Отговор на въпрос №2, получен на 16. 03. 2011 Г. И публикуван на 21. 03. 2011 гДата15.01.2018
Размер28.84 Kb.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 2, ПОЛУЧЕН НА 16.03.2011 Г.

И ПУБЛИКУВАН НА 21.03.2011 г.

ВЪПРОС № 2)
Уважаеми Дами и Господа,
Фирма “Иноватикс” ЕООД - гр. София, БУЛСТАТ: 831430837, с адрес: гр. София, бул. "Андрей Ляпчев" № 4, желае да участва в процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер” в Сесия 3 с краен срок за набиране на формуляри за предварителен подбор на проектни предложения – 20 юли 2011 г.

 

С оглед спазване критериите, определени от ИАНМСП, имаме следния въпрос към Вас:


Притежаваме дизелово-отоплителна централа с нафтово стопанство с площ 108 кв.м. с Акт за държавна собственост на недвижим имот № 1408/28.07.1988 г. на Община “Студентска” – гр. София (Приложено Ви го изпращаме). Имотът е предоставен за оперативно управление на ЦУВ “Прогрес” (настоящо име на фирмата: “Иноватикс” ЕООД):
- Желаем да използваме горецитираната сграда за изпълнение на проект „Създаване на нов офис за технологичен трансфер” – допустимо ли е?

Инсталацията на оборудването в сградата не функционира, което налага пълно преустройство за постигане на целите на проекта.

Предварително благодарим за отговора Ви!

 

С уважение,


П. Петров

  

16.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)ОТГОВОР №2)

Уважаеми г-н Петров,


Съгласно насоките за кандидатстване по процедура № BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", приносът в натура е допустим разход по Елемент „Инвестиции” от процедурата, който се състои в предоставянето на недвижим имот или част от него, при условие, че покупката на тези активи не е била дори и частично финансирана с публична безвъзмездна финансова помощ. Стойността на приноса в натура се определя от независим оценител или съответно оправомощен служебен орган, а в случаите на непарична вноска по реда, предвиден в чл. 72 от Търговския закон, в Закона за общинската собственост или в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

В допълнение допустими са по процедурата и следните видове разходи:  • Разходи за придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изграждане на нови, преустройство или разширяване на съществуващи офиси за технологичен трансфер;

  • Разходи за извършване на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждането на нови или разширяването на съществуващи офиси за технологичен трансфер, като кандидатът или участник в обединението - кандидат по процедурата следва да има вещно право28 върху обекта/ите на СМР.

  • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на офисите за технологичен трансфер - разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация на офис оборудване, както и специализирано оборудване, необходимо за обезпечаване на оперативната дейност и услугите, предоставяни от подкрепените офиси за технологичен трансфер.


В допълнение следва да имате предвид, че категорично решение относно допустимостта или недопустимостта на даден кандидат или проект може да се вземе само от членовете на Оценителната комисия по процедурата, които на етап оценка на проектното предложение ще разполагат с пълната информация и документи, включени в съответното проектно предложение.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница