Отговори на въпроси с №39-46, получени в периода 21. 10. 2011 г. 26. 10. 2011 г. И публикувани на 11. 11. 2011 гДата01.04.2017
Размер93.66 Kb.
#18221
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.1.13 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ С № 39-46,

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 21.10.2011 г. - 26.10.2011 г.

И ПУБЛИКУВАНИ НА 11.11.2011 г.

ВЪПРОС № 39)
Здравейте,
Ние сме доставчик на кабелен интернет и телевизия. Обмисляме да кандидатстваме по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Във връзка модернизиране на нашата мрежа и с цел предлагане на нови услуги са необходими инвестиции в съоръжения и оборудване за изграждане на далекосъобщителна мрежа за предоставяне на услуги на крайни абонати. Мрежата се състои от главна станция, оптични кабели и крайни приемници като без някой от тези 3 компонента мрежата не би могла да функционира. Конкретния ни въпрос е допустимо ли е закупуването на цялостна мрежа състояща се от главни станции, оптични кабели и крайни приемници, която ще бъде положена в канали и обекти собственост на нашата компания или дългосрочно наети от нея като всички тези устройства са ДМА?
С Уважение, Иван Иванов
21.10.2011 г.
ОТГОВОР № 39)

Следва да имате предвид, че по настоящата процедура не са допустими разходите за наем на оборудване.


Допълнително, следва да имате предвид, че съгласно т. 2.3.2.2. „Специфични допустими разходи по процедурата” от Насоките за кандидатстване, по елемент „Инвестиции” са допустими разходите за закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи. Следва да имате предвид също така, че дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, трябва да се използват изключително в предприятието-получател на помощта, да се разглеждат като амортизируеми активи, да са закупени от трети лица при пазарни условия, да бъдат включени в активите на бенефициента и да останат в предприятието и региона-получател на регионалната помощ за срок от минимум 3 (три) години след приключване на проекта

Предвид изложеното, в случай, че предвидените за закупуване „главни станции, оптични кабели и крайни приемници” отговарят на горепосочените изисквания, същите могат да бъдат счетени за допустими.


Допълнително, следва да имате предвид, че Оценителната комисия е органът, който извършва преценка относно допустимостта и реалистичността на предвидените специфични разходи в конкретното проектно предложение. Оценката се извършва на база на информацията, представена във Формуляра за кандидатстване (Раздел II, т.5), Бюджета на проекта (Приложение Б към Насоките за кандидатстване) и придружителните документи (оферти за предвидените за закупуване ДМА/ДНА и Счетоводна политика на кандидата). В тази връзка, на базата на представената от Вас подробна информация в проектното предложение Оценителната комисия ще може да прецени доколко придобиването на описаните от Вас активи представляват допустима дейност/разход.
За оценка на реалистичността следва да имате предвид, че кандидатът в проектното си предложение трябва много добре да обоснове как по време на изпълнението на проекта ще спазва задълженията си съгласно Насоките за кандидатстване и общите условия по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Обърнете внимание например на следните задължения:


  • За да бъде възстановен разходът за закупуване на дълготраен материален актив, съответното оборудване трябва да бъде надлежно закупено и въведено в експлоатация (вкл. доставка, монтиране и първоначално изпитване);

  • Бенефициентът е задължен да осигури директен достъп (както по време на изпълнението на проекта, така и след неговото приключване) на представители на Договарящия орган, упълномощените от него лица, Управляващия орган в случаите, когато Договарящ орган е Междинното звено, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори с цел извършването на проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта, включително проверка на местата, на които са инсталирани „главни станции, оптични кабели и крайни приемници”. Това условие следва да се включи в условията на договорите с крайни клиенти на кандидата и със собствениците на кабелната мрежа, когато тя се ползва под наем.

  • Правилата за визуализация изискват в случаи на закупуване на оборудване да се поставят стикери върху всеки актив, закупен по проекта, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Ако бенефициентът не може да изпълни дейностите, заложени в договора, плащанията могат да не се извършат (цялостно или частично) в зависимост от невъзможността за изпълнение на задълженията от страна на бенефициента.ВЪПРОС № 40)
Уважаеми дами и господа,

 

Бих искала да ви попитам дали по процедурата за подбор на проекти BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, с краен срок 20.12.2011 г., е допустим разхода за закупуване на мотокар за товаро-разтоварни дейности в склад и производствена база? 

С уважение,

Добринка Йорданова

24.10.2011 г.

ОТГОВОР № 40)

Кандидатите следва да имат предвид, че съгласно т. 2.3.3. от Насоките за кандидатстване, разходите за „закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения” са недопустими по процедурата. За целите на настоящата процедура е предоставена дефиниция на „транспортни средства”, като съгласно Закона за движението по пътищата тази дефиниция включва и следните съоръжения: „самоходна машина – съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, тракторите, тракторните ремаркета и друга самоходна земеделска техника.”


Предвид изложеното, закупуването на мотокар за товаро-разтоварни дейности се явява недопустим за финансиране разход по процедурата.

ВЪПРОС № 41)
Въпрос относно  смеха BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия":

В случай, че физическо лице, собственик на фирма Х - кандидат, притежава точно 50% от акциите на други 4 фирми, които работят на вертикално свързани пазари, но не попада в нито една от категориите по чл.4, ал. 5 /от т. 1-4/,  счита ли се фирмата Х за свързана с останалите фирми?

Н. Цветанова

24.10.2011 г.

ОТГОВОР № 41)
За отговор на поставения въпрос трябва да изследвате хипотезата на чл 4., ал. 8 от Закона за МСП, а именно „Предприятия, осъществяващи помежду си някое от отношенията по ал. 5, чрез физическо лице или група от физически лица, които действат съвместно, се считат също за свързани предприятия, ако извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари.”


ВЪПРОС № 43)
Здравейте,
имам следния въпрос във връзка с кандидатстването в откритата процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Въпрос: в тази процедура може ли да участват дружества независимо каква дейност осъществяват или само такива чийто дейности са посочени в т.2.1.2 от Насоките.

И още един въпрос - може ли да кандидатства дружество осъществяващо дейност в отрасъл с код по КИД 2008 - J 60.20.

Благодаря ви предварително. 

--

Jordan Jordanov


24.10.2011 г.
ОТГОВОР № 43)

В настоящата процедура могат да участват само дружества, чиято основна икономическа дейност попада сред посочените в т.2.1.2 от Насоките за кандидатстване.

Дружества с код J 60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми” не са включени сред допустимите кандидати.

ВЪПРОС № 44)

Въпрос по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” във връзка с попълването на Формуляра за кандидатстване: I. Описание на кандидата, т.1 Основни данни: В таблицата за определяне на категорията на кандидата данните за Средносписъчен брой на персонала, Годишен оборот и Стойност на активите се попълват само за съответното юридическо лице (предприятието-кандидат) или след изчисляване на свързаност в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (т.е. сумирани с данните на всички свързани предприятия)?

Предварително благодаря,

Павлина Боянова!

24.10.2011 г.
ОТГОВОР № 44)

Всички стойности в таблицата „Категория на кандидата” към т.1 „Основни данни” се попълват след отчитане на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП в съответствие с Декларацията за тях. Данните за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите в тази част от Формуляра за кандидатстване, се определят съгласно разпоредбите на чл. 4б – чл. 4г на ЗМСП, като същите трябва да съответстват на данните, посочени в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д към Насоките за кандидатстване, включващо и Допълнителни указания и примери за попълване на Декларацията). Всички данни (стойности) за посочените показатели се изчисляват на годишна база – въз основа на данните за предходната финансова година.

Данни само за предприятието-кандидат се попълват в т.5.2 от Формуляра за кандидатстване – „Финансови данни”.

ВЪПРОС № 45)
Здравейте, имам въпрос по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Бих искала да знам дали е възможно като инвестиция да бъде закупена машина за когенерация на гас и производство на електричество, за нуждите на фабрика за производсвто на огнеопорни тухли и материали, която изразходва огромно количество енергия месечно. Закупувеането на тази машина би подобрило значително производителността и конкурентоспособността на фирмата.


Благодарим ви предварително за вашият отговор.

Поздрави,

Александра Пенева,
25.10.2011 г.

ОТГОВОР № 45)

Следва да имате предвид, че подкрепа за осъществяване на инвестиции в ко-генерационни инсталации за собствени нужди на предприятията ще бъде оказвана в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност и зелена икономика”, предвидена съгласно актуализираната Индикативна годишна работна програма за предстоящи процедури по ОП „Конкурентоспособност” за 2011 г. да бъде обявена през първото тримесечие на 2012 г. Предвид това, посочената във Вашия въпроси инвестциия за закупуване на машина за когенерация е недопустима по настоящата процедура.ВЪПРОС № 46)

Уважаеми Господа,


Във връзка с обявената процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" имам следният конкретен въпрос:Според специфичните критерии на процедура BG161PO003-2.1.13 към коя категория, малко или средно, се причислява предприятие "A"ООД със следните параметри:

    "A"ООД има приключили 3 финансови години както следва:


        за 2008г. има нетни приходи от 900 000лв. и средносписъчен брой на персонала 45 души;
        за 2009г. има нетни приходи от 1 200 000лв. и средносписъчен брой на персонала 47 души;
        за 2010г. има нетни приходи от 1 100 000лв. и средносписъчен брой на персонала 48 души;

    Освен това предприятие "A"ООД е свързано с предприятия "Б"ООД, "В"ООД и "Г"ООД както следва:


        Предприятие "A"ООД притежава 45% от "Б"ООД (за 2010г. "Б"ООД има нетни приходи от 180 000лв. и средносписъчен брой на персонала 12 души);
        Предприятие "A"ООД притежава 80% от "В"ООД (за 2010г. "В"ООД има нетни приходи от 240 000лв. и средносписъчен брой на персонала 20 души);
        Предприятие "A"ООД притежава 60% от "Г"ООД (за 2010г. "Г"ООД има нетни приходи от 190 000лв. и средносписъчен брой на персонала 15 души);

Отговорът Ви на този въпрос е изключително важен за мен за да мога да взема решение за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.13 !
Благодаря Ви предварително.
   
С уважение:

Кръстев


26.10.2011 г.

ОТГОВОР № 46)

Следва да имате предвид, че с цел подпомагане на кандидатите за коректното определяне на категорията предприятие, към която те се отнасят, в пакета документи по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” са включени „Указания за попълване Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП” в рамките на Приложение Д към Насоките за кандидатстване.


Конкретно, във Вашия случай, ако приемем, че данните за активите на предприятията няма да окажат влияние върху резултата, следва да извършите следното изчисление:

  1. Предприятие „Б” е партньор на предприятие „А”, защото „А” притежава между 25% и 50% от капитала му (освен ако не е свързано на база някоя от другите хипотези на ЗМСП). Следователно добавяте показателите му пропорционално на процента на участие – 45%.

  2. Предприятия „В” и „Г” са свързани, тъй като „А” притежава повече от 50% от всяко от тях. Следователно се прибавят пълният размер на персонала и нетните им приходи.

  3. По този начин, средносписъчният брой на персонала на кандидата за 2010 г. възлиза на: 48 + 0.45*12 + 20 + 15 = 88.4 души.

  4. Нетните приходи от продажби на кандидата възлизат на: 1,100,000 + 0.45*180,000 + 240,000 + 190,000 = 1,611,000 лв. Следва да имате предвид съща така, че съгласно ЗМСП се отчитат не „нетните приходи от продажби”, а годишният оборот на предприятието.

  5. Тъй като показателят за средносписъчен брой на персонала е над прага за малко предприятие, предприятие „А” за 2010 г. попада в категорията на „средно предприятие”. Кандидатът обаче следва да извърши същото изчисление и за предходните две финансови години, защото съгласно чл. 4б, ал. (2) от ЗМСП „Ако в две последователни финансови години предприятието превиши или слезе под границите по чл. 3, това се отразява на неговия статус на микро-, малко или средно предприятие.” Това означава, че ако в предходната 2009 г. предприятието е било „малко предприятие”, повишаване на показателите му до такива на „средно” само в рамките на една година не е достатъчен критерий, за да бъде сменена неговата категория.

Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница