Отговори на въпроси №59-74, получени в периода 28. 02. 2011 г. – 10. 03. 2011 гДата25.07.2016
Размер327.23 Kb.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.1.11 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ"


ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ № 59-74,

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 28.02.2011 г. – 10.03.2011 г.

И ПУБЛИКУВАНИ НА 18.03.2011 г.


Въпрос № 59
схема - 2.1.11 - 2010 г. - Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Предприятието ни от 2008 година е включено в холдинг и съставя консолидирани финансови отчети. По методиката за изчисление в декларацията за МСП след изчислението попадаме в графа средно предприятие. Въпросът ни е с кои данни (за предприятието или за групата?) за персонал и финансови данни да попълваме формуляра, доколкото това не е уточнено в Насоките за кандидатстване?


Стефан Николов
28.02.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 59
В раздел I, т. 3.2 от Формуляра за кандидатстване се попълват индивидуалните данни за работниците/служителите (по категории персонал) на предприятието-кандидат, т.е. на отделното юридическо лице, което ще подава проектно предложение. Това се отнася и за т. 5.3. от същия раздел на Формуляра за кандидатстване, в която се попълват индивидуалните финансови данни на предприятието-кандидат.

Допълнително имайте предвид отговор на въпрос 38, подвъпрос 4.Въпрос № 60

Здравейте,

Относно процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, моля за отговор на следните въпроси:
Идеята ни е да се модернизира оптична градска система за високоскоростен интернет достъп, чрез която да се предоставя тройна услуга телевизия, интернет и телефон.
Въпрос 1. Могат ли да бъдат обект на финансиране закупуването на оптични кабели за подземен и въздушен монтаж и оптични преобразуватели, и съответно монтирането им за сметка на бенефициента?

Моля за конкретен отговор различен от: Съгласно т. 2.2. „Допустимост на проектите/дейностите” от Насоките за кандидатстване по процедурата по Елемент „Инвестиции”, допустими са следните дейности: „...закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, пряко свързани с постигане на целите на проекта”.


Въпрос 2. Ако отговорът на Въпрос 1. е положителен, трябва ли да бъдат посочени в Раздел I, т. 1 от Формуляра за кандидатстване, всички места (заедно с техните адреси), на които предвиждат изпълнение на дейности по проекта, тъй като е възможно да има десетки адреси?
Въпрос 3. Ако отговорът на Въпрос 1. е положителен, то проекта се счита за изпълнен едва когато бенефициентът е монтирал оптичните кабели (за собствена сметка)?
Въпрос 4 Ако отговорът на Въпрос 1. е положителен, как ще се осъществява контрола от Ваша страна при управлението и отчитането на проекта?

 

Благодаря предварително!


28.02.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 60
1. Моля, имайте предвид отговора на въпрос №5. Допълнително, съгласно Насоките за кандидатстване, недопустими по процедурата са разходи за материали, резервни части и консумативи за производство.
Следва да имате и предвид, че съгласно т. 2.3.1.2 Специфични допустими разходи по процедурата от Насоките, „… дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да се използват изключително в предприятието-получател на помощта, да се разглеждат като амортизируеми активи, да са закупени от трети лица при пазарни условия, да бъдат включени в активите на бенефициента и да останат в предприятието и региона-получател на регионалната помощ за срок от минимум 3 (три) години след приключване на проекта…..”

Съгласно т. 2.3., стр. 27 от Насоките за кандидатстване оценката на допустимостта на разходите за дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в Бюджета на проектните предложения, ще бъде извършвана и в съответствие с разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), т.е. съгласно стойностните прагове на същественост за дълготрайните материални и нематериални активи, определени в ЗКПО или в счетоводната политика на предприятието - кандидат.

Допълнително, проверката, оценката и класирането на проектните предложения по процедурата се извършва от Оценителна комисия. Оценителната комисия е органът, който преценява/оценява допустимостта и реалистичността на предвидените специфични разходи във всяко едно проектно предложение. Оценката се извършва на база на информацията представена във Формуляра за кандидатстване (Раздел II, т.5), Бюджета на проекта (Приложение Б към Насоките за кандидатстване) и придружителните документи (оферти за предвидените за закупуване ДМА/ДНА и Счетоводна политика на кандидата). В тази връзка, на базата на представената от Вас подробна информация в проектното предложение Оценителната комисия ще може да прецени доколко придобиването на описаните от Вас активи представляват допустима дейност/разход.
2. Изискването за посочване на место/места за изпълнение на проекта, включително адреси, се отнася до фирмата-кандидат и/или поделенията й, където ще се организират дейностите по изпълнение на проекта.
3. и 4. Общите правила за изпълнение на проектите са описани в т. 5 от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура и Оперативното ръководство за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ.
Въпрос № 61

Във връзка със схема BG161PO003-2.1.11 Технологична модернизация в МСП, бих

искала да Ви помоля за становище и разяснение по един от специфичните

критерии за недопустимост (т.2.1.4.), а именно: „предприятия в

затруднение”.
„предприятие в затруднение” е това предприятие, при което: а) първоначално

регистрираният капитал е

намалял с повече от половината и повече от една четвърт от този капитал е

бил загубен през предходните

дванадесет месеца; б) предприятието е дружество с неограничена отговорност,

чийто капитал, както е записан

в баланса на предприятието, е намалял с повече от половината и повече от

една четвърт от този капитал е бил

загубен през предходните дванадесет месеца; в) отговаря на критериите по

националното законодателство, за

да бъде обект на процедури по обявяване в несъстоятелност. В случаите,

когато кандидатът е микро, малко или

средно предприятие, което е регистрирано от по-малко от три години, не се

счита за предприятие в

затруднение за този период, освен ако не отговаря на условията, определени

в буква в).


Въпросът ми е насочен основно към точка в) отговаря на критериите по

националното законодателство, за

да бъде обект на процедури по обявяване в несъстоятелност.
Съгласно Чл. 607а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 1998 г.) (1) Производство по

несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен.

(2) Освен при неплатежоспособност производство по несъстоятелност се

открива и при свръхзадълженост на дружество с ограничена отговорност,

акционерно дружество или командитно дружество с акции.

Чл. 608. (1) Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да

изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно

задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или

задължение по частно държавно вземане.

чл. Чл. 742. (1) Търговското дружество е свръхзадължено, ако неговото

имущество не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения.
Въз основа на посочената по-горе нормативна уредба, ние разглеждаме като

отговарящо на националното законодателство за да бъде обект на процедури по

обявяване в несъстоятелност, предприятие, на което сумата на актива не

покрива задълженията на компанията, което се получава при отрицателни

стойности на Раздел А Собствен капитал от Баланса.
От друга страна, разгледахме Решение №ПЗ-01-1/30.12.2010г. и списъка на

проектните предложения, които не отговарят на критериите за допустимост на

кандидатите и проектните дейности по схема BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне

на консултантски услуги на предприятията в затруднение”, като прегледахме

основанията за отхвърляне на всички участвали в процедурата фирми и техните

финансови отчети. На база прегледаните документи установихме, че 2 от 4-те

кандидати са с отрицателни стойности на Раздел А Собствен капитал от

Баланса и въпреки това са отхвърлени въз основа на факта, че не са

предприятия в затруднение. В основанията за отхвърляне са цитирани само

точки а) и б), като точка в) не е разглеждана, без да виждаме основания за

това.
На база изложените факти моля за Вашето становище по определението за

предприятия в затруднение и тълкуването на точка в) от него, както и

разяснение относно защо точка в) не се разглежда като основание една фирма

да отговаря на определението предприятие в затруднение.


В допълнение, моля за Вашето становище относно момента, за който се

разглеждат данните за фирмата, свързани с определянето на обстоятелствата

по т.в). В проектната документация ние ще представяме отчети на дружествата

за 2007, 2008 и 2009, като основанията за обявяване в неплатежоспособност

могат да бъдат промени от 2009 до датата на кандидатстване.
Необходимо ли е да подавам така поставените въпроси и в секцията „Въпроси и

отговори” за да бъдат обвързващи отговорите за оценителната комисия или

получаването на Вашето становище ще бъде достатъчно?
Благодаря предвариелно за Вашето съдействие при изясняване на поставените

въпроси.
Поздрави,

Теодора Овчарова
28.02.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 61
Съгласно т. 2.1.4. Специфични критерии за недопустимост, т. 1), булет последен, на стр. 22, недопустими по процедурата са предприятия в затруднение, като в забележка 16 е възпроизведена дефиницията на „предприятие в затруднение”, като буква в) не е изключена.

По смисъла на чл. 1, пар. 7 от Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията, както следва:

„предприятие в затруднение” е:

а) в случай на дружество с ограничена отговорност, когато повече от половината от регистрирания му капитал е изразходвани повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните 12 месеца, или

б) в случай на дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството, когато повече от половината от капитала му, посочен в баланса на дружеството, е изразходвани повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните 12 месеца, или

в) каквото и да е видът на дружеството, когато то отговаря на критериите по националното право за прилагане на общо производство по несъстоятелност.

МСП, което е регистрирано от по-малко от три години, не се счита, за целите на настоящия регламент, за предприятие в затруднение за този период, освен ако не отговаря на условията, определени в буква в).

В случаите по буква а) попадат акционерните дружества, дружествата с ограничена отговорност, в случаите по буква б) попадат събирателните дружества, командитните дружества, едноличните търговци. Видно от дефиницията в случаите по буква а) се изследва регистрирарания капитал (записания капитал по баланса), а в случаите по буква б) – собствения капитал.

Относно тълкуването на буква в) следва да имате предвид, че на основание чл. 630, ал. 1 от Търговския закон неплатежоспособността и свръхзадължеността се констатират от съда с решение. Посоченото не е нито в правомощията на оценителната комисия, нито на кандидата. Отново съгласно чл. 630, ал. 1 от ТЗ, когато констатира неплатежоспособност, съответно свръхзадълженост, съдът с решението си обявява неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, и определя началната й дата и открива производството по несъстоятелност.

Наличието на открито производство по несъстоятелност е пречка и на основание чл. 7, ал. 1 от ПМС №121/2007 г. във връзка с чл. 93, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 за получаване на безвъзмездна помощ.Въпрос № 62

Здравейте,


Моля за точен отговор на следния въпрос

При попълване на данни в декларацията за МСП се изискват данни за оборот.

Съгласно ПЗР на ЗМСП, оборот се дефинира като нетният размер на приходите от обичайната дейност на предприятието.

Моля за уточнение коя стойност следва да се третира като приходи от обичайната дейност на предприятието – стойността на раздел 1 приходи от оперативната дейност на предприятието от ОПР или само стойността на нетните приходи от продажби от раздел 1?

Моля за точен отговор

С уважение

Н.Ботева

28.02.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

Отговор № 62
По смисъла на §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия, "Годишен оборот" е нетният размер на приходите от обичайната дейност на предприятието. Съгласно т. 12 от §1 на ДР на Закона за счетоводството "обичайна дейност" е съвкупност от стопански операции, извършвани регулярно от предприятието в рамките на осъществяваната от него дейност. От своя страна приходите от обичайна дейност се формират както от приходите за оперативна дейност, така също и от финансовите приходи (ако има такива).

В тази връзка при попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, в полето „Годишен оборот” следва да се посочат общо данните от Раздел А на приходната част от Отчета за приходите и разходите за съответната година.
Въпрос № 63
Бих желал да получа Вашето становище, дали е допустимо издателствата да закупуват печатни машини и оборудване, чрез които се осъществява процеса по възпроизвеждане и разпространение, който е пряко свързан с издателската дейност.

В случай на различно тълкуване от Ваша страна при прилагането на критериите за допустимост на дейностите по схема BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, моля да ме информирате какво би било то.

Надявам се на Вашият бърз отговор, с оглед на наближаващия краен срок за подаване на проектни предложения по схемата.

С уважение, Стоян Недев01.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

Отговор № 63
Моля, вижте отговора на въпрос 37/1.
Съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 (КИД-2008), сектор J, раздел 58 „Издателска дейност” включва дейности по издаване на книги и други непериодични и периодични издания, вкл. издаване на програмни продукти. Издателят придобива авторските права върху информационното съдържание на издавания продукт и го прави достъпно за широката публика посредством възпроизвеждане и разпространение.
На база така даденото определение в КИД-2008 относно обхвата на раздел J 58 „Издателска дейност”, закупуването на печатни машини и оборудване, които са пряко свързани с процеса на издателска дейност и чрез които се осъществява процесът по възпроизвеждане и разпространение, следва да се третират като допустима дейност по процедурата от кандидати с основен код на икономическа дейност, попадащи в раздел J 58 „Издателска дейност” при условие, че отговарят на всички останали критерии за допустимост на кандидатите, посочени в Насоките за кандидатстване.


Въпрос № 64

Здравейте,

По-долу сме задали въпросите, които ни итересуват за да подготвим проектно си предложение по  Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Същите въпроси ги зададохме и през страницата http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_97/faq/index.html, но нямаме никаква идикация, че са получени при вас, затова ви ги задаваме общо в този и-мейл. На същата страница е записано, че отговорите ще се публикуват на страница  www.ibsme.org, но на въпросната страница не окрихме как да направим проверка за отговор на вече зададени въпроси, или може би трябва да имаме регистрация (каквато също не открихме как се прави). В тази връзка, моля да ни посочите, за което предварително благодарим, как да намерим отговорите на следните наши въпроси:

Въпрос 1


Здравейте, въпросът ми е свързан с Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” . При попълване на Prilojenie_A_Formuljar_TM_SME_ в част I „Описание на кандидата“ т. 3.2 „. Представете обобщени данни за работниците/служителите във Вашето предприятие (по категории персонал)“ , ако фирмата ни е свързано предприятие, кой средносписъчен персонал се попълва – само на нашата фирма за 2009 или се включва и персонала на свързаното предприятие и ако се включва, необходимо ли е да се посочи, кой е нашия и кой е на свързаното предприятие?

Въпрос 2


Здравейте, въпросът ми е свързан с Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” . При попълване на Prilojenie_A_Formuljar_TM_SME_ в част I „Описание на кандидата“ т.5.3.“Финансови данни. Моля, посочете в таблицата по-долу следната информация въз основа на Отчета за приходите и разходите и Счетоводния баланс за 2007, 2008 и 2009 г.“ ,ако фирмата ни е свързано предприятие, кои финансови данни се попълват – само на нашата фирма за 2007, 2008 и 2009 или се включват и тези на свързаното предприятие и ако се включват, общо ли се записват или за всяко предприятие поотделно?

Въпрос 3


Здравейте, въпросът ми е свързан с Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” . При попълване на Prilojenie_A_Formuljar_TM_SME_ в част I „Описание на кандидата“ т. 3.1. „Представете кратка информация за ръководния/управленския персонал на Вашето предприятие, като включите информация за квалификация и професионален опит - добавете допълнителни редове, ако е необходимо“, за описания персонал, необходимо ли е да се предоставят доказателства , като дипломи/сертификати/автобиографии към проектното предложение?

 

Поздрави! Бетина Иванова 02.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

Отговор № 64
1. и 2. Моля, вижте отговора на въпрос № 59.
3. Насоките за кандидатстване по настоящата процедура (т. 3.1.1. Списък на документите за кандидатстване) не поставят изискване относно предоставянето на документи, доказващи квалификация и професионален опит на ръководния/управленския персонал на предприятието-кандидат.
Следва да имате предвид, че всички въпроси свързани с актуалните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, могат да се задават писмено на специализираните електронни адреси и факс, публикувани в съответните Насоки за кандидатстване като на зададените е-мейли не се отговаря индивидуално, а отговорите се качват в рубриката „Въпроси и отговори” към съответната процедура.

  

В рубриката "Въпроси и отговори" на интернет страницата на Оперативна программа „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 може да бъде получена информация за оперативната програма като цяло, предстоящите за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или други въпроси от компетенциите на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ.


Въпрос № 65

Уважаеми колеги,


Бих желал да получа разяснение относно два въпроса по процедурата за набиране на проекти: BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

 1. Въпрос

Според насоките за попълване на декларация за малки и средни  предприятия, при попълване на Приложение 3, е описано че „Данните на предприятието партньор се вземат от неговия годишен финансов отчет или консолидиран финансов отчет, ако такъв се съставя. Към тези данни се добавят 100% от данните на предприятията, които са свързани с това предприятие партньор, освен ако данните на свързаните предприятия вече са включени в консолидирания финансов отчет на предприятието партньор”. Моля

да потвърдите, че при представяне на данни за предприятието партньор се добавят 100% и данните на свързаното с него предприятия, като двете предприятия не консолидират. Моля и да потвърдете че за свързани предприятия, на предприятието партньор не се попълва отделно приложение 3? 1. Въпрос

В случай, че кандидатът не консолидира със свързани предприятия, то в Приложение 1 къде следва да се впишат неговите данни – в т.1 или в т.3? Съгласно Вашите указания сте посочили, че в случай, че не консолидират данни, то в Приложение 1 данните за кандидата се посочват в т.1 , а в т.3 се попълват данните за свързаните предприятия, съгласно Приложение 4. Моля за потвърждение на този подход
С Уважение,

Георги Кънев


02.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 65
1. Съгласно чл. 4г, ал. 4 и ал. 5 от Закона за малките и средните предприятия:

„…(4) Към данните по ал. 2 и 3 на предприятието партньор се добавят в пълен размер данните на всяко предприятие, което е свързано с него, при условие че тези данни не са били включени посредством консолидирани финансови отчети.


(5) Данните на предприятията партньори се вземат от техните годишни финансови отчети или консолидирани финансови отчети. Към тези данни се добавят всички данни на предприятията, които са свързани с тези предприятия партньори, освен ако данните на свързаните предприятия вече са включени в консолидираните финансови отчети…”
Приложение 3 към Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия се попълва единствено за предприятията партньори на предприятието кандидат по настоящата процедура.
Моля имайте предвид забележката под т. 2 от Приложение 3 към декларацията.
2. Указанията и примерите за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия следва да се имат предвид от кандидатите при попълване на декларацията.
Въпрос № 66

1. Нашата фирма е доставчик на интернет. Бихме искали да внедрим новата за България технология ПОН (Пасивна оптична мрежа до сграда).


Основните компоненти на мрежата са : Оптичен терминал (базова станция), свързващ оптичен кабел в защитна тръба и крайно оптично мрежово устройство (поставя се на всяка сграда/блок).
Моля, да ни отговорите дали гореописаните елементи, които не могат да функционират един без друг са допустим разход по горепосочената схема.

2. Предприятия със статут на партньори/свързани, могат ли да кандидатстват с 2 различни проекта.

Благодаря предварително.

С Уважение. В. Зарков.


08.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 66
1. Моля, вижте отговора на въпрос № 60/1.
2. Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничение относно възможността свързани предприятия/предприятия партньори да кандидатстват с отделни проектни предложения по процедурата.

Въпрос № 67

Уважаеми дами и господа,

 

във връзка с кандидатсването по схемата за ТМ за МСП 2011 г. и определянето на статута на кандидатите, възникнаха следните въпроси:1. Съгласно чл. 4б (1) от ЗМСП, данните за статута на предприятията по чл. 3 се определят на базата на предходната финансова година. В разясненията, които сте дали на страницата на МЗ по процедурата е отбелязно че "По отношение на декларацията за МСП данните в нея трябва да са актуални към датата на нейното попълване/ момента на деклариране. В случай, че към момента на деклариране имате вече приключена 2010 финансова година, следва да декларирате данните за 2010, в противен случай се декларират данните за 2009 г. Посоченото е в съответствие с чл. 4б, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия. Моля да имате предвид, че по отношение оценката на икономическата и финансова стабилност за всички кандидати се вземат предвид данните за 2007, 2008 и 2009 г." - въпрос 34.   Как се определя статут на предприятие, което към момента на кандидатстване има приключена 2010 г. като финансова (т.е. трябва да декларира данните си за 2010 г.), но свързаното му предприятие все още не е приключило годината и не може да предостави тези данни, т.е. ще трябва да декларира данни за 2009 г. Как се третира подобен случай и ще бъдат ли коректни данните за статута на фирмата-кандидат, ако при определянето й съгл. чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП се ползват данни за 2 различни финансови години?

 

2. Съгласно Чл. 4б. (2) "Ако в две последователни финансови години предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3, това се отразява на неговия статус на микро-, малко или средно предприятие." Означава ли това, че ако до 2009 г. включително предприятието е било микро предприятие, а през 2010 г е станало малко (след увеличение на персонала), то то трябва да бъде третирано като микро предприятие, тъй като няма две последователни години, в които да превишава границата за микро предприятие? Или предприятието ще бъде третирано като малко защото данните за 2010 г. (която е незавършена) го определят в тази категория? 

Предварително Ви благодаря за отговорите.

 

М. Александрова08.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

Отговор № 67
1. При попълване на Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, се включват данни на предприятието кандидат и неговите свързани предприятия/предприятия партньори за една и съща финансова година. В конкретния случай, свързаното предприятие следва да предостави данни за 2010 г., които са актуални към датата на попълване на декларацията/ момента на деклариране.

Посоченото е така, тъй като съгласно чл. 4б, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия, данните на предприятието, което подава декларацията по чл. 3 се определят на базата на предходната финансова година, като съгласно чл. 4., ал. 1 при изчисляване на данните по чл. 3 се взема предвид дали предприятието е независимо, дали e предприятие партньор или е свързано предприятие.


Следва да имате предвид, че ако към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ са настъпили промени в декларираните обстоятелства на етап кандидатстване в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, същата се попълва и представя отново.

2. Ако в рамките на две последователни финансови години предприятието-кандидат попада в дадена категория, то запазва тази категория докато превиши или слезе (в две последователни финансови години) под границите по чл. 3 на ЗМСП. В посочения случай, предприятието продължава да бъде микро предприятие.


Въпрос № 68

Здравейте,

по повод отворената към настоящия момент процедура "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", желая да Ви задам следния въпрос:

Във връзка с деклариране на обстоятелства съгласно Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (Приложение Д), как следва да се попълни тя в следния случай - кандидатстващото предприятието (бенефициент) е свързано предприятие (над 50%) с второ предприятие, което пък от своя страна е предприятие-партньор (над 25%) в трето дружество?


Следва ли в този случай, в Декларацията (Приложение Д) да се отбележат и двете опцци - Предприятие-партньор и Свързано предприятие и съответно да се попълнят всичките приложения - от 1 до 3 за предприятието-партньор, и 4-5 за свързаното предприятие, и съответно в Декларацията (Приложение Д) да се отбележи сбора от предприятията-партньори и свързаните такива?

Благодаря!


Поздрави,
Костадин Костадинов

08.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

Отговор № 68
Моля, вижте отговорите на въпроси № 23 и № 65.

Следва да имате предвид и забележката под т. 2 от Приложение 5 към декларацията, която гласи:

„...Към данните на свързаните предприятия се добавят данните на всяко тяхно предприятие партньор, при условие че вече не са били включени в консолидираните финансови отчети с дял, пропорционален на дела по ал. 3 на чл. 4г от ЗМСП (чл. 4г, ал. 6 от ЗМСП)

Предприятията партньори на свързаното предприятие, които все още не са включени чрез консолидиране, се разглеждат като партньори на предприятието, което подава декларация. За тези предприятия следва да се попълни Приложение 3 и данните им се добавят в таблицата на Приложение 2.”

От значение е и забележката в края на стр. 1 от Приложение 4.

Въпрос № 69

Здравейте,


Моля за отговор на следния въпрос

В случай, че издателят на съответната оферта за ДМА, която ще се приложи към проектната документация е чуждестранно лице, което няма печат и съответното законодателство в страната, където е установено юридическото лице не задължава фирмите да имат печат, то допустим вариант ли е офертите да не бъдат подпечатани, а само подписани при спазване на всички други минимални реквизити, които сте посочили в отговор 38?

Моля за конкретен отговор
С уважение

Ботева
09.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)Отговор № 69
В случай, че националното законодателство на страната, в която юридическото лице предоставящо оферта за ДМА има седалище не поставя изискване то да има печат, Оценителната комисия по процедурата ще приеме съответната оферта при спазване на останалите минимални реквизити. Предприятието-кандидат е добре да отбележи наличието на това обстоятелство в раздел II, т. 5.1.1. от Формуляра за кандидатстване по процедурата.

Въпрос № 70

Уважаеми г-не/г-жо,


Във връзка с участие по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, моля за разяснение и отговор на следния въпрос:

- в т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване по горепосочената процедура се изисква предоставяне на документ, относим и отразяващ разпределението на капитала за периода, за който се декларират данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП. Ако през 2010г. е настъпила промяна в разпределението на капитала на дружеството-кандидат, което променя свързаността му към днешна дата в сравнение с свързаността му през 2009г. /без да влияе на статута му като МСП/, а данните в Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП са за последна приключила финансова година – 2009г., то моля пояснете: свързаността, която се отразява в декларацията е според актуалните обстоятелства, вписани в Търговския регистър /отразяващи настъпилата през 2010г. промяна в разпределението на капитала/ или се определя единствено на база документа, относим и отразяващ разпределението на капитала през 2009г.?


Благодаря предварително за Вашия отговор!
С уважение,

Десислава Петрова


09.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

Отговор № 70
Моля, вижте отговора на въпрос № 34/2.
Следва да имате предвид, че ако към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП са настъпили промени в декларираните обстоятелства на етап кандидатстване, същата се попълва и представя отново.

Въпрос № 71
Здравейте,


 1. Във връзка с открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване  BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” имам следния въпрос. В т.5.3 Финансови данни от Формуляра за кандидатстване се изисква информация от Отчета за приходите и разходите и Счетоводния баланс, но самите бланки/формуляри за ОПР и Баланс се различават за 2007, 2008 и 2009 г. В този смисъл коректно ли е пояснението Ви за Нетни приходи от продажби (Раздел А – ред „Общо за група I” от приходната част на Отчета за приходите и разходите за 2007, 2008 и 2009 г.)? В общо за група I в ОПР за 2007 г. се включват само Нетните приходи от продажби, докато в ОПР за 2008 и 2009 г. в общо за група I влизат не само Нетните приходи от продажби, но и Разходи за придобиване на активи по стопански начин и Други приходи. Въпросът е резонен предвид това, че при такова разминаване може да се стигне евентуално до присъждане на различен брой точки в процеса на оценката на проекта. С оглед на това да бъде коректно попълнена таблицата, моля дайте категоричен отговор относно това кои суми се записват в колона Нетни приходи от продажби за 2008 г. и 2009 г.

 2. От кой ред в Отчета за приходите и разходите се взема сумата, която да се впише в Декларацията по чл. 3 и чл.4 от ЗМСП в графата Годишен оборот – Нетните приходи от продажби или Общо за група I (Приходи от оперативна дейност)?

С уважение


Любомир Танев

09.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 71
1. При попълване на данните в Раздел І, т.5.3 Финансови данни на Формуляра за кандидатстване, в колона Нетни приходи от продажби за 2008 г. и 2009 г., следва да запишете сумата посочена в раздел І (Приходи от оперативна дейност), ред 15100 – (Нетни приходи от продажби) от Отчета за приходи и разходи.

Съгласно т. 49 от §1 на ДР на ЗКПО "нетни приходи от продажби" са тези по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), т.е. сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието, намалени с търговските отстъпки, отбивите, рабатите и данъка върху добавената стойност (т.11 от § 1 на ДР на ЗСч).

2. Моля, вижте отговора на въпрос № 62.


Въпрос № 72

Уважаеми дами и господа,


Научих за Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; Оперативна програма „ Развитие на конкуренто-способноста на българската икономика”2007-2013; Европейски фонд за регионално развитие.

Аз съм на 29 години, от Плевен и имам малък (50кв.м.) хранителен магазин, на централна улица в града (ул.Д.Попов 1), който ми е наследствен семеен бизнес.

Магазина съществува и функционира с тази дейност от 1991г.

През последните години конкуренцията става все по-безмилостна, а агресивното навлизане на големите вериги на пазара в града, прави оцеляването ни още по-трудно и невъзможно. Големите вериги залагат на ценова политика и както става ясно както и колкото да се борим за по-ниски цени ( чрез договаряне на отстъпки и намаляване на надценките до минимум) не успяваме да достигнем техните стойности.

Затова смятам, че за да оцелеем на пазара, трябва да заложим на по-високо качество на стоките, разчитайки на това, че качеството отговаря на цената, на по-добро обслужване(любезен и добре информиран персонал) и новаторство, а именно услуга, която все още не се предлага на плевенския пазар, безплатна доставка на продукти, поръчка по интернет,кетъринг, дори организиране на мероприятия в дома и офиса.

Цялостна смяна на обзавеждането и оборудването на магазина е правена през 2001г.10години по-късно имаме нужда от ново съвременно обзавеждане, тъй като настоящето вече е амортизирано.

Тук бих помолила за вашето съдействие, тъй като за съжаление не бих могла да си позволя такава голяма инвестиция, а именно: закупуване на компютъризирана система за покупко-продажба на стоки, създаване на интернет страница, онлайн магазин, служебен автомобил за осъществяване на доставките, оборудване за предлагане на кетъринг услуга, както и смяна на обзавеждането с по-съвременно, екологично и икономично осветление, хладилни витрини и рафтове и т.н.

Ако успея да реализирам всички тези цели, ще имам нужда и възможност да открия още работни места, тъй като през настоящата 2011г. се наложи да съкратя персонала си до минимум.

От това, което прочетох в раздел изисквания за кандидатстване по проекта разбрах, че трябва да отговарям на някои условия. За изминалата 2010г. имам приблизително 295 000,00лв стокооборот, но не разбрах минималният оборот от 300 00,00лв. дали се изисква за периода 2007-2009г., и дали е необходим отчет за 2010г.

След като ви запознах на кратко с моите възможности и желания, бихте ли ми казали дали мога да кандидатствам по този проект или не отговарям на условията и изискванията ви.

Благодаря ви предварително за отделеното време и чакам отговор с нетърпение!

Поздрави!


Любка Денчева
10.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

Отговор № 72
Следва да имате предвид, че допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и

 • Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, който е в съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, и

 • Да имат седалище в Република България, и

 • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидатите, които:

 • Имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.

 • Са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2009 г.) в зависмост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

- микро предприятия: ≥ 300 000 лева;

- малки предприятия: ≥ 600 000 лева;

- средни предприятия: ≥ 1 500 000 лева.


 • Развиват основната си икономическа дейност в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (Приложение С към Насоките за кандидатстване):

  • Сектор C „Преработваща промишленост” – кодове на основна икономическа дейност от разделите, определени от Евростат като високотехнологични и средновисокотехнологични производства, както следва:

   • C20 „Производство на химични продукти”;

   • C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”;

   • C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”;

   • C27 „Производство на електрически съоръжения”;

   • C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение”;

   • C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”;

   • C30 „Производство на превозни средства, без автомобили”.

  • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - кодове на основна икономическа дейност от разделите, определени от Евростат като високотехнологични услуги и други услуги, интензивно базирани на знанието, както следва:

 • J58 „Издателска дейност”;

 • J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”;

 • J60 „Радио- и телевизионна дейност”;

 • J61 „Далекосъобщения”;

 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;

 • J63 „Информационни услуги”.

  • Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” - само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.Въпрос № 73

Уважаеми Г-да,

Моят въпрос е свързан с чл.4, ал.4, т.5 от Закона за малки и средни предприятия, който гласи, че едно предприятие се счита за независимо, когато негов партньор е институционален инвеститор, включително регионален фонд за развитие.

Съгласно Практика по тълкуването и прилагането на чл. 5, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел на Димана Ранкова, Заместник – председател, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисия за финансов надзор, институционален инвеститор е „банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа”, включително  холдинги, които са публични дружества по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК, чиято дейност е обект на регулиране от разпоредбите на ЗППЦК и съответно законосъобразното й осъществяване е под административния контрол на КФН.


За целите на определяне на статута на предприятие, като микро-, малко- или средно и съгласно практиката, цитирана по-горе, може ли да се счита, че едно предприятие е независимо когато то има акционер -  холдинг – публично дружество, който холдинг притежава дялово участие в размер на  30% от предприятието?

С уважение,


Виолета Кръстева
10.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 73
Съгласно §1, т. 5 от Закона за малките и средните предприятия 5. "Институционален инвеститор" е инвеститор по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съгласно § 1, т. 1, буква „в”. институционален инвеститор е банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа.

Действително съгласно посочената от Вас практика „холдинги, които са публични дружества по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК, чиято дейност е обект на регулиране от разпоредбите на ЗППЦК и съответно законосъобразното й осъществяване е под административния контрол на КФН” могат да се считат за институционални инвеститори.

В тази връзка за целите на определяне на категорията на предприятието като микро, малко или средно, същото може да се счита за независимо в случай, че не са налице някои от отношенията по чл. 4, ал. 3, ал. 5, ал. 7, ал. 8 и/или ал.9 от ЗМСП между предприятието кандидат и друго лице, извън холдинга, отговарящ на посочените във вашето запитване условия.

В допълнение, в съответствие с чл. 110, ал. 6 от ЗППЦК, при справка в търговския регистър следва да е видно, че посоченият холдинг е публично дружество.


Въпрос № 74

Здравейте,


1. Възнамеряваме да кандидатстваме с проектно предложение по BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Проектната ни идея е закупуване и въвеждане в експлоатация на съоръжения и оборудване за изграждане на далекосъобщителна мрежа за предоставяне на услуги на крайни абонати /частни лица/. Мрежата има териториално разпределена структура. Тя се сътои от три основни части - главна станция /източник на сигнал/, преносна среда /кабели, ефир/ и потребител на сигнал /аналогово или цифрово приемно устройство/. Без някой от тези три компонента далекосъобщителната мрежа не може да функционира.

В конкретния случай за предоставяне на високоскоростен интернет достъп, мрежата се състои от интелигентен гигабитов суич– източник на сигнал, намиращ се в главната станция, оптичен кабел - преносна среда и приемник на сигнал –комутатор, който се инсталира до всяка сграда. По отделно оптично влакно в същия оптичен кабел до сградата пристига телевизионен сигнал, който се приема от оптичен преобразувател и се подава на комутатора за смесване с интернетския сигнал и имплементиране в коаксиалната абонатна мрежа вътре в сградата. Без използването на комутатор и преобразувател във всяка сграда не може да се има бърз интернет по сградна коаксиална мрежа до всеки абонат и едновременно получаване и на телевизионен цифров и аналогов сигнал. Следователно Суича, оптичния кабел, комутатора и трябва да се разглеждат като една далекосъобщителна система, която не може да функционира ако някой от изброените елементи отсъства.


Въпросът ми е:
Допустимо ли е закупуване по процедурата на такава далекосъобщителна система (състояща се от съоръжения и оборудване - суич, оптичен кабел, комутатор, тв преобразувател.) и изграждането и за сметка на бенефициента?

2. Според т. 2.3.1.2 Специфични допустими разходи по процедурата от НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”:

„Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да се използват изключително в предприятието-получател на помощта, да се разглеждат като амортизируеми активи, да са закупени от трети лица при пазарни условия, да бъдат включени в активите на бенефициента и да останат в предприятието и региона- получател на регионалната помощ за срок от минимум 3 (три) години след приключване на проекта.

Изграждането/инсталирането на описаната по-горе далекосъобщителната мрежа се извършва по целия град (сградите на абонатите, улици и др.), но остава собственост на бенефициента.


Въпросът ми е:
Допустимо ли е както изобщо, така и в контекста на 2.3.1.2 Специфични допустими разходи по процедурата, изграждане/инсталиране на далекосъобщителна мрежа (закупените съоръжения и оборудване по процедурата) с териториално разпределена структура, т.е. на различни места, които могат да бъдат упоменати при подаване на проектното предложение. ъ
10.03.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

Отговор № 74
Моля, вижте отговора на въпрос № 60.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница