Отговор на въпрос №68, получен на 20. 05. 2011 г иДата31.03.2018
Размер38.5 Kb.
#63325
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.1.03 “РАЗВИТИЕ НА СТАРТИРАЩИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ”

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 68,

ПОЛУЧЕН НА 20.05.2011 г. и

ПУБЛИКУВАН НА 28.05.2011 г.

ВЪПРОС № 68

1.Имаме идеен проект разаработен от белгийски специалисти за реализиране на производство на биогаз от отпадъчни продукти на ферма. Целта е да се пречистват водите от фермата и с получения газ да се произвежда ел. енергия и топлинна енергия за собствени нужди и част за продажба. Има осигурено финансиране за 50% от стойността на проекта.  Допустимо ли е да подадем документи за участие по тази програма в тази година 2011.


2.Трябва ли да се създаде нова структурна форма или може да участва с фирмата собственик на фермата.
3.Има ли определени % на безвъзмездната помощ.

Благодаря за усилието да ми отговорите

Хр.Говедараов
20.05.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

ОТГОВОР № 68
1. Основната цел на настоящата процедура за подбор на проекти е да стимулира развитието на стартиращи иновативни предприятия в България, като им предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност.
Допустими за финансиране по процедурата са кандидати, които притежават или са в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост върху внедрявания по проекта иновативен продукт, процес, услуга, като същите следва да са разработени от кандидата, включително и когато кандидатът е бил координатор/участник в проект за НИРД, в резултат на който е придобил/е в процес на придобиване на правата по интелектуална собственост, или внедрявания по проекта иновативен продукт, процес или услуга са създадени въз основа на договор, по който кандидатът е възложител, като е възможен един от следните варианти:
Вариант 1:

Кандидатите притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел за внедрявания по проекта иновативен продукт/процес. В случаите на внедряване на иновативна услуга – кандидатите следва да притежават патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел върху продукт/процес, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата.


Вариант 2:

Кандидатите внедряват иновативен софтуер - собствена разработка, посредством който ще предоставят иновативни услуги. В този случай кандидатът следва да представи удостоверение, издадено от експертна комисия към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, потвърждаващо правата на кандидата по интелектуална собственост върху софтуера, посредством който ще се предоставя/т иновативна/ите услуга/и, издадено по реда, посочен в т. 2.2, 2) от Насоките за кандидатстване, по-долу.


Вариант 3:

Кандидатите внедряват иновативни продукти, процеси, услуги, като правата по интелектуална собственост върху тях са апортирани в капитала на кандидата от притежателя/ите на тези права.


Вариант 4:

Кандидатите са подали заявка за патент за изобретение за внедрявания чрез проекта продукт/процес в Патентно ведомство, а в случаите на внедряване на иновативна услуга - са подали в Патентно ведомство заявка за патент за изобретение за продукта/процеса, посредством който ще се осъществява/предоставя услугата. Датата на подаване на заявката за патент трябва да е преди датата на подаване на проектното предложение.


2. Подкрепата по настоящата процедура изцяло е насочена към стартиращи иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектно предложение по процедурата, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на правата върху чужда интелектуална собственост.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006 недопустими по настоящата процедура са кандидати, чиято основна дейност или дейността, за която кандидатстват за финансиране, е в някоя от следните области:


  • дейности по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І към Договора за създаване на Европейската общност (Приложение Т към Насоките за кандидатстване);
  • дейности, свързани с преработката и търговия на селскостопански продукти.

3. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на съфинансиране) по процедурата, в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, е както следва:
  • микро и малки предприятия: 70 %;
  • средни предприятия: 60 %.


Остатъкът от допустимите разходи (минимум 30%) трябва да бъде финансиран чрез собствени ресурси на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница