Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 гДата23.07.2016
Размер94.72 Kb.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"


ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ № 119 - 124

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 10.05.2012 -27.05.2012 г.

И ПУБЛИКУВАНИ НА 03.07.2012 г.

ВЪПРОС № 119
Добър ден,

бих искала да ви попитам следното:

Ние сме чуждестранна фирма, която има желание да развива своята дейност в България.

Моля да ни уведомите, какви са условията, които трябва да изпълним, за да можем  да кандидатстваме по програма "Конкурентоспособност" по процедура:

BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.

Моля информирайте ни, дали въобще имаме право да кандидатстваме по съответната процедура.


С уважение,

Десислава Пейтерова


10.05.2012 г.
Добър ден,

изпращам още веднъж запитването си към вас.


Моля уведомете ни за условията посочени в е-майла малко по-долу.

С уважение,


Д. Пейтерова

-------- Původní zpráva --------Předmět:

Молба

Datum:

Thu, 10 May 2012 12:00:23 +0200

Od:

Desislava Pejterová


Komu:

startups3@mee.government.bg

Добър ден,

бих искала да ви попитам следното:
Ние сме чуждестранна фирма, която има желание да развива своята дейност в България.
Моля да ни уведомите, какви са условията, които трябва да изпълним, за да можем  да кандидатстваме по програма "Конкурентоспособност" по процедура:
BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.
Моля информирайте ни, дали въобще имаме право да кандидатстваме по съответната процедура.

С уважение,


Десислава Пейтерова

15.05.2012 г.

ОТГОВОР № 119
Настоящата сесия „Въпроси и отговори“ се отнася до процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия", която не е актуална за набиране на нови проектни предложения.
Следва да имате предвид, че към момента има една процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която е отворена за набиране на проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност“ - BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Основна цел на тази процедура е да стимулира развитието на стартиращи иновативни предприятия в България, като им предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги с висока добавена стойност. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 50 000 лева, а максималният размер е 1 000 000 лева. Интензитетът на помощта e 70% за микро и малки предприятия, 60% за средни предприятия.
Допълнителна информация относно условия и допустимост за кандидатстване, Насоки за кандидатстване и документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" може да бъде намерена в секция „Отворени процедури за кандидатстване” на интернет сайта на УО на ОП „Конкурентоспособност” - www.opcompetitiveness.bg.

ВЪПРОС № 120
Уважаеми дами и господа,

Във връзка с подаден и одобрен формуляр за предварителен подбор по процедура № BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия",


бихме желали да направите следното уточнение, касаещо разработката на формуляр А2 - формуляр за кандидатстване:
В одобреният формуляр А1 за предварителен подбор сме заложили редица дейности и съответният бюджет за тях. Времето от подаването на формуляра за предварителен подбор А1 - ноември 2011 год. и срокът за подаване на формуляра за кандидатстване А2 - вероятно месец юли 2012 не е малко що се касае развитието на иновативен продукт/услуга. Динамиката на пазарите, на които се цели реализация на проекта налагат актуализиране на предвидените дейности и експертен персонал в подаденото предложение за предварителен подбор.
1.) Възможни ли са промени в заложеният бюджет във формуляра за предварителен подбор, без да се нарушават максимално допустимите по програмата размер на безвъзмездна финасова помощ и максимален интензитет на помощта или нямаме право да нарушаваме предварително одобрената бюджетна рамка?
2.) Възможни ли са промени в броя и специфичната квалификация на първоначално предвидения експертен персонал?

Предварително благодарим за отделеното време.

С уважение,
К. Ангелов
11.05.2012 г.
ОТГОВОР № 120
1. На етап подаване на пълното проектно предложение е допустимо извършването на промени и корекции в сравнение с първоначално посочените във Формуляра за предварителен подбор суми, тъй като те се разглеждат като предварителни и е допустимо впоследствие да бъде направено подробно и пълно остойностяване на предвидените дейности. В този смисъл, е възможно на етап подаване на пълното проектно предложение да настъпи промяна в посочения от Вас интензитет на заявената безвъзмездна финансова помощ.
Следва да имате предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване има определени максимални размери както по отношение на безвъзмездната финансова помощ в рамките на индивидуален проект, така и по отношение на нейния интензитет.
2. При подаване на Формуляра за кандидатстване и цялостно проектно предложение по настоящата процедура са допустими промени в броя и квалификацията на експертния персонал, при спазване на всички изисквания, условия и критерии по процедурата.

ВЪПРОС № 121
Пояснение на запитването от мое име.

Земеделски производител/регистриран/в продължение на много години е селектирал нов сорт нахут. сорта е предложен в Патентно ведомство с входящт №881 от 27112011г за запазването на неговото наименование  нахут сорт"Дуловски" и за неговото сертифициране което ще бъде наблюдавано от ИАСАС /изпълнит агенц по семепроизводство апробация и семеконтрол/ през следващите 3 години за неговото признаване и сертифициране в патентно ведомство които работят по ЗЗНСРПЖ / закона за закрила на новите сортоверастения и порода животни/  и за признаването му като нов иновационен сорт.За всичко това съм вложил много средства досега без никакво чуждо финансиране за което са необходими и още много средства  и в бъдеще за запазване на правата му като интелектуална собственост.да се надявам че съм описа л на обикновен език предстои ли някаква програма .приоритетна ос проекти по Оперативната програма"Развитие на конкурентноста на българската икономика"2007-2013 и в случай по процедура BG161PO003-1.1.03/04/05/ do 06 може ли да се кандидатства от мое име по този въпрос. надявам се да сте ме разбрали и насочили правилно по тази процедура.

с уважение
Ангел Иванов

-------- Оригинално писмо --------


От: ИНОВАЦИИ СП СХЕМА1105
Относно: Re: zapitvane
До: angel ivanov
Изпратено на: Понеделник, 2011, Октомври 31 12:08:08 EET

Уважаеми господин Иванов.

 

Моля да уточните какво имате предвид. 

Ваш въпрос не е постъпвал на настоящия e-mail, както и в рубрика "Общи въпроси и отговори" на сайта на УО на ОП "Конкурентоспособност".

 

В случай, че въпросът Ви касае процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия", той следва да бъде зададен на настоящия e-mail: startups3@mee.government.bg.

 

В случай, че той касае друга отворена на кандидатстване процедура по Оперативната програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, той следва да бъде зададен на съответния e-mail, който е определен за задаване на въпроси по съответната процедура. Всеки отделен e-mail е посочен в Насоките за кандидатстване по съответната процедура и е различен за всяка отворена за набиране на проектни предложения процедура по Оперативната програма. 

В случай, че въпросът Ви е от общ характер, моля да да го зададете в рубриката "Общи въпроси и отговори" на сайта на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност": www.opcompetitiveness.bg.

 

 С уважение,

 

Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособ=BDост">>> angel ivanov 26.10.2011 г. 16:12 ч. >>>
 отправих едно запитване към Вас по един въпрос за контакти от вошата уеб страница и не се получи след което го препратих на този емеил. да или не или да изпратя отново запитването на този емеил директно?

12.05.2012 г.

ОТГОВОР № 121
Настоящата сесия „Въпроси и отговори“ се отнася до процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия", която не е актуална за набиране на нови проектни предложения.
Следва да имате предвид, че към момента има една процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която е отворена за набиране на проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОП „Конкурентоспособност“ - BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги". Основна цел на тази процедура е да стимулира развитието на стартиращи иновативни предприятия в България, като им предостави интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги с висока добавена стойност. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 50 000 лева, а максималният размер е 1 000 000 лева. Интензитетът на помощта e 70% за микро и малки предприятия, 60% за средни предприятия.
Допълнителна информация относно условия и допустимост за кандидатстване, Насоки за кандидатстване и документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" може да бъде намерена в секция „Отворени процедури за кандидатстване” на интернет сайта на УО на ОП „Конкурентоспособност” - www.opcompetitiveness.bg.

ВЪПРОС № 122

Привет,
прикрепено ви изпращам запитване от Страна на ПРОВИТИ ООД относно ПРОЦЕДУРА BG161PO003-1.1.05 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ” – Пета Сесия


Поздрави и успешен ден

Цветан Младенов
14.05.2012 г.


ОТГОВОР № 122
С писмо с изх. №26-П-134 от 11.05.2012 кандидатът „Провити Дистрибюшънс“ ООД, с проектно предложение с референтен номер BG161PO003-1.1.05-287 е уведомен от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”, че е включен в списъка на кандидатите, одобрени да бъдат поканени да подадат формуляр за кандидатстване. Потвърждение за получаване на писмото е обратна разписка от 19.05.2012 г.

ВЪПРОС № 123
Уважаеми дами и господа,

Нашата фирма "Иновативни Задвижващи Системи" ЕООД, е удобрена за подаване на формуляр за кандидатстване по процедурата BG161PO003-1.1.05 (входящ номер на проекта: BG161PO003-1.1.05-0321 от сесия Nr::5 ). Във връзка с попълването на формулярът за кандидатстване имам следните въпроси:

Какви документи трябва да се приложат към офертите за определяне на изпълнител за Консултантски услуги по изготвяне на проектно предложение. Как трябва да се изпратят офертите.

Поздрави:

Иновативни Задвижващи Системи ЕООД

бул. "Цар Борис 3 Обединител" 56


4000 гр. Пловдив

Илияна Йорданова16.05.2012 г.
ОТГОВОР № 123
При избора на изпълнител на услугата по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура, независимо от стойността на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектните предложения, кандидатите са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с оглед спазване на принципите за добро финансово управление, като се съобразят и с допълнителните указания, представени в Глава III от Оперативното ръководство за изпълнение на проектите, разработено за целите на настоящата процедура. Договорът с избрания изпълнител на консултантските услуги по изготвяне на проектното предложение следва да бъде сключен преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата и след датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти.
Дейностите за консултантски услуги трябва да бъдат извършени в периода след обявяване на настоящата процедура до подаване на проектното предложение. Разходите за посочените дейности трябва да бъдат удостоверени с разходооправдателен документ, издаден в посочения период.
Документацията, описана по-горе, следва да бъде приложена към искането за междинно/окончателно плащане.
ВЪПРОС № 124
Уважаеми дами и господа,

Нашата фирма "Иновативни Задвижващи Системи" ЕООД, е удобрена за подаване на формуляр за кандидатстване по процедурата BG161PO003-1.1.05 (входящ номер на проекта: BG161PO003-1.1.05-0321 от сесия Nr::5 ). Във връзка с попълването на формулярът за кандидатстване имам следния въпрос:

Какво означава индикатор 7 от формуляра за кандидатстване, т.: 9.2? Ще бъде ли възможно да ни го обясните?

Индикатор 7:

Ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия (%)

(Определение: % активни на пазара от подпомогнати стартиращи иновативни предприятия – след първите 3 години дейност)

Поздрави:

Иновативни Задвижващи Системи ЕООД

бул. "Цар Борис 3 Обединител" 56


4000 гр. Пловдив

инж. Иван ВенковИлияна Йорданова

27.05.2012 г.

ОТГОВОР № 124
Целта на Индикатор 7 „Ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия“ е да отчете процента на активните на пазара (осъществяващи стопанска дейност) стартиращи иновативни предприятия, подпомогнати със средства по настоящата процедура, след първите три години от осъществяване на дейността им.


Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница