Отдел “контрол на околната среда”Дата05.02.2017
Размер368.13 Kb.
#14312

ОТДЕЛ “КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Началник отдел – инж. Елизия Петрова Димитрова
I. НАПРАВЛЕНИЕ “КОНТРОЛ НА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА”


 1. инж. Иван Горанов Горанов - мл. експерт

 2. Цветелин Сашов Цветков - мл. експерт

 3. Веселка Петрова Петкова - мл. експерт


II. НАПРАВЛЕНИЕ “ВОДИ”

1. инж. Иван Борисов Ванков - гл. експерт

2. инж. Вера Евгениева Жатова - гл. експерт
III. НАПРАВЛЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА”

 1. инж. Румяна Ангелова Ценова - гл. експерт

 2. Павлин Иванов Георгиев - гл. експерт

 3. Благовест Стефанов георгиев - мл. експерт

 4. Деница Спасова Славкова - мл. експерт

IV. НАПРАВЛЕНИЕ “КОНТРОЛ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ”


1. инж. Диана Иванова Маринова - гл. експерт


 1. Росица Дончева Димова - гл. експерт

 2. Марин кирилов Янчев - гл. специалист

V. НАПРАВЛЕНИЕ “КОНТРОЛ НА ПОЧВИТЕ, ЗЕМИТЕ И ЗЕМНИТЕ НЕДРА"

1. инж. Емил Тодоров Данов - гл. експерт
VI. Направление “ОВОС и КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ”

1. инж. Емилия Георгиева Попова - гл. експерт

Услуги, извършвани в РИОСВ – Монтана и размер на събираните такси

І. НАПРАВЛЕНИЕ “КОНТРОЛ НА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

Вид документ

Законово

основание

Такса в лв

1

Становище относно внос и износ на вещества, които нарушават озоновия слой, подлежащи на разрешителен режим

ПМС № 254/99 г., изм. и доп. ПМС № 224/02г.

разрешението се изда-ва от МОСВ и там се заплаща таксата

2

Становища за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в Република България

ПМС № 58/03г. - чл. 7

64


II. НАПРАВЛЕНИЕ “ВОДИ”
Вид документ

Законово

основание

Такса в лв

1

Издаване на разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води

ПМС № 58/03г. - чл.1,ал.1,т.1

117

2

Издаване на становища за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в Република България се събира такса от инвеститорите

ПМС № 58/03г. - чл. 7

64

3

Становища по проекти

-

няма

4

За издаване на временно разрешително за заустване на отпадъчни води

-

няма

III. НАПРАВЛЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И СЕЛИЩНА ЕКОЛОГИЯ”


Вид документ

Законово

основание

Такса в лв

1

Разрешения за извършване на дейности по събиране, транспортиране, съхранение или обезвреждане на отпадъци


ПМС № 58/03г.-чл.1,ал.1,т.1

117

ПМС № 58/03г.-чл.1,ал.1,т.6 а

70

 • За производствени отпадъци – за всяка от дейностите

ПМС № 58/03г.-чл.1,ал.1,т.6 б

29

 • За две дейности

ПМС№ 58/03г.-чл.1,ал.2

заплаща по-голямата от предвидените

2

Продължаване на срока на разрешенията по събиране, транспортиране, съхранение или обезвреждане на отпадъци

ПМС № 58/03г.-чл.1, ал.3

29

3

Изменение и допълнение на разрешение за дейности по събиране, транспортиране, съхранение или обезвреждане на отпадъци

ПМС № 58/03г.-чл.1,ал.4

29

4

Прекратяване действието на разрешение за дейности по събиране, транспортиране, съхранение или обезвреждане на отпадъци

ПМС № 58/03г.-чл.1,ал.5

29

5

Издаване на регистрационен документ за търговска дейност с отпадъци и отломки от черни и цветни метали

ПМС № 58/03г.-чл.3,ал.2

117

6

Становище за внос на опасни вещества

ПМС 12/1999г.

разрешението се из-дава от МОСВ и там се заплаща таксата

7

Становище за внос на отпадъци по ПМС 166/4.08.2000г. за разрешение за въвеждане, изнасяне и транзит на отпадъци

ПМС 166/4.08.2000г.

разрешението се из-дава от МОСВ и там се заплаща таксата

8

Становища по утвърждаване на общинските програми за управление на дейностите, свързани с образуване и третиране на отпадъците

Чл. 29, ал. 2 от ЗОВВООС

няма

9

Становища по проекти, участващи в Националните кампании за почистване и озеленяване, кандидатстващи за финансиране от ПУДООС

-

няма

10

Становища по проекти за съхраняване на негодни за употреба растително защитни препарати, кандидатстващи за финансиране от ПУДООС

-

няма

11

Становища по проекти за ликвидиране на стари замърсявания, реконструкции и изграждане на нови депа за твърди битови отпадъци, кандидатстващи за отпускане на целеви субсидии

-

няма

IV. НАПРАВЛЕНИЕ “КОНТРОЛ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ”


Вид документ

Законово

основаниеТакса в лв

1

Становища към заявления за изключване на гори и земи от ГФ и право на ползване, касаещи дейности, неподлежащи на ОВОС
ЗГ-чл.14в, ал.2 и чл.16а, ал.2

няма

2

Съгласуване на ЛУП

ЗГ-чл.25, ал.6

няма

3

Становище за строителство на обекти в ГФ

ЗГ-чл.81, ал.2, т.2

няма

4

Съгласувателни писма за изграждане на пещи за вар, жижни за въглища и др. в ГФ

ЗГ-чл.86, ал.2

няма

5

Съгласуване на дейности за поддържане или възстановяване на ВД

ЗБР-чл.111, т.3

няма

6

Разпределяне на квоти за ползване на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

З-д № РД-88/01г. на основание чл. 10 от ЗЛР

няма

7

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки за организирани билкозаготвителни пунктове

ЗЛР-чл.31, ал2, т.2

няма

8

Съгласуване на предварителни проекти на плановите документи за опазване и устойчиво ползване на лечебни растения раздел.

ЗЛР-§3, ал.2

няма

9

Регистриране на пунктове за изкупуване на охлюви за търговски цели

З-д№РД-525/03г. във връзка с чл. 42, ал. 2 на ЗБР

няма

10

Съставяне на протоколи за налични количества охлюви в случаи на фермено отглеждане на охлюви

З-д№РД-525/03г. във връзка с чл. 42, ал. 2 на ЗБР

няма

11

Съставяне на протоколи за неизнесените количества охлюви

З-д№РД-525/03г. във връзка с чл. 42, ал. 2 на ЗБР

няма

12

Регистрация на издадени разрешителни за внос на екземпляри от видове по чл.70 на ЗБР.

ЗБР-чл.91

няма

13

Съставяне на протоколи за разпореждане с екземпляри от животински видове от приложение №3 на ЗБР

ЗБР-чл.39, ал.3

няма

14

Становища по проекти, кандидатстващи за финансирани от пудоос

-

няма

V. НАПРАВЛЕНИЕ “КОНТРОЛ НА ПОЧВИТЕ ЗЕМИТЕ И ЗЕМНИТЕ НЕДРА"


Вид документ

Законово

основание

Такса в лв

1

Становища във връзка с участия в комисии за отреждане на площадки за геологопроучвателни и миннодобивни обекти, включително и в комисии по отреждане на площадки и смяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и земи от горския фонд

ПУДРИОСВ; по указания на МОСВ; Заповед на Министъра на З и Г

няма

2

Становища във връзка с участия в комисии за утвърждаване на площадки и смяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, по Закона за опазване на земеделските земи

ПУДРИОСВ; по указания на МОСВ; Заповед на Министъра на З и Г

няма

4

Становища за цялостни и годишни технически проекти за търсене и проучване на подземни богатства

Наредба № 18/07.01.2000г.

няма

2

Становище във връзка с участия в комисии за отчуждаване на терени за етапно развитие на миннодобивна дейност

ПУДРИОСВ; по указания на МОСВ; Заповед на Министъра на З и Г

няма

5

Становища за цялостни /генерални/ и годишни инженерни и технически проекти за експлоатация, добив и първична преработка на подземни богатства

Закон за подземните богатства и

Наредба № 18/07.01.2000г.няма

6

Становища за проекти за консервация, ликвидация и рекултивация на миннодобивни, геологопроучвателни обекти и нарушени терени

Наредба № 18/07.01.2000г. и Наредба № 26/02.10.1996г.

няма

7

Становища по проекти за извънпроектни загуби на подземни богатства

Закон за подземните богатства и

Наредба № 18/07.01.2000г.няма

8

За съгласуване на годишни проекти за добив и преработка на подземни богатства – строителни материали от местно значение

ПМС№ 58/2003г.-чл.3,ал.1,т.1

54

9

Издаване на становища за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в Република България се събира такса от инвеститорите

ПМС№ 58/2003г.-чл.7

64

VI. Направление “ОВОС И КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ”


Вид документ

Законово

основание

Такса в лв

1.

Издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

ПМС№ 58/03г.- чл.4,ал.1

70

2.

Издаване на решение по ОВОС за ново инвестиционно предложение или на инвестиционно предложение за разширение и/или промяна на производствената дейност, включени в приложение №2 към Закона за опазване на околната среда

ПМС№ 58/03г.- чл.4,ал.1,т.2

700

3.

Издаване на решение по ОВОС на национален, регионален или областен план или програма за развитие

ПМС№ 58/03г.- чл.4,ал.1,т.3

400

4.

Издаване на решение по ОВОС на устройствен план или неговото изменение

ПМС№ 58/03г.- чл.4,ал.2,т.4

200

5.

Издаване на комплексни разрешителни по глава седма, раздел ІІ от ЗООС за изграждане и експлоатация на нови инсталации и съоръжения и разширение на действащи инсталации и съоръжения

ПМС№ 58/03г.-чл.5,ал.1,т. 3

0,05 %от стойността на инсталацията/ съ-оръжението, но не по-малко от 500 и не повече от 5000

6.

Издаване на комплексни разрешителни по глава седма, раздел ІІ от ЗООС за експлоатация на действащи инсталации и съоръжения
ПМС№ 58/03г.-чл.5,ал.1,т.4

0,05% от стойността на дълготрайните ма-териални активи, но не по-малко от 1000 и не повече от 10 000 лв

7.

Преразглеждане на комплексното разрешително
ПМС№ 58/03г.-чл.5, ал.3

1000

8.

Становище за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в Република България
ПМС№ 58/03г.-чл.7

64

9.

Становище за необходимостта от ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
ЗООС – чл.81, ал.1, т.2 и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

няма

10.

Становища по екологични проекти и дейности в областта на околната среда, финансирани от пудоос
-

няма

11.

Становища във връзка с издаване на лицензи в областта на енергетиката
-
12.

Писмена справка за участие в изработените доклади, за които има издадено решение по ОВОС, на експертите, извършващи екологична оценка /ЕО/ и ОВОС, вписани в публичния регистър, създаден към МОСВ
Чл.3, ал.3, т.3 от Наредба №1 за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експер-тите, извършващи ЕО и ОВОС, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра

няма

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ “ЛИД”
 1. инж. Нели Иванова Аврамова - ръководител Изпитвателна лаборатория “ЛИД”

 2. инж. Соня Аврамова Георгиева - гл. експерт

 3. инж. Миглена Христова Вълкова - гл. експерт

 4. инж. Ани Кръстева Георгиева - гл. експерт

 5. инж. Невяна Любчова Александрова - гл. експерт

 6. инж. Лена Иванова Крумова - гл. експерт

 7. инж. Костадинка Александрова Петрова - ст. експерт

 8. Емилия Георгиева Цветкова - ст. експерт

 9. Иванка Михайлова Младенова - гл. специалист

НАПРАВЛЕНИЕ “ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ”

1. Алексиния Николова Вениславова - гл. експерт


Общ списък на услугите в Изпитвателна лаборатория "Лабораторно-информационна дейност"


N


Наименование на изпитваните продукти

/норм. документ за техн. изисквания/
Вид на изпитване/

показателОбхват на измерване

Изпитвателен метод (стандарт, ВЛМ)

Цена на изпитването,

лева


1.

Атмосферен въздух - имисии

1.1 азотен диоксид

10 - 2700 g/m3

БДС 17.2.4.22-83

4,08
Наредба N9/03.05.1999 г.

1.2 сероводород

0,006 - 0,08 mg/m3

БДС 17.2.4.21-83

4,21
За норми за серен диоксид, азотен диоксид,

1.3 серен диоксид

10 - 4100 g/m3

БДС 17.2.4.17-83

4,68
ФПЧ и олово в атм. въздух (ДВ 46/99 г.).

1.4 прах

0 - 2,5 mg/m3

БДС 17.2.4.20-83

21,90
Наредба N14/23.09.1997 г

За норми на ПДК за вредни вещества в1.5 ФПЧ10 (фини прахови частици с големина на частиците 10 микрона)

0 - 750 g/m3

EN 12341

21,90
атмосферния въздух на населените места

(ДВ 88/97 г., изм. и доп. ДВ 8/2002 г.)1.6 Пробовземане на прахови имисии за определяне на тежки метали21,90
Наредба N7/03.05.1999 г

За оценка и управление качеството на атмосферния въздух1.7 Пробоподготовка за изпитване на тежки метали във въздушни проби - имисии12,841.8 оловни аерозоли

над 0,030 g/m3

ВЛМ 01 - И 2002

7,321.9 мед

над 0,020 g/m3

ВЛМ 01 - И 2002

7,321.10 цинк

над 0,060 g/m3

ВЛМ 01 - И 2002

7,321.11 кадмий

над 0,001 g/m3

ВЛМ 01 - И 2002

7,321.12 никел

над 0,005 g/m3

ВЛМ 01 - И 2002

7,321.13 хром

над 0,014 g/m3

ВЛМ 01 - И 2002

7,321.14 кобалт

над 0,008 g/m3

ВЛМ 01 - И 2002

7,32

2.

Емисии в атмосферен въздух

Наредба N2/19.02.1998 г.

За норми на допустими емисии на вредни


2.1 Пробовземане на прахови емисии за определяне на концентрацията на прах и сажди26,32
вещества, изпускани в атмосферния въздух от

2.2 прах

0 - 1500 mg/m3

БДС 17.2.4.02-78неподвижни източници (ДВ 51/98 г., изм. и

2.3 сажди

10 - 50 mg/m3

БДС 17.2.4.08-79

12,41
доп. ДВ 34/99 г.)

Наредба N6/26.03.1999 г.2.4 Измерване на газови емисии (пробоотборна точка)195,05
За реда и начина за измерване на емисиите

2.4.1 серен диоксид

0 - 5720 mg/m3

ВЛМ 03 - И 2002на вредни вещества, изпускани в атмосфер-

2.4.2 азотни оксиди

0 - 1545 mg/m3

ВЛМ 03 - И 2002ния въздух от обекти с неподвижни

2.4.3 въглероден оксид

0 - 2500 mg/m3

ВЛМ 03 - И 2002източници (ДВ 31/99 г., доп. ДВ 52/2000 г.)

2.4.4 кислород

0 - 25%

ВЛМ 03 - И 2002


2.5 Пробовземане на прахови емисии за изпитване на тежки метали28,402.6 Пробоподготовка за анализ на т. метали във въздушни проби - емисии
12,84

N


Наименование на изпитваните продукти

/норм. документ за техн. изисквания/
Вид на изпитване/

показателОбхват на измерване

Изпитвателен метод (стандарт, ВЛМ)

Цена на изпитването,

лева
2.7 олово в прах

над 0,045 g/m3

ВЛМ 02 - И 2002

7,322.8 мед

над 0,030 g/m3

ВЛМ 02 - И 2002

7,322.9 цинк

над 0,06 g/m3

ВЛМ 02 - И 2002

7,322.10 кадмий

над 0,012 g/m3

ВЛМ 02 - И 2002

7,322.11 никел

над 0,015 g/m3

ВЛМ 02 - И 2002

7,322.12 хром

над 0,013 g/m3

ВЛМ 02 - И 2002

7,322.13 кобалт

над 0,010 g/m3

ВЛМ 02 - И 2002

7,322.14 арсен
ВЛМ

30,10

3.

Води

3.1 Активна реакция pH

от 0 до 14

БДС 17.1.4.27-80

12,75
Повърхностни води

3.2 Електропроводимост

S/sm до 2000 mS/sm

БДС EN 27888

6,15
Наредба N 7 / 08.08.1986 г. (ДВ бр.96/1986 г.)

3.3 Температура

0С

БДС 17.1.4.01-77За показатели и норми за определяне

3.4 Цвят

от 0 до 50 цв.градуса

БДС 17.1.4.01-77

12,17
качеството на течащите повърхностни води

3.5 Мирис

от 0 до 5 бала

БДС 17.1.4.01-77Наредба N 12/ 18.06.2002г.

3.6 Амоняк

от 0,05 до 1,0 mg/dm3

БДС ISO 7150-1

16,94
За качествените изисквания към повърхност-

3.7 Нитрити

от 0,002 до 0,25 mg/dm3

БДС EN 26777

11,96
ни води, предназначени за питейно-битово

3.8 Нитрати

от 0,05 до 10,0 mg/dm3

БДС ISO 7890-3

26,68
водоснабдяване (ДВ бр.63/2002 г.)

3.9 Органичен азот по Келдал

от 1,0 до 10,0 mg/dm3

БДС EN 25663

41,08
Подземни води

3.10 Ортофосфати

от 0,05 до 0,80 mg/dm3

БДС EN 1189

15,64
Наредба N 1 / 07.07.2000 г.

3.11 Общ фосфор

от 0,05 до 0,80 mg/dm3

БДС EN 1189

25,27
За проучване, ползване и опазване на

3.12 Общо желязо

от 0,01 до 5 mg/dm3

БДС ISO 6332

20,97
подземните води

3.13 Фенолен индекс

от 0,002 до 0,10 mg/dm3

БДС ISO 6439

35,98
Наредба N 9 / 16.03.2001г.

За качеството на водата, предназначена за3.14 Разтворен кислород

над 0,2 mg/dm3

БДС 17.1.4.08-78

БДС EN258145,34

5,34

питейно-битови цели (ДВ 30/2001 г.)

Отпадъчни води3.15 Биохимична потребност от кислород

над 1,0 mg/dm3

БДС 17.1.4.07-78

36,64
Наредба N 6 / 9.11.2000 г.

За емисионни норми за допустимото3.16 Химична потребност от кислород

над 5,0 mgО2/dm3

БДС 17.1.4.02-77

38,54
съдържвние на вредни и опасни вещества в

3.17 Перманганатна окисляемост

0 - 10 mg/dm3

БДС 17.1.4.16-79

9,52
отпадъчните води, зауствани във водни

3.18 Обща твърдост

от 0,5 до 10 mgekv/dm3

БДС ISO 6059

10,64
обекти (ДВ 97/2000)

3.19 Калций

от 2 до 100 mg/dm3

БДС ISO 6058

7,87
Наредба N 7 / 14.11.2000 г.

3.20 Магнезий

от 0,5 до 100 mg/dm3

БДС ISO 6059

7,87
За условията и реда за заустване на

3.21 Хлориди

над 10 mg/dm3

БДС 17.1.4.24-80

7,51
производствени отпадъчни води в

3.22 Неразтворени вещества

над 1 mg/dm3

БДС 17.1.4.04-80

16,89
канализационните системи на населените

3.23 Разтворени вещества

над 1 mg/dm3

БДС 17.1.4.04-80

16,66
места (ДВ 98/2000)

3.24 Обща свободна алкалност

над 0,1 mg/dm3

БДС EN ISO 9963

4,233.25 Карбонатна алкалност

над 0,1 mg/dm3

БДС EN ISO 9963

4,233.26 Цианиди

0,002 - 0,5 mg/dm3

ВЛМ 06-И/2003

26,753.27 Сулфати

от 5,0 до 60 mg/dm3

ВЛМ 05-И/2002

11,203.28 Детергенти

от 0,05 до 1,0 mg/dm3

БДС 17.1.4.25-80

24,693.29 Нефтопродукти

над 1 mg/dm3

ISODIS9377-1 2000

ВЛМ


63,513.30 Общ орган. въглерод

от 0,1 до 45 mg/dm3

ISO 8245

30,633.31 *Cr6+
ВЛМ

12,493.32 Пробоподготовка на водна проба за определяне на тежки метали
ISO 8288

11,883.33 Олово

от 0,005 до 10,0 mg/dm3

ISO 8288

7,323.34 Мед

от 0,001 до 6,0 mg/dm3

ISO 8288

7,323.35 Цинк

от 0,001 до 2,0 mg/dm3

ISO 8288

7,323.36 Кадмий

от 0,001 до 2,0 mg/dm3

ISO 8288

7,323.37 Никел

от 0,001 до 10,0 mg/dm3

ISO 8288

7,323.38 Арсен

от 0,001 до 0,03 mg/dm3

БДС EN ISO11969

30,103.39 Хром - общ

от 0,05 до 5,0 mg/dm3

ISO 9174

7,323.40 Натрий

от 0,05 до 10,0 mg/dm3

БДС ISO 9964-3

7,323.41 Калий

от 0,05 до 10,0 mg/dm3

БДС ISO 9964-3

7,323.42 Манган

от 0,005 до 4,0 mg/dm3

БДС 16777

7,323.43 *Живак

от 0,1 до 10 g/ dm3

EN 1483

30,103.44 *Хлорофил А
ISO 10260

11,04

4.

Почви

4.1 Пробоподготовка на почвени проби
ISO 11464

35,50
Наредба N 3 ДВ бр. 36/08.05.1979, изм. и доп. ДВ бр.39/2002 г.

4.2 Минерализиране на почвени проби - Герхард система
ISO 11466

40,87
За норми относно допустимо съдържание на

4.3 Олово

над 15,0 mg/kg

ISO 11047

7,32
на вредни вещества в почвата

4.4 Мед

над 5,0 mg/kg

ISO 11047

7,324.5 Цинк

над 2,0 mg/kg

ISO 11047

7,324.6 Кадмий

над 0,2 mg/kg

ISO 11047

7,324.7 Никел

над 12,0 mg/kg

ISO 11047

7,324.8 Арсен

oт 0,5 дo 100,0 mg/kg

БДС 17.4.4.01-79

30,104.9 Хром - общ

над 12,0 mg/kg

ISO 11047

7,324.10 Манган

над 12,0 mg/kg

ISO 11047

7,324.11 Кобалт

над 12,0 mg/kg

ISO 11047

7,324.12 рН на почви

от 0 до 14

БДС ISO 10390

15,834.13 *Вкисляване на почви
БДС 17.4.4.07-97

41,94

5.

*Седименти

5.1 Пробоподготовка на седиментни проби
ISO 11464

35,505.2 Минерализиране на седиментни проби - Герхард система
ISO 11466

40,875.3 Минерализиране на седиментна проба - микровълново
ВЛМ

40,725.4 Олово

над 15,0 mg/kg

ISO 11047

7,325.5 Мед

над 5,0 mg/kg

ISO 11047

7,325.6 Цинк

над 2,0 mg/kg

ISO 11047

7,325.7 Кадмий

над 0,2 mg/kg

ISO 11047

7,325.8 Никел

над 12,0 mg/kg

ISO 11047

7,325.9 Арсен

от 0,5 до 100,0 mg/kg

БДС 17.4.4.01-79

30,105.10 Хром - общ

над 12 mg/kg

ISO 11047

7,325.11 Манган

над 12,0 mg/kg

ISO 11047

7,32

6.

* Радиометрични измервания на радиактивност


6.1 Измерване на радиационния -фон /дискретни измервания/ IEC 1452(за 1 точка):

 • при денивелация на терена до 50м


1,34
 • при денивелация на терена от 50 до 100 м


2,24
 • при денивелация на терена над 100 м


3,14
6.2 Измерване на повърхностно - замърсяване (за 1 точка) ВВМ

 • при преобладаваща неравна повърхност и нисък градиент на замърсяванетоВЛМ

2,24
 • при преобладаваща неравна повърхност и висок градиент на замърсяванетоВЛМ

4,50
6.3 Измерване концентрацията на радон в помещения и на открито ( за три 15-минутни измервания в 1 точка - фирма SilenaИталия)
ВЛМ


12,60


7.

Измерване на шумовото натоварване


* 7.1 Измерване на шумовото натоварване в една точка (транспортен шум)ВЛМ

56,87
* 7.2 Измерване на шумовото нато-варване в една точка (пром. шум)ВЛМ

41,47
7.3 Оценка на шумовото натоварване на ОС от промишлено

предприятие • Избор на пунктовеВЛМ 04 - И / 2002


28,90
 • Провеждане на измерването в един пунктВЛМ 04 - И / 2002


42,47
 • Определяне на общата звукова мощностВЛМ 04 - И / 2002


86,40Забележка: Отбелязаните със "*" изпитвания не са включени в обхвата на акредитация на ИЛ "ЛИД".
Каталог: old
old -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
old -> Изграждане на мостове и преодоляване на различията
old -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
old -> Кое от написаните числа е шестстотин и три милиона тринайсет хиляди и две ?
old -> Кръстьо малчев маринов (Възпитаник на Морското Училище)
old -> Наредба №1 от 11 януари 2007 Г. За условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства
old -> Факти какво представлява натриевият цианид?
old -> Секция “Изток” – смб коледно математическо състезание – 13. 12. 2008 г. 6 клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница