Отговори на въпроси №51-54, получени в периода 21-22. 12. 2011 г. И публикувани на 20. 01. 2012 гДата25.07.2016
Размер78.3 Kb.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.3.01 „ИНВЕСТИЦИИ В „ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ”

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ № 51-54,

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 21-22.12.2011 г.

И ПУБЛИКУВАНИ НА 20.01.2012 г.
ВЪПРОС № 51)
Здравейте,

Във връзка с откритата процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена индустрия” молим да уточните следното:


Дейностите на нашата фирма са свързвани с производство и доставка на топлинна енергия (код по НКИД: 40.3).


Предвиждаме изпълнението на следния проект: замяна на съществуващ котел на природен газ (в предприятие производител и/или консуматор на топлинна енергия) с нов котел на биомаса.


В проекта са включени следните дейности: идейно и работно проектиране, производство, доставка и монтаж на място, подготовка и въвеждане в експлоатация на нов котел на биомаса (включително дейностите и оборудването по приемане, съхранение, обработка, сушене и подаване за изгаряне на биомасата).


Предвиждаме нашата фирма да изгради котела и необходимата прилежаща инсталация и да продава произведената топлинна енергия на друго дружество – консуматор.


В този смисъл:

1) Допустими ли са описаните дейности по проекта по компонент 1 на BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена индустрия”?

2) Можем ли да продаваме произведената от новия котел на биомаса енергия на друго предприятие?


3) В случай, че нашата фирма не може да кандидатства, дали другото предприятие би могло да кандидатства и да сключим лизингов договор с него за експлоатацията на новия котел на биомаса?

Благодаря Ви предварително.

Alexandre Nedeltchev

21.12.2011 г.


ОТГОВОР № 51)
1. В случай, че под „идейно и работно проектиране” имате предвид идеен проект и работен проект по смисъла на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, следва да имате предвид, че посочените дейности не попадат сред допустимите за финансиране дейности/разходи по настоящата процедура за подбор на проекти (по Компонент 1 и Компонент 2), посочени в т. 2.2.3. „Видове проекти/допустими дейности” и т. 2.3.2. „Допустими разходи” от Насоките за кандидатстване, т.е. са недопустими.
Допустими по Компонент 1 са само дейности, състоящи се в закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, което:
а) намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат и/или
б) е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото производство или чрез използването му за производство на нови продукти, и/или
в) е за производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци, обхващащо намаляване или заместване използването на нерециклируеми и опасни материали/компоненти при производството на продукт/и, както и производството на продукти, чието използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват условията на хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на опаковки.
За да са допустими горните дейности, кандидатите следва да удостоверят с документите, посочени в полето „ВАЖНО” към т. 2.2.3.1. от Насоките за кандидатстване, че кандидатстват за финансиране на разрешени дейности и че планираните за закупуване дълготрайни материални активи водят до намаляване енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат и/или по-ефективно използване или рециклиране на отпадъчните продукти и/или производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци.
Не на последно място допустими по Компонент 1 са само проекти/дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към:


  • Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;

  • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

  • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги;

  • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Обърнете внимание, че следните дейности са предвидени за допустими по Компонент 2 на процедурата, в режим на минимални помощи (de minimis):


б) Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя, и/или

г) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, и/или

д) Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Следва да имате предвид, че конкретната преценка за допустимост на кандидати, дейности, разходи и т.н. се прави от Оценителната комисия на база представеното проектното предложение и тя единствена може да се произнесе относно неговата допустимост. Обръщаме ви внимание, че не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване.
2. Насоките за кандидатстване по настоящата процедура за подбор на проекти не поставят ограничение произведената със закупеното по проекта оборудване топлинна енергия да бъде продавана на други предприятия, при спазване на останалите критерии, изисквания и условия по процедурата.
Следва обаче да имате предвид, че съгласно т. 2.2.4. от Насоките за кандидатстване недопустими са дейности, които вече са финансирани от други източници, както и че не по-малко от 50 % от стойността на общите допустими разходи по проекта, трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.
3. Дълготрайните материални активи по Компонент 1 от настоящата процедура, придобити със средства по проекта, следва да се използват изключително в предприятието-получател на помощта, да се разглеждат като амортизируеми активи, да са закупени от трети лица при пазарни условия, да бъдат включени в активите на бенефициента и да останат в предприятието и региона-получател на регионалната помощ за срок от минимум 5 (пет) години.
Допълнително следва да имате предвид, че когато се кандидатства за финансиране на дейности по Компонент 1, буква а) и Компонент 2, букви от а) до д), съответното оборудване трябва да води до намаляване енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат и до подобряване на неговата енергийна ефективност.
Предвид гореизложеното, сключването на договор за лизинг на оборудването по проекта с предприятието бенефициент е недопустимо.

ВЪПРОС № 52)
Здравейте, искам да попитам дали е допустимо да се изгради или модернизира пречиствателна станция по тази схема?

Borislava Yordanova

22.12.2011 г.
ОТГОВОР № 52)
Всички условия, изисквания и критерии, на които трябва да отговарят кандидатите, дейностите и разходите, за да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на проекти, са посочени в Насоките за кандидатстване. За да прецените допустимостта на посочените от Вас дейности, моля запознайте се с т. 2.2.3. „Видове проекти/допустими дейности” и т. 2.3.2. „Допустими разходи” от Насоките за кандидатстване
Следва да имате предвид, че конкретната преценка за допустимост на кандидати, дейности, разходи и т.н. се прави от Оценителната комисия на база представеното проектното предложение и тя единствена може да се произнесе относно неговата допустимост. Обръщаме ви внимание, че не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване.

ВЪПРОС № 53)
Здравейте,
Бих искала да задам въпрос по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена индустрия”:
Във връзка с преструктуриране на дейността на компания – майка и отделяне на част от производството в дъщерно дружество, през 2009 г. е учредено ново юридическо лице (100% едноличен собственик на капитала е компанията – майка). Компанията – майка изготвя консолидиран финансов отчет.
Възможно ли е дъщерното дружество да кандидатства с проектно предложение по настоящата процедура за подбор на проекти, с оглед поставените специфични критерии за допустимост на кандидатите в т.2.1.2, а) от Насоките за кандидатстване, съгласно които допустими за финансиране са кандидати, които имат минимум 3 приключени финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти?
Благодаря,

Марияна Димчева


Mariyana Dimcheva
22.12.2011 г.
ОТГОВОР № 53)
Във въпросът е посочено създаването на ново юридическо лице, наречено дъщерно дружество. Това, че капиталът му се притежава изцяло от вече съществуващо дружество създава свързаност между тези две лица, без да прави новоучреденото дружество правоприемник на собственика на капитала си.
Специфичните критерии за допустимост на кандидатите по настоящата процедура са посочени в т. 2.1.2. от Насоките за кандидатстване. Един от тези критерии е кандидатите да имат минимум 3 приключени финансови години преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти, като тези години са съответно 2008, 2009 и 2010 г.

В случай че не отговаря на горепосочения критерий, съответното предприятие е недопустим кандидат по процедурата.ВЪПРОС № 54)
Здравейте,
Бих искала да задам следните въпроси по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена индустрия”:


  1. Моля за пояснение, дали Комплексното разрешително съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, изискуемо в случаите на проекти, включващи дейности по Компонент 1, буква б) и в) от настоящата процедура, следва да бъде издадено специално за целите на проекта, с оглед спецификата на проектните дейности, или се има предвид актуалното преди реализирането на проекта Комплексно разрешително?
  1. В случай, че компания - майка има издадено комплексно разрешително съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, в чийто обхват е включена и дейността на дъщерно дружество (100% едноличен собственик на капитала е компанията – майка), което е кандидат по настоящата процедура за подбор на проекти, то възможно ли е за целите на проекта да бъде представено комплексното разрешително на компанията – майка, или следва да бъде издадено ново Комплексно разрешително на дъщерното дружество?

Благодаря,Марияна Димчева
Mariyana Dimcheva
22.12.2011 г.

ОТГОВОР № 54)
1. Комплексното разрешително, съгласно глава VII, раздел II от Закона за опазване на околната среда, може да бъде както вече съществуващо такова, така и издадено конкретно за целите на съответното проектно предложение по настоящата процедура. Комплексното разрешително е един от възможните документи, с които се подкрепя доказването на допустимост на кандидата/дейности по проекта, както и че същият кандидатства за извършване на разрешени дейности.
2. Всички документи за кандидатстване (основни и придружителни), посочени в т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, следва да се отнасят за предприятието кандидат.Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница