Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 гДата23.07.2016
Размер71.89 Kb.
#1784
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.1.13 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ С № 63-68,

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 06-08.11.2011 г.

И ПУБЛИКУВАНИ НА 18.11.2011 г.

ВЪПРОС № 63)
Въпроси по схема BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Съгласно чл.4, ал.4 от Закона за малките и средните предприятия:

„Едно предприятие се смята за независимо и в случаите, когато негови предприятия партньори са следните лица:

1. инвестиционни дружества;

2. дружества за рисково инвестиране;

3. физически лица, които обичайно рисково инвестират индивидуално или съвместно в предприятия, които не са публични дружества по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (бизнес-ангели), при условие че общата им инвестиция в едно предприятие не превишава 2 400 000 лв.;

4. висши училища или изследователски центрове;

5. институционални инвеститори, включително регионални фондове за развитие;

6. общини с брой на жителите под 5000 души и с годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв.“

 

При така формулираната постановка имаме следните въпроси :Следва ли множественото число използвано при изброяването на предприятията партньори да се счита и за количествено изискване при формирането на независимото предприятие ? Например: две или повече инвестиционни дружества ли трябва да са предприятия партньори за да е независимо предприятиято или само едно е достатъчно?

При определянето на предприятията партньори вземат ли се предвид непреките партньорски взаимоотношения (т.е предприятия партньори на свързани предприятия и през свързани предприятия на предприятието, на което трябва да се определи типът), така както е посочено в Указанията за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП да се вземат на предвид при изчисляването на критериите за определяне на категорията предприятие?

По конкретно имаме следния казус: Дружество A се притежава от дружества Б и В като дела на Б е 80 %, а дела на В 20 %. Дружество Б се притежава 100 % от дружество Г. Дружество Г се притежава от две дружества, дружество Д с дял от 35 % и дружество Е с дял от 65%. Дружество Д е инвестиционно дружество. Следва ли дружество A да се счита за независимо предприятие на основание чл.4, ал.4, т.1 от Закона за малките и средните предприятия ? Следва ли дружество Г да се счита за независимо предприятие на основание чл.4, ал.4, т.1 от Закона за малките и средните предприятия?
Вирджиния Христова
06.11.2011 г.

ОТГОВОР № 63)
В конкретния случай, предприятие А не е независимо предприятие, тъй като е свързано предприятие с предприятията Б, Г и Е. Предприятието Г също не е независимо предприятие, поради наличие на свързаност с предприятията А, Б и Е.

ВЪПРОС № 64)
Въпрос във връзка с BG161PO003-2.1.13 - Технологична модернизация в малки и средни предприятия:

 

При условие, че даден кандидат има подписан договор за безвъзмездна финансова помощ и е в процес на изпълнение на проект по BG161PO003-2.1.06 – „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и желае да подаде проектно предложение по настоящата схема BG161PO003-2.1.13, въпросът ми е следния: 

При попълване на Декларацията за държавни/минимални помощи по настоящата процедура, помощта по елемент „Инвестиции”, която е планирана по BG161PO003-2.1.06 – „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, следва ли да се декларира като държавна помощ?

 

Виолета Чолакова


07.11.2011 г.
ОТГОВОР № 64)
В случай че кандидат по настоящата процедура за подбор на проекти има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, получената държавна/минимална помощ по договора следва да се декларира при попълване на Декларацията за държавни/минимални помощи (Приложение Г към Насоките за кандидатстване).
Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ (вкл. по отделните елементи) са посочени в конкретния договор.
Следва да имате предвид, че помощта се счита за получена от датата на сключване на договор за предоставянето й или от датата на издаване на друг документ, който дава на бенефициента юридическото право да я получи.

ВЪПРОС № 65)
BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”   

Въпроси  07.11.2011 г.

1. Доколко е ангажираща таблица т.5.4.от Раздел ІІ Описание на проекта – „5.4.Източници за префинансиране на проекта и готовност за изпълнение:“? Т.е. възможна ли е промяна на етап Изпълнение в съотношенията м-у различните източници на префинансиране? Информацията от тази таблица по какъв начин участва в техническата и финансова оценка на проектното предложение?

2. Разходите за визуализация и одит не са % ограничени спрямо стойността на проекта или БФП. Ще се оценява ли на етап оценка реалистичността на разходите, ако % съотношение надвишава праговете, приложими при предишни схеми – напр. до 1% от стойността на допустимите разходи за визуализация и до 5% за одит и т.н. Стойностите на задължителните разходи по елемент Услуги подлежат ли на оценка за реалистичност? Спрямо какви цени? Има ли такива, които се ползват за вътрешни цели от оценителната комисия?

Кога ще публикувате отговори на въпросите ми, зададени на 24.10.2011 г.?

Благодаря!

Александър Илиев
07.11.2011 г.
ОТГОВОР № 65)
1. Целта на таблицата по т. 5.4. „Източници за префинансиране на проекта и готовност за изпълнение” от Раздел II на Формуляра за кандидатстване е да покаже, че кандидатът разполага с необходимите финансови средства с цел безпроблемно изпълнение на проекта по процедурата.
При изпълнение на проекта е възможна промяна в съотношението на различните източници на префинансиране, но това не трябва да възпрепятства изпълнението му.
2. Специфичните допустими разходи по настоящата процедура (вкл. горните прагове за отделни разходи) са описани в т. 2.3.2.2 от Насоките за кандидатстване. В конкретния случай, разходите за визуализация на проекта не трябва да надхвърлят 3 000 лева, а разходите за одит на проекта – 8 000 лева.
Следва да имате предвид, че при извършване на техническа и финансова оценка на проектните предложения по процедурата, ще бъде оценяна реалистичността на всички разходи, включении в дадено проектно предложение.

ВЪПРОС № 66)
Уважаеми г-не/г-жо,
Във връзка с откритата процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" бихме желали да получим становище по следния казус:
В насоките за кандидатстване е вписано, че максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за микро- и малки предприятия е 70%. Ако в дадения случай по процедурата кандидатства микропредприятие, за което в насоките за кандидатстване е посочено, че минималният размер на безвъзмездната помощ е минимум 100 хиляди лева, които представляват гореспоменатите 70%, то следва да приемем, че общият размер на проекта след прибавяне на 30% съфинансиране, трябва да бъде 142 857.14 лв.

Приемаме, че проектното предложение е одобрено, подписан е договор за БФП и се пристъпва към изпълнение. Съгласно оперативното ръководство за изпълнение на ДБФП, бенефициентът има задължение да проведе процедура за избор на доставчик на оборудване съгласно ПМС 55/ 20.03.2007 г. При провеждане на процедурата печели доставчик, предложил ниска цена. В случая възниква намаление в бюджета вследствие на резултата от проведената процедура, което от своя страна води и до редуциране на минималния размер на безвъзмездната финансова помощ. Как се третира това положение от Управляващия орган и подлежат ли на възстановяване направените разходи в частта им от 70%, независимо от това, че сумата пада под определения минимален размер от 100 хиляди лв.


С уважение,
Силвия Савова
07.11.2011 г.
ОТГОВОР № 66)
Практиката, която УО на ОП „Конкурентоспособност” е възприел в подобни случаи, е да не се отхвърлят проектни предложения, чиято безвъзмездна финансова помощ е редуцирана под минималния размер по процедурата, в резултат на изпълнение на проекта и провеждане на процедури за избор на изпълнител.

ВЪПРОС № 67)

Въпрос по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” във връзка с попълването на Формуляра за кандидатстване т. 5.2. Финансови данни: В таблицата, където попълваме Собствения капитал на кандидата, трябва да бъде отразен само основния капитал на предприятието или сумата от записан капитал, премии от емисии, резерви, натрупана и текуща печалба, т.е. Общо за Раздел А от Пасива на Счетоводния баланс на предприятието?

Също така ме интересува кога ще бъдат публикувани отговорите на въпроси № 13 и 14, които са в процес на обработка от 2 седмици.

Предварително благодаря!

ECG Office
08.11.2011 г.
ОТГОВОР № 67)
В бележка под линия № 10 изрично е посочено, че при попълване на данните за собствения капитал на кандидата, следва да се посочат стойностите на Раздел А от пасива на Счетоводния баланс за 2008, 2009 и 2010 г.

ВЪПРОС № 68)

Здравейте,

Във връзка с обявена процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия", бихме искали да попитаме следният въпрос:

Допустим кандидат по процедурата ли е фирма, която е в категория Голямо предприятие.

Благодарим Ви предварително.

Поздрави,Аризанов

08.11.2011 г.

ОТГОВОР № 68)
По настоящата процедура за подбор на проекти, допустими са единствено кандидати, които са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, който е в съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, при спазване на останалите изисквания и условия по процедурата.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница