал се посочва в пълен размер, независимо, че част от него може и да не бъде внесена към момента на учредяване на дружеството. В зависимост от сроковете за внасяне, основният капитал може да се класифицира като

- основен капитал – записан, но непоискан. Той изразява величината, определена в устава на дружеството, която подлежи на внасяне от съдружниците (акционерите).

- основен капитал, записан и поискан, но невнесен. Той изразява величината на определените дялове на съдружниците и сроковете за внасянето им .

- основен капитал, поискан и внесен. Той изразява величината на направените вноски от страна на съдружниците под формата на пари или непарични вноски.

Резервите представляват форма на проявление на собствения капитал. Те се формират за сметка на печалбата или по друг ред, определен с нормативен акт. Основното предназначение на резервите, които са формирани за сметка на печалбата е да се използват за покриване на загуби от минали години. От своя страна резервите се подразделят на Общи резерви, Резерви от последваща оценка на активи (преоценъчни резерви), Инвестиционни резерви, Застрахователни резерви, Пенсионни резерви, Премийни резерви, Допълнителни резерви.

Общите резерви (наричани понякога законови) се образуват от печалбата на предприятието след данъчно облагане. Тяхното основно предназначение е да се използват за покриване на загуби от минали години. Наричат се законови защото много за определени дружества съществуват законови изисквания за формирането на такъв резерв. Например за акционерните дружества, Търговският закон изисква да се формира резерв в размер на 1/10 от основния капитал.

Резервите от последваща оценка на активи (преоценъчни резерви) се образуват в съответствие с изискванията на приложимите стандарти за преоценка на отделни активи на предприятието. Тези резерви не се образуват за сметка на печалбата и формирането им е израз на прилагането на принципа вярно и честно представяне.

Инвестиционните резерви се образуват само в инвестиционните дружества, като те се образуват за сметка на преоценка на дългосрочни инвестиции или с превишението на продажната цена над балансовата стойност на дългосрочните инвестиции.

Застрахователните и пенсионни резерви се формират в застрахователните дружества и пенсионни фондове, като тези резерви се формират за сметка на приходите на тези дружества.

Премийните резерви се образуват в съответствие с изискванията на Търговския закон в случаите когато емисионната стойност на акцията е по-висока от номиналната им стойност. С разликата се формира премиен резерв.

Допълнителни резерви се формират по решение на собствениците на дружеството. Тези резерви се формират извън резервите, които следва да бъдат образувани по нормативен ред. Източници на тези резерви могат да бъдат печалбата след данъчно облагане, вноските на изключен акционер (съдружник), допълнителни дялови вноски на съдружниците, надвнесени дялови вноски, когато те остават за предприятието и др.

Финансовият резултат представлява елемент на собствения капитал. Той може да съществува в две разновидности печалба или загуба. Печалбата на предприятието, реализирана през периода принадлежи на неговите собственици. Чрез нея са финансирани част от активите на предприятието, поради което тя се разглежда като елемент на собствения капитал. Загубата представлява изтичане на активи, поради което тя води до намаляване на собствения капитал и показва с колко е намалял собствения капитал през отчетния период или казано по друг начин загубата показва степента на де капитализация на предприятието.

Собственият капитал и неговите елементи могат да бъдат представени посредством следната схема:

СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Записан капитал при учредяването

Допълнително внесен

Основен капитал

Внесен

Невнесен

Резерви

Финансов резултат

Изкупени собствени акции

Печалба

Загуба

Формирани за сметка на печалбатаФормирани по друг ред


Фиг. 1 Елементи на собствения капитал


Много съществен момент, свързан със счетоводното разбиране за собствения капитал е въпросът за неговото поддържане. Както е известно собственият капитал на предприятието, разглеждан като синоним на нетните активи се получава като остатъчна величина между активите на предприятието и неговите дългове. Следователно величината на собствения капитал зависи от оценката на активите и пасивите. Счетоводното разбиране за капитала е тясно свързано с реализирания финансов резултат (печалба) и тази връзка се определя от концепцията за поддържане на капитала, определяща подхода за признаване на печалбата като елемент на собствения капитал. Осъществявайки стопанската си дейност предприятието може да отчита реализирането на печалба само при условие, че поддържа своя капитал. В световен мащаб намират приложение две концепции за поддържане на капитала – финансова и материална (физическа). Изборът на определена концепция се прави от ръководството на предприятието и се определя до голяма степен от характера на осъществяваната дейност и най-вече от интересите на потребителите на финансова информация. Ако интересите на външните потребители са насочени по-скоро към поддържане размера на първоначално инвестирания капитал, отчитайки изменението в покупателната способност на парите е целесъобразно прилагането на финансовата концепция за поддържане на капитала. Когато потребителите на информация се интересуват предимно от производствената дейност на предприятието и възможността последното да произвежда продукция, реализацията на която ще съдейства за генерирането на пари или парични еквиваленти се прилага материалната (физическа) концепция за поддържане на капитала.

Обикновено се приема, че финансовата концепция има универсален характер. Това се определя от обстоятелството, че потребителите се интересуват най-вече от възможността за поддържане на капитала в номинално парично изражение. В съответствие с тази концепция се приема, че предприятието поддържа своя капитал когато в края на отчетния период собственият капитал на предприятието е най-малкото равен на величината на капитала в началото на периода. Печалбата се разглежда като реализирана, когато собственият капитал на предприятието в края на отчетния период превишава величината на чистите активи в началото на периода.

Материалната (физическа) концепция за поддържане на капитала има по-ограничена сфера на приложение. Както вече посочихме възприемането й е целесъобразно, когато потребителите се интересуват най-вече от производствения потенциал на предприятието. Капиталът се счита за поддържан, когато производственият капацитет на предприятието в края на отчетния период е най-малко равен на производствения капацитет в началото на периода. Печалбата се счита за реализирана когато производствения потенциал на предприятието в края на отчетния период превишава същия този потенциал в началото на периода.
II. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ОТЧИТАНЕТО НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Счетоводните записвания за собствения капитал се извършват на основата на следните документи  • Протокол от учредително събрания

  • Устав на дружеството

  • Учредителен договор

  • Протоколи от общото събрание на собствениците (акционери, съдружници и др.)

  • Решение за регистриране на предприятието

  • Решение за вписване на промени в собствения капитал на предприятието

Счетоводните записвания за отразявана на промените в собствения капитал на предприятието се извършват на база взето решение от страна на собствениците, съобразно изискванията на Търговския закон и другите нормативни актове, в зависимост от спецификата на дейността и формата на собственост. На база на изброените документи се съставя счетоводна справка за отразяване на извършените стопански операции с капитала в счетоводните регистри на предприятието.
III. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ
Основният капитал е стойностен израз на имуществото, което собствениците (съдружници, акционери) влагат в дейността на предприятието. От гледна точка на баланса на предприятието основният капитал е най-малко изискуем, поради което се посочва в раздел А на пасива на баланса. Разбира се съществуват и теории, от 20 и 30 – те години на миналия век, които днес не могат да бъдат приети за състоятелни, разглеждащи собственият, в т. ч. и основният капитал представляват задължение на предприятието към неговия собственик (собственици). В счетоводния баланс основният капитал се показва в пълен размер, независимо, че може и да не бъде изцяло внесен към момента на учредяване на дружеството.

Отчитането на основния капитал се извършва посредством сметки Основен капитал, изискващ регистрация (101) или сметка Основен капитал, неизискващ регистрация (102)1. Коя от двете сметки ще се използва зависи от нормативните изисквания за наличието на минимален размер на капитала. В търговските дружества, за които Търговският закон предвижда минимален размер на капитала се изплава сметка 101 Основен капитал, изискващ регистрация. При едноличните търговци, събирателните дружества и другите предприятия, при които не съществува законово изискване за минимален размер на капитала се използва сметка 102 основен капитал, неизискващ регистрация. Сметките са основни, пасивни, капиталови и балансови. За да получим детайлизирана информация за счетоводното отразяване на капитала при изготвяне на индивидуалния сметкоплан на предприятието към сметка 101 Основен капитал, изискващ регистрация следва да се открият подсметки с четиризначен шифър:

- 1011- Основен. капитал непоискан;

- 1012- Основен капитал поискан но невнесен;

- 1013-Основен капитал поискан и внесен.

Аналитичното отчитане към тези сметки се организира за да се получи информация за размера на дяловете на всички съдружници; за увеличенията и намаленията на дела; за върнатите дялове при напускане на съдружник и др. При акционерните дружества обикновено се води книга на акционерите, която изпълнява функциите на аналитично отчитане към сметка 101 Основен капитал изискващ регистрация. При учредяване на търговското дружество всеки съдружник обявява вида и размера на капитала с които ще участва. Въз основа на тях се изготвя учредителния договор на дружеството като данните в него трябва да получат счетоводен израз.

За отчитане на основния капитал в капиталовите дружества се използва сметка 101 основен капитал, изискващ регистрация. Сметката се кредитира при учредяване на дружеството с размера на записания основен капитал или при увеличаване на капитала на дружеството с:

- номиналната стойност на записаните акции (дялове);

- трансформиране на резерви или неразпределена печалба от минали години в основен капитал;

- трансформиране на дивиденти в акции или дялове на съдружници или акционери;

- съгласие на кредитори да трансформират вземането си в основен капитал

Сметката се дебитира при:

- напускане на съдружници или акционери, чиито дялове не са продадени;

- частично освобождаване на съдружниците или акционерите от задължението им за внасянето на дяловите вноски;

- изкупуване на собствени акции

- покриване на загуби, при липсата на резерви или непокрита загуба от минали години;

- намаляване на основния капитал, при намаляване номиналната стойност на акциите

Салдото по сметката е кредитно и показва размера на основния капитал в баланса на предприятието.

Начинът и процедурата за учредяване на дружеството оказват съществено влияние върху счетоводното отчитане на основния капитал. В зависимост от материално-веществената характеристика на вноските различаваме:

- дружество, основано с парични вноски,

- дружество, основано с непарични вноски

В зависимост от процедурата за учредяване на дружеството е възможно:

- постепенно, последователно (наричано още сюксесивно) учредяване;

- еднократно (наричано още симултантно) учредяване.

Процедурата при постепенното основаване е по-сложна. Съществена особеност от счетоводна гледна точка е тази, че покриването на основния капитал става чрез подписка. В случая интерес представлява счетоводното отчитане на взаимоотношенията с акционерите. Счита се, че всички, които са записали в подписката определен брой акции са задължени към дружеството, което има вземане от тях, което се нароча вземане по записания дялови вноски. За отчитането на тези вземания се използва сметка 426 Вземания по записани дялови вноски. Сметката се води като активна, балансова и представлява сметка, посредством която се отразяват вземания на предприятието от неговите собственици. Сметката се дебитира с размера на възникналите вземания по записани дялови вноски. По кредита на сметката се отразяват внесените дялови вноски от страна на акционерите (съдружниците). Ако е необходима информация за взаимоотношенията със съдружниците (акционерите) в зависимост от вида на вноските в индивидуалния сметкоплан, могат да бъдат предвидени следните подсметки
4261 Вземания по записани дялови вноски от акционери, записали акции срещу парични вноски

42611 Вземания по записани дялови вноски от акционери, записали акции на приносител срещу парични вноски

42612 Вземания по записани дялови вноски от акционери, записали поименни акции на приносител срещу парични вноски

4262 Вземания по записани дялови вноски от акционери, записали акции срещу непарични вноски

42621 Вземания по записани дялови вноски от акционери, записали акции на приносител срещу непарични вноски

42622 Вземания по записани дялови вноски от акционери, записали поименни акции на приносител срещу непарични вноски

Възможни са различни варианти за счетоводно отразяване на основния капитал. Счетоводните записвания при формирането (увеличението) на основния капитал са следните


  1. За отразяване записването на капитала

Д-т сметка 426 Вземания по записани дялови вноски

Ан. сметки на отделните съдружници

К-т сметка 101 Основен капитал, изискващ регистрация

В съответствие с изискванията на Търговския закон, направените парични вноски до момента на регистриране на дружеството се внасят по сметка на учредителите в избрана търговска банка. Тази сметка не може да бъде разплащателна сметка, тъй като дружеството все още не съществува в правния мир и няма как да се открие разплащателна сметка на името на дружеството

Направените вноски се отчитат по сления начин

Д-т сметка 509 Други парични средства

К-т сметка 426 Вземания по записани дялови вноскиАн. сметки на отделните съдружници

Новоотпечатаните акции до момента на пускането им в продажба се отчитат по задбалансови сметки използва се сметка 960 Собствени активи, невключени в стопански оборот. Ако е необходима информация за видовете акции, към тази сметка е възможно да се организира аналитично отчитане по видове акции (на приносител, поименни, привилегировани) или в зависимост от вида на вноските:

- акции, закупени с парични вноски

- акции, закупени с непарични вноски

За счетоводно отразяване на получените новоотпечатни акции, които все още не са пуснати в продажба се съставя статията

Д-т сметка 960 Собствени активи, невключени в стопански оборот

К-т сметка 990 Обща пасивна кореспондираща задбалансова сметка

Възможно е при първоначалната емисия, акциите да бъдат продадени по емисионна стойност, която е по-голяма от номиналната стойност на акциите.2 В този случай съществува разлика между номиналната и емисионна стойност, като емисионната е по-голяма от номиналната. Тази разлика следва да се разглежда като емисионна премия и счетоводно намира отражение по сметка 105 Премии, свързани с капитал. Сметката е основна, пасивна, балансова, но с определена степен на условност може да се разглежда и като допълваща регулираща сметка, която допълва размера на основния капитал. Съгласно изискванията на действащото законодателство в края на отчетния период емисионите премии се представят в баланса като специфичен премиен резерв, като се съставя статията

Д-т сметка 105 Премии, свързани с капитал

К-т сметка 115 Резерви от емисия на акции

След набирането на минимално необходимия размер на капитала за да се регистрира дружеството, се преминава към регистрация на дружеството и вписването му в търговския регистър. Извършват се определени разходи по регистрацията, които имат характер предимно на разходи за външни услуги – реклами, обяви, съобщения, хонорари на юристи и консултанти по повод на регистрацията. Извършените разходи по учредяването и регистрацията подлежат на одобряване от страна на акционерите или съдружниците. Текущо тези разходи се отчитат по сметките от група 60 Разходи по икономически елементи. Съставят се следните счетоводни статии

Д-т сметки от гр. 60 Разходи по икономически елементи

К-т сметка 499 Други кредитори

Ан. сметки на учредителите

След регистрацията на дружеството Общото събрание на дружеството взема решение дали да признае целия размер на разходите за учредяване. Ако се признае целия размер на разходите, то сумите следва да бъдат възстановени на учредителите, като за целта се съставя статията

Д-т сметка 499 Други кредитори

Ан. сметки на учредителите

К-т сметка 501 Каса в левове

Непризнатите разходи се отразяват като други приходи от дейността, като се съставя статията

Д-т сметка 499 Други кредитори

Ан. сметки на учредителите

К-т сметка 709 Други приходи от дейността

Направените разходи за учредяване на дружеството следа като вече са били осчетоводени по сметките за отчитане на разходите по икономически елементи следва да намерят отражение като административни разходи на предприятието, като за целта се съставя статията

Д-т с-ка 614 Административни разходи

К-т с-ки от гр. 60 разходи по икономически елементи

След извършване на регистрацията се освобождава авоара по откритата набирателна сметка и сумата се прехвърля безкасово по новооткритата разплащателна сметка на дружеството. Счетоводно това намира отражение по следния начин

Д-т сметка 503 Разплащателна сметка в левове

К-т сметка 509 Други парични средства

Когато акционерите (съдружниците) правят непарични вноски се изисква непаричната вноска да бъде оценена от три вещи лица, като оценката, записана в устава или дружествения договор не може да бъде по-висока от тази, дадена от вещите лица. Следователно Общото събрание може да коригира оценката на вещите лица само в посока на намаление, което представлява и гаранция за акционерите (съдружниците), които участват с парични вноски. Съставят се следните счетоводни записвания

Д-т сметки от гр. 20 Дълготрайни материални активи, респ.

Д-т сметки от гр. 21 Нематериални дълготрайни активи,

Д-т сметки от гр. 22 Дълготрайни финансови активи

Д-т сметки от гр. 30 материали, продукция, стоки

Д-т сметки от гр. 41 Клиенти и свързаните с тях сметки

К-т сметка 426 Вземания по записани дялови вноскиАн. сметки на съответните съдружници

Когато има разлика между размера на записания капитал от акционера (съдружника) и оценката, дадена от вещите лица, тази разлика се отчита по сметка 105 Премии, свързани с капитал или по сметка 106 Отбиви, свързани с капитал

Процедурата по едновременното (симултантно) учредяване на дружеството е по-опростена. В случая записването на капитала, съвпада с момента на неговото внасяне. Не се използва сметка 426 Вземания по записани дялови вноски. Счетоводните записвания са следните
Д-т сметки от гр. 20 Дълготрайни материални активи, респ.

Д-т сметки от гр. 21 Нематериални дълготрайни активи,

Д-т сметки от гр. 22 Дълготрайни финансови активи

Д-т сметки от гр. 30 материали, продукция, стоки

Д-т сметки от гр. 41 Клиенти и свързаните с тях сметки

Д-т сметки от гр. 50 Парични средства

К-т сметка 101 основен капитал, изискващ регистрация

Ан. сметки на съответните съдружници
Счетоводни записвания във връзка с увеличението на основния капитал, изискващ регистрация

Основният капитал може да се увеличава само при решение на Общото събрания на съдружниците (акционерите), с квалифицирано мнозинство от 2/3. Основният капитал се увеличава при:

- приемане на нов акционер или съдружник, както и при нова емисия на акции

- при трансформиране на резерви, неразпределена печалба от минали години, задължения към кредитори, задължения за съучастия (дивиденти) в основен капитал .За целта се съставя следната счетоводна статия


Д-т сметка 111 Общи резерви, респ.

Д-т сметка 119 Други резерви

Д-т сметка 122 Неразпределена печалба от минали години

Д-т сметка 425 Задължения за съучастия

Д-т сметки гр. 40 Доставчици и свързаните с тях сметки

К-т сметка 101 основен капитал, изискващ регистрацияАн. сметки на съответните съдружници

В случая се извършва вътрешна трансформация в собствения капитал на предприятието Като цяло имуществото на предприето не се променя и съдружниците (акционерите) не получават нищо над техния капиталов дял.


Счетоводни записвания във връзка с намалението на основния капитал, изискващ регистрация

Основният капитал, изискващ регистрация се намалява при

I. напускане на съдружник, дела на който не е продаден (не е изкупен от другите съдружници или акционери). Счетоводно това се отразява, посредством съставянето на следната счетоводна статия

Д-т сметка 101 основен капитал, изискващ регистрация с номинална стойност на акциите, респ. дяловете

К-т сметка 501 Каса в левове

Ако има разлика между номиналната стойност на акциите (дяловете) и емисионната стойност по която се изплаща акцията или дела, разликата се отразява по сметка 105 Премии, свързани с капитал или 106 Отбиви, свързани с капитал.

Ако дела на съдружника (акционера) е бил под формата на непарична вноска, например дълготраен материален актив, при намаляването му се съставя статията

1. За отписване на начислената до момента на връщането амортизация

Д-т сметка 241 Амортизация на ДМА

К-т сметка от гр. 20 Дълготрайни материални активи

2. За отписване на дела

Д-т сметка 101 основен капитал, изискващ регистрация с номинална стойност на акциите, респ. дяловете

К-т сметки от гр. 20 или 21, отчитащи дълготрайните материални или нематериални активи.

Ако има разлика между номиналната стойност на акциите, респ. дяловете и балансовата стойност на материалните или нематериални активи, тя се отчита по сметка 105 Премии, свързани с капитал или 106 Отбиви, свързани с капитал.


II. Пи изключване на неизправен съдружник (акционер)

Съгласно Търговския закон акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено едномесечно предизвестие се смятат за изключени. Предупреждението следва да бъде обнародвано в държавен вестник. Изключените акционери губят всички права по издадените акции, в т. ч. и направените до момента вноски. В тези случаи Търговският закон предвижда вноската да бъде конфискувана в ползва н дружеството и нейният стойностен размер да бъде отразен във фонд Резервен на дружеството. За целта следва да се състави следната счетоводна статия.

Д-т сметка 101 основен капитал, изискващ регистрация с номиналната стойност на невнесения дял

К- т сметка 426 Вземания по записания дялови вноски

Възможно е в устава на дружеството да се предвиди, че на акционерите се дължат лихви върху надвнесената част от вноската. Тези лихви се начисляват и изплащат преди разпределението на печалбата. За целта се съставя следната счетоводна статия

- за начисляване на лихвата

Д- т сметка 621 Разходи за лихви

К-т сметка 495 Разчети по лихви

- при изплащане на лихвата

Д-т сметка 495 Разчети по лихви

К-т сметка 501 Каса в лева

III.Изкупуване на собствени акции, свързано с намаляване на основния капитал

Изкупуването на собствените акции може да се извършва по различни причини, като най-често причината за изкупуването е последващо намаляване на основния капитал. Изкупените собствени акции се отчитат по цена на придобиване.

Д-т сметка 512 Изкупени собствени акции

К-т сметка от гр. 50 Парични средства

При намаляването на основния капитал се съставя следното счетоводно записване


Д-т сметка 101 основен капитал, изискващ регистрация с номинална стойност на акциите

К-т сметка 512 Изкупени собствени акции

Ако има разлика между номиналната стойност на акциите и цената на придобиване на собствените акции, тя се отчита по сметка 105 Премии, свързани с капитал или 106 Отбиви, свързани с капитал.


Каталог: disciplini files
disciplini files -> Първа: обща характеристика на счетоводството възникване и развитие на счетоводството
disciplini files -> Пета счетоводните школи
disciplini files -> Отчетни измерители, използвани в счетоводството
disciplini files -> Отчетност" Дисциплина „Теория на счетоводството"
disciplini files -> Отчетност" Дисциплина „Теория на счетоводството"
disciplini files -> Докладите по дисциплината "диплоантски спецсеминар" на студентите от специалност "счетоводство и контрол"
disciplini files -> Задача №1 През м. Май. 20хх г., в предприятие „Марси оод са извършени следните стопански операции


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница